Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.
Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Overeenkomstig artikel 33 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likums) omvatten de kosten van gerechtelijke procedures (tiesāšanās izdevumi):

1) een vergoeding voor de staat (valsts nodeva);

2) een griffierecht (kancelejas nodeva);

3) kosten in verband met het onderzoek van een zaak.

Er is een vergoeding voor de staat verschuldigd voor elk verzoek dat bij het gerecht wordt ingediend - een oorspronkelijke vordering, een tegenvordering, een verzoek van een derde met een afzonderlijke vordering ten aanzien van het onderwerp van het geschil in een reeds aangevangen procedure, een verzoek in een bijzondere procedure of enig ander verzoek conform artikel 34 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Er moet een griffierecht worden betaald:

 1. voor de afgifte van een afschrift van een stuk in de zaak, alsmede voor het opnieuw afgeven van een rechterlijke beslissing, 7,11 EUR;
 2. voor de afgifte van een certificaat, 2,85 EUR;
 3. voor de afgifte van een duplicaat van een executoriale titel, 14,23 EUR;
 4. voor het waarmerken van de inwerkingtreding van een rechterlijke beslissing, indien de beslissing aan buitenlandse autoriteiten moet worden overgelegd, 4,27 EUR;
 5. voor het oproepen van getuigen, 4,27 EUR per persoon.
Kosten in verband met het onderzoek van een zaak:
 1. bedragen verschuldigd aan getuigen en deskundigen;
 2. kosten in verband met het ondervragen van getuigen of het verrichten van inspecties ter plaatse;
 3. kosten in verband met de opsporing van de verweerder;
 4. kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing;
 5. kosten in verband met de betekening of kennisgeving, de afgifte en de vertaling van gerechtelijke mededelingen en andere gerechtelijke stukken;
 6. kosten voor de publicatie van mededelingen in kranten;
 7. kosten in verband met het verstrekken van een pandrecht of een borg.

Een vergoeding voor de staat kan niet elektronisch worden betaald.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor een bij de rechtbank ingediende geringe vordering moet er een vergoeding voor de staat worden betaald.

Een griffierecht is verschuldigd voor de afgifte van een afschrift van een stuk in de zaak, alsmede voor het opnieuw afgeven van een rechterlijke beslissing; voor de afgifte van een certificaat; voor de afgifte van een duplicaat van een executoriale titel; voor het waarmerken van de inwerkingtreding van een rechterlijke beslissing, indien de beslissing aan buitenlandse autoriteiten moet worden overgelegd; voor het oproepen van getuigen.

Kosten in verband met het onderzoek van een zaak betreffen bedragen verschuldigd aan getuigen en deskundigen; kosten in verband met het ondervragen van getuigen of het verrichten van inspecties ter plaatse; kosten in verband met de opsporing van de verweerder; kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing; kosten in verband met de betekening of kennisgeving, de afgifte en de vertaling van gerechtelijke mededelingen en andere gerechtelijke stukken; kosten voor de publicatie van mededelingen in kranten; kosten in verband met het verstrekken van een pandrecht of een borg.

Hoeveel moet ik betalen?

Wanneer u een verzoek indient, moet u een vergoeding voor de staat betalen die gelijk is aan 15 % van de totale vordering, maar met een minimum van 71,41 EUR. Voor vorderingen inzake levensonderhoud voor kinderen of ouders hoeft er geen vergoeding te worden betaald.

De rechtbank zal de in het ongelijk gestelde partij gelasten alle gerechtskosten van de andere partij te vergoeden. Als een vordering deels is toegewezen, gelast de rechtbank dat de eiser voor zijn gerechtskosten wordt gecompenseerd in verhouding tot het deel van de vordering dat is toegewezen, en de verweerder in verhouding tot het deel van de vordering dat is afgewezen. De vergoeding voor de staat voor een accessoire klacht (blakus sudzība) ten aanzien van een gerechtelijke beslissing of voor heropening van een gerechtelijke procedure nadat een beslissing bij verstek is gegeven, wordt niet gecompenseerd.

Als een eiser zijn vordering intrekt, moet hij de gerechtskosten van de verweerder vergoeden. In dat geval hoeft de verweerder de door de eiser gemaakte kosten niet te vergoeden. Trekt de eiser zijn vorderingen evenwel in omdat de verweerder die vorderingen vrijwillig heeft voldaan nadat ze waren ingediend, dan zal de rechtbank de verweerder, op verzoek van de eiser, alsnog gelasten de door de eiser betaalde gerechtskosten te vergoeden.

Als de rechtbank een vordering niet-ontvankelijk verklaart, zal zij op verzoek van de verweerder de eiser veroordelen in de gerechtskosten van de verweerder.

Als de eiser is vrijgesteld van gerechtskosten, betaalt de verweerder de gerechtskosten van de eiser aan de staat in verhouding tot het deel van de vordering dat is toegewezen.

Er moet een griffierecht worden betaald:

 1. voor de afgifte van een afschrift van een stuk in de zaak, alsmede voor het opnieuw afgeven van een rechterlijke beslissing, 7,11 EUR;
 2. voor de afgifte van een certificaat, 2,85 EUR;
 3. voor de afgifte van een duplicaat van een executoriale titel, 14,23 EUR;
 4. voor het waarmerken van de inwerkingtreding van een rechterlijke beslissing, indien de beslissing aan buitenlandse autoriteiten moet worden overgelegd, 4,27 EUR;
 5. voor het oproepen van getuigen, 4,27 EUR per persoon.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Indien een verzoek niet vergezeld gaat van documentair bewijs van betaling van de vergoeding voor de staat en de andere gerechtskosten overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag, zal de rechtbank overeenkomstig artikel 133 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering de vordering niet verder in behandeling nemen en een termijn vaststellen waarbinnen de eiser de gebreken moet hebben verholpen.

Indien de eiser de gebreken binnen die termijn verhelpt, wordt het verzoek geacht te zijn ingediend op de oorspronkelijke datum van indiening bij de rechtbank.

Indien de eiser de gebreken niet binnen die termijn verhelpt, wordt het verzoek geacht niet te zijn ingediend en aan de eiser geretourneerd.

Dit kan de eiser evenwel niet beletten zijn verzoek opnieuw bij de rechtbank in te dienen, volgens de gewone wettelijke procedure.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

De vergoeding voor de staat en het griffierecht kunnen worden betaald door middel van overschrijving op de rekening van de schatkist (Valsts kase). Kosten in verband met het onderzoek van een zaak kunnen worden betaald op de rekening van de griffie (Tiesu administrācija).

De vergoeding voor gerechtelijke werkzaamheden (vergoeding voor de staat) (artikel 34 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, met uitzondering van lid 6):

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV55TREL1060190911200

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam en naam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding voor de staat wordt gedaan namens een andere persoon, dan moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam en naam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

De vergoeding voor het indienen van een verzoek tot uitvoering van een executoriale titel of een ander uitvoeringsdocument (vergoeding voor de staat) (artikel 34 van het wetboek van burgerlijke strafvordering, lid 6) moet als volgt worden voldaan:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV71TREL1060190911300

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam en naam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de vergoeding voor de staat wordt gedaan namens een andere persoon, dan moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam en naam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Het griffierecht (artikel 38 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering):

Het griffierecht bij een rechterlijke instantie:

Begunstigde: Valsts kase

Registratienummer: 90000050138

Rekeningnummer: LV39TREL1060190911100

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: gegevens ter identificatie van de persoon of de zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam en naam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van het griffierecht wordt gedaan namens een andere persoon, moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam en naam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Kosten in verband met het onderzoek van een zaak (artikel 39 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

Arrondissementsrechtbanken (gemeentelijk) en provinciale rechtbanken:

Begunstigde: Tiesu administrācija

Registratienummer: 90001672316

Rekeningnummer: LV51TREL2190458019000

Bank van de begunstigde: Valsts kase

BIC-code: TRELLV22

Doel van de betaling: ‘21499’, en de gegevens invullen betreffende de persoon of zaak: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam en naam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer. Indien de betaling van de kosten in verband met het onderzoek van een zaak wordt gedaan namens een andere persoon, moet informatie worden gegeven over de identiteit van die persoon: het zaaknummer (indien bekend); voor natuurlijke personen de voornaam en naam en het persoonlijke identificatienummer; voor rechtspersonen de naam en het registratienummer.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank moet u stukken bijvoegen waaruit blijkt dat de vergoeding voor de staat en de andere gerechtskosten zijn voldaan overeenkomstig de procedure en conform het wettelijk voorgeschreven bedrag.

Laatste update: 04/10/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.