Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Ievads

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ievads

Tiesas izdevumu apmaksas kārtība par dokumentiem, kas saistīti ar maza apmēra prasību procedūru, ir izklāstīta 2014. gada normatīvā akta Nr. 22 devītajā daļā. Apgabaltiesā virzītas civilās tiesvedības tiesas izdevumu apmaksas kārtība, kas attiecas uz abām jomām, ir izklāstīta 2014. gada normatīvā akta Nr. 22 otrajā daļā.

Tiesas tiešsaistes pakalpojumu vietnē nesen ir ieviests tiešsaistes pakalpojums, ar kuru, izveidojot lietotāja kontu, ir iespējams sagatavot, rediģēt, apmaksāt un virzīt prasības, tostarp maza apmēra prasības. Sistēma ir pieejama visām privātām un juridiskām personām.

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Nodevas ir samaksājamas, iesniedzot maza apmēra prasību reģistrā ar maza apmēra prasību pieteikumiem saistītus dokumentus.

  1. Iesniedzot sākotnējo iesniegumu.
  2. Iesniedzot paziņojumu par strīdu ar pretprasību.
  3. *** Iesniedzot paziņojumu par sprieduma atcelšanas rosināšanu.
  4. *** Iesniedzot paziņojumu par pārsūdzību apgabaltiesā.
  5. *** Izdodot tiesas uzaicinājumu Ad Testificandum vai Duces Tecum (liecinieka pavēste) pavēstes formā.

*** Šie dokumenti nav norādīti 2014. gada normatīvā akta Nr. 22 devītajā daļā, taču ir nosaukti šī akta otrajā daļā.

Cik man būs jāmaksā?

Pozīcija

(1)

Nodeva

(2)

Apzīmogojamais dokuments

(3)

Pieteikuma iesniegšana maza apmēra prasību reģistrā

25,00 €

Pieteikums vai tiesas izdevumu kartīte

Paziņojuma par strīdu ar pretprasību iesniegšana maza apmēra prasību reģistrā

25,00 €

Paziņojums vai tiesas izdevumu kartīte

Paziņojuma par sprieduma atcelšanas rosināšanu iesniegšana

15,00 €

Paziņojums vai tiesas izdevumu kartīte

Paziņojuma par pārsūdzību apgabaltiesā iesniegšana

25,00 €

Paziņojums vai tiesas izdevumu kartīte

Tiesas uzaicinājuma Ad Testificandum vai Duces Tecum (liecinieka pavēstes) pavēstes formā izsniegšana

15,00 €

Pavēstes oriģināls

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Ja nav samaksāta nodeva par pieteikumu, dokuments tiek atdots prasītājam, aicinot veikt samaksu.

Ja nav samaksāta nodeva par paziņojumu par strīdu ar pretprasību, dokuments tiek izvērtēts, lai konstatētu atbildētāja pretprasības pamatotību. Ja tā ir pamatota, dokuments tiek atdots atbildētājam, aicinot veikt samaksu. Ja tā ir nepamatota, dokuments tiek atdots atbildētājam ar paskaidrojumu, kāpēc pretprasība nav pamatota. Atbildētājam tiek piedāvāta jauna paziņojuma par strīdu anketa, ko aizpildīt un iesniegt maza apmēra prasību reģistrā.

Ja nodeva par paziņojumu par tiesas lēmuma atcelšanas rosināšanu nav samaksāta noteiktajā laika periodā, tiesnesis, kas izskata lietu, par to tiek informēts pieteikuma izskatīšanas dienā. Var tikt izdots dekrēts tiesu izpildītājam, lai izpildītu sākotnējo, bez atbildētāja klātbūtnes pieņemto lēmumu. .

Ja nav samaksāta nodeva par paziņojumu par pārsūdzību apgabaltiesā, lieta netiek pārsūtīta izskatīšanai apgabaltiesā. Var tikt izdots dekrēts tiesu izpildītājam, lai izpildītu sākotnējo tiesas dekrētu.

Ja nav samaksāta nodeva par tiesas uzaicinājuma Ad Testificandum vai Duces Tecum (liecinieka pavēstes) pavēstes formā izsniegšanu, pavēste nav spēkā.

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas izdevumus var apmaksāt jebkuras rajona tiesas sekretariātā ar šādām maksāšanas metodēm:

skaidrā naudā vai ar čeku / ar pasta pārvedumu / ar bankas pārvedu vekseli, kas izmaksājams galvenajam tiesneša palīgam.

Tiesas izdevumus var arī apmaksāt, attiecīgās rajona tiesas kancelejai nosūtot čeku vai veicot pasta pārvedumu vai ar bankas pārvedu vekseli, kas izmaksājams galvenajam tiesneša palīgam.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Veicot apmaksu rajona tiesas sekretariātā, ir jāsaglabā tiesas darbinieka izsniegtā kvīts un apzīmogotais dokuments vai dokumenti ir jāiesniedz maza apmēra prasību reģistrā.

Nosūtot maksājumu ar čeku, pasta pārvedumu vai bankas pārvedu vekseli, kas izmaksājams galvenajam tiesneša palīgam, ir jāsaglabā maksājuma uzdevuma fotokopija, kā arī nosūtīšanas apliecinājuma oriģināls. Šie dokumenti ir jāuzrāda, ja tiesa lūdz uzrādīt maksājumu apliecinošus dokumentus.

Saņemot maksājumu par dokumentu, maza apmēra prasību kancelejā attiecīgais dokuments tiek apzīmogots un lietai tiek pievienota samaksas kvīts.

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.