Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Polija

Saturu nodrošina
Polija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Civilā tiesvedībā maksājamās nodevas reglamentē 2005. gada 28. jūlija Likums par tiesas izdevumiem civillietās (konsolidētā redakcija: 2014. gada Likumu Vēstnesis, 1025. punkts). Parasti nodeva ir jāmaksā par prasības pieteikuma iesniegšanu. Tas attiecas arī uz prasībām, ko iesniedz procedūrā, kuru reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (turpmāk “EPMAP”).

Likumā par tiesas izdevumiem civillietās (IV daļā “Atbrīvošana no pienākuma segt tiesas izdevumus”) ir atļauts iesniegt pieteikumu par atbrīvojumu no pienākuma segt šādus izdevumus.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

EPMAP ir piemērojama fiksēta nodeva.

Cik liela summa jāmaksā?

Par prasības pieteikumiem, ko iesniedz Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, iekasē fiksētu nodevu 100 PLN apmērā (Likuma par tiesas izdevumiem civillietās 27.b pants). Tādu pašu nodevu iekasē par apelācijas sūdzībām (likuma 18. pants un 27.b pants).

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Atbilstoši 1262. panta 1. punktam 1964. gada 17. novembra likumā “Civilprocesa kodekss” (Likumu Vēstnesis Nr. 43, 269. punkts, ar grozījumiem) tiesas nerīkojas uz procesuāla dokumenta pamata, ja nav samaksāta piemērojamā nodeva. Citiem vārdiem sakot, nodeva jāsamaksā brīdī, kad procesuāls dokuments (prasības pieteikums) tiek iesniegts tiesai, kurai ir attiecīgā jurisdikcija, vai arī ir jāiesniedz pieteikums par atbrīvojumu no pienākuma segt tiesas izdevumus.

Procesuālās sekas, kas iestājas gadījumā, ja nodevas par procesuāliem dokumentiem netiek samaksātas, cita starpā ir noteiktas Civilprocesa kodeksa 130. pantā un 1302. pantā.

Civilprocesa kodeksa 130. pantā noteikts, ka gadījumā, kad procesuālu dokumentu (arī prasības pieteikumu) nevar apstrādāt, jo nav samaksāta nodeva, tiesas priekšsēdētājs aicina attiecīgo tiesvedības pusi veikt maksājumu vienas nedēļas laikā; ja maksājums netiek veikts, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ. Ja procesuālo dokumentu iesniegusi persona, kura dzīvo citā valstī un kurai Polijā nav pilnvarota pārstāvja, tiesas priekšsēdētājs nosaka vismaz vienu mēnesi ilgu nodevas samaksas termiņu. Ja noteiktajā termiņā nodeva netiek samaksāta, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja nodeva noteiktajā termiņā tiek samaksāta, procesuālajam dokumentam ir juridisks spēks no dienas, kad tas iesniegts.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1302. pantu procesuālu dokumentu, ko iesniedzis advokāts vai patentu pilnvarotais, nesamaksājot nodevu, lai gan par to ir jāmaksā fiksēta summa vai puses norādītajai strīdus summai proporcionāla nodeva, nosūta atpakaļ bez uzaicinājuma veikt maksājumu. Tomēr, ja nodeva par procesuālo dokumentu tiek samaksāta vienas nedēļas laikā no dienas, kad izdots lēmums atgriezt dokumentu, dokumentam ir juridisks spēks no tā iesniegšanas dienas.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevu samaksas kārtību civillietās reglamentē tieslietu ministra 2006. gada 31. janvāra Rīkojumsar ko nosaka tiesas nodevu samaksas kārtību civillietās (Likumu Vēstnesis Nr. 27, 199. punkts) un ar ko īsteno iepriekš minēto Likumu par tiesas izdevumiem civillietās.

Civillietās maksājamās tiesas nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas norēķinu kontu (konta rekvizītus var uzzināt tieši no tiesas, tiesas tīmekļa vietnē vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), maksājot klātienē tiesas kasē vai maksājot ar tiesas zīmogmarkām, ko var iegādāties tiesas kasē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Kad nodeva ir samaksāta un visi trūkstošie dokumenti ir iesniegti, tiesa izskata lietu aiz slēgtām durvīm. Tiesa var ieplānot atklātu izskatīšanu tikai Regulā (EK) Nr. 861/2007 noteiktajos gadījumos.

Lapa atjaunināta: 26/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.