Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Lietuva

Saturu nodrošina
Lietuva

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir jāmaksā tiesas zīmognodeva tādā apmērā, kāds noteikts Lietuvas Civilprocesa kodeksa (Civilinio proceso kodeksas) 80. panta 1. punkta 1. apakšpunktā.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2011. gada 27. oktobra Lēmumu Nr. 1240, ar ko apstiprina tiesas zīmognodevu aprēķināšanas, samaksas, kompensēšanas un atmaksāšanas noteikumus, šo nodevu var samaksāt arī elektroniski.

Kādi ir izdevumi?

Ir jāmaksā tiesas zīmognodeva, kuras apmēru nosaka, kā aprakstīts nākamajā punktā.

Cik man jāmaksā?

Atkarībā no prasījuma summas — 3%, bet ne mazāk kā 50 LTL. Ja procesuālie dokumenti un to pielikumi tiesā tiek iesniegti tikai elektroniski, ir jāmaksā summa, kas atbilst 75% no konkrētajam procesuālajam dokumentam piemērojamās zīmognodevas, bet ne mazāk kā 10 LTL.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Pieteikumam jāpievieno dokumenti un citi pierādījumi, kas pamato pieteikuma iesniedzēja prasības, kā arī pierādījumi par tiesas zīmognodevas samaksu.

Ja tiesas zīmognodeva nav samaksāta, tiesa izdod rīkojumu, kurā nosaka pienācīgu samaksas termiņu; tas nevar būt īsāks kā septiņas dienas. Rīkojumu nosūta ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc tā izdošanas.

Ja tiesvedības puse, kas iesniegusi procesuālo dokumentu, izpilda tiesas rīkojumu norādītajā termiņā, procesuālo dokumentu uzskata par iesniegtu dienā, kad tas ticis sākotnēji iesniegts tiesā. Ja rīkojums netiek izpildīts, uzskata, ka procesuālais dokuments nav iesniegts, un tiesnesis ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc izpildes termiņa beigām izdod rīkojumu, ar ko procesuālais dokuments kopā ar pievienotajiem dokumentiem (ja tādi ir) tiek nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas zīmognodeva jāiemaksā Finanšu ministrijas Valsts nodokļu inspekcijas budžeta ieņēmumu kontā. Maksāšanas veidu var izvēlēties maksātājs (var maksāt internetbankā, veikt skaidras naudas maksājumu, bankas pārskaitījumu utt.).

Kas man jādara pēc maksājuma?

Tiesas zīmognodevas samaksas pierādījums ir maksājuma uzdevums vai cits dokuments, kas apliecina maksājumu. Tajā jābūt šādai informācijai:

  1. maksātāja vārds, uzvārds un personas kods (juridiskām personām — nosaukums un identifikācijas kods);
  2. otras puses (atbildētāja, parādnieka utt.) vārds, uzvārds un personas kods (ja tā ir juridiska persona — nosaukums un identifikācijas kods);
  3. maksājuma datums;
  4. maksājuma numurs;
  5. samaksātā summa;
  6. maksājuma mērķis (jābūt norādei “tiesas zīmognodeva” un tās tiesas nosaukumam, kurā tiek ierosināta tiesvedība).

Ja tiesas zīmognodevu maksā tiesvedības puses pārstāvis (advokāts, advokāta palīgs vai cita persona, kas pārstāv puses intereses), maksājuma uzdevumā vai citā maksājumu apliecinošā dokumentā papildus iepriekš minētajai informācijai jābūt norādītam pārstāvētās puses vārdam, uzvārdam un personas kodam (juridiskas personas gadījumā — nosaukumam un identifikācijas kodam).

Ja tiesas zīmognodevu maksā elektroniski, maksājumu apliecinoši dokumenti nav nepieciešami.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.