Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Litouwen

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

Met betrekking tot Europese geringe vorderingen is het in artikel 80, lid 1, onder 1), van het Litouwse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilinio proceso kodeksas) vermelde bedrag aan zegelrecht verschuldigd.

Ingevolge Resolutie nr. 1240 van de Regering van de Republiek Litouwen van 27 oktober 2011 houdende goedkeuring van de regels voor de berekening, betaling, verrekening en terugbetaling van zegelrecht, kan dit recht ook langs elektronische weg worden voldaan.

Wat zijn de geldende tarieven?

Voor het zegelrecht gelden de direct hieronder genoemde bedragen.

Hoeveel moet ik betalen?

Afhankelijk van de hoogte van de vordering 3%, maar minimaal 50 LTL. Als processtukken en bijlagen daarvan alleen elektronisch bij de rechtbank worden ingediend, wordt een bedrag in rekening gebracht gelijk aan 75% van het zegelrecht dat van toepassing is op het processtuk in kwestie, maar minimaal 10 LTL.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Het verzoek moet vergezeld gaan van stukken en ander bewijs ter onderbouwing van de vorderingen van de verzoeker, naast bewijs dat het zegelrecht is betaald.

Wanneer het zegelrecht niet is betaald, vaardigt de rechtbank een bevel uit waarin een gepaste nalevingstermijn van minimaal zeven dagen wordt gesteld. Het bevel wordt uiterlijk de eerstvolgende werkdag na afgifte ervan verzonden.

Als de procespartij die het procedurele document indient, de instructies van de rechtbank inzake de gestelde termijn heeft opgevolgd, wordt het procedurele document beschouwd als ingediend op de datum waarop het in eerste instantie bij de rechtbank was ingediend. Zo niet, dan wordt het procedurele document als niet ingediend beschouwd en vaardigt de rechter uiterlijk vijf werkdagen na het einde van de nalevingstermijn een bevel uit om het procedurele document samen met eventuele bijbehorende documenten terug te sturen naar degene die het heeft ingediend.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Het zegelrecht wordt op de door de betreffende persoon gekozen wijze (elektronisch bankieren, contante betaling, bankoverschrijving enz.) betaald op de rekening van begrotingsontvangsten van de Staatsbelastinginspectie.

Wat moet ik na de betaling doen?

Bewijs van betaling van het zegelrecht wordt geleverd in de vorm van het betalingsbevel of een ander document dat de betaling bevestigt. Dit document moet de volgende gegevens bevatten:

  1. de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer van de betaler (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer);
  2. de voornaam, de achternaam en het persoonlijke ID-nummer van de andere partij (verweerder, schuldenaar enz.) (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID-nummer);
  3. de datum van de betaling;
  4. de betalingscode;
  5. het betaalde bedrag;
  6. het doel van de betaling (aangeduid als “zegelrecht”, met de naam van de rechtbank waar de procedure wordt ingesteld).

Wanneer het zegelrecht wordt betaald door een vertegenwoordiger van de procespartij (advocaat, een assistent van de advocaat of een andere persoon die de belangen van de partij behartigt), moeten in de betaalopdracht of een ander document waaruit de betaling blijkt, naast bovengenoemde gegevens ook de voor- en achternaam en het persoonlijke ID-nummer (voor rechtspersonen: naam en bedrijfs-ID) van de vertegenwoordigde partij worden vermeld.

Bij elektronische betaling van het zegelrecht is geen betalingsbewijs nodig.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.