Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas procedūru maza apmēra prasībām reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Tiesas zīmognodevu sistēmu reglamentē Ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013, kas ir spēkā kopš 2013. gada 26. jūnija. Minētais tiesību akts tika pieņemts pēc tam, kad, pieņemot Civilprocesa kodeksu un atbilstoši Civilkodeksam ieviešot jaunās institūcijas, tika grozīts civilprocesa norises tiesiskais regulējums.

Visām fiziskajām un juridiskajām personām jāmaksā tiesas zīmognodevas, ar kurām norēķinās par pakalpojumiem, ko sniedz tiesas, kā arī Tieslietu ministrija (Ministerul Justiției) un Prokuratūra, kura piesaistīta Augstajai kasācijas tiesai (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Rumānijā tiesas zīmognodevas var samaksāt tiešsaistē, tomēr pagaidām nedarbojas elektroniska norēķinu sistēma.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Gan pirmajā instancē, gan par apelāciju ir jāmaksā tiesas zīmognodevas atbilstoši tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

Fiziskām personām pēc pieprasījuma var noteikt samazinātas tiesas zīmognodevas, piešķirt atbrīvojumu no to samaksas vai ļaut tās maksāt pa daļām, kā noteikts valdības Ārkārtas rīkojumā Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, kas ar grozījumiem apstiprināts ar Likumu Nr. 193/2008 (grozīts). Juridiskām personām var piešķirt tiesas zīmognodevu samaksas atvieglojumus atbilstoši valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 42. panta 2. punktam.

Cik liela summa jāmaksā?

Saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 3. panta 1. punktā ir noteiktas šādas tiesas zīmognodevas par prasības pieteikuma iesniegšanu:

  1. ja prasības summa ir līdz 500 RON, nodevas apmērs ir 8%, bet ne mazāk kā 20 RON;
  2. ja prasības summa ir no 501 RON līdz 5000 RON, nodevas apmērs ir 40 RON + 7% no summas virs 500 RON;
  3. ja prasības summa ir no 5001 RON līdz 25 000 RON, nodevas apmērs ir 355 RON + 5% no summas virs 5000 RON.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 tiesas zīmognodeva ir jāsamaksā iepriekš. Ja prasītājs neizpilda pienākumu samaksāt nodevu līdz tiesību aktos paredzētajam vai tiesas noteiktajam termiņam, pieteikumu anulē kā neapzīmogotu vai — attiecīgā gadījumā — izskata likumīgi samaksātās tiesas zīmognodevas robežās. Tiesa pieteikumu anulē kā neapzīmogotu arī gadījumā, kad ir noraidīts pieteikums par tiesas zīmognodevu samaksas atvieglojumiem un prasītājs nav tiesas noteiktajā termiņā samaksājis attiecīgo tiesas zīmognodevu un nav dokumentam pievienojis maksājuma apliecinājumu.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Nodevu maksātājam tiesas zīmognodevas ir jāsamaksā skaidrā naudā vai veicot bankas pārskaitījumu vai interneta maksājumu, uz atsevišķu vietējā budžeta ieņēmumu kontu, kas paredzēts tiesas un citām zīmognodevām administratīvajā teritorijā, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai — attiecīgā gadījumā — juridiskās personas juridiskā adrese. Ar nodevu pārskaitījumu saistītās izmaksas sedz nodevu maksātājs.

Ja nodevu maksātāja pastāvīgā dzīvesvieta, uzturēšanās vieta vai — attiecīgā gadījumā — juridiskā adrese nav Rumānijā, tiesas zīmognodeva ir jāiemaksā tās administratīvās teritorijas vietējā budžeta kontā, kurā atrodas tiesa, kurā celta prasība vai iesniegts pieteikums.

Tiesas zīmognodevas ir maksājamas skaidrā naudā tās administratīvās teritorijas nodevu un nodokļu direkcijā, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

Tiesas zīmognodevas var samaksāt arī ar bankas pārskaitījumu un tiešsaistē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Kad tiek reģistrēts prasības pieteikums, iesniedz kvīti par tiesas zīmognodevu samaksu, kura izdota par maksājumu skaidrā naudā, vai maksājuma uzdevumu.

Kvītīm vai — attiecīgā gadījumā — maksājuma uzdevumiem, kas apliecina tiesas zīmognodevu samaksu, nav standarta formāta; tos izsniedz tādā formātā, kādu atzīst administratīvajā teritorijā, kur tiek veikts maksājums.

Ja tiesas zīmognodeva tiek samaksāta pēc tam, kad tiesa ir nosūtījusi prasītājam paziņojumu par vajadzību to samaksāt, prasītājam 10 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas jāpievieno lietas materiāliem apliecinājums par nodevas samaksu.

Apliecinājumu par zīmognodevas samaksu var iesniegt personīgi tiesā vai nosūtīt pa pastu, norādot tās lietas numuru, par kuru veikts maksājums. Šis numurs ir norādīts tiesas paziņojumā attiecīgajai pusei.

Lapa atjaunināta: 21/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.