Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Tsjechië

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Inleiding

Hoeveel moet ik betalen?

Om hoeveel gaat het?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Gerechtskosten zijn geregeld in Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten. De bijlage bij de Wet bevat een regeling inzake de inning van leges. De leges vormen inkomsten op de staatsbegroting.

Gerechtskosten kunnen worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van het bevoegde gerecht. Gerechtskosten voor een bedrag tot 5 000 CZK kunnen ook door middel van legeszegels worden voldaan.

Hoeveel moet ik betalen?

Bij de procedure voor geringe vorderingen moeten gerechtskosten volgens de algemene regels worden betaald. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere burgerrechtelijke procedures.

Om hoeveel gaat het?

De tarieven voor procedures zijn vastgesteld in de vorm van een vast bedrag of een percentage in het geval van kosten waarvan de grondslag in een financieel bedrag is uitgedrukt. In het geval van een percentage wordt de grondslag vermenigvuldigd met het tarief. Individuele tarieven worden vermeld in de regeling inzake de inning van leges, die als bijlage aan Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten is gehecht.

De basisregel gebaseerd op het betalingscriterium is relevant met betrekking tot de Europese procedure voor geringe vorderingen. De leges voor een verzoek tot opening van een burgerrechtelijke procedure inzake een vordering tot 20 000 CZK zijn vastgesteld op 1 000 CZK.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Als de gerechtskosten voor de procedure die bij het verzoek om opening van de procedure, het beroep, het beroep in derde aanleg of het cassatieberoep hadden moeten worden voldaan, niet zijn betaald, zal de rechter de betaler vragen de kosten binnen een door de rechter vastgestelde termijn van niet minder dan 15 dagen alsnog te voldoen. In uitzonderingsgevallen kan de rechter een kortere termijn vaststellen. Als deze periode is verstreken zonder dat de betaler de kosten heeft voldaan, zal het gerecht de procedure beëindigen. Een betaling van gerechtskosten die na het verstrijken van de termijn wordt verricht, wordt niet in aanmerking genomen.

Als het hof van beroep, nadat de zaak aan het hof is voorgelegd voor een beslissing over het beroep, ontdekt dat de verschuldigde leges bij indiening van het verzoek niet zijn betaald, zal het de betaler vragen de kosten alsnog te voldoen binnen een periode van niet minder dan 15 dagen. In uitzonderingsgevallen kan de rechter een kortere termijn vaststellen. Als deze termijn is verstreken en de betaler heeft de leges niet voldaan, dan zal het gerecht de procedure beëindigen. Een betaling van gerechtskosten die na het verstrijken van de termijn wordt verricht, wordt niet in aanmerking genomen. De procedure voor het hof van beroep is mutatis mutandis van toepassing.

Als het besluit om de procedure te beëindigen wegens het in gebreke blijven van betaling definitief is, vervalt de betalingsverplichting.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Gerechtskosten kunnen worden betaald via een bancaire overschrijving naar de rekening van het bevoegde gerecht. De bankgegevens staan vermeld op de website van het betreffende gerecht, die te vinden is op de internetportal https://www.justice.cz/. Gerechtskosten tot een bedrag van 5 000 CZK kunnen ook door middel van legeszegels worden voldaan.

Gevallen betreffende procedurekosten worden behandeld door het bevoegde gerecht, dat daarover in eerste aanleg beslist.

Wat moet ik na de betaling doen?

Door de gerechtskosten over te schrijven naar de rekening van het bevoegde gerecht of door middel van legeszegels te voldoen, heeft de betaler voldaan aan zijn of haar verplichting. U bent niet verplicht andere documenten aan het gerecht te overleggen.

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.