Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Ievads

Portugāles tiesību aktos par tiesas nodevām (Noteikumi par tiesāšanās izmaksām (Regulamento das Custas Processuais)) nav īpašu noteikumu, kas attiecas uz prasībām Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, nozīmē. Tāpēc piemēro Noteikumu par tiesāšanās izmaksām vispārīgos noteikumus, kuros ņemta vērā lietas vērtība un sarežģītība.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

  • Ja prasības summa ir līdz 2000 EUR: 102 EUR (1 norēķinu vienība).
  • Ja prasības summa ir no 2000 EUR līdz 5000 EUR: 204 EUR (2 norēķinu vienības).

Ja lieta ir īpaši sarežģīta, tiesnesis var nolemt piemērot šādu maksu:

  • ja prasības summa ir līdz 2000 EUR: 153 EUR (1,5 norēķinu vienības);
  • ja prasības summa ir no 2000 EUR līdz 5000 EUR: 306 EUR (3 norēķinu vienības).

(6. panta 1. un 5. punkts Noteikumos par tiesāšanās izmaksām, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu (Decreto-Lei) Nr. 34/2008 tā pašreizējā redakcijā.)

Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2006 17. panta 1. punkta a) apakšpunktu Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras ietvaros atbildētājs iesniedz paziņojumu par iebildumu un process turpinās, šajā procedūrā samaksāto summu samazina par tiesāšanās izmaksu summu, kas prasītājam jāmaksā saistībā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Samazinājums var būt 102 EUR (1 norēķinu vienība) vai 153 EUR (1,5 norēķinu vienības). (7. panta 6. punkts Noteikumos par tiesāšanās izmaksām, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu Nr. 34/2008 tā pašreizējā redakcijā.)

Pretprasības gadījumā abu prasību summas tiek saskaitītas kopā, lai aprēķinātu izmaksas, un tādējādi var būt gadījumi, kad attiecīgā summa ir līdz 10 000 EUR. Izmaksas gadījumos, kad attiecīgās summas ir no 8000,01 EUR līdz 10 000 EUR, ir 3 norēķinu vienības (306 EUR) vai 4,5 norēķinu vienības (459 EUR) īpaši sarežģītos gadījumos. Gadījumos, kad attiecīgā summa ir no 5000,01 EUR līdz 8000 EUR, izmaksas tiek saglabātas 2 norēķinu vienību (204 EUR) vai 3 norēķinu vienību apmērā (306 EUR) īpaši sarežģītos gadījumos (11. pants Noteikumos par tiesāšanās izmaksām, kas apstiprināti ar 2008. gada 26. februāra Dekrētlikumu Nr. 34/2008, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Civilprocesa kodeksa (Código de Processo Civil) 145. panta 5. punktu, 530. panta 2. punktu, 299. panta 1. un 2. punktu un 297. panta 2. punktu).

Cik man būs jāmaksā?

Sk. iepriekšējo atbildi.

Kas notiks, ja savlaicīgi nesamaksāšu tiesas nodevas?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 642. pantu tiesas kanceleja jums nosūtīs rīkojumu 10 dienu laikā samaksāt nesamaksāto maksājumu, kā arī samaksāt papildu naudas sodu tādā pašā apmērā, kas atbilst ne mazāk kā 1 norēķinu vienībai un ne vairāk kā 5 norēķinu vienībām. Ja 10 dienu laikā neiesniegsiet apliecinājumu par maksājamo tiesas nodevu un naudas soda samaksu, tiesa izdos rīkojumu atsaukt Jūsu iesniegto prasību, pieprasījumu vai apelācijas sūdzību.

Kā var samaksāt tiesas nodevas?

Ar bankas pārskaitījumu.

Kā jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Saskaņā ar 22. pantu Ministrijas 2009. gada 17. aprīļa Īstenošanas rīkojumā (Portaria) Nr. 419-A/2009 jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments vai cits apliecinājums tam, ka maksājums ir veikts, kopā ar attiecīgajiem procesuālajiem dokumentiem vai pieprasījumu, ja vien Ministrijas 2013. gada 26. augusta Īstenošanas rīkojumā Nr. 280/2013 nav noteikts citādi.

Lapa atjaunināta: 18/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.