Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland

Inleiding

Overeenkomstig artikel 33 van de Letse wet op de burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likumsgaat het bij gerechtskosten (tiesāšanās izdevumi) om:

 1. griffierechten;
 2. indieningen;
 3. procedurekosten.

Wat zijn de geldende tarieven?

De gerechtskosten omvatten:

1) een nationale heffing (valsts nodeva):

er is een nationale heffing verschuldigd voor elk verzoek dat bij het gerecht wordt ingediend – een oorspronkelijke vordering, een tegenvordering, een verzoek van een derde met een afzonderlijke vordering ten aanzien van het onderwerp van het geschil in een reeds aangevangen procedure, een verzoek in een bijzondere procedure of enig ander verzoek conform artikel 34 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering.

2) kosten in verband met het onderzoek van een zaak, te weten:

 1. bedragen verschuldigd aan getuigen en getuige-deskundigen;
 2. kosten in verband met het ondervragen van getuigen of het verrichten van inspecties ter plaatse;
 3. kosten in verband met de opsporing van de verweerder of een getuige;
 4. kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing;
 5. kosten in verband met de opstelling, de betekening of kennisgeving, de afgifte en de vertaling van gerechtelijke mededelingen en andere bijbehorende gerechtelijke stukken, evenals kosten in verband met de restitutie van schriftelijk bewijs;
 6. kosten in verband met de opstelling en publicatie van juridische mededelingen;
 7. kosten in verband met het verstrekken van een pandrecht of een borg, of conservatoire maatregelen;

3) kosten in verband met de procedure, te weten:

 1. advocatenhonorarium;
 2. kosten in verband met de verschijning ter terechtzitting;
 3. kosten in verband met het verzamelen van bewijzen;
 4. kosten in verband met de door de staat bekostigde rechtsbijstand;
 5. kosten van een tolk tijdens de terechtzitting.

Hoeveel moet ik betalen?

In artikel 34 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering zijn de bedragen van de nationale heffing vastgesteld, naar gelang van de aard van het geschil: voor verzoeken tot echtscheiding; voor verzoeken in een bijzondere procedure; voor andere verzoeken die niet-geldelijk zijn of waarvoor geen waardebeoordeling nodig is; voor verzoeken tot nietigverklaring van een arbitrageovereenkomst; voor verzoeken betreffende auteursrecht en daaraan gerelateerde rechten, bescherming van gegevensbanken (sui generis), merken, kwaliteitsmerken en geografische aanduidingen, octrooien, tekeningen en modellen, plantenrassen, schendingen en beschermingen op het gebied van de topografie van halfgeleiders, verzoeken om bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken ervan, en verzoeken waarvoor het geschil voor de kamer van beroep inzake industriële eigendom wordt gebracht; voor verzoeken in zaken betreffende de nietigverklaring van een besluit van een algemene vergadering van deelnemers (aandeelhouders) van een kapitaalvennootschap; voor verzoeken om het verstrekken van een pandrecht of een borg, of conservatoire maatregelen; voor verzoeken om een Europees bevel tot conservatoir beslag overeenkomstig Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken; voor verzoeken om een onderzoeksprocedure, wanneer die worden ingediend vóór een rechtsvordering; voor verzoeken om een Europees betalingsbevel overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure; voor verzoeken om gedwongen tenuitvoerlegging van schuldvorderingen in de ingebrekestellingsprocedure; voor verzoeken om gedwongen tenuitvoerlegging van niet-betwiste schuldvorderingen; voor verzoeken om de afgifte van een bevel tot tenuitvoerlegging met het oog op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing door het permanente hof van arbitrage of door een buitenlands scheidsgerecht; voor verzoeken om hervatting en heropening van de procedure na een verstekvonnis; voor verzoeken om de opening van een procedure voor de scheiding van de gemeenschappelijke goederen van de echtgenoten; voor klachten in rechtsbeschermingsprocedures, klachten betreffende besluiten van de vergadering van schuldeisers in insolventieprocedures, klachten betreffende besluiten van de dienst voor de controle van de insolventie (Maksātnespējas kontroles dienests), en klachten op het vlak van Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures; voor verzoeken om de consolidatie van onroerende goederen op naam van de verkrijger; voor verzoeken om de overdracht van procedurele rechten van de partijen, wanneer deze verzoeken bij het gerecht worden ingediend na de vankrachtwording van de definitieve beslissing in de zaak; voor verzoeken om nietigverklaring van de kwijtschelding van schulden van natuurlijke personen; voor verzoeken om overlegging van een afschrift van een executoriale titel.

De raad van ministers bepaalt de aan getuigen en getuige-deskundigen te betalen bedragen, alsmede het bedrag van de uitgaven en de berekeningsmethode daarvan voor kosten in verband met het ondervragen van getuigen of het verrichten van inspecties ter plaatse, kosten in verband met de opsporing van verweerders of getuigen, kosten in verband met de opstelling, de betekening of kennisgeving, de afgifte en de vertaling van gerechtelijke mededelingen en andere bijbehorende gerechtelijke stukken, kosten van de restitutie van schriftelijk bewijs en kosten van de opstelling en publicatie van juridische mededelingen, evenals voor conservatoire maatregelen en het verstrekken van een pandrecht of een borg in het kader van een geschil.

Het bedrag van de te stellen zekerheid (pandrecht of borg) is vastgesteld in artikel 43.1 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering.

De kosten in verband met de zaak kunnen worden vergoed tot het bedrag dat is vastgesteld in artikel 44 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Indien een verzoek niet vergezeld gaat van documentair bewijs van betaling van de nationale heffing en de andere gerechtskosten overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag, zal de rechtbank overeenkomstig artikel 133 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering de vordering niet verder in behandeling nemen en een termijn vaststellen waarbinnen de eiser de gebreken moet hebben verholpen.

Indien de verzoeker de gebreken binnen die termijn verhelpt, wordt het verzoek geacht te zijn ingediend op de oorspronkelijke datum van indiening bij de rechtbank.

Indien de verzoeker nalaat de gebreken binnen de gestelde termijn te verhelpen, wordt het verzoek geacht nooit te zijn ingediend en wordt het aan de verzoeker teruggezonden.

Dit kan de verzoeker evenwel niet beletten zijn verzoek opnieuw bij de rechtbank in te dienen, volgens de gewone procedure zoals vastgesteld door de wet op de burgerlijke rechtsvordering.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De nationale heffing kan worden betaald door middel van overschrijving op de bankrekening van het ministerie van Financiën (Valsts kase).

Kosten in verband met het onderzoek van een zaak kunnen worden betaald door middel van overschrijving op de bankrekening van de griffie (Tiesu administrācija).

Nationale heffing en rekeningen van de griffie

Nationale justitiële heffing [artikel 34 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering, met uitzondering van lid 6 (voor de afgifte van een bevel tot tenuitvoerlegging of een andere executoriale titel ten behoeve van de tenuitvoerlegging ervan)]:

Begunstigde: Ministerie van Financiën

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV55TREL1060190911200

Naam van de bank van de begunstigde: Ministerie van Financiën

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de nationale heffing namens een andere persoon wordt verricht, moeten de volgende gegevens ter identificatie van die persoon worden vermeld: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Nationale heffing voor de afgifte van een bevel tot tenuitvoerlegging of een andere executoriale titel ten behoeve van de tenuitvoerlegging ervan (artikel 34, lid 6, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering):

vóór de afgifte van executoriale titels ten behoeve van de tenuitvoerlegging ervan moet de incasseerder, via “Andere diensten” op de website voor elektronische veiling, worden verzocht de factuur op te stellen voor de nationale heffing voor de afgifte van executoriale titels, en moet die worden betaald.

Doel van de betaling: het factuurnummer en nummer van het tenuitvoerleggingsdocument moeten worden vermeld.

Kosten in verband met het onderzoek van een zaak door een districtsrechtbank (stedelijk) of regionale rechtbank (artikel 39 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering); kosten in verband met de gedwongen tenuitvoerlegging van schuldvorderingen in de ingebrekestellingsprocedure (artikel 406, lid 3, van de wet op de burgerlijke rechtsvordering):

Begunstigde: Griffie

Registratienummer: 90001672316

Rekeningnummer: LV51TREL2190458019000

Naam van de bank van de begunstigde: Ministerie van Financiën

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: “21490”, en de gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de kosten in verband met het onderzoek van een zaak namens een andere persoon wordt verricht, moeten de volgende gegevens ter identificatie van die persoon worden vermeld: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam, de naam en het persoonlijk identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank moet u stukken bijvoegen waaruit blijkt dat de nationale heffing en de andere gerechtskosten zijn voldaan overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.