Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Tariffi tal-qorti dwar il-proċedura għal Talbiet Żgħar

Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Introduzzjoni

X’inhuma t-tariffi applikabbli?

Kemm għandi nħallas?

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Introduzzjoni

It-tariffi fil-każ ta’ proċeduri tal-qorti ċivili huma regolati mill-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti (Każijiet Ċivili) tat-28 ta’ Lulju 2005 (test konsolidat: Il-Ġurnal tal-Liġijiet tal-2014, il-punt 1025). Bħala regola, tariffa trid titħallas għal kull rikors ippreżentat, inklużi talbiet ippreżentati bħala parti minn proċedimenti regolati mir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar (minn hawn ’il quddiem: “SCP”).

L-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti (Każijiet Ċivili) (it-Titolu IV – Eżenzjoni mill-ispejjeż tal-qorti) jippermetti li jiġi ppreżentat rikors għal eżenzjoni minn dawn l-ispejjeż.

X’inhuma t-tariffi applikabbli?

Fil-każ tal-SCP tapplika tariffa fissa.

Kemm għandi nħallas?

Rikors ippreżentat bħala parti mill-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar huwa soġġett għal tariffa fissa ta’ PLN 100 (l-Artikolu 27b tal-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti (Każijiet Ċivili). L-istess tariffa tapplika għall-appelli (l-Artikolu 18 flimkien mal-Artikolu 27b tal-Att).

X’jiġri jekk ma nħallasx it-tariffi tal-qorti fil-ħin?

Skont l-Artikolu 1262 § 1 tal-Att tas-17 ta’ Novembru 1964 – Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Il-Ġurnal tal-Liġijiet Nru 43, il-punt 269, kif emendat), il-qrati ma jiħdux azzjoni fuq dokument proċedurali sakemm tkun tħallset it-tariffa dovuta. Fi kliem ieħor, it-tariffa għandha titħallas mal-preżentata ta’ att proċedurali (rikors) lill-qorti kompetenti jew inkella trid tiġi ppreżentata applikazzjoni għall-eżenzjoni mill-ispejjeż tal-qorti.

Il-konsegwenzi proċedurali għan-nuqqas ta’ ħlas tat-tariffi għal att proċedurali huma speċifikati, fost oħrajn, fl-Artikolu 1301302 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

Skont l-Artikolu 130 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, jekk att proċedurali (inkluż rikors) ma jkunx jista’ jiġi pproċessat minħabba li t-tariffa ma tkunx tħallset, l-imħallef li jkun qed jippresiedi jitlob lill-parti tagħmel dak il-ħlas fi żmien ġimgħa, u jekk tonqos milli tagħmel dan, l-att proċedurali jintbagħat lura. Jekk l-att proċedurali jkun ġie ppreżentat minn persuna li tgħix barra mill-pajjiż li ma jkollhiex rappreżentant maħtur fil-Polonja, l-imħallef li jippresiedi għandu jispeċifika limitu ta’ żmien għall-ħlas tat-tariffa, li ma jistax ikun iqsar minn xahar. Jekk it-tariffa ma titħallasx fil-limitu ta’ żmien speċifikat, l-att proċedurali jintbagħat lura lill-parti. Jekk it-tariffa titħallas fil-limitu ta’ żmien speċifikat, l-att proċedurali jibda jkollu effett legali mid-data li fiha jkun ġie ppreżentat.

Skont l-Artikolu 1302 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, att proċedurali li jkun ġie ppreżentat minn avukat jew minn avukat tal-privattivi mingħajr ma tkun tħallset it-tariffa jintbagħat lura mingħajr talba għall-ħlas jekk il-ħlas ikun fiss jew proporzjonali għall-ammont tat-tilwima speċifikat mill-parti. Madankollu, jekk it-tariffa għall-att proċedurali titħallas fi żmien ġimgħa min-notifika tad-deċiżjoni biex id-dokument jintbagħat lura, id-dokument jibda jkollu effett legali mid-data li fiha jkun ġie ppreżentat.

Kif nista’ nħallas it-tariffi tal-qorti?

L-arranġamenti għall-ħlas tat-tariffi tal-qorti f’kawżi ċivili huma rregolati mill-Ordinanza tal-Ministru tal-Ġustizzja tal-31 ta’ Jannar 2006 li tistabbilixxi l-arranġamenti għall-ħlas tat-tariffi tal-qorti f’kawżi ċivili (Il-Ġurnal tal-Liġijiet Nru 27, il-punt 199), li timplimenta l-Att dwar l-Ispejjeż tal-Qorti msemmija hawn fuq (Kawżi Ċivili).

It-tariffi tal-qorti f’kawżi ċivili jistgħu jitħallsu f’forma elettronika fil-kont kurrenti tal-qorti kompetenti (id-dettalji tal-kontijiet jistgħu jinkisbu direttament mill-qorti jew mis-sit web tagħha jew mis-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja), direttament fl-uffiċċju tal-kaxxier tal-qorti jew fil-forma ta’ bolol tal-qorti li jistgħu jinxtraw mill-uffiċċju tal-kaxxier tal-qorti.

X’għandi nagħmel wara l-pagament?

Ladarba t-tariffa tkun tħallset u jkunu ġew ippreżentati d-dokumenti neqsin, il-qorti teżamina l-każ wara bibien magħluqa. Il-qorti tista’ tiskeda biss seduta ta’ smigħ fil-każijiet stabbiliti fir-Regolament 861/2007.

L-aħħar aġġornament: 08/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.