Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Noteikumi par tiesvedības izdevumiem ir izklāstīti Konsolidētajā tiesāšanās izdevumu regulējumā (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), kas ietverts prezidenta 2002. gada 30. maija Dekrētā Nr. 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Civillietās katra puse sedz izmaksas, kas saistītas ar tās dokumentiem un dokumentiem, kuri nepieciešami tiesvedībai, ja tiesību aktos ir noteikts vai tiesa pieprasa, lai attiecīgā puse sedz šīs izmaksas (Konsolidētā tiesāšanās izdevumu regulējuma 8. pants, prezidenta Dekrēts Nr. 115/2002).

Civillietās jāmaksā šādas nodevas:

  • standarta nodeva par prasības celšanu;
  • dokumentu izsniegšanas nodevas;
  • nodevas par kopijām.

Cik liela summa jāmaksā?

Prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 13. un 30. pantā ir noteikts, kāda summa jāmaksā attiecīgi kā standarta nodeva un kā avansa maksājums, ar ko sedz dokumentu izsniegšanas izmaksas pēc tiesas pieprasījuma.

Nodevas par kopijām reglamentē prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 267. pants un turpmākie panti, un tās ir uzskaitītas dekrētam pievienotajā 6., 7. un 8. tabulā.

Saskaņā ar 46. pantu Likumā Nr. 374/1991, ar ko izveido Miertiesu (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [Itālijā miertiesas ir juridiski kvalificētas], lietās, kurās prasības summa nepārsniedz 1033 EUR, jāmaksā tikai standarta nodeva par dokumentiem un spriedumiem.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja maksājums netiks veikts, tiesa vai parādu piedziņas uzņēmums (ir noslēgts līgums ar Equitalia Giustizia SpA) izsniegs maksājuma pieprasījumu ar norādījumiem par to, kā samaksāt standarta nodevu (prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 248. pants).

Ja netiks samaksātas nodevas par kopijām un summa, kas paredzēta prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 30. pantā, tiesa var atteikties pieņemt dokumentu (prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 285. pants).

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Ja maksājums tiek veikts Itālijā ar pasta konta starpniecību, jāizmanto veidlapa F23 vai markas, kas iegādātas no pilnvarotiem tabakas izstrādājumu tirgotājiem un mazumtirgotājiem.

Maksājumi no citām valstīm jāveic ar bankas pārskaitījumu.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Pēc maksājuma veikšanas jāsaņem attiecīga kvīts, ko uzrādīt tiesai kā apliecinājumu par maksājumu.

Lapa atjaunināta: 18/01/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.