Kohtukulud seoses väiksemate kohtuvaidluste menetlusega

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Sissejuhatus

Tsiviilkohtumenetluses makstavaid lõivusid reguleerib 28. juuli 2005. aasta seadus kohtukulude kohta (tsiviilasjades) (konsolideeritud tekst: Poola 2014. aasta ametlik väljaanne, lk 1025). Üldjuhul tuleb lõivu maksta iga hagiavalduse pealt, sealhulgas nõuded, mis on esitatud menetluse raames, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus.

Kohtukulude seadus (tsiviilasjad) (IV jagu „Kohtukulude tasumisest vabastamine“) võimaldab esitada taotluse nendest kuludest vabastamiseks.

Milliseid tasusid kohaldatakse?

Euroopa väiksemate nõuete menetluses kohaldatakse kindlamääralist lõivu.

Kui palju pean maksma?

Euroopa väiksemate nõuete menetluse raames algatatud asja eest tuleb maksta kindlamääralist lõivu 100 Poola zlotti (kohtukulude seaduse (tsiviilasjad) artikkel 27b). Samasugune lõiv tuleb maksta apellatsioonkaebuse esitamisel (seaduse artikkel 18 koostoimes artikliga 27b).

Mis juhtub siis, kui jätan kohtukulud õigeaegselt tasumata?

Kooskõlas 17. novembri 1964. aasta tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Poola ametlik väljaanne nr 43, jagu 269, muudetud) artikli 126 lõikega 1 ei võta kohus menetlusse menetlusdokumenti, mille eest on lõiv maksmata. Teisisõnu tuleb pädevale kohtule menetlusdokumendi (hagiavalduse) esitamisel maksta lõiv või esitada kohtukulude tasumisest vabastamise taotlus.

Menetlusdokumendi eest lõivu tasumata jätmise menetluslikud tagajärjed on sätestatud muu hulgas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 130 ja artikli 130 lõikes 2.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 130 on sätestatud, et kui menetlusdokumenti (sh hagiavaldust) ei saa lõivu maksmata jätmise tõttu läbi vaadata, annab kohtu eesistuja menetluspoolele korralduse lõiv nädala jooksul tasuda ning kui seda ei tehta, siis dokument tagastatakse. Kui menetlusdokumendi on esitanud välisriigis elav isik, kellel ei ole Poolas esindajat, määrab kohtu eesistuja lõivu maksmiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu. Kui lõivu tähtaja jooksul ei tasuta, tagastatakse menetlusdokument menetluspoolele. Kui lõiv tasutakse tähtaja jooksul, kehtib menetlusdokumendi õiguslik mõju selle esitamise kuupäevast.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 130 lõikes 2 on sätestatud, et advokaadi või patendivoliniku esitatud menetlusdokument, mille eest ei ole lõivu tasutud, tagastatakse ilma maksmise meeldetuletuseta, kui tegemist on kindlamääralise lõivuga või kui lõiv on menetluspoole nimetatud nõude summaga proportsionaalne. Kui aga menetlusdokumendi eest tasutakse ühe nädala jooksul pärast dokumendi tagastamise otsust, loob menetlusdokument õiguslikke tagajärgi alates selle esitamise esialgsest kuupäevast.

Kuidas saan kohtukulusid tasuda?

Tsiviilasjades kohtulõivude tasumise korraldust reguleerib justiitsministri 21. märtsi 2016. aasta määrus, millega kehtestatakse kohtulõivude tasumise kord tsiviilasjades (Poola ametlik väljaanne nr 2023.923, konsolideeritud tekst), mis on eelnimetatud kohtukulusid (tsiviilasjades) käsitleva seaduse rakendusakt.

Tsiviilasjades võib kohtulõivu tasuda pangaülekandega pädeva kohtu pangakontole (konto andmed saab otse kohtult, kohtu veebisaidilt või justiitsministeeriumi veebisaidilt), otse kohtu kassasse või tempelmarkides, mida saab osta kohtu kassast.

Mida pean pärast makse sooritamist tegema?

Kui lõiv on tasutud ja puuduvad dokumendid esitatud, vaatab kohus asja läbi kinnisel istungil. Kohus võib korraldada kohtuistungi ainult määruses (EÜ) nr 861/2007 sätestatud juhtudel.

Viimati uuendatud: 06/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.