Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Latvija

Saturu nodrošina
Latvija

Ievads

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 33.pantu tiesāšanās izdevumi ir

 1. tiesas izdevumi;
 2. drošības nauda;
 3. ar lietas vešanu saistītie izdevumi.

Kādi ir izdevumi?

Tiesas izdevumi ir:

1) valsts nodeva:

Par katru prasības pieteikumu — sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem Civilprocesa likuma 34.pantā paredzētajiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā — maksājama valsts nodeva.

2) ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, proti:

 1. summas, kas jāizmaksā lieciniekiem un ekspertiem;
 2. izdevumi, kas saistīti ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas;
 3. ar atbildētāja vai liecinieka meklēšanu saistītie izdevumi;
 4. ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi;
 5. ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, piegādāšanu, izsniegšanu, tulkošanu un rakstveida pierādījumu atgriešanu saistītie izdevumi;
 6. ar sludinājuma teksta sagatavošanu un izsniegšanu saistītie izdevumi;
 7. ar prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību saistītie izdevumi;

3) ar lietas vešanu saistītie izdevumi ir:

 1. izdevumi par advokāta palīdzību;
 2. izdevumi sakarā ar ierašanos uz tiesas sēdēm;
 3. ar pierādījumu savākšanu saistītie izdevumi;
 4. izdevumi par valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
 5. izdevumi par tulka palīdzību tiesas sēdē.

Cik man jāmaksā?

Civilprocesa likuma 34.pantā noteikts valsts nodevas apmērs par prasību, kas novērtējama naudas summā; par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietā; par pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās; par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē; par prasības pieteikumu par šķīrējtiesas līguma atzīšanu par spēkā neesošu; par pieteikumu par autortiesību un blakustiesību, datubāzu aizsardzības (sui generis), preču zīmju, sertifikācijas zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, patentu, dizainparaugu, augu šķirņu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pārkāpumiem un aizsardzību, par pieteikumu lietās par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, kā arī par pieteikumu lietās, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē; par prasības pieteikumu lietā par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem; par prasības nodrošinājuma pieteikumu vai pagaidu aizsardzības pieteikumu; par pieteikumu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija regulu Nr. 655/2014, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas procedūru, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās; par pierādījumu nodrošināšanas pieteikumu, ja tas iesniegts pirms prasības celšanas; par pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru; par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; par pieteikumu par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu; par pieteikumu par izpildu raksta izdošanu uz pastāvīgās šķīrējtiesas sprieduma pamata vai ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu; par pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums; par prasības pieteikumu par kopīgas mantas dalīšanu; par sūdzībām tiesiskās aizsardzības procesa lietās, par sūdzībām maksātnespējas procesa lietās sakarā ar kreditoru sapulces lēmumu, par sūdzībām par Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumiem, kā arī par Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr. 2015/848 par maksātnespējas procedūrām; par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; par pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu, ja šāds pieteikums tiesā iesniegts pēc tam, kad lietā spēkā stājies gala nolēmums; par pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu; par pieteikumu par izpildu raksta dublikāta izdošanu.

Lieciniekiem un ekspertiem izmaksājamo summu, kā arī ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, atbildētāja vai liecinieka meklēšanu, tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, piegādāšanu, izsniegšanu, tulkošanu, rakstveida pierādījumu atgriešanu, sludinājuma teksta sagatavošanu un izsniegšanu un prasības nodrošināšanu vai pagaidu aizsardzību saistīto izdevumu apmēru un aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Apmērs, kādā maksājama drošības nauda, noteikts Civilprocesa likuma 43.1 pantā.

Apmēri, kādos atlīdzināmi ar lietas vešanu saistītie izdevumi, noteikti Civilprocesa likuma 44. pantā.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja prasības pieteikumam nav pievienoti dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, tad tiesa, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 133.pantu, atstāj prasības pieteikumu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod prasītājam.

Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot Civilprocesa likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Valsts nodevas var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu.

Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus var samaksāt, veicot maksājumu uz Tiesu administrācijas kontu.

Valsts nodevas un tiesu konti.

Valsts nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs (Civilprocesa likuma 34.pants, izņemot sesto daļu (par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei)):

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV55TREL1060190911200

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Valsts nodeva par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei (Civilprocesa likuma 34.panta sestā daļa):

Pirms izpildu dokumentu iesniegšanas izpildei, lūgums piedzinējam Elektronisko izsoļu vietnē sadaļā “Citi pakalpojumi” ģenerēt un apmaksāt rēķinu par valsts nodevu par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei.

Iemaksas mērķis: Norāda rēķina numuru un izpildu dokumenta numuru.

Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām (Civilprocesa likuma 39.pants); ar saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saistītie izdevumi (Civilprocesa likuma 406.3pants):

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr. 90001672316

Konta Nr. LV51TREL2190458019000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21490, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Kas man jādara pēc maksājuma?

Iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, pievienojami dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Lapa atjaunināta: 05/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.