Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

Ievads

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ievads

“Pieteikuma nodeva tiek piemērota tālāk norādītajā apmērā, uzsākot kādu no tālāk nosauktajām procedūrām.

A kategorija…………………………………900 SEK (1) /.../ civilprasības saskaņā ar 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām” (Noteikumu (1987:452) par izdevumiem vispārējās tiesās pielikums).

Pieteikuma nodeva ir maksājama tiesai, kurā prasība tiek celta. Šobrīd nodevu nav iespējams samaksāt elektroniski internetā.

1) Nodeva šādā apjomā tiek piemērota no 2014. gada 1. jūlija.

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Maza apmēra prasību procedūrai tiek piemērota viena pieteikuma nodeva, kas ir samaksājama, iesniedzot prasību tiesā. Citas nodevas procedūrai un procesuālajiem pasākumiem netiek piemērotas.

Cik man būs jāmaksā?

Pieteikuma nodeva, kas kopš 2014. gada 1. jūlija ir noteikta 900 SEK apmērā, ir kopējā samaksājamā summa par procedūru.

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Nesamaksājot pieteikuma nodevu pēc aicinājuma pabeigt pieteikumu, veicot apmaksu, lieta tiek noraidīta un tiesa prasību neizskata. Pēc lietas noraidīšanas par to pašu jautājumu var iesniegt jaunu prasību.

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Pieteikuma nodevu var samaksāt, izmantojot elektronisko maksājumu pakalpojumu.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Pēc samaksas veikšanas papildu darbības nav jāveic un maksājuma apstiprinājums parasti nav jāuzrāda. Tiesa veiktos maksājumus reģistrē pie atbilstošajām tiesā iesniegtajām prasībām. Lai jūsu maksājumu varētu vieglāk identificēt kā saistītu ar jūsu prasību, maksājuma uzdevumā norādiet savu, kā arī atbildētāja vārdu un uzvārdu. Vienmēr saglabājiet maksājuma apstiprinājumu, lai nepieciešamības gadījumā varētu izsekot maksājumu.

Lapa atjaunināta: 05/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.