Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Skotijā tiesas nodevas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām reglamentē:

  • 2018. gada Rīkojums par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Likumpamatotais akts Nr. 2018/481), kas grozīts ar
  • 2018. gada Grozījumu rīkojumu par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Likumpamatotais akts Nr. 2018/194).

No 2019. gada 1. aprīļa Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir piemērojams 2. pielikuma II daļas 16. un 38. punkts.

No 2020. gada 1. aprīļa Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir piemērojams 3. pielikuma II daļas 16. un 38. punkts.

Elektroniski nodevas samaksāt nav iespējams.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Lai iesniegtu prasību Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, izmantojot ES Regulā (EK) Nr. 861/2007 ietverto A veidlapu, ir jāsamaksā vienreizēja nodeva, kura aptver visas tiesas procedūras.

Nodevā ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar dokumentu nosūtīšanu pa pastu, taču var būt jāmaksā papildu nodeva, ja ir nepieciešams, lai šerifu tiesas amatpersona izsniedz dokumentus atbildētājam.

Iesniedzot atbildi par prasības pieteikumu, izmantojot C veidlapu, nodeva nav jāmaksā.

Advokāta pārstāvība parasti nav vajadzīga, un nodevā nav ietverta atlīdzība advokātiem.

Cik liela summa jāmaksā?

Pašreizējā nodeva par prasības iesniegšanu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām:

  • ja prasības summa ir 300 GBP vai 250 EUR vai mazāk, nodeva ir 19 GBP;
  • visām citām prasībām Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām nodeva ir 104 GBP.

Papildu nodeva, kas jāmaksā gadījumā, kad šerifu tiesas amatpersona izsniedz dokumentus atbildētājam, ir administratīva nodeva 13 GBP apmērā, kam pieskaita šerifu tiesas amatpersonas pakalpojuma izmaksas.

Atbilstoši 8. pantam 2018. gada Rīkojumā par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Likumpamatotais akts Nr. 2018/481, ar grozījumiem) personu var atbrīvot no nodevas, piemēram, ja tā ir tiesīga saņemt konkrētus valsts pabalstus vai civiltiesisko juridisko palīdzību.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

2018. gada Rīkojuma par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Likumpamatotais akts Nr. 2018/481, ar grozījumiem) 3. pantā noteikts: ja nav samaksāta nodeva, tiesa pieteikumu nepieņem un tai nav pienākuma rīkoties.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt šādos veidos:

  • ar čekiem, izrakstot tos Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam;
  • ar debetkarti vai kredītkarti; jāpārliecinās, kāda veida kartes attiecīgā tiesa pieņem un vai var maksāt, izmantojot tālruni;
  • ar pasta pārvedumu, adresējot Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam;
  • skaidrā naudā; maksājot pastā, maksāt skaidrā naudā nav ieteicams.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Tiesa pieņem pieteikuma dokumentus, kas sagatavoti, izmantojot ES Regulā (EK) Nr. 861/2007 ietverto A veidlapu, kopā ar maksājumu. Dokumenti un maksājums jāiesniedz vai jānosūta tiesai vienlaikus. Tad tiesa, turpinot procedūru, izsniegs vai izsūtīs B veidlapu vai 1. veidlapu vai izsniegs atbildētājam A veidlapu. Maksājuma apliecinājums nav nepieciešams.

Lapa atjaunināta: 04/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.