Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Beļģija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Šo jautājumu reglamentē Beļģijas Tiesu kodeksa (Code judiciaire) 1017.–1022. pants un — attiecībā uz liecinieka atlīdzību samaksu — minētā kodeksa 953. pants. To reglamentē arī Beļģijas Reģistrācijas, hipotēkas un tiesas kancelejas nodevu kodekss (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe) un jo īpaši 142. pants un turpmākie panti un 268. pants un turpmākie panti attiecībā uz reģistrācijas nodevām.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Beļģijas Tiesu kodeksa 1018. pantā ir noteikti šādi tiesas izdevumi:

1) tiesas kancelejas, reģistrācijas un citas nodevas. Tiesas kancelejas nodevas ir nodevas par iekļaušanu lietu sarakstā, tiesas dokumentu sagatavošanu un apstiprinātu kopiju sagatavošanu (sk. Beļģijas Reģistrācijas, hipotēkas un tiesas kancelejas nodevu kodeksa 268. pantu un turpmākos pantus). Nodeva par iekļaušanu lietu sarakstā ir no 30 EUR līdz 100 EUR atkarībā no tiesas. Nodeva par tiesas dokumentu sagatavošanu ir 35 EUR.

Reģistrācijas nodevas ir jāmaksā par nolēmumiem lietās, kurās pamatsumma pārsniedz 12 500 EUR (neieskaitot tiesas nodevas). Nodevu apmērs ir 3% no summas; tāpēc tās neattiecas uz maza apmēra prasībām;

2) izdevumi par tiesas procedūrām un saistītajām algām un atlīdzībām;

3) nodeva par apstiprinātu sprieduma kopiju — no 0,85 EUR līdz 5,75 EUR par lapu;

4) izdevumi, kas saistīti ar pierādījumu sniegšanu vai iegūšanu dažādos veidos, ieskaitot atlīdzību ekspertiem un citiem lieciniekiem. Karaļa 1972. gada 27. jūlija dekrētā noteikts, ka šīs atlīdzības summa ir 200 Beļģijas franku katram lieciniekam; tagad tas atbilst aptuveni 5 EUR. Papildus tiek maksāta ceļa nauda (0,0868 EUR par kilometru).

Ja kā liecinieks tiek pieaicināts eksperts, viņš(-a) var brīvi noteikt savus izdevumus un atlīdzību. Tomēr aprēķina metodei ir jābūt skaidri noteiktai, un šo summu, ja nepieciešams (piemēram, lieku izdevumu gadījumā), tiesa var samazināt detalizētajā tiesas izdevumu novērtējumā;

5) tiesnešu, tiesas ierēdņu un lietas pušu ceļa un uzturēšanās izdevumi, ja tiesa viņiem uzdevusi ierasties, un aktu sagatavošanas izmaksas, ja tos sagatavo vienīgi tiesvedības vajadzībām;

6) nodeva par lietas sagatavošanu (Beļģijas Tiesu kodeksa 1022. pants). Šo nodevu maksā lietā zaudējusī puse, un tā ir fiksēts maksājums lietā uzvarējušās puses tiesāšanās izdevumu un tiesas nodevu segšanai. Nodevas summa ir piesaistīta patēriņa cenu indeksam — to palielina vai samazina par 10%, ja indekss kāpj vai krīt par 10 procentpunktiem.

Prasības summa

Pamata
summa

Minimālā
summa

Maksimālā
summa

250,00 EUR vai mazāk

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

no 250,01 EUR līdz 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

no 750,01 EUR līdz 2500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1200,00 EUR

Darba lietu tiesa (īpaši noteikumi)

Prasības summa

Pamata
summa

Minimālā
summa

Maksimālā
summa

250,00 EUR vai mazāk

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

620,00 EUR vai mazāk

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

2500,00 EUR vai mazāk

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7) nodevas, atlīdzība un izdevumi, kas maksājami saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksa 1734. pantu ieceltajam ombudam.

Cik liela summa jāmaksā?

Ņemot vērā iepriekš norādīto, maksājamā summa ir pilnībā atkarīga no konkrētās lietas un no tā, vai jūs tiesā uzvarat, vai tiek pieaicināti liecinieki-eksperti, vai tiek pieaicināti citi liecinieki, vai tiesnešiem ir jādodas uz citu valsti, vai tiek iesaistīts ombuds utt.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Tiesas kancelejas nodevas jāsamaksā iepriekš, pretējā gadījumā lieta netiks iekļauta lietu sarakstā.

Lieciniekiem-ekspertiem vienmēr ir jāsamaksā avanss, pirms tie sāk darbu.

Ja pieprasāt kāda liecinieka uzklausīšanu, jums vispirms jāsamaksā attiecīgā summa tiesas kancelejas darbiniekam. Ja to nesamaksāsiet, tiks uzskatīts, ka jūs vairs nepieprasāt liecinieka uzklausīšanu.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Samaksāt nodevas var, veicot pārskaitījumu vai noformējot maksājuma uzdevumu, veicot elektronisku pārskaitījumu vai maksājot skaidrā naudā vai ar čeku tiesas kancelejā (pēdējā minētā iespēja pieejama tikai advokātiem un tiesu izpildītājiem).

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Maksājuma apliecinājums jāglabā drošā vietā, lai to pēc pieprasījuma varētu nekavējoties uzrādīt.

Lapa atjaunināta: 26/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Bulgārija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Noteikumi par tiesas nodevu samaksu un maksājumu veikšanu civiltiesvedībā ir paredzēti attiecīgi Civilprocesa kodeksā un to valsts nodevu cenrādī, ko tiesas iekasē saskaņā ar Civilprocesa kodeksu (GPK).

Civilprocesa kodekss:

“Astotā nodaļa. Nodevas un maksas. I daļa. Prasības summa

Prasības summa
68. pants. Prasības summu veido lietas priekšmeta vērtība naudas izteiksmē.

Prasības summa
69. pants. 1. Prasības summa ir šāda:
1) monetāru prasību lietās — pieprasītā summa;

Prasības summas noteikšana:
70. pants. 1. Prasības summu nosaka prasītājs. Prasības summu var apstrīdēt vai nu atbildētājs, vai tiesa pēc savas ierosmes ne vēlāk kā pirmajā tiesas sēdē, kurā lieta tiek izskatīta. Ja norādītā summa un faktiskā summa atšķiras, prasības summu nosaka tiesa.
2. Tiesas nolēmums par prasības summas palielināšanu ir apstrīdams blakus sūdzības kārtībā.
3. Ja prasības iesniegšanas laikā prasības summu ir grūti noteikt, tiesa nosaka aptuvenu prasības summu, un vēlāk iekasē papildu maksu vai atmaksā pārmaksāto summu atkarībā no tā, kādu summu tiesa noteikusi, izskatot lietu.

II daļa. Valsts nodevas un maksas

Valsts nodevu un maksu iekasēšana
71. pants. 1. Par lietas izskatīšanu iekasē valsts nodevas saistībā ar prasības summu un tiesas nodevas. Ja prasības summu nevar noteikt, valsts nodevas apmēru nosaka tiesa.

Valsts nodevas
73. pants. 3. Valsts nodevas iekasē saskaņā ar Ministru padomes pieņemto cenrādi, kad tiek iesniegts aizsardzības vai atvieglojumu pieprasījums un kad tiek izsniegts dokuments, par kuru maksājama nodeva.

Pieteikuma pielikumi
128. pants. Pieteikumam pievieno:
1) pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis;
2) dokumentus, kas apliecina, ka ir samaksātas valsts nodevas un maksas, ja šādas nodevas un maksas ir jāmaksā;
3) pieteikuma un tā pielikumu kopijas atbilstoši atbildētāju skaitam.

Pieteikuma pārbaude
129. pants. 1. Tiesa pārbauda pieteikuma atbilstību.
2. Ja pieteikums neatbilst 127. panta 1. punkta un 128. panta prasībām, prasītājam uzdod vienas nedēļas laikā izlabot neatbilstības, turklāt viņu informē par iespēju izmantot juridisku palīdzību, ja prasītājam tā ir nepieciešama un tas ir tiesīgs to saņemt. Ja prasītāja adrese nav norādīta un tiesai tā nav zināma, informēšana notiek, uz vienu nedēļu izliekot attiecīgu paziņojumu šim nolūkam paredzētā vietā tiesā.
3. Ja prasītājs neatbilstības neizlabo, pieteikumu un tā pielikumus nosūta atpakaļ; ja adrese nav zināma, pieteikums glabājas tiesas birojā, kur prasītājs to var saņemt. Ja pieteikums tiek nosūtīts atpakaļ, par to var iesniegt blakus sūdzību bez noraksta.”

To valsts nodevu cenrādis, ko tiesas iekasē saskaņā ar Civilprocesa kodeksu
“I daļa
Tiesvedības nodevas
1. pants. Par prasības pieteikumu, pretprasības pieteikumu vai pieteikumu, ko iesniedz trešā persona ar neatkarīgām tiesībām, iekasē nodevu 4% apmērā no prasības summas, bet ne mazāku kā 50 BGN.”

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Kad tiek iesniegta prasība, iekasē valsts nodevas. Prasītājam ir jāpievieno pieteikumam dokumenti, kas apliecina, ka ir samaksātas attiecīgās valsts nodevas un maksas.

Cik liela summa jāmaksā?

Bulgārijas Republikā valsts nodeva par šādām prasībām ir 4% no prasības summas, bet ne mazāk kā 50 BGN.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja prasītājs, iesniedzot prasību, nepievieno pieteikumam dokumentāru pierādījumu par valsts nodevu samaksu, tiesa nosūta prasītājam paziņojumu, prasot samaksāt valsts nodevas vienas nedēļas laikā. Ja prasītāja adrese nav norādīta un tiesai tā nav zināma, informēšana notiek, uz vienu nedēļu izliekot attiecīgu paziņojumu šim nolūkam paredzētā vietā tiesā.
Ja prasītājs neatbilstības neizlabo, pieteikumu un tā pielikumus nosūta atpakaļ; ja adrese nav zināma, pieteikums glabājas tiesas birojā, kur prasītājs to var saņemt. Šādos gadījumos prasību noraida.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu. Maksājuma dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā, adresējot tiesnesim vai tiesas sastāvam, kas izskata lietu. Tiesas nodevu nevar samaksāt skaidrā naudā tiesas kasē. Katrai tiesai ir līgums ar banku, kura tiesai sniedz pakalpojumus. Bankas konti ir norādīti katras tiesas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Tiesas nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu uz tiesas kontu. Maksājuma dokuments jāiesniedz tiesas kancelejā, adresējot tiesnesim vai tiesas sastāvam, kas izskata lietu.

Lapa atjaunināta: 10/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Čehija

Ievads

Kādas nodevas man jāmaksā?

Cik liela summa jāmaksā?

Kādas ir sekas novēlotai nodevu samaksai?

Kā un kur es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc nodevu samaksas?

Ievads

Tiesas nodevas reglamentē Likums Nr. 549/1991 par tiesas nodevām. Minētā likuma pielikumā ir pievienots nodevu cenrādis. Nodevas tiek iemaksātas valsts budžetā.

Nodevas maksā ar bankas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas kontu. Nodevas, kas nepārsniedz 5000 CZK, var samaksāt arī ar zīmogmarkām.

Kādas nodevas man jāmaksā?

Maza apmēra prasības procedūrā tiesas nodevas jāmaksā saskaņā ar vispārējiem noteikumiem. Šajā procedūrā piemēro tādus pašus noteikumus kā citās civillietās.

Cik liela summa jāmaksā?

Procesuālo nodevu likmi nosaka kā fiksētu summu, vai — nodevām, kuru bāzi izsaka kā naudas summu, — kā procentuālo daļu. Procentuālo nodevu aprēķina, nodevas bāzes summu reizinot ar nodevas likmi. Konkrētas likmes ir noteiktas nodevu cenrādī, kas pievienots Likumam Nr. 549/1991 par tiesas nodevām.

Eiropas maza apmēra prasību procedūrā ir spēkā pamatnoteikums, kas balstīts uz samaksas kritēriju. Iesniedzot pieteikumu, lai ierosinātu civilprocesu par prasības summu līdz 20 000 CZK, ir jāmaksā nodeva 1000 CZK apmērā.

Kādas ir sekas novēlotai nodevu samaksai?

Ja procesuālā nodeva, kas jāmaksā, iesniedzot pieteikumu par tiesvedības ierosināšanu, pārsūdzību, pārsūdzību trešajā instancē vai kasācijas sūdzību, nav samaksāta, tiesa pieprasa maksātājam to samaksāt tiesas noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 15 dienām. Izņēmuma kārtā tiesa var noteikt īsāku termiņu. Ja šis termiņš ir beidzies un maksātājs nav samaksājis nodevu, tiesa izbeidz procedūru. Nodevas samaksu pēc termiņa beigām neņem vērā.

Ja apelācijas tiesa pēc tam, kad tajā ierosināta prasība pieņemt apelācijas nolēmumu, konstatē, ka nav samaksāta nodeva, kas maksājama, iesniedzot pārsūdzības pieteikumu, tā pieprasa maksātājam to samaksāt termiņā, kas nav īsāks par 15 dienām. Izņēmuma kārtā apelācijas tiesa var noteikt īsāku termiņu. Ja šis termiņš ir beidzies un maksātājs nav samaksājis nodevu, apelācijas tiesa izbeidz procedūru. Nodevas samaksu pēc termiņa beigām neņem vērā. Procedūra apelācijas tiesā ir piemērojama mutatis mutandis.

Ja lēmums izbeigt procedūru nodevas nesamaksāšanas dēļ kļūst galīgs, samaksas pienākums izbeidzas.

Kā un kur es varu samaksāt tiesas nodevas?

Nodevas maksā ar bankas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas kontu. Bankas rekvizīti ir norādīti katras tiesas tīmekļa vietnē — to adreses ir publicētas interneta portālā Saite atveras jaunā logāhttps://www.justice.cz/. Nodevas, kas nepārsniedz 5000 CZK, var samaksāt arī ar zīmogmarkām.

Procesuālo nodevu lietās lemj tiesa, kas ir kompetenta izskatīt un iztiesāt lietu pirmajā instancē.

Kā man jārīkojas pēc nodevu samaksas?

Maksātāja pienākums samaksāt tiesas nodevas ir izpildīts, kad ir pārskaitīta nauda uz kompetentās tiesas bankas kontu vai kad kompetentajai tiesai ir iesniegtas zīmogmarkas. Jums nav jāiesniedz tiesai nekādi citi dokumenti.

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Vācija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Tiesas izdevumi Eiropas maza apmēra prasību procedūrā ir noteikti Likumā par tiesas izdevumiem (Gerichtskostengesetz).

Tiesa pieprasa tiesas izdevumu segšanu, izrakstot tiesas izdevumu rēķinu. Nodevas jāsamaksā, kad tiek iesniegts pieteikums procedūras ierosināšanai. Tomēr procedūras norise nav atkarīga no nodevu samaksas.

Tiesas nodevas ir jāmaksā ne vien prasītājam, bet arī jebkurai personai, kurai šādu pienākumu uzliek tiesa, vai jebkurai personai, kura uzņemas šādu pienākumu izlīguma ietvaros.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Konkrētas nodevas ir noteiktas Likuma par tiesas izdevumiem pielikumā (Nodevu saraksts — Kostenverzeichnis). Nodevu saraksta 1210. punktā noteiktā nodevas likme Eiropas maza apmēra prasību procedūrā ir 3,0. Procedūras priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā šo likmi samazina līdz 1,0 (Nodevu saraksta 1211. punkts).

Nodevas summu aprēķina pēc strīdus summas, kas parasti ir vienāda ar iesniegtās prasības summu.

Cik liela summa jāmaksā?

Maksājamās nodevas:

Summas līdz
EUR

Nodevas likme 3,0
EUR

Nodevas likme 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1000,00

159,0

53,00

1500,00

213,00

71,00

2000,00

267,00

89,00

Papildus nodevām jāsedz visi radušies izdevumi, piemēram, dokumentu izsniegšanas, liecinieku, ekspertu un tulku izmaksas.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Nesamaksātās tiesas nodevas tiesas kase ( Gerichtskasse) piedzīs piespiedu kārtā.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Samaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kontu. Pārskaitījumā jānorāda atsauces numurs.

a) Ar bankas pārskaitījumu

Ir iespējams maksājumu veikt ar bankas pārskaitījumu.

b) Ar kredītkarti

Ar kredītkarti maksājumu veikt nevar.

c) Tieši debetējot bankas kontu

Maksājuma veikšana ar tiešu debetu nav iespējama.

d) Citas samaksas metodes (precizēt)

Citas samaksas metodes nav pieejamas.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Procedūras norise nav atkarīga no nodevu samaksas.

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Igaunija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa man jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat pieteikumu Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, jums jāmaksā tāda pati valsts nodeva, kāda jāmaksā, iesniedzot pieteikumu valsts procedūrā. Valsts nodevas un citas procesuālās maksas reglamentē Civilprocesa kodekss un Valsts nodevu likums. Valsts nodevas un procesuālās maksas tiesai var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Iesniedzot pieteikumu, jums jāsamaksā valsts nodeva, lai segtu procedūras izmaksas.

Cik liela summa man jāmaksā?

Ja Igaunijas tiesā iesniedzat pieteikumu Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, valsts nodeva, kas jāmaksā, ir tāda pati kā par pieteikumu valsts procedūrā. Valsts nodevas apmērs ir atkarīgs no prasītās naudas summas. Piemēram, ja prasības summa ir līdz 500 eiro, jāmaksā valsts nodeva 100 eiro apmērā, ja prasības summa ir 1000 eiro, valsts nodevas apmērs ir 175 eiro, ja prasības summa ir 1500 EUR, valsts nodevā jāmaksā 200 EUR, bet, ja prasības summa ir 2000 eiro, valsts nodevas apmērs ir 225 eiro.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Iesniedzot pieteikumu, jums iepriekš jāsamaksā valsts nodeva. Ja valsts nodevu neesat samaksājis, tiesa dos jums iespēju to samaksāt tās noteiktā termiņā. Ja līdz šim termiņam valsts nodevu nesamaksāsiet, tiesa jūsu pieteikumu noraidīs.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Valsts nodevas var samaksāt tikai ar bankas pārskaitījumu. Ar kredītkarti maksāt nevar. Visiem maksājumiem, kas adresēti tiesām, maksājuma saņēmējs ir Finanšu ministrija.

Ja maksājat valsts nodevu iepriekš, jums piezīmju ailē pēc iespējas precīzāk jānorāda procedūra, par kuru maksājat valsts nodevu. Ja maksājat valsts nodevu, izmantojot portālu, piemēram, Uzņēmumu reģistra portālu vai publisko e-dokumentu portālu, maksājumam vienmēr tiek piešķirts unikāls atsauces numurs, kas saistīts ar konkrēto prasību.

Plašāka informācija par kontiem, uz kuriem jāpārskaita valsts nodevas, un tiesu atsauces numuriem pieejama Saite atveras jaunā logāIgaunijas tiesu tīmekļa vietnē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāiesniedz tiesai informācija, kas apliecina valsts nodevas samaksu, lai tiesa varētu pārliecināties par valsts nodevas saņemšanu. Jāiesniedz šāda informācija: valsts nodevas maksātāja vārds un uzvārds vai nosaukums, bankas rekvizīti un konts, uz kuru pārskaitīta valsts nodeva, samaksātā summa un samaksas datums. Tiesa par maksājuma saņemšanu var pārliecināties elektroniski, t. i., jums nav jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas apliecina valsts nodevas samaksu. Tomēr nepieciešamības gadījumā tiesa var jums to pieprasīt.

Lapa atjaunināta: 06/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Īrija

Ievads

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ievads

Tiesas izdevumu apmaksas kārtība par dokumentiem, kas saistīti ar maza apmēra prasību procedūru, ir izklāstīta 2014. gada normatīvā akta Nr. 22 devītajā daļā. Apgabaltiesā virzītas civilās tiesvedības tiesas izdevumu apmaksas kārtība, kas attiecas uz abām jomām, ir izklāstīta 2014. gada normatīvā akta Nr. 22 otrajā daļā.

Tiesas Saite atveras jaunā logātiešsaistes pakalpojumu vietnē nesen ir ieviests tiešsaistes pakalpojums, ar kuru, izveidojot lietotāja kontu, ir iespējams sagatavot, rediģēt, apmaksāt un virzīt prasības, tostarp maza apmēra prasības. Sistēma ir pieejama visām privātām un juridiskām personām.

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Nodevas ir samaksājamas, iesniedzot maza apmēra prasību reģistrā ar maza apmēra prasību pieteikumiem saistītus dokumentus.

 1. Iesniedzot sākotnējo iesniegumu.
 2. Iesniedzot paziņojumu par strīdu ar pretprasību.
 3. *** Iesniedzot paziņojumu par sprieduma atcelšanas rosināšanu.
 4. *** Iesniedzot paziņojumu par pārsūdzību apgabaltiesā.
 5. *** Izdodot tiesas uzaicinājumu Ad Testificandum vai Duces Tecum (liecinieka pavēste) pavēstes formā.

*** Šie dokumenti nav norādīti 2014. gada normatīvā akta Nr. 22 devītajā daļā, taču ir nosaukti šī akta otrajā daļā.

Cik man būs jāmaksā?

Pozīcija

(1)

Nodeva

(2)

Apzīmogojamais dokuments

(3)

Pieteikuma iesniegšana maza apmēra prasību reģistrā

25,00 €

Pieteikums vai tiesas izdevumu kartīte

Paziņojuma par strīdu ar pretprasību iesniegšana maza apmēra prasību reģistrā

25,00 €

Paziņojums vai tiesas izdevumu kartīte

Paziņojuma par sprieduma atcelšanas rosināšanu iesniegšana

15,00 €

Paziņojums vai tiesas izdevumu kartīte

Paziņojuma par pārsūdzību apgabaltiesā iesniegšana

25,00 €

Paziņojums vai tiesas izdevumu kartīte

Tiesas uzaicinājuma Ad Testificandum vai Duces Tecum (liecinieka pavēstes) pavēstes formā izsniegšana

15,00 €

Pavēstes oriģināls

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Ja nav samaksāta nodeva par pieteikumu, dokuments tiek atdots prasītājam, aicinot veikt samaksu.

Ja nav samaksāta nodeva par paziņojumu par strīdu ar pretprasību, dokuments tiek izvērtēts, lai konstatētu atbildētāja pretprasības pamatotību. Ja tā ir pamatota, dokuments tiek atdots atbildētājam, aicinot veikt samaksu. Ja tā ir nepamatota, dokuments tiek atdots atbildētājam ar paskaidrojumu, kāpēc pretprasība nav pamatota. Atbildētājam tiek piedāvāta jauna paziņojuma par strīdu anketa, ko aizpildīt un iesniegt maza apmēra prasību reģistrā.

Ja nodeva par paziņojumu par tiesas lēmuma atcelšanas rosināšanu nav samaksāta noteiktajā laika periodā, tiesnesis, kas izskata lietu, par to tiek informēts pieteikuma izskatīšanas dienā. Var tikt izdots dekrēts tiesu izpildītājam, lai izpildītu sākotnējo, bez atbildētāja klātbūtnes pieņemto lēmumu. .

Ja nav samaksāta nodeva par paziņojumu par pārsūdzību apgabaltiesā, lieta netiek pārsūtīta izskatīšanai apgabaltiesā. Var tikt izdots dekrēts tiesu izpildītājam, lai izpildītu sākotnējo tiesas dekrētu.

Ja nav samaksāta nodeva par tiesas uzaicinājuma Ad Testificandum vai Duces Tecum (liecinieka pavēstes) pavēstes formā izsniegšanu, pavēste nav spēkā.

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas izdevumus var apmaksāt jebkuras rajona tiesas sekretariātā ar šādām maksāšanas metodēm:

skaidrā naudā vai ar čeku / ar pasta pārvedumu / ar bankas pārvedu vekseli, kas izmaksājams galvenajam tiesneša palīgam.

Tiesas izdevumus var arī apmaksāt, attiecīgās rajona tiesas kancelejai nosūtot čeku vai veicot pasta pārvedumu vai ar bankas pārvedu vekseli, kas izmaksājams galvenajam tiesneša palīgam.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Veicot apmaksu rajona tiesas sekretariātā, ir jāsaglabā tiesas darbinieka izsniegtā kvīts un apzīmogotais dokuments vai dokumenti ir jāiesniedz maza apmēra prasību reģistrā.

Nosūtot maksājumu ar čeku, pasta pārvedumu vai bankas pārvedu vekseli, kas izmaksājams galvenajam tiesneša palīgam, ir jāsaglabā maksājuma uzdevuma fotokopija, kā arī nosūtīšanas apliecinājuma oriģināls. Šie dokumenti ir jāuzrāda, ja tiesa lūdz uzrādīt maksājumu apliecinošus dokumentus.

Saņemot maksājumu par dokumentu, maza apmēra prasību kancelejā attiecīgais dokuments tiek apzīmogots un lietai tiek pievienota samaksas kvīts.

Lapa atjaunināta: 07/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Grieķija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas maza apmēra prasību procedūras mērķis ir galvenokārt vienkāršot un paātrināt maza apmēra pārrobežu prasību iztiesāšanu Eiropas Savienībā un samazināt šādas tiesvedības izmaksas starp dalībvalstīm.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Lai iesniegtu tiesā prasības pieteikumu, kas tiks izskatīts Eiropas maza apmēra prasību procedūrā, ir jāsamaksā tiesas nodevas, kas atbilst noteiktai (mazai) procentuālajai daļai no prasītāja prasītās summas. Nodevas jāsamaksā, iesniedzot prasības pieteikumu.

Cik liela summa jāmaksā?

Attiecīgo summu nosaka tiesa, un tā ir proporcionāla prasītāja prasītās kompensācijas summai. Piemēram, ja prasītāja prasītā summa ir 5000 EUR, tiesas nodeva būs aptuveni 65 EUR.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja tiesas nodevas netiek samaksātas laikus, tiesa var pēc saviem ieskatiem a) noteikt termiņu, kurā prasītājam jāiesniedz attiecīgs apliecinājums par nodevu samaksu, vai b) noraidīt prasību.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas parasti maksā skaidrā naudā noteiktā norēķinu vietā. Tiesas kancelejas darbinieks var izskaidrot maksājuma procedūru ieinteresētajām personām. Nav iespējams (pagaidām) tiesas nodevas samaksāt ar kredītkarti vai no bankas konta.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Lietas materiāliem kopā ar prasības pieteikumu pievieno norēķinu vietas izsniegtu apliecinājumu par tiesas nodevu samaksu.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Spānija

Uzsākot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, tiesas nodeva nav jāmaksā.

Lapa atjaunināta: 06/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Horvātija

Ievads

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Cik liela ir maksājamā summa?

Kas notiek, ja tiesu nodevas netiek savlaicīgi samaksātas?

Kādi ir tiesu nodevu apmaksas veidi?

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Ievads

Tiesu nodevas Horvātijas Republikā ir noteiktas ar Likumu par tiesu nodevām Nr. 118/18 un Dekrētu par tiesu nodevu cenrādi, ko noteikusi Horvātijas valdība.

Likuma par tiesu nodevām 5. pantā paredzēts, ka saskaņā ar tiesu nodevu cenrādi noteiktās nodevas maksājamas, veicot bezskaidras naudas maksājumu, skaidrā naudā, Horvātijas Republikā izdotajās valsts nodevas markās vai elektroniski.

Ja iesniegums atbilstoši īpašiem noteikumiem tiek iesniegts elektroniski, izmantojot tiesu informācijas sistēmu, tad nodeva ir jāmaksā iesniegšanas brīdī. Maksājamā summa ir puse no tiesu nodevu cenrādī noteiktās nodevas summas.

Gadījumos, kad tiesa atbilstoši īpašiem noteikumiem izsniedz nolēmumu elektroniski, izmantojot tiesu informācijas sistēmu, ir jāmaksā puse no tiesu nodevu cenrādī noteiktās nodevas summas, ja nodeva tiek samaksāta trīs dienu laikā no dienas, kad elektroniski izsniegts nolēmums.

Kādas nodevas tiek piemērotas?

Visos civillietu un komerclietu tiesas procesos ir jāmaksā tiesu nodevas. Saskaņā ar Likuma par tiesu nodevām 11. pantu no nodevu samaksas ir atbrīvotas šādas personas un struktūras:

 1. Horvātijas Republika un valsts iestādes;
 2. personas un iestādes, kuras pilda valsts iestāžu funkcijas, — procesos, kas saistīti ar šo funkciju īstenošanu;
 3. darba ņēmēji — strīdos un citos procesos, kas saistīti ar viņu kā nodarbinātu personu tiesībām;
 4. civildienesta ierēdņi un amatpersonas — administratīvos strīdos, kas saistīti ar viņu kā civildienestā nodarbinātu personu tiesībām;
 5. Horvātijas pilsoņu kara veterāni ar invaliditāti, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu; personas ar invaliditāti, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, ko izdevis Personu ar invaliditāti ekspertīzes, profesionālās rehabilitācijas un nodarbinātības departaments;
 6. Horvātijas pilsoņu karā nogalināto, pazudušo un aizturēto karavīru laulātie, bērni un vecāki, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 7. Horvātijas pilsoņu karā nogalināto, pazudušo un aizturēto civilpersonu laulātie, bērni un vecāki, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 8. bēgļi, pārvietotās personas un repatrianti, — pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem, kas pierāda viņu statusu;
 9. sociālo pabalstu saņēmēji, kuri saņem iztikas pabalstu;
 10. humānās palīdzības organizācijas, kā arī organizācijas, kuras aizsargā nogalinātu, pazudušu un aizturētu humānās palīdzības sniedzēju ģimenes, un organizācijas, kas sniedz palīdzību personām ar invaliditāti;
 11. bērni, kuri iesaistīti tiesvedībā par uzturlīdzekļiem vai tiesvedībā saistībā ar prasībām, kuru pamatā ir uzturlīdzekļu tiesības;
 12. puses, kas ierosina tiesvedību par maternitātes vai paternitātes noteikšanu, un tiesvedību par izmaksām, kas radušās saistībā ar grūtniecību un bērna dzimšanu ārpus laulības;
 13. puses, kuras vēlas atjaunot tiesībspēju un rīcībspēju;
 14. nepilngadīgas personas, kas prasa atļauju stāties laulībā;
 15. puses tiesvedībā par bērna nodošanu un par tiesībām uzturēt personiskas attiecības ar bērnu;
 16. puses, kuras ierosina tiesvedību par tiesībām, kas izriet no obligātās pensijas un vispārējās medicīniskās apdrošināšanas, par bezdarbnieka tiesībām saskaņā ar nodarbinātības noteikumiem un par sociālās palīdzības tiesībām;
 17. puses, kuras ierosina tiesvedību, lai aizsargātu Konstitūcijā garantētās cilvēktiesības un brīvības pret konkrētiem galīgiem aktiem;
 18. puses strīdos par vides piesārņojuma atlīdzināšanu;
 19. arodbiedrības un augstāka līmeņa arodbiedrību savienības — civillietās par tiesas apstiprinātu aizvietotāju un kolektīvos darba strīdos; arodbiedrību pārstāvji civillietās par darbinieku padomes pilnvaru īstenošanu;
 20. patērētāji kā parādnieki bankrota lietās;
 21. citas personas un struktūras — atbilstoši īpašām tiesību normām.

Citas valstis ir atbrīvotas no nodevu maksāšanas, ja to nosaka starptautisks nolīgums vai tām piemēro savstarpības nosacījumu.

Ja rodas šaubas par savstarpības nosacījuma esību, tiesa lūdz Tieslietu ministrijas skaidrojumu.

Iepriekš 10. punktā norādītais atbrīvojums attiecas uz humānās palīdzības organizācijām, par kurām attiecīgu lēmumu ir pieņēmis par sociālās palīdzības lietām atbildīgais ministrs.

Atbrīvojumu no tiesu nodevu samaksas nepiemēro pašvaldību un pilsētu iestādēm, izņemot gadījumos, kad saskaņā ar īpašām tiesību normām tām ir uzticēts pildīt valsts iestāžu funkcijas.

Eiropas maza apmēra prasību lietās nodevas maksājamas šādi:

 • par prasību maksā prasītājs,
 • par atbildi uz prasību maksā atbildētājs,
 • par spriedumu maksā prasītājs,
 • par apelācijas sūdzību maksā apelācijas sūdzības iesniedzējs,
 • par atbildi uz apelācijas sūdzību maksā atbildes iesniedzējs (atbilde nav jāsniedz obligāti).

Cik liela ir maksājamā summa?

I. Par prasību, pretprasību, spriedumu vai iebildumu pret maksājuma rīkojumu ir jāmaksā tiesu nodeva strīda priekšmeta vērtībā (aprēķinā ņem vērā tikai galvenajā prasījumā norādīto vērtību bez procentiem un izmaksām):

virs

līdz (HRK)

HRK

0,00

3000,00

100,00

3001,00

6000,00

200,00

6001,00

9000,00

300,00

9001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Ja summa pārsniedz 15 000,00 HRK, ir jāmaksā nodeva 500,00 HRK apmērā un vēl 1 % par starpību virs 15 000,00 HRK, bet ne vairāk kā 5000,00 HRK.

II. Par atbildi uz prasību un atbildi uz apelācijas sūdzību maksā puse no I. punktā norādītās tiesu nodevas.

III. Par apelācijas sūdzību pret spriedumu jāmaksā divkārša I. punktā norādītās tiesu nodevas summa.

IV. Tiesu nodeva nav jāmaksā, ja tiesvedībā tiek panākts izlīgums.

Kas notiek, ja tiesu nodevas netiek savlaicīgi samaksātas?

Ja puse nav samaksājusi nodevu noteiktajā termiņā vai par to nav nekavējoties informējusi tiesu, tiesa turpmāko 15 dienu laikā izdod izpildes rīkojumu, kas attiecas uz nolēmumu par nodevām vai nolēmumu par sūdzību, un iesniedz to Finanšu aģentūrai, kura summu piespiedu kārtā iekasē no puses līdzekļiem, kā paredzēts likumā, kas regulē spriedumu par naudas līdzekļiem izpildi.

Likuma par tiesu nodevām 28. pantā noteikts, ka tiesa vispirms brīdina tiesvedības pusi par nodevas samaksas pienākumu. Ja puse bez kavēšanās neizpilda šo pienākumu, tiesa pieprasa, lai puse samaksā nodevu triju dienu laikā. Ja puse uz brīdinājumu nereaģē vai nav bijusi klāt tiesvedībā, par kuru jāmaksā nodeva, un nav šo nodevu samaksājusi, tiesa pieņem nolēmumu par nodevu, piemērojot papildu maksu 100 HRK apmērā.

Kādi ir tiesu nodevu apmaksas veidi?

Tiesu nodevas maksājamas, veicot bezskaidras naudas maksājumu, skaidrā naudā, Horvātijas Republikā izdotajās valsts nodevas markās vai elektroniski.

Nodevu skaidrā naudā var samaksāt arī tiesas grāmatvedībā. Šādā gadījumā tiesas pienākums ir piecu dienu laikā no iekasēšanas dienas iemaksāt šo naudu tiesu nodevu ieņēmumu budžetā.

Nodevu var apmaksāt valsts nodevas markās, ja nodevas summa ir mazāka par 100 HRK.

Informācija par tiesu nodevu nomaksas veidiem tiek publiskota elektroniskā ziņojumu dēļa vietnē, tiesu tīmekļa vietnēs un tiesu kancelejās.

Tiesu nodevas var iemaksāt Horvātijas Republikas valsts budžetā jebkurā bankas filiālē vai pasta nodaļā.

Lai tiesu nodevas samaksātu no ārvalstīm, jāietver šāda informācija:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Norēķinu konts (CC):1001005-1863000160

Kods: HR64

Atsauces numurs: 5045-20735-personas kods (vai cits maksātāja identifikācijas numurs)

Saņēmējs: Horvātijas Republikas Finanšu ministrija, Zagrebas Komerctiesas vārdā

Maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķis jānorāda, ka tā ir nodeva par lietu ________ (lietas numurs un maksājuma apraksts, piemēram, “tiesu nodeva par priekšlikumu izdot Eiropas maksājuma rīkojumu”).

Ko darīt, kad maksājums ir veikts?

Tiklīdz maksājums ir veikts, tiesai, kas izskata lietu, par kuru nodeva tiek maksāta, jānosūta maksājumu apliecinošs dokuments, norādot atsauci uz izskatāmās lietas numuru (ja lietas numurs ir zināms). Gadījumā, kad tiek iesniegts pieprasījums izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, pieprasījumam jāpievieno maksājuma apliecinājums.

Puses iesniedz dokumentus tiesai, nosūtot tos pa pastu (ierakstīta vai parasta sūtījuma veidā) vai iesniedzot tos elektroniski — atbilstoši īpašiem noteikumiem — tiesu informācijas sistēmā.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Itālija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Noteikumi par tiesvedības izdevumiem ir izklāstīti Konsolidētajā tiesāšanās izdevumu regulējumā (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), kas ietverts prezidenta 2002. gada 30. maija Dekrētā Nr. 115 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Civillietās katra puse sedz izmaksas, kas saistītas ar tās dokumentiem un dokumentiem, kuri nepieciešami tiesvedībai, ja tiesību aktos ir noteikts vai tiesa pieprasa, lai attiecīgā puse sedz šīs izmaksas (Konsolidētā tiesāšanās izdevumu regulējuma 8. pants, Saite atveras jaunā logāprezidenta Dekrēts Nr. 115/2002).

Civillietās jāmaksā šādas nodevas:

 • standarta nodeva par prasības celšanu;
 • dokumentu izsniegšanas nodevas;
 • nodevas par kopijām.

Cik liela summa jāmaksā?

Prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 13. un 30. pantā ir noteikts, kāda summa jāmaksā attiecīgi kā standarta nodeva un kā avansa maksājums, ar ko sedz dokumentu izsniegšanas izmaksas pēc tiesas pieprasījuma.

Nodevas par kopijām reglamentē prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 267. pants un turpmākie panti, un tās ir uzskaitītas dekrētam pievienotajā 6., 7. un 8. tabulā.

Saskaņā ar 46. pantu Saite atveras jaunā logāLikumā Nr. 374/1991, ar ko izveido Miertiesu (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [Itālijā miertiesas ir juridiski kvalificētas], lietās, kurās prasības summa nepārsniedz 1033 EUR, jāmaksā tikai standarta nodeva par dokumentiem un spriedumiem.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Ja maksājums netiks veikts, tiesa vai parādu piedziņas uzņēmums (ir noslēgts līgums ar Equitalia Giustizia SpA) izsniegs maksājuma pieprasījumu ar norādījumiem par to, kā samaksāt standarta nodevu (prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 248. pants).

Ja netiks samaksātas nodevas par kopijām un summa, kas paredzēta prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 30. pantā, tiesa var atteikties pieņemt dokumentu (prezidenta Dekrēta Nr. 115/2002 285. pants).

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Ja maksājums tiek veikts Itālijā ar pasta konta starpniecību, jāizmanto veidlapa F23 vai markas, kas iegādātas no pilnvarotiem tabakas izstrādājumu tirgotājiem un mazumtirgotājiem.

Maksājumi no citām valstīm jāveic ar bankas pārskaitījumu.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Pēc maksājuma veikšanas jāsaņem attiecīga kvīts, ko uzrādīt tiesai kā apliecinājumu par maksājumu.

Lapa atjaunināta: 13/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Kipra

Kiprā procesuālie noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 861/2007 īstenošanu ir 2008. gada Procesuālie noteikumi par Eiropas maza apmēra prasību procedūru, kuri ir spēkā kopš 2009. gada 1. janvāra.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Latvija

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Saskaņā ar Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 33.pantu tiesāšanās izdevumi ir:

1) valsts nodeva;

2) kancelejas nodeva;

3) ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

Par katru prasības pieteikumu — sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.pantā paredzētajiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā — maksājama valsts nodeva.

Kancelejas nodeva maksājama:

 1. par lietā esošā dokumenta noraksta izsniegšanu, kā arī par tiesas sprieduma vai lēmuma atkārtotu izsniegšanu — 7,11 euro;
 2. par izziņas izsniegšanu — 2,85 euro;
 3. par izpildu raksta dublikāta izdošanu — 14,23 euro;
 4. par tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšanu, ja šis nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēs, — 4,27 euro;
 5. par liecinieku uzaicināšanu — 4,27 euro par katru personu.
Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi ir:
 1. summas, kas jāizmaksā lieciniekiem un ekspertiem;
 2. izdevumi, kas saistīti ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas;
 3. ar atbildētāja meklēšanu saistītie izdevumi;
 4. ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi;
 5. ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu, izsniegšanu un tulkošanu saistītie izdevumi;
 6. ar sludinājuma ievietošanu laikrakstā saistītie izdevumi;
 7. ar prasības nodrošināšanu saistītie izdevumi;

Nav pieejama elektroniska valsts nodevas apmaksa.

Kādi ir izdevumi?

Par maza apmēra prasības iesniegšanu tiesā maksājama valsts nodeva.

Par lietā esošā dokumenta noraksta izsniegšanu, kā arī par tiesas sprieduma vai lēmuma atkārtotu izsniegšanu, par izziņas izsniegšanu, par izpildu raksta dublikāta izdošanu, par tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšanu, ja šis nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēs, par liecinieku uzaicināšanu maksājama kancelejas nodeva.

Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi jāmaksā par summām, kas jāizmaksā lieciniekiem un ekspertiem, izdevumiem, kas saistīti ar liecinieku nopratināšanu vai apskates izdarīšanu uz vietas, ar atbildētāja meklēšanu saistītajiem izdevumiem, ar tiesas sprieduma izpildi saistītajiem izdevumiem, ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanas, izsniegšanas un tulkošanas saistītajiem izdevumiem, ar sludinājuma ievietošanu laikrakstā saistītie izdevumiem, ar prasības nodrošināšanu saistītajiem izdevumiem.

Cik man jāmaksā?

Par prasības pieteikumu maksājama valsts nodeva – 15% no prasības summas, bet ne mazāk par 71,41 euro. Prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam vai vecākam valsts nodeva nav jāmaksā.

Pusei, kuras labā taisīts spriedums, tiesa piespriež no otras puses visus tās samaksātos tiesas izdevumus. Ja prasība apmierināta daļēji, norādītās summas piespriež prasītājam proporcionāli tiesas apmierināto prasījumu apmēram, bet atbildētājam — proporcionāli tai prasījumu daļai, kurā prasība noraidīta. Valsts nodeva par blakus sūdzību par tiesas lēmumu, pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas jaunu izskatīšanu lietā, kurā taisīts aizmugurisks spriedums, netiek atlīdzināta.

Ja prasītājs atsakās no prasības, viņš atlīdzina atbildētājam radušos tiesas izdevumus. Prasītāja samaksātos tiesas izdevumus šajā gadījumā atbildētājs neatlīdzina. Tomēr, ja prasītājs neuztur savus prasījumus tāpēc, ka atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis, tiesa pēc prasītāja lūguma piespriež no atbildētāja prasītāja samaksātos tiesas izdevumus.

Ja prasība atstāta bez izskatīšanas, tiesa pēc atbildētāja lūguma piespriež no prasītāja atbildētāja samaksātos tiesas izdevumus.

Tiesas izdevumi, ja prasītājs no to samaksāšanas bijis atbrīvots, piespriežami no atbildētāja valsts ienākumos proporcionāli apmierinātajai prasījuma daļai.

Kancelejas nodeva maksājama:

 1. par lietā esošā dokumenta noraksta izsniegšanu, kā arī par tiesas sprieduma vai lēmuma atkārtotu izsniegšanu — 7,11 euro;
 2. par izziņas izsniegšanu — 2,85 euro;
 3. par izpildu raksta dublikāta izdošanu — 14,23 euro;
 4. par tiesas nolēmuma spēkā stāšanās apliecināšanu, ja šis nolēmums iesniedzams ārvalstu iestādēs, — 4,27 euro;
 5. par liecinieku uzaicināšanu — 4,27 euro par katru personu.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Ja prasības pieteikumam nav pievienoti dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, tad tiesa, pamatojoties uz Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 133.pantu, atstāj prasības pieteikumu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.

Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod prasītājam.

Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Valsts un kancelejas nodevas var samaksāt, veicot maksājumu uz Valsts kases kontu. Ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus var samaksāt, veicot maksājumu uz Tiesu administrācijas kontu.

Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādē (valsts nodeva) (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.pants, izņemot sesto daļu):

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV55TREL1060190911200

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Nodeva par izpildu raksta vai cita izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei (valsts nodeva) (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 34.panta sestā daļa):

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV71TREL1060190911300

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Kancelejas nodeva (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 38.pants):

Kancelejas nodeva tiesu iestādē:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV39TREL1060190911100

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja kancelejas nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta kancelejas nodeva, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs

Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi (Saite atveras jaunā logāCivilprocesa likuma 39.pants);

Rajona (pilsētas) tiesām un apgabaltiesām:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr. 90001672316

Konta Nr. LV51TREL2190458019000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas vai lietas identificēšanai: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs). Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija: lietas numurs (ja ir zināms), kā arī fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs.

Kas man jādara pēc maksājuma?

Iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, pievienojami dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Lapa atjaunināta: 25/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Lietuva

Ievads

Kādi ir izdevumi?

Cik man jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc maksājuma?

Ievads

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir jāmaksā tiesas zīmognodeva tādā apmērā, kāds noteikts Lietuvas Civilprocesa kodeksa (Civilinio proceso kodeksas) 80. panta 1. punkta 1. apakšpunktā.

Saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2011. gada 27. oktobra Lēmumu Nr. 1240, ar ko apstiprina tiesas zīmognodevu aprēķināšanas, samaksas, kompensēšanas un atmaksāšanas noteikumus, šo nodevu var samaksāt arī elektroniski.

Kādi ir izdevumi?

Ir jāmaksā tiesas zīmognodeva, kuras apmēru nosaka, kā aprakstīts nākamajā punktā.

Cik man jāmaksā?

Atkarībā no prasījuma summas — 3%, bet ne mazāk kā 50 LTL. Ja procesuālie dokumenti un to pielikumi tiesā tiek iesniegti tikai elektroniski, ir jāmaksā summa, kas atbilst 75% no konkrētajam procesuālajam dokumentam piemērojamās zīmognodevas, bet ne mazāk kā 10 LTL.

Kas notiks, ja tiesas izdevumus nesamaksāšu laikus?

Pieteikumam jāpievieno dokumenti un citi pierādījumi, kas pamato pieteikuma iesniedzēja prasības, kā arī pierādījumi par tiesas zīmognodevas samaksu.

Ja tiesas zīmognodeva nav samaksāta, tiesa izdod rīkojumu, kurā nosaka pienācīgu samaksas termiņu; tas nevar būt īsāks kā septiņas dienas. Rīkojumu nosūta ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc tā izdošanas.

Ja tiesvedības puse, kas iesniegusi procesuālo dokumentu, izpilda tiesas rīkojumu norādītajā termiņā, procesuālo dokumentu uzskata par iesniegtu dienā, kad tas ticis sākotnēji iesniegts tiesā. Ja rīkojums netiek izpildīts, uzskata, ka procesuālais dokuments nav iesniegts, un tiesnesis ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā pēc izpildes termiņa beigām izdod rīkojumu, ar ko procesuālais dokuments kopā ar pievienotajiem dokumentiem (ja tādi ir) tiek nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

Kā varu samaksāt tiesas izdevumus?

Tiesas zīmognodeva jāiemaksā Finanšu ministrijas Valsts nodokļu inspekcijas budžeta ieņēmumu kontā. Maksāšanas veidu var izvēlēties maksātājs (var maksāt internetbankā, veikt skaidras naudas maksājumu, bankas pārskaitījumu utt.).

Kas man jādara pēc maksājuma?

Tiesas zīmognodevas samaksas pierādījums ir maksājuma uzdevums vai cits dokuments, kas apliecina maksājumu. Tajā jābūt šādai informācijai:

 1. maksātāja vārds, uzvārds un personas kods (juridiskām personām — nosaukums un identifikācijas kods);
 2. otras puses (atbildētāja, parādnieka utt.) vārds, uzvārds un personas kods (ja tā ir juridiska persona — nosaukums un identifikācijas kods);
 3. maksājuma datums;
 4. maksājuma numurs;
 5. samaksātā summa;
 6. maksājuma mērķis (jābūt norādei “tiesas zīmognodeva” un tās tiesas nosaukumam, kurā tiek ierosināta tiesvedība).

Ja tiesas zīmognodevu maksā tiesvedības puses pārstāvis (advokāts, advokāta palīgs vai cita persona, kas pārstāv puses intereses), maksājuma uzdevumā vai citā maksājumu apliecinošā dokumentā papildus iepriekš minētajai informācijai jābūt norādītam pārstāvētās puses vārdam, uzvārdam un personas kodam (juridiskas personas gadījumā — nosaukumam un identifikācijas kodam).

Ja tiesas zīmognodevu maksā elektroniski, maksājumu apliecinoši dokumenti nav nepieciešami.

Lapa atjaunināta: 02/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Luksemburga

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Nav fiksētu nodevu par prasības celšanu civiltiesā (saisine du juge civil), izņemot dokumentu izsniegšanas izmaksas un tiesiskās pārstāvības izmaksas. Principā civiltiesas līmenī nekādas izmaksas nerodas. Kad ir izdots spriedums, var rasties izmaksas saistībā ar lēmuma izpildes panākšanu un izmaksas pēc uzvarējušās puses pieprasījuma.

Lapa atjaunināta: 28/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Ungārija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik daudz man tas izmaksās?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Noteikumi, kuri reglamentē tiesas nodevas, kas maksājamas procedūrās, kuras ierosina Ungārijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ir paredzēti 1990. gada Likumā Nr. XCIII par nodevām. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, kad ierosina procedūru, ir jāsamaksā nodeva 6 % apmērā no prasības summas. To var samaksāt, vai nu iegādājoties zīmogmarku pastā, vai arī samaksājot attiecīgo summu valsts nodokļu iestādei. Nodevu valsts nodokļu iestādei var samaksāt arī ar bankas pārskaitījumu.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Kad ierosina maza apmēra prasību procedūras, ir jāsamaksā tiesas nodevas.

Cik daudz man tas izmaksās?

Naudas prasījumu gadījumā jāsamaksā 6% no prasības summas, neieskaitot papildu maksājumus (procenti, izdevumi), savukārt nemonetāru prasījumu gadījumā jāsamaksā 6 % no aplēstās prasījuma summas, bet ne mazāk kā 15 000 HUF. Ja naudas prasījuma valūta nav forints, nodeva jāmaksā, pamatojoties uz prasības summu atbilstoši centrālās bankas vidējam valūtas maiņas kursam prasības iesniegšanas dienā.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas laikus?

Prasītāji, kuri, ierosinot procedūru, nav samaksājuši nodevu, saņem no tiesas pieprasījumu veikt maksājumu. Ja prasītājs neveic maksājumu noteiktajā termiņā, tiesa noraida prasību.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

 1. Procesuālo nodevu var samaksāt ar zīmogmarku. Zīmogmarkas var iegādāties pastā. Ja procesuālo nodevu maksā ar zīmogmarku, summu noapaļo uz augšu vai uz leju: atlikumu, kas ir mazāks nekā 50 HUF, neņem vērā, savukārt atlikumu, kas ir lielāks nekā 50 HUF, skaita kā 100 HUF.
 2. Prasītājs procesuālo nodevu var samaksāt arī, pamatojoties uz valsts nodokļu iestādes veiktu aprēķinu. Šādā gadījumā valsts nodokļu iestādei jāiesniedz prasības veidlapa un tās kopija. Aprēķināto nodevu var samaksāt, izmantojot valsts nodokļu iestādes izsniegto maksājuma rīkojumu, vai ar pārskaitījumu uz valsts nodokļu iestādes norādīto kontu, vai, ja iespējams, ar bankas karti. Lai varētu aprēķināt procesuālo nodevu, prasības veidlapu var iesniegt Nodokļu un muitas valsts iestādes (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) nodokļu direkcijai jebkurā meģē (galvaspilsētā).

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

 1. Ja procesuālo nodevu samaksā ar zīmogmarku, marka jāpiestiprina pieteikumam un tad pieteikums jāiesniedz tiesai. Klients nekādā veidā nedrīkst pārveidot vai iezīmēt pieteikumam piestiprināto zīmogmarku.
 2. Ja procesuālo nodevu maksā, pamatojoties uz aprēķinu, valsts nodokļu iestāde uz pieteikuma izdara atzīmi, ka prasība ir uzrādīta nodevas aprēķināšanai, un pēc tam prasību var iesniegt tiesai.
Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Malta

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Šajā procedūrā maksājamās tiesas nodevas ir noteiktas:

Sekundārā tiesību akta Nr. 380.01 “Maza apmēra prasību procedūru tiesas noteikumi” otrā pielikuma A cenrādī;

Tiesu sistēmas organizācijas un civilprocesa kodeksa (Maltas likumu krājuma 12. nodaļa) B cenrāža 2. punktā.

Kancelejas nodevas nevar samaksāt elektroniski.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

A veidlapa — Prasības pieteikuma veidlapa

C veidlapa — Atbildes veidlapa

D veidlapa — Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām

Cik liela summa jāmaksā?

A veidlapa — Prasības pieteikuma veidlapa: kancelejas nodeva 40,00 EUR un 7,20 EUR par paziņošanu katram atbildētājam.

C veidlapa — Atbildes veidlapa: kancelejas nodeva 25,00 EUR un 7,20 EUR par paziņošanu.

D veidlapa — Apliecinājums par spriedumu atbilstīgi Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām: kancelejas nodeva 20,00 EUR.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Veidlapa netiks apstrādāta, kamēr nebūs veikts maksājums.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var iemaksāt šādā bankas kontā:

Konta turētāja nosaukums

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (starptautiskais bankas konta numurs)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Valsts bankas kods

SORT CODE 01100

Konta numurs

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT kods

MALTMTMT

Bankas nosaukums

CENTRAL BANK OF MALTA

Bankas adrese

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Konta valūta

EIRO

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Jums jāuzrāda kvīts, ko izsniegusi banka, ar kuras starpniecību veikts pārskaitījums.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Nīderlande

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas savlaicīgi?

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām (Regula (EK) Saite atveras jaunā logāNr. 861/2007, kas stājās spēkā 2009. gada 1. janvārī) prasības iesniedz, izmantojot A veidlapu, tiesai, kurai ir jurisdikcija saskaņā ar parastajiem teritoriālās piekritības noteikumiem. Eiropas maza apmēra prasību procedūra ir izveidota, lai vienkāršotu un paātrinātu pārrobežu prasību izskatīšanu, ja prasības summa nepārsniedz 5000 EUR. Šo regulu piemēro visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Iesaistītās puses var izmantot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām kā alternatīvu dalībvalstu tiesību aktos paredzētajām procedūrām. Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām pasludinātu spriedumu atzīst un izpilda citās dalībvalstīs; nav vajadzīgs deklarēt sprieduma izpildāmība, un nav paredzēta iespēja to neatzīt.

Ir izstrādātas standarta veidlapas, kas izmantojamas maza apmēra prasību procedūrā, un tās ir pieejamas visās ES valodās. Lai uzsāktu procedūru, jāaizpilda A veidlapa. Veidlapai būtu jāpievieno attiecīgi apliecinājuma dokumenti, piemēram, kvītis, rēķini u. c.

Vienīgais iemesls izpildes atteikšanai citā dalībvalstī ir tas, ka prasība ir pretrunā citam spriedumam, kas attiecībā uz pusēm izdarīts citā dalībvalstī. Izpilde notiek saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem un procedūrām kurā spriedumu izpilda.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Tiesas nodevu apmērs ir atkarīgs no prasības vai pieteikuma summas. Sk. arī punktu “Cik liela summa jāmaksā?”

“Cik liela summa jāmaksā?”

Piemērojamās nodevas 2019. gadā ir šādas.

Prasības vai pieteikuma veids vai summa

Tiesas nodeva personām, kuras nav fiziskas personas

Tiesas nodeva fiziskām personām

Tiesas nodeva maznodrošinātajiem

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu:

– par nenoteiktu summu vai

– par summu, kas nepārsniedz

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Lietas, kas saistītas ar prasību vai pieteikumu par summu, kas pārsniedz

500 EUR, bet nepārsniedz 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Plašāka informācija pieejama šeit: Saite atveras jaunā logāNīderlandes tiesu sistēma un Saite atveras jaunā logāNīderlandes Juridiskās palīdzības padome.

Kas notiks, ja nesamaksāšu tiesas nodevas savlaicīgi?

Tiesas nodevas jāsamaksā iepriekš. Ja maksājums netiks veikts viena mēneša laikā, lieta tiks noraidīta un netiks izskatīta.

Kā es varu samaksāt tiesas nodevas?

Saņemto rēķinu var apmaksāt ar pārskaitījumu (elektronisku vai citādu).

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Pēc maksājuma veikšanas tiek informēts atbildētājs, un viņam prasa aizpildīt un iesniegt atbildes veidlapu.

Saistītās saites

Saite atveras jaunā logāEiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2006, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām

A veidlapa

Saite atveras jaunā logāNīderlandes tiesu sistēma

Saite atveras jaunā logāNīderlandes Juridiskās palīdzības padome

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Austrija

Šajā lapā sniegta informācija par Austrijas tiesu nodevām

Ievads

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ievads

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, prasība (Klage) ir dokuments, ar kuru tiek uzsākta tiesvedība, kā tas arī noteikts valsts tiesību aktos. Līdz ar to Austrijas likumā par tiesas izdevumiem nav ietverti atsevišķi noteikumi par prasībām, kas tiek iesniegtas atbilstoši šai regulai. Uz pirmās instances tiesā iesniegtām prasībām un ar tām saistīto tiesvedību attiecas Austrijas Tiesu izdevumu likumā (Gerichtsgebührengesetz) noteiktā 1. izdevumu pozīcija (Tarifpost 1), kas ir attiecināma uz visām civilprasībām valstī.

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Pirmās instances tiesvedībā par prasībām, uz ko attiecas Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, tiek piemērota Tiesas izdevumu likumā noteiktā 1. izdevumu pozīcija atbilstoši 1. piezīmei pie Tiesas izdevumu likuma 1. izdevumu pozīcijas. Šī fiksētā nodeva ir maksājama neatkarīgi no tā, vai tiesvedība tiek vai netiek pabeigta. Atlaide (nodeva samazināta līdz ceturtdaļai no summas; 3. piezīme pie Tiesas izdevumu likuma 1. izdevumu pozīcijas) ir piemērojama tikai tādā gadījumā, ja prasība tiek nekavējoties atsaukta vai noraidīta pirms atbildētāja iepazīstināšanas ar to vai ja lietas izskatīšana likumīgi tiek pabeigta jau pirmajā tiesas sēdē (nodeva samazināta uz pusi; 2. piezīme pie Tiesas izdevumu likuma 1. izdevumu pozīcijas). Austrijas tiesas izdevumu sistēma paredz, ka, izskatot civilprasību pirmajā instancē, ar nodevu apliek tikai pieteikumu, ar kuru tiek uzsākta tiesvedība (šajā gadījumā — Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros iesniegtā prasība). Turpmākai pirmās instances tiesvedībai citas nodevas netiek piemērotas.

Saskaņā ar Tiesas izdevumu likuma 2. panta pirmās daļas a) punktu nodeva ir samaksājama, iesniedzot tiesā prasību, uz kuru attiecas Eiropas procedūra maza apmēra prasībām. Ja prasība pēc tam tiek izvērsta, iesniedzot procesuālos rakstus, ir jāveic ar tiem saistīto nodevu apmaksa. Tiesvedības ietvaros nodevas ir maksājamas, iesniedzot prasības papildinājumu vai pie izlīguma, kas pārsniedz prasības priekšmetu. Nodeva ir samaksājama šajā brīdī. Pieteikums par atbrīvojumu no tiesas izdevumiem ar juridiskā pārstāvja (Verfahrenshilfe) starpniecību arī ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šim brīdim, ja ir izpildīti visi nosacījumi.

Regulas 18. pantā paredzētā sprieduma pārskatīšana tiek veikta bez maksas.

Cik man būs jāmaksā?

Tiesas izdevumi par tiesvedību pirmās instances tiesā tiek aprēķināti, balstoties uz prasības priekšmeta vērtību (prasībā vai vēlāk iesniegtajā prasības papildinājumā norādītā apstrīdētā summa) un iesaistīto pušu skaita. Informācijai tālāk ir dota pilna tabula ar Tiesas izdevumu likumā noteiktās 1. izdevumu pozīcijas tarifiem, kas ir spēkā kopš 2017. gada 1. augusta (klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar Saite atveras jaunā logāTiesas izdevumu likuma aktuālo tekstu).

1. izdevumu pozīcija

Prasības priekšmeta vērtība

Samaksājamā nodeva

nepārsniedz

150 EUR

23 EUR

pārsniedz

150 EUR, bet nepārsniedz

300 EUR

45 EUR

pārsniedz

300 EUR, bet nepārsniedz

700 EUR

64 EUR

pārsniedz

700 EUR, bet nepārsniedz

2000 EUR

107 EUR

pārsniedz

2000 EUR, bet nepārsniedz

3500 EUR

171 EUR

pārsniedz

3500 EUR, bet nepārsniedz

7000 EUR

314 EUR

pārsniedz

7000 EUR, bet nepārsniedz

35 000 EUR

743 EUR

pārsniedz

35 000 EUR, bet nepārsniedz

70 000 EUR

1459 EUR

pārsniedz

70 000 EUR, bet nepārsniedz

140 000 EUR

2919 EUR

pārsniedz

140 000 EUR, bet nepārsniedz

210 000 EUR

4380 EUR

pārsniedz

210 000 EUR, bet nepārsniedz

280 000 EUR

5840 EUR

pārsniedz

280 000 EUR, bet nepārsniedz

350 000 EUR

7299 EUR

pārsniedz

350 000 EUR

1,2 % no strīdus priekšmeta, plus 3488 EUR

Ja tiesvedībā ir iesaistītas vairāk nekā divas puses, saskaņā ar Tiesas izdevumu likuma 19.a pantu tiek piemērota daudzpušu piemaksa 10–50 % apmērā.

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Maksājuma termiņa nokavēšanas gadījumā tiek piemērota fiksēta soda nauda 22 EUR apmērā (kopš 2017. gada 1. augusta), kas samaksājama saskaņā ar Tiesas izdevumu likuma 31. panta noteikumiem. Taču tiesas izdevumu samaksas kavēšana neietekmē civilprasības izskatīšanu. Tiesvedība nav atkarīga no tiesas izdevumu samaksāšanas, tā tiek īstenota nesaistīti ar to.

Tiesu iestāde tiesas izdevumus piedzen Austrijas tiesas maksājumu piedziņas likumā (Gerichtliches Einbringungsgesetz) noteiktajā kārtībā. Ja izdevumu nesamaksāšanas dēļ tiesu iestāde uz Tiesas maksājumu piedziņas likuma 6.a panta pamata izdod maksājuma rīkojumu (izpildu dokuments par tiesas izdevumu piedziņu), tiek piemērota papildu nodeva 8 EUR apmērā (kopš 2014. gada 1. janvāra).

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Maksāšanas veidi ir noteikti Tiesas izdevumu likuma 4. pantā. Saskaņā ar 4. pantu nodevas var samaksāt ar bankas norēķinu karti vai kredītkarti, veicot iemaksu vai ar bankas pārskaitījumu uz attiecīgās tiesas kontu vai samaksājot skaidrā naudā tiesas kasē. Tiesas bankas rekvizīti ir pieejami Saite atveras jaunā logāFederālās tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē (sadaļā “Tiesas” (Gerichte)).

Visas nodevas var arī samaksāt, veicot tiešā debeta maksājumu, ja tiesa (vai Austrijas tiesu sistēma kopumā) ir pilnvarota iekasēt tiesas izdevumus no konta, ko tai paziņojusi puse, kurai izdevumi jāsamaksā, pārskaitot tos uz tiesas kontu. Tādā gadījumā pieteikumā (Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros iesniegtajā prasībā) ir jānorāda konts, no kura nodevas ir iekasējamas, kā arī atļauja tās iekasēt, piemēram, iekļaujot norādi “Gebühreneinzug!” vai “AEV!”. Ierobežotas atļaujas došanai pieteikumā var arī norādīt maksimālo iekasējamo summu (Tiešo debeta maksājumu veikšanas kārtības (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung) 5. un 6. punkts).

Iesniedzot prasību saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, izmantojot Austrijas e-tieslietu sistēmu (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), tiesas izdevumi ir maksājami ar tiešā debeta maksājumu. Šādā gadījumā maksimālo tiešā debeta summu nevar norādīt.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ja federālajām iestādēm ir tiesības pieprasīt tiesas izdevumu apmaksu pieteikuma (prasības saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām) iesniegšanas brīdī un nav dota atļauja iekasēt tiešā debeta maksājumu, tad saskaņā ar Tiesas izdevumu likuma 4. pantu pieteikumam ir jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments (pārskaitījumu apliecinošs dokuments). Ja maksājums tiek veikts ar bankas norēķinu karti, kredītkarti, veicot iemaksu vai pārskaitījumu uz attiecīgās tiesas kontu, vai ar tiešā debeta maksājumu no puses konta, Austrijas Federālā finansēšanas aģentūra informē tiesu iestādi par tās kontā reģistrētajiem maksājumiem ar laika nobīdi. Ar tiesas izdevumiem saistītā procedūra ir pabeigta, kad ir iesniegti maksājumu apliecinoši dokumenti par pilnu izdevumu summu.

Pārmaksas gadījumā saskaņā ar Tiesas maksājumu piedziņas likuma 6.c panta pirmās daļas 1. punktu prasība par pārmaksātās summas atmaksu ir iesniedzama piecu gadu laikā.

Lapa atjaunināta: 21/04/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Polija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Civilā tiesvedībā maksājamās nodevas reglamentē 2005. gada 28. jūlija Likums par tiesas izdevumiem civillietās (konsolidētā redakcija: 2014. gada Likumu Vēstnesis, 1025. punkts). Parasti nodeva ir jāmaksā par prasības pieteikuma iesniegšanu. Tas attiecas arī uz prasībām, ko iesniedz procedūrā, kuru reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (turpmāk “EPMAP”).

Likumā par tiesas izdevumiem civillietās (IV daļā “Atbrīvošana no pienākuma segt tiesas izdevumus”) ir atļauts iesniegt pieteikumu par atbrīvojumu no pienākuma segt šādus izdevumus.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

EPMAP ir piemērojama fiksēta nodeva.

Cik liela summa jāmaksā?

Par prasības pieteikumiem, ko iesniedz Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, iekasē fiksētu nodevu 100 PLN apmērā (Likuma par tiesas izdevumiem civillietās 27.b pants). Tādu pašu nodevu iekasē par apelācijas sūdzībām (likuma 18. pants un 27.b pants).

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Atbilstoši 1262. panta 1. punktam 1964. gada 17. novembra likumā “Civilprocesa kodekss” (Likumu Vēstnesis Nr. 43, 269. punkts, ar grozījumiem) tiesas nerīkojas uz procesuāla dokumenta pamata, ja nav samaksāta piemērojamā nodeva. Citiem vārdiem sakot, nodeva jāsamaksā brīdī, kad procesuāls dokuments (prasības pieteikums) tiek iesniegts tiesai, kurai ir attiecīgā jurisdikcija, vai arī ir jāiesniedz pieteikums par atbrīvojumu no pienākuma segt tiesas izdevumus.

Procesuālās sekas, kas iestājas gadījumā, ja nodevas par procesuāliem dokumentiem netiek samaksātas, cita starpā ir noteiktas Civilprocesa kodeksa Saite atveras jaunā logā130. pantā un Saite atveras jaunā logā1302. pantā.

Civilprocesa kodeksa 130. pantā noteikts, ka gadījumā, kad procesuālu dokumentu (arī prasības pieteikumu) nevar apstrādāt, jo nav samaksāta nodeva, tiesas priekšsēdētājs aicina attiecīgo tiesvedības pusi veikt maksājumu vienas nedēļas laikā; ja maksājums netiek veikts, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ. Ja procesuālo dokumentu iesniegusi persona, kura dzīvo citā valstī un kurai Polijā nav pilnvarota pārstāvja, tiesas priekšsēdētājs nosaka vismaz vienu mēnesi ilgu nodevas samaksas termiņu. Ja noteiktajā termiņā nodeva netiek samaksāta, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja nodeva noteiktajā termiņā tiek samaksāta, procesuālajam dokumentam ir juridisks spēks no dienas, kad tas iesniegts.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 1302. pantu procesuālu dokumentu, ko iesniedzis advokāts vai patentu pilnvarotais, nesamaksājot nodevu, lai gan par to ir jāmaksā fiksēta summa vai puses norādītajai strīdus summai proporcionāla nodeva, nosūta atpakaļ bez uzaicinājuma veikt maksājumu. Tomēr, ja nodeva par procesuālo dokumentu tiek samaksāta vienas nedēļas laikā no dienas, kad izdots lēmums atgriezt dokumentu, dokumentam ir juridisks spēks no tā iesniegšanas dienas.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevu samaksas kārtību civillietās reglamentē tieslietu ministra 2006. gada 31. janvāra Saite atveras jaunā logāRīkojumsar ko nosaka tiesas nodevu samaksas kārtību civillietās (Likumu Vēstnesis Nr. 27, 199. punkts) un ar ko īsteno iepriekš minēto Likumu par tiesas izdevumiem civillietās.

Civillietās maksājamās tiesas nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas norēķinu kontu (konta rekvizītus var uzzināt tieši no tiesas, tiesas tīmekļa vietnē vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), maksājot klātienē tiesas kasē vai maksājot ar tiesas zīmogmarkām, ko var iegādāties tiesas kasē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Kad nodeva ir samaksāta un visi trūkstošie dokumenti ir iesniegti, tiesa izskata lietu aiz slēgtām durvīm. Tiesa var ieplānot atklātu izskatīšanu tikai Regulā (EK) Nr. 861/2007 noteiktajos gadījumos.

Lapa atjaunināta: 26/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Rumānija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Eiropas procedūru maza apmēra prasībām reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Tiesas zīmognodevu sistēmu reglamentē Ārkārtas rīkojums Nr. 80/2013, kas ir spēkā kopš 2013. gada 26. jūnija. Minētais tiesību akts tika pieņemts pēc tam, kad, pieņemot Civilprocesa kodeksu un atbilstoši Civilkodeksam ieviešot jaunās institūcijas, tika grozīts civilprocesa norises tiesiskais regulējums.

Visām fiziskajām un juridiskajām personām jāmaksā tiesas zīmognodevas, ar kurām norēķinās par pakalpojumiem, ko sniedz tiesas, kā arī Tieslietu ministrija (Ministerul Justiției) un Prokuratūra, kura piesaistīta Augstajai kasācijas tiesai (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Rumānijā tiesas zīmognodevas var samaksāt tiešsaistē, tomēr pagaidām nedarbojas elektroniska norēķinu sistēma.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Gan pirmajā instancē, gan par apelāciju ir jāmaksā tiesas zīmognodevas atbilstoši tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

Fiziskām personām pēc pieprasījuma var noteikt samazinātas tiesas zīmognodevas, piešķirt atbrīvojumu no to samaksas vai ļaut tās maksāt pa daļām, kā noteikts valdības Ārkārtas rīkojumā Nr. 51/2008 par valsts juridisko palīdzību civillietās, kas ar grozījumiem apstiprināts ar Likumu Nr. 193/2008 (grozīts). Juridiskām personām var piešķirt tiesas zīmognodevu samaksas atvieglojumus atbilstoši valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 42. panta 2. punktam.

Cik liela summa jāmaksā?

Saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem valdības Ārkārtas rīkojuma Nr. 80/2013 3. panta 1. punktā ir noteiktas šādas tiesas zīmognodevas par prasības pieteikuma iesniegšanu:

 1. ja prasības summa ir līdz 500 RON, nodevas apmērs ir 8%, bet ne mazāk kā 20 RON;
 2. ja prasības summa ir no 501 RON līdz 5000 RON, nodevas apmērs ir 40 RON + 7% no summas virs 500 RON;
 3. ja prasības summa ir no 5001 RON līdz 25 000 RON, nodevas apmērs ir 355 RON + 5% no summas virs 5000 RON.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Saskaņā ar valdības Ārkārtas rīkojumu Nr. 80/2013 tiesas zīmognodeva ir jāsamaksā iepriekš. Ja prasītājs neizpilda pienākumu samaksāt nodevu līdz tiesību aktos paredzētajam vai tiesas noteiktajam termiņam, pieteikumu anulē kā neapzīmogotu vai — attiecīgā gadījumā — izskata likumīgi samaksātās tiesas zīmognodevas robežās. Tiesa pieteikumu anulē kā neapzīmogotu arī gadījumā, kad ir noraidīts pieteikums par tiesas zīmognodevu samaksas atvieglojumiem un prasītājs nav tiesas noteiktajā termiņā samaksājis attiecīgo tiesas zīmognodevu un nav dokumentam pievienojis maksājuma apliecinājumu.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Nodevu maksātājam tiesas zīmognodevas ir jāsamaksā skaidrā naudā vai veicot bankas pārskaitījumu vai interneta maksājumu, uz atsevišķu vietējā budžeta ieņēmumu kontu, kas paredzēts tiesas un citām zīmognodevām administratīvajā teritorijā, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai — attiecīgā gadījumā — juridiskās personas juridiskā adrese. Ar nodevu pārskaitījumu saistītās izmaksas sedz nodevu maksātājs.

Ja nodevu maksātāja pastāvīgā dzīvesvieta, uzturēšanās vieta vai — attiecīgā gadījumā — juridiskā adrese nav Rumānijā, tiesas zīmognodeva ir jāiemaksā tās administratīvās teritorijas vietējā budžeta kontā, kurā atrodas tiesa, kurā celta prasība vai iesniegts pieteikums.

Tiesas zīmognodevas ir maksājamas skaidrā naudā tās administratīvās teritorijas nodevu un nodokļu direkcijā, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

Tiesas zīmognodevas var samaksāt arī ar bankas pārskaitījumu un tiešsaistē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Kad tiek reģistrēts prasības pieteikums, iesniedz kvīti par tiesas zīmognodevu samaksu, kura izdota par maksājumu skaidrā naudā, vai maksājuma uzdevumu.

Kvītīm vai — attiecīgā gadījumā — maksājuma uzdevumiem, kas apliecina tiesas zīmognodevu samaksu, nav standarta formāta; tos izsniedz tādā formātā, kādu atzīst administratīvajā teritorijā, kur tiek veikts maksājums.

Ja tiesas zīmognodeva tiek samaksāta pēc tam, kad tiesa ir nosūtījusi prasītājam paziņojumu par vajadzību to samaksāt, prasītājam 10 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas jāpievieno lietas materiāliem apliecinājums par nodevas samaksu.

Apliecinājumu par zīmognodevas samaksu var iesniegt personīgi tiesā vai nosūtīt pa pastu, norādot tās lietas numuru, par kuru veikts maksājums. Šis numurs ir norādīts tiesas paziņojumā attiecīgajai pusei.

Lapa atjaunināta: 21/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Slovēnija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Tiesas nodevas, kas piemērojamas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, ir uzskaitītas Slovēnijas Tiesas nodevu likumā (Zakon o sodnih taksahUradni list RS (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 37/08, Nr. 97/10, Nr. 63/13, Saite atveras jaunā logāNr. 58/14 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Saite atveras jaunā logāNr. 19/15 — Konstitucionālās tiesas lēmums, Nr. 30/16 un Nr. 10/17 — Likums, ar ko groza Strīdus civilprocesa likumu (ZPP-E)) (turpmāk “ZST-1”), kas ir vispārīgais tiesas nodevu regulējums.

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu samaksai skaidrā naudā, elektroniskā naudā un ar citiem derīgiem maksāšanas līdzekļiem, un tas attiecas arī uz nodevu samaksu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām. Praksē tiesas nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot banku tiešsaistes norēķinu pakalpojumus.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām tiek piemērota vienreizēja tiesas nodeva, kas attiecas uz visu procedūru. Par tiesas nodevas samaksu atbild prasītājs, un maksājums jāveic brīdī, kad tiesā iesniedz pieteikumu par tiesvedības ierosināšanu.

Cik liela summa jāmaksā?

Tas, cik liela ir tiesas nodeva, kas prasītājam jāsamaksā Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, kad tas tiesā iesniedz pieteikumu par tiesvedības ierosināšanu, ir atkarīgs no prasības summas:

 • ja prasības summa ir līdz 300 EUR, nodeva ir 54 EUR;
 • ja prasības summa ir no 301 EUR līdz 600 EUR, nodeva ir 78 EUR;
 • ja prasības summa ir no 601 EUR līdz 900 EUR, nodeva ir 102 EUR;
 • ja prasības summa ir no 901 EUR līdz 1200 EUR, nodeva ir 126 EUR;
 • ja prasības summa ir no 1201 EUR līdz 1500 EUR, nodeva ir 150 EUR;
 • ja prasības summa ir no 1501 EUR līdz 2000 EUR, nodeva ir 165 EUR;
 • ja prasības summa ir no 2001 EUR līdz 2500 EUR, nodeva ir 180 EUR;
 • ja prasības summa ir no 2501 EUR līdz 3000 EUR, nodeva ir 195 EUR;
 • ja prasības summa ir no 3001 EUR līdz 3500 EUR, nodeva ir 210 EUR;
 • ja prasības summa ir no 3501 EUR līdz 4000 EUR, nodeva ir 225 EUR;
 • ja prasības summa ir no 4001 EUR līdz 4500 EUR, nodeva ir 240 EUR;
 • ja prasības summa ir no 4501 EUR līdz 5000 EUR, nodeva ir 255 EUR.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja prasītājs laikus nesamaksā tiesas nodevu, tiesa, neraugoties uz to, īsteno procedūru un vajadzības gadījumā veic tiesas nodevas piedziņu.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

ZST-1 (6. pants) ir juridiskais pamats tiesas nodevu samaksai skaidrā naudā, elektroniskā naudā un ar citiem derīgiem maksāšanas līdzekļiem, un tas attiecas arī uz nodevu samaksu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām.

Praksē tiesas nodevas var samaksāt elektroniski, izmantojot banku tiešsaistes norēķinu pakalpojumus, vai arī tās var samaksāt tieši pie norēķinu pakalpojumu sniedzēja vai tiesas kasē (skaidrā naudā vai izmantojot POS termināli).

Katrai bankai ir savs tiešsaistes norēķinu pakalpojums elektronisko maksājumu veikšanai.

Persona, kam jāmaksā tiesas nodeva, to var samaksāt iepriekš, t. i., brīdī, kad tiesā iesniedz pieteikumu par tiesvedības ierosināšanu, vai arī iesniegt tiesai pieteikumu un gaidīt, līdz tiesa atsūta maksājuma pieprasījumu, kurā norādīta attiecīgā summa un visi pārējie maksājuma veikšanai nepieciešamie dati.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ja, veicot tiesas nodevas maksājumu, ir norādīts attiecīgais atsauces numurs (to tiesa attiecīgajai personai norāda maksājuma pieprasījumā), tad maksātājam nekādi samaksas apliecinājumi tiesai nav jāsniedz. Šādos gadījumos tiesa saņem informāciju par maksājumu īpašā elektroniskā banku sistēmā (“UJPnet”). Lai šajā sistēmā tiktu atpazīti konkrēti maksājumi, svarīgi, lai būtu norādīts pareizs atsauces numurs.

Ja tiesas nodeva samaksāta, bet nav norādīts pareizs atsauces numurs, maksātājam ir jāiesniedz tiesai maksājuma apliecinājums. Attiecībā uz šāda apliecinājuma derīgumu īpašu formālu nosacījumu nav. Pamatojoties uz saņemto apliecinājumu, tiesa, ja nepieciešams, “UJPnet” platformā pārliecinās, ka tiesas nodeva ir samaksāta (īpaši tad, ja tiesas nodeva nav maksāta tiesas kasē).

Lapa atjaunināta: 06/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Zviedrija

Ievads

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Cik man būs jāmaksā?

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Ievads

“Pieteikuma nodeva tiek piemērota tālāk norādītajā apmērā, uzsākot kādu no tālāk nosauktajām procedūrām.

A kategorija…………………………………900 SEK (1) /.../ civilprasības saskaņā ar 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām” (Noteikumu (1987:452) par izdevumiem vispārējās tiesās pielikums).

Pieteikuma nodeva ir maksājama tiesai, kurā prasība tiek celta. Šobrīd nodevu nav iespējams samaksāt elektroniski internetā.

1) Nodeva šādā apjomā tiek piemērota no 2014. gada 1. jūlija.

Kādi ir piemērojamie izdevumi?

Maza apmēra prasību procedūrai tiek piemērota viena pieteikuma nodeva, kas ir samaksājama, iesniedzot prasību tiesā. Citas nodevas procedūrai un procesuālajiem pasākumiem netiek piemērotas.

Cik man būs jāmaksā?

Pieteikuma nodeva, kas kopš 2014. gada 1. jūlija ir noteikta 900 SEK apmērā, ir kopējā samaksājamā summa par procedūru.

Kas notiek, ja es tiesas izdevumus neapmaksāju laikā?

Nesamaksājot pieteikuma nodevu pēc aicinājuma pabeigt pieteikumu, veicot apmaksu, lieta tiek noraidīta un tiesa prasību neizskata. Pēc lietas noraidīšanas par to pašu jautājumu var iesniegt jaunu prasību.

Kā varu apmaksāt tiesas izdevumus?

Pieteikuma nodevu var samaksāt skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti tiesas reģistratūrā, vai veicot pārskaitījumu uz tiesas PlusGiro kontu. Tiesas kontaktinformācija un konta rekvizīti ir pieejami Saite atveras jaunā logāšeit.

Kas man jādara pēc apmaksas veikšanas?

Pēc samaksas veikšanas papildu darbības nav jāveic un maksājuma apstiprinājums parasti nav jāuzrāda. Tiesa veiktos maksājumus reģistrē pie atbilstošajām tiesā iesniegtajām prasībām. Lai jūsu maksājumu varētu vieglāk identificēt kā saistītu ar jūsu prasību, maksājuma uzdevumā norādiet savu, kā arī atbildētāja vārdu un uzvārdu. Vienmēr saglabājiet maksājuma apstiprinājumu, lai nepieciešamības gadījumā varētu izsekot maksājumu.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Anglija un Velsa

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Prasītājs var celt prasību pret atbildētāju pārrobežu lietā atbilstoši Regulai par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro (neieskaitot visus procentus, izdevumus un izmaksātās summas). Pārrobežu lieta ir lieta, kurā vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav prasību saņēmušās tiesas atrašanās dalībvalsts. Šo procedūru var izmantot gan naudas prasījumiem, gan nemonetāriem prasījumiem civillietās un komerclietās. Anglijā un Velsā tiesvedību var ierosināt grāfistes tiesā, bet ne Augstajā tiesā.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Tiesas nodevas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir tādas pašas kā maza apmēra prasību valsts procedūrā.

Lai iesniegtu pieteikumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, jāsamaksā tiesas nodevas. Ja vēlaties maksāt ar debetkarti vai kredītkarti, Eiropas procedūras maza apmēra prasībām A veidlapas papildinājumā jānorāda attiecīgās kartes dati.

Gadījumos, kad strīda iztiesāšanai ir vajadzīga mutiska lietas izskatīšana, ir jāsamaksā arī tiesas sēdes nodeva.

Ja rodas vajadzība panākt prasības izpildi, ir jāmaksā papildu tiesas nodeva. Plašāka informācija par pieejamajiem procedūru veidiem ir atrodama lapās par izpildes procedūrām Anglijā un Velsā.

Cik liela summa jāmaksā?

Informācija par tiesas nodevām Anglijā un Velsā ir atrodama informatīvajā materiālā Saite atveras jaunā logāEX50 — Tiesas nodevas civillietās un ģimenes lietās.

Uzskatāmības labad turpmāk tabulā norādītas nodevas maza apmēra prasību procedūrās, kas ir spēkā no 2016. gada 17. novembra. Tiesas nodevas var mainīties, tāpēc vienmēr jāsazinās ar tiesu, juridisko pārstāvi vai citām iesaistītajām personām vai organizācijām, lai noskaidrotu, vai norādītā summa joprojām ir spēkā esošā nodevas summa. Nodevas norādītas sterliņu mārciņās (GBP). Lai aprēķinātu to ekvivalentu eiro valūtā, jāizmanto maiņas kurss, kas ir spēkā dienā, kad vēlaties iesniegt pieteikumu.

1.1. Sākot procedūru (arī procedūru, ko sāk pēc tam, kad piešķirta atļauja to ierosināt, izņemot CCBC lietas, ko ierosina Centra lietotāji, vai lietas, ko ierosina “Money Claim OnLine” lietotāji) naudas summas atgūšanai, atkarībā no prasītās summas jāmaksā šāda nodeva. Prasības summa:

Maksājamā nodeva (GBP)

a) nepārsniedz 300 GBP

35 GBP

b) pārsniedz 300 GBP, bet nepārsniedz 500 GBP

50 GBP

c) pārsniedz 500 GBP, bet nepārsniedz 1000 GBP

70 GBP

d) pārsniedz 1000 GBP, bet nepārsniedz 1500 GBP

80 GBP

e) pārsniedz 1500 GBP, bet nepārsniedz 3000 GBP

115 GBP

Par mutisku izskatīšanu jāmaksā papildu nodeva.

Nodeva par lietas mutisku iztiesāšanu maza apmēra prasību tiesā, ja prasības summa:

i) nepārsniedz 300 GBP

25 GBP

ii) pārsniedz 300 GBP, bet nepārsniedz 500 GBP

55 GBP

ii) pārsniedz 500 GBP, bet nepārsniedz 1000 GBP

80 GBP

iii) pārsniedz 1000 GBP, bet nepārsniedz 1500 GBP

115 GBP

iv) pārsniedz 1500 GBP, bet nepārsniedz 3000 GBP

170 GBP

Par prasības izpildi ir jāmaksā papildu nodeva.

Tiesas nodeva ir jāmaksā par pieteikuma iesniegšanu tiesā, un dažādos tiesvedības posmos jāmaksā papildu tiesas nodevas. Jums var būt tiesības uz atbrīvojumu no nodevas (atkarībā no jūsu personīgajiem apstākļiem), kas nozīmē, ka jums, iespējams, nebūs jāmaksā tiesas nodeva vai būs jāmaksā tikai daļa no tās. Tomēr par katru tiesvedības gaitā maksājamo nodevu atbrīvojumam ir jāpiesakās atsevišķi. Piemēram, ja piesakāties atbrīvojumam, kad iesniedzat sākotnējo pieteikumu, tad atbrīvojums attieksies tikai uz pirmo nodevu par tiesvedības ierosināšanu. Šādu noteikumu piemēro, jo jūsu personīgie apstākļi tiesvedības laikā var mainīties un vēlākā tiesvedības posmā jūs, iespējams, vairs nebūsiet tiesīgs(-a) saņemt atbrīvojumu. Tāpat jūs varat arī kādā brīdī tiesvedības gaitā kļūt tiesīgs(-a) saņemt atbrīvojumu no nodevas.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Ja prasītājs nenorāda pareizus kredītkartes datus vai kāda iemesla dēļ maksājums netiek izpildīts, attiecīgā tiesa nosūta prasītājam B veidlapu “Tiesas pieprasījums papildināt un/vai labot prasības pieteikuma veidlapu”, prasot norādīt derīgas kredītkartes datus, lai būtu iespējams samaksāt tiesas nodevas. Kamēr maksājums nav pareizi veikts, pieteikuma procedūru neturpina.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Lai samaksātu tiesas nodevu, jāiesniedz tiesai pareizi maksājuma dati. Sākotnēji attiecīgā informācija jānorāda Eiropas procedūras maza apmēra prasībām A veidlapas papildinājumā.

Maksājumu parasti veic ar debetkarti vai kredītkarti. Tiesā, kurā iesniedz pieteikumu, iespējams, nebūs pieejamas visas A veidlapā norādītās norēķinu metodes. Prasītājam jāsazinās ar tiesu un jānoskaidro, kuras norēķinu metodes var izmantot.

Tāpat ir iespējams, ka kredītkartes maksājumu varēs veikt pa tālruni. Daudzām tiesām ir tehniskais aprīkojums, kas ļauj pieņemt karšu maksājumus šādā veidā, tomēr vispirms būtu jāsazinās ar attiecīgo tiesu, lai pārliecinātos, ka tas būs iespējams.

Elektronisku maksājumu var pieņemt tikai no personas, kam ir adrese Apvienotajā Karalistē.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ja pieteikums iesniegts pareizi, tiesa izsniegs prasības pieteikuma veidlapu (un pavaddokumentus) kopā ar Eiropas maza apmēra prasību procedūras atbildes veidlapu (C veidlapu) atbildētājam. Vienlaikus prasītājam tiks nosūtīts paziņojums par tiesvedības ierosināšanu kopā ar maksājuma kvīti.

Kvīts izmērs parasti ir 8 x 12 cm. Tās augšā ir norādīts tiesas nosaukums un pasta adrese, bet apakšā — samaksātā summa, maksājuma datums un laiks.

Plašāka informācija pieejama Saite atveras jaunā logālapā par pārrobežu prasībām Eiropas Savienībā.

Lapa atjaunināta: 04/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Ziemeļīrija

Uzsākot Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, tiesas nodeva nav jāmaksā.

Lapa atjaunināta: 23/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā - Skotija

Ievads

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Cik liela summa jāmaksā?

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Ievads

Skotijā tiesas nodevas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām reglamentē:

 • 2018. gada Rīkojums par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Likumpamatotais akts Nr. 2018/481), kas grozīts ar
 • 2018. gada Grozījumu rīkojumu par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Likumpamatotais akts Nr. 2018/194).

No 2019. gada 1. aprīļa Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir piemērojams 2. pielikuma II daļas 16. un 38. punkts.

No 2020. gada 1. aprīļa Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām ir piemērojams 3. pielikuma II daļas 16. un 38. punkts.

Elektroniski nodevas samaksāt nav iespējams.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

Lai iesniegtu prasību Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, izmantojot ES Regulā (EK) Nr. 861/2007 ietverto A veidlapu, ir jāsamaksā vienreizēja nodeva, kura aptver visas tiesas procedūras.

Nodevā ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar dokumentu nosūtīšanu pa pastu, taču var būt jāmaksā papildu nodeva, ja ir nepieciešams, lai šerifu tiesas amatpersona izsniedz dokumentus atbildētājam.

Iesniedzot atbildi par prasības pieteikumu, izmantojot C veidlapu, nodeva nav jāmaksā.

Advokāta pārstāvība parasti nav vajadzīga, un nodevā nav ietverta atlīdzība advokātiem.

Cik liela summa jāmaksā?

Pašreizējā nodeva par prasības iesniegšanu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām:

 • ja prasības summa ir 300 GBP vai 250 EUR vai mazāk, nodeva ir 19 GBP;
 • visām citām prasībām Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām nodeva ir 104 GBP.

Papildu nodeva, kas jāmaksā gadījumā, kad šerifu tiesas amatpersona izsniedz dokumentus atbildētājam, ir administratīva nodeva 13 GBP apmērā, kam pieskaita šerifu tiesas amatpersonas pakalpojuma izmaksas.

Atbilstoši 8. pantam 2018. gada Rīkojumā par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Likumpamatotais akts Nr. 2018/481, ar grozījumiem) personu var atbrīvot no nodevas, piemēram, ja tā ir tiesīga saņemt konkrētus valsts pabalstus vai civiltiesisko juridisko palīdzību.

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

2018. gada Rīkojuma par šerifu tiesu nodevām (Skotijas Likumpamatotais akts Nr. 2018/481, ar grozījumiem) 3. pantā noteikts: ja nav samaksāta nodeva, tiesa pieteikumu nepieņem un tai nav pienākuma rīkoties.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevas var samaksāt šādos veidos:

 • ar čekiem, izrakstot tos Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam;
 • ar debetkarti vai kredītkarti; jāpārliecinās, kāda veida kartes attiecīgā tiesa pieņem un vai var maksāt, izmantojot tālruni;
 • ar pasta pārvedumu, adresējot Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam;
 • skaidrā naudā; maksājot pastā, maksāt skaidrā naudā nav ieteicams.

Kā man jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Tiesa pieņem pieteikuma dokumentus, kas sagatavoti, izmantojot ES Regulā (EK) Nr. 861/2007 ietverto A veidlapu, kopā ar maksājumu. Dokumenti un maksājums jāiesniedz vai jānosūta tiesai vienlaikus. Tad tiesa, turpinot procedūru, izsniegs vai izsūtīs B veidlapu vai 1. veidlapu vai izsniegs atbildētājam A veidlapu. Maksājuma apliecinājums nav nepieciešams.

Lapa atjaunināta: 04/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.