Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar

L-Ingilterra u Wales

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Ingilterra u Wales

Introduzzjoni

X'inhuma l-miżati applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin il-miżati tal-qorti?

Kif nista' nħallas il-miżati tal-qorti?

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

Rikorrent jista' juża r-Regolament Ewropew dwar it-Talbiet Żgħar biex iressaq rikors sa somma ta' EUR 2 000 (minbarra l-interessi, l-ispejjeż u l-iżborżi kollha) kontra konvenut f'kawża transfruntiera. Kawża transfruntiera tapplika fejn mill-inqas waħda mill-partijiet tkun domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat Membru ieħor għajr dak tal-qorti fejn jitressaq ir-rikors. Il-proċedura tista' tintuża kemm għal talbiet ta' flus kif ukoll għal talbiet mhux monetarji kemm f'materji ċivili kif ukoll f'dawk kummerċjali. Il-proċedimenti fl-Ingilterra u f'Wales jistgħu jinbdew fil-Qorti tal-Kontea iżda mhux fil-Qorti Għolja.

X'inhuma l-miżati applikabbli?

Il-miżati tal-Qorti għall-Proċedura Ewropea għat-Talbiet Żgħar huma l-istess bħal dawk għat-talbiet nazzjonali żgħar.

Biex issir applikazzjoni għal Talba Żgħira Ewropea, iridu jitħallsu l-miżati tal-qorti. Jekk tixtieq tħallas permezz ta' karta tad-debitu/tal-kreditu jridu jiġu pprovduti d-dettalji tal-karta rilevanti fl-Appendiċi għall-"Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, Formola A".

Fil-każijiet fejn tkun meħtieġa seduta ta' smigħ biex tiġi stabbilita t-tilwima tapplika wkoll miżata għas-smigħ.

Jekk ikun hemm bżonn li tiġi infurzata talba tkun meħtieġa tariffa oħra tal-qorti. Aktar dettalji dwar it-tipi ta' proċeduri disponibbli jinstabu fuq il-paġni dwar l-infurzar għall-Ingilterra u Wales.

Kemm għandi nħallas?

Il-miżati tal-Qorti fl-Ingilterra u f'Wales jinstabu fil-fuljett EX50 - Miżati tal-Qorti Ċivili u tal-Familja

Għal referenza faċli, il-miżati għat-talbiet żgħar fit-tabella ta' hawn taħt huma korretti mis-17 ta' Novembru 2016. Il-miżati tal-qorti jistgħu jinbidlu, għalhekk għandek dejjem tivverifika mal-qorti, mar-rappreżentant legali tiegħek jew ma' kwalunkwe individwu jew organizzazzjoni oħra involuti, li dak l-ammont għadu l-miżata attwali. Dawn il-miżati huma f'lira sterlina (GBP), u għalhekk biex tikkalkula l-ekwivalenti f'Euro, trid tagħmel konverżjoni fil-jum li fih tixtieq tressaq l-applikazzjoni.

1.1 Fil-bidu tal-proċedimenti (inklużi l-proċedimenti maħruġa wara li jingħata l-permess għall-ħruġ bl-esklużjoni tal-kawżi CCBC imressqa mill-utenti taċ-Ċentru jew kawżi mressqa mill-utenti tal-Money Claim OnLine) biex tiġi rkuprata somma ta' flus fejn is-somma mitluba:

Miżata pagabbli (£)

(a) Ma taqbiżx it-£ 300

£ 35

(b) Taqbeż it-£ 300 iżda ma taqbiżx il-£ 500

£ 50

(c) Taqbeż il-£ 500 iżda ma taqbiżx l-£ 1 000

£ 70

(d) Taqbeż l-£ 1 000 iżda ma taqbiżx l-£1 500

£ 80

(e) Taqbeż l-£ 1 500 iżda ma taqbiżx it-£ 3 000

£ 115

Jekk issir seduta ta' smigħ, trid titħallas miżata oħra.

Miżata pagabbli għas-smigħ ta' kawża għal talba żgħira fejn is-somma mitluba:

(i) Ma taqbiżx it-£ 300

£ 25

(ii) Taqbeż it-£ 300 iżda ma taqbiżx il-£ 500

£ 55

(ii) Taqbeż il-£ 500 iżda ma taqbiżx l-£ 1 000

£ 80

(iii) Taqbeż l-£ 1 000 iżda ma taqbiżx l-£ 1 500

£ 115

(iv) Taqbeż l-£ 1 500 iżda ma taqbiżx it-£ 3 000

£ 170

Jekk tkun tixtieq tinforza t-talba, tkun trid tħallas miżata oħra.

Ikollok tħallas miżata tal-qorti biex tressaq rikors quddiem il-qorti u trid tħallas miżati oħra tal-qorti fi stadji differenti tal-kawża fil-qorti. Inti tista’ tikkwalifika għal "remissjoni tal-miżati" (skont iċ-ċirkustanti personali tiegħek) li jfisser li ma jkollokx għalfejn tħallas miżata tal-qorti, jew inkella jkollok tħallas biss parti minnha. Madankollu, inti jkollok tapplika għal remissjoni separata għal kull miżata li trid titħallas matul il-proċess ġudizzjarju. Għalhekk, pereżempju, meta tapplika għar-remissjoni meta tressaq l-ewwel rikors, din tagħtik biss ir-remissjoni għal dik l-ewwel miżata tal-"ħruġ". Dan għaliex iċ-ċirkustanzi personali tiegħek jistgħu jinbidlu waqt ir-rikors fil-qorti, u tista’ ma tibqax eliġibbli għar-remissjoni aktar tard matul il-kawża. Inkella, inti tista’ ssir eliġibbli għar-remissjoni tal-miżati matul il-kawża.

X'jiġri jekk ma nħallasx fil-ħin il-miżati tal-qorti?

Jekk ir-rikorrent jonqos milli jimla d-dettalji tal-karta tal-kreditu rilevanti b'mod korrett jew il-ħlas ma jirnexxix għal xi raġuni, il-qorti li tittratta tibgħat il-Formola B "Talba mill-qorti jew tribunal biex timla u/jew tikkoreġi l-formola tat-talba" lir-rikorrent fejn din titlob li jingħataw dettalji ta' karta tal-kreditu valida biex ikun jista' jsir il-ħlas tal-miżati tal-qorti. Ir-rikors ma jipprosegwix aktar jekk ma jsirx il-ħlas.

Kif nista' nħallas il-miżati tal-qorti?

Il-ħlas tal-miżata tal-qorti jsir billi jingħataw dettalji korretti dwar il-ħlas lill-qorti. Inizjalment dan għandu jsir billi jingħataw id-dettalji rilevanti fil-"Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, Appendiċi għall-Formola A".

Il-ħlas normalment isir permezz ta' karta tad-debitu/tal-kreditu. Mhux il-metodi kollha ta' ħlas fil-Formola A x'aktarx li jkunu disponibbli fil-qorti li fiha tkun qed tagħmel rikors. Ir-rikorrent għandu jikkuntattja lill-qorti u jivverifika liema metodu ta' ħlas jista' juża.

Jista' jkun possibbli wkoll li wieħed iħallas bl-użu ta' karta tal-kreditu fuq it-telefon. Ħafna qrati għandhom faċilitajiet biex jieħdu ħlasijiet bil-karta b'dan il-mod, iżda l-qorti rilevanti għandha tiġi kkuntattjata l-ewwel biex tikkonferma jekk il-ħlas jistax isir b'dan il-mod.

Il-ħlas elettroniku jista' jsir biss minn xi ħadd b'indirizz fir-Renju Unit.

X'għandi nagħmel wara l-pagament?

Jekk ir-rikors ikun sar b'mod korrett, il-qorti tinnotifika l-formola tat-talba (flimkien ma' kwalunkwe dokument ta' akkumpanjament) u l-Formola tat-Tweġiba tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (il-Formola C) lill-konvenut. Fl-istess ħin tintbagħat notifika tal-ħruġ lir-rikorrent, flimkien ma' riċevuta tat-tranżazzjoni tal-ħlas.

Normalment, ir-riċevuta tkun 8 x 12-il cm u jkollha l-isem tal-qorti fin-naħa ta' fuq bl-indirizz postali tagħha, u l-ammont imħallas bid-data u l-ħin tal-pagament fil-qiegħ.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ara It-talbiet transfruntiera tal-Unjoni Ewropea.

L-aħħar aġġornament: 04/05/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.