Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas savlaicīgi?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām (Regula (EK) Nr. 861/2007, kas stājās spēkā 2009. gada 1. janvārī) prasības iesniedz, izmantojot A veidlapu, tiesai, kurai ir jurisdikcija saskaņā ar parastajiem teritoriālās piekritības noteikumiem. Eiropas maza apmēra prasību procedūra ir izveidota, lai vienkāršotu un paātrinātu pārrobežu prasību izskatīšanu, ja prasības summa nepārsniedz 5000 EUR. Šo regulu piemēro visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Iesaistītās puses var izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām kā alternatīvu dalībvalstu tiesību aktos paredzētajām procedūrām. Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pasludinātu spriedumu atzīst un izpilda citās dalībvalstīs; nav vajadzīgs deklarēt sprieduma izpildāmība, un nav paredzēta iespēja to neatzīt.

Ir izstrādātas standarta veidlapas, kas izmantojamas maza apmēra prasību procedūrā, un tās ir pieejamas visās ES valodās. Lai uzsāktu procedūru, jāaizpilda A veidlapa. Veidlapai būtu jāpievieno attiecīgi apliecinājuma dokumenti, piemēram, kvītis, rēķini u. c.

Vienīgais iemesls izpildes atteikšanai citā dalībvalstī ir tas, ka prasība ir pretrunā citam spriedumam, kas attiecībā uz pusēm izdarīts citā dalībvalstī. Izpilde notiek saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem un procedūrām kurā spriedumu izpilda.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Tiesas nodevu apmērs ir atkarīgs no prasības vai pieteikuma summas. Sk. arī punktu “Cik liela summa jāmaksā?”

“Cik liela summa jāmaksā?”

Piemērojamās nodevas 2019. gadā ir šādas.

Prasības vai pieteikuma veids vai summa

Tiesas nodeva personām, kuras nav fiziskas personas

Tiesas nodeva fiziskām personām

Tiesas nodeva maznodrošinātajiem

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu:

– par nenoteiktu summu vai

– par summu, kas nepārsniedz

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas pārsniedz

500 EUR, bet nepārsniedz 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Plašāka informācija pieejama šeit: Nīderlandes tiesu sistēma un Nīderlandes Juridiskās palīdzības padome.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas savlaicīgi?

Tiesas nodevas jāsamaksā iepriekš. Ja maksājums netiks veikts viena mēneša laikā, lieta tiks noraidīta un netiks izskatīta.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Saņemto rēķinu var apmaksāt ar pārskaitījumu (elektronisku vai citādu).

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Pēc maksājuma veikšanas tiek informēts atbildētājs, un viņam prasa aizpildīt un iesniegt atbildes veidlapu.

Saistītās saites

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2006, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

A veidlapa

Nīderlandes tiesu sistēma

Nīderlandes Juridiskās palīdzības padome

Lapa atjaunināta: 13/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.