Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik daudz man tas izmaksās?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Noteikumi, kuri reglamentē tiesas nodevas, kas maksājamas procedūrās, kuras ierosina Ungārijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir paredzēti 1990. gada Likumā Nr. XCIII par nodevām. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, kad ierosina procedūru, ir jāsamaksā nodeva 6 % apmērā no prasības summas. To var samaksāt, vai nu iegādājoties zīmogmarku pastā, vai arī samaksājot attiecīgo summu valsts nodokļu iestādei. Nodevu valsts nodokļu iestādei var samaksāt arī ar bankas pārskaitījumu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Kad ierosina maza apmēra prasību procedūras, ir jāsamaksā tiesas nodevas.

Cik daudz man tas izmaksās?

Naudas prasījumu gadījumā jāsamaksā 6% no prasības summas, neieskaitot papildu maksājumus (procenti, izdevumi), savukārt nemonetāru prasījumu gadījumā jāsamaksā 6 % no aplēstās prasījuma summas, bet ne mazāk kā 15 000 HUF. Ja naudas prasījuma valūta nav forints, nodeva jāmaksā, pamatojoties uz prasības summu atbilstoši centrālās bankas vidējam valūtas maiņas kursam prasības iesniegšanas dienā.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Prasītāji, kuri, ierosinot procedūru, nav samaksājuši nodevu, saņem no tiesas pieprasījumu veikt maksājumu. Ja prasītājs neveic maksājumu noteiktajā termiņā, tiesa noraida prasību.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

  1. Procesuālo nodevu var samaksāt ar zīmogmarku. Zīmogmarkas var iegādāties pastā. Ja procesuālo nodevu maksā ar zīmogmarku, summu noapaļo uz augšu vai uz leju: atlikumu, kas ir mazāks nekā 50 HUF, neņem vērā, savukārt atlikumu, kas ir lielāks nekā 50 HUF, skaita kā 100 HUF.
  2. Prasītājs procesuālo nodevu var samaksāt arī, pamatojoties uz valsts nodokļu iestādes veiktu aprēķinu. Šādā gadījumā valsts nodokļu iestādei jāiesniedz prasības veidlapa un tās kopija. Aprēķināto nodevu var samaksāt, izmantojot valsts nodokļu iestādes izsniegto maksājuma rīkojumu, vai ar pārskaitījumu uz valsts nodokļu iestādes norādīto kontu, vai, ja iespējams, ar bankas karti. Lai varētu aprēķināt procesuālo nodevu, prasības veidlapu var iesniegt Nodokļu un muitas valsts iestādes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) nodokļu direkcijai jebkurā meģē (galvaspilsētā).

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

  1. Ja procesuālo nodevu samaksā ar zīmogmarku, marka jāpiestiprina pieteikumam un tad pieteikums jāiesniedz tiesai. Klients nekādā veidā nedrīkst pārveidot vai iezīmēt pieteikumam piestiprināto zīmogmarku.
  2. Ja procesuālo nodevu maksā, pamatojoties uz aprēķinu, valsts nodokļu iestāde uz pieteikuma izdara atzīmi, ka prasība ir uzrādīta nodevas aprēķināšanai, un pēc tam prasību var iesniegt tiesai.
Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.