Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De gerechtskosten in de Republiek Kroatië worden beheerst door de Wet op de gerechtskosten nr. 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) en het Besluit inzake het tarief van de gerechtskosten (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) vastgesteld door de regering van de Republiek Kroatië.

Krachtens artikel 5 van de Wet op de gerechtskosten kunnen deze kosten giraal, in contanten, door middel van legeszegels van de Republiek Kroatië of elektronisch worden betaald.

Voor verzoekschriften die volgens speciale voorschriften elektronisch worden ingediend via het bij rechtszaken gebruikte informatiesysteem, is bij indiening een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt de helft van het tarief.

Bij beslissingen die door de rechtbank volgens speciale voorschriften via het bij rechtszaken gebruikte informatiesysteem worden betekend, bedraagt de vergoeding de helft van het tarief als deze binnen drie dagen vanaf de dag van elektronische betekening wordt betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor alle civiele en handelsrechtelijke procedures worden gerechtskosten in rekening gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de gerechtskosten zijn de volgende personen en instanties vrijgesteld:

 1. de Republiek Kroatië en haar bestuursorganen;
 2. personen en instanties die openbaar gezag uitoefenen in procedures die voortvloeien uit de uitoefening van hun bevoegdheden;
 3. werknemers in arbeidsgeschillen en andere procedures die verband houden met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit hun dienstbetrekking;
 4. ambtenaren en werknemers in administratieve geschillen die verband houden met de uitoefening van rechten die voortvloeien uit hun dienstbetrekking;
 5. veteranen die ten gevolge van de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog invalide zijn en hiervan schriftelijk bewijs kunnen overleggen, alsmede andere gehandicapten op grond van relevante documenten verstrekt door het ministerie voor Expertise, Herintreding en Werkgelegenheid van Personen met een Handicap;
 6. echtgenoten, kinderen en ouders van soldaten die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen, mits zij schriftelijk bewijs van hun status kunnen overleggen;
 7. echtgenoten, kinderen en ouders van personen die in de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog zijn gedood, vermist zijn geraakt of krijgsgevangen zijn genomen, mits zij schriftelijk bewijs van hun status kunnen overleggen;
 8. vluchtelingen, ontheemden en repatrianten die van hun status schriftelijk bewijs kunnen overleggen;
 9. bijstandsgerechtigden die een uitkering ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien;
 10. humanitaire organisaties, organisaties die zich inzetten voor familieleden van personen die bij het uitvoeren van humanitaire activiteiten zijn gedood, vermist zijn geraakt of gevangen zijn genomen en gehandicaptenorganisaties;
 11. kinderen als partij in een alimentatieprocedure, of een procedure omtrent op dat recht gebaseerde vorderingen;
 12. partijen die een procedure instellen voor het vaststellen van moeder- of vaderschap en voor vergoeding van de kosten van zwangerschap en bevalling buiten het huwelijk;
 13. partijen die om herstel van hun handelingsbekwaamheid verzoeken;
 14. minderjarigen die om toestemming verzoeken om in het huwelijk te treden;
 15. partijen in een procedure tot het overdragen van een kind en voor het onderhouden van een persoonlijke relatie met een kind;
 16. partijen in procedures over rechten uit een verplichte pensioen- of algemene ziektekostenverzekering, over rechten van werklozen op grond van het arbeidsrecht en over bijstandsrechten;
 17. partijen in een procedure voor de bescherming van in de grondwet vastgelegde mensenrechten en vrijheden tegen individuele besluiten;
 18. partijen in een geschil over de vergoeding van schade door milieuverontreiniging;
 19. vakbonden en vakverenigingen op hoger niveau in civiele procedures voor de gerechtelijke goedkeuring van vervanging en in collectieve arbeidsgeschillen, en vakbondsvertegenwoordigers in civiele procedures in het kader van de uitoefening van het lidmaatschap van de ondernemingsraad;
 20. consumenten die schuldenaar zijn in een faillissement;
 21. andere personen of instanties volgens enige bijzondere wet.

Een buitenlandse staat is vrijgesteld van gerechtskosten wanneer zulks in een internationaal verdrag is vastgesteld of op basis van wederkerigheid.

Bij twijfel over de voorwaarden voor wederkerigheid zal de rechtbank het ministerie van Justitie om een toelichting vragen.

De vrijstelling onder punt 10 geldt alleen voor humanitaire organisaties waarvoor de minister van Sociale Zaken een desbetreffend besluit heeft uitgevaardigd.

De vrijstelling van gerechtskosten geldt niet voor bestuursorganen op gemeentelijk niveau, behalve wanneer aan die bestuursorganen bij bijzondere wet bevoegdheden van openbaar gezag zijn toegekend.

Bij Europese procedures voor geringe vorderingen zijn de volgende gerechtskosten verschuldigd:

 • voor een vordering - de eiser partij betaalt
 • voor indiening van een verweerschrift - de verweerder partij betaalt
 • voor een uitspraak – de eiser betaalt;
 • voor een beroep – de appellant betaalt;
 • voor een verweerschrift tegen een beroep – de verweerder betaalt (verweer is facultatief);

Hoeveel moet ik betalen?

I. Voor een vordering, een tegenvordering, een uitspraak of een bezwaar tegen een betalingsbevel zijn gerechtskosten verschuldigd die evenredig zijn met het bedrag van de hoofdsom van de vordering (dus exclusief rente en kosten):

vanaf ... HRK

tot en met ... HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Voor vorderingen van meer dan 15 000 HRK is 500 HRK aan gerechtskosten verschuldigd plus 1 % van het bedrag boven 15 000 HRK, met een maximum van 5 000 HRK.

II. Voor de indiening van een verweerschrift en voor een verweerschrift tegen een beroep is de helft van de vergoeding onder punt I verschuldigd.

III. Voor een beroep is het dubbele van de onder I genoemde gerechtskosten verschuldigd.

IV. Wanneer de partijen tijdens de gerechtelijke procedure een gerechtelijke schikking treffen, zijn geen gerechtskosten verschuldigd.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Wanneer een partij de gerechtskosten niet binnen de gestelde termijn betaalt of verzuimt de rechtbank daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, zal de rechtbank binnen een termijn van nog eens 15 dagen een certificaat van uitvoerbaarheid hechten aan de beslissing inzake de gerechtskosten of de beslissing inzake het verweer en dit certificaat, met het oog op inning met dwang uit de middelen van die partij overeenkomstig de wetgeving inzake tenuitvoerlegging van beslissingen over monetaire activa, voorleggen aan het financieel agentschap.

Overeenkomstig artikel 28 van de Wet op de gerechtskosten moet de rechtbank de partij bij het geding eerst waarschuwen dat zij verplicht is de gerechtskosten te betalen en, indien die partij niet onmiddellijk aan die waarschuwing gevolg geeft, haar waarschuwen dat zij de gerechtskosten binnen drie dagen moet betalen. Indien de partij aan de waarschuwing geen gevolg geeft of de rechtszitting waarvoor de gerechtskosten verschuldigd waren, niet heeft bijgewoond en die rechten niet heeft betaald, neemt de rechtbank een beslissing over die kosten, waarvoor een aanvullend bedrag van 100 HRK in rekening wordt gebracht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten moeten giraal, in contanten, door middel van legeszegels van de Republiek Kroatië of elektronisch worden betaald.

Contante betaling is ook mogelijk bij de centrale balie van de rechtbank, in welk geval de rechtbank dat bedrag binnen vijf dagen na ontvangst in de staatskas moet storten.

Gerechtskosten van minder dan 100 HKR kunnen door middel van legeszegels worden betaald.

Informatie over de wijze waarop de kosten kunnen worden voldaan moet op het elektronische prikbord, de website van de rechtbank en in het gerechtsgebouw beschikbaar worden gesteld.

Gerechtskosten kunnen via iedere bank en ieder postkantoor worden overgemaakt op de rekening van de staatskas van de Republiek Kroatië.

Bij overmakingen vanuit het buitenland moeten de volgende gegevens worden vermeld:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Girorekening (CC):1001005-1863000160

Model: HR64

Referentienummer: 5045-20735-PIN (of ander persoonlijk identificatienummer voor de betaler)

Begunstigde: ministerie van Financiën van de Republiek Kroatië, voor de handelsrechtbank te Zagreb

Uit de omschrijving van de transactie moet blijken dat het gaat om de betaling van de gerechtskosten voor zaak _______________ (zaaknummer vermelden en een omschrijving van de betaling, bv. gerechtskosten voor voorstel voor een Europees betalingsbevel).

Wat moet ik na de betaling doen?

Zodra de betaling is verricht, moet aan de rechtbank die de zaak behandelt en ten behoeve waarvan de gerechtskosten zijn betaald, een bewijs van betaling worden gestuurd, met vermelding van het zaaknummer (als dat bekend is). Een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel moet vergezeld gaan van een bewijs dat de bankoverschrijving heeft plaatsgevonden.

Stukken moeten via aangetekende of gewone pakketpost bij de rechtbank worden bezorgd, dan wel elektronisch worden ingediend, conform speciale voorschriften via het informatiesysteem dat bij de rechtbank in gebruik is.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.