Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De regels inzake gerechtskosten die verschuldigd zijn bij in Hongarije ingeleide procedures in het kader van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen, zijn vervat in Wet nr. XCIII van 1990 inzake heffingen. Overeenkomstig deze regels moet bij de inleiding van de procedure een vergoeding van 6 % van de waarde van de vordering worden betaald met een legeszegel die bij het postkantoor kan worden gekocht, of door het betalen van de vergoeding aan de belastingdienst van de staat. De vergoeding kan ook worden betaald via een bancaire overschrijving aan de belastingdienst van de staat.

Wat zijn de geldende tarieven?

De gerechtskosten moeten worden betaald als de procedure voor geringe vorderingen wordt ingeleid.

Hoeveel moet ik betalen?

Bij geldelijke vorderingen is 6% van de waarde van de vordering verschuldigd, exclusief aanvullende kosten (rente, kosten). Bij niet-geldelijke vorderingen moet 6% van de geschatte vordering worden betaald, met een minimum van 15 000 HUF. Bij geldelijke vorderingen in andere munteenheden dan de forint is de vergoeding verschuldigd over de waarde van de vordering tegen de gemiddelde wisselkoers van de centrale bank op de datum van indiening van de vordering.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Eisers die de vergoeding niet betalen bij de inleiding van de procedure ontvangen een betalingsverzoek van de rechtbank. Als de eiser het bedrag niet heeft voldaan binnen de gestelde termijn, wijst de rechtbank de vordering af.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

  1. De procedurekosten kunnen worden voldaan met een legeszegel die verkrijgbaar is op het postkantoor. Als de procedurekosten worden betaald met een legeszegel wordt het bedrag naar beneden of naar boven afgerond, zodat eventuele restbedragen onder 50 HUF buiten beschouwing worden gelaten, terwijl restbedragen van 50 HUF of meer worden gerekend als 100 HUF.
  2. Bij de betaling van de procedurekosten kan de eiser zich ook baseren op een berekening van de belastingdienst van de staat. In dit geval moet het vorderingsformulier samen met een afschrift bij de belastingdienst van de staat worden ingediend. De berekende vergoeding kan worden betaald via een postgiro van de belastingdienst van de staat, via een overschrijving naar de rekening die de belastingautoriteit heeft opgegeven of, indien mogelijk, per bankkaart. Voor de berekening van de procedurekosten kan het vorderingsformulier worden ingediend bij elk districtsdirectoraat van de nationale belasting- en douaneadministratie (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Wat moet ik na de betaling doen?

  1. Een legeszegel die voor de betaling van de procedurekosten wordt gebruikt, moet aan het verzoek worden gehecht waarna het verzoek bij de rechtbank kan worden ingediend. Op een aan het verzoek gehechte legeszegel mag door de verzoeker niets worden aangebracht of gewijzigd.
  2. Als de procedurekosten op basis van een berekening zijn betaald, brengt de belastingdienst van de staat op het verzoek een verklaring aan dat de vordering is overgelegd ter berekening van de vergoeding, waarna de vordering bij de rechtbank kan worden ingediend.
Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.