Vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn oikeuskulut

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Johdanto

Siviilioikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä oikeudenkäyntimaksuista säädetään 28. heinäkuuta 2005 annetussa laissa Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Puolan säädöskokoelma 2014, 1025 kohta). Periaatteessa maksu peritään jokaisesta hakemuksesta, myös silloin kun hakemus tehdään eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 nojalla.

Puolan lainsäädännön mukaan tällaisista kustannuksista on mahdollista hakea vapautusta edellä mainitun lain IV osaston säännösten nojalla (IV osasto – Oikeudenkäyntimaksuista vapauttaminen).

Mitä kuluja peritään?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä peritään ns. kiinteä maksu.

Mikä on kulujen suuruus?

Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä hakemuksesta peritään kiinteä 100 zlotyn maksu (edellä mainitun lain 27 b §). Muutoksenhausta perittävä maksu on samansuuruinen (saman lain 18 § yhdessä 27 b §:n kanssa).

Mitä tapahtuu, jos kuluja ei maksa ajoissa?

Jos oikeudenkäyntiasiakirjan jättämisen yhteydessä vaadittua maksua ei ole suoritettu, tuomioistuin ei toteuta kyseisen oikeudenkäyntiasiakirjan johdosta mitään toimenpiteitä siviiliprosessilain nojalla (17.11.1964 annetun lain 1262 1 §, Puolan säädöskokoelma N:o 43, 269 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna). Maksu on siis suoritettava samalla kun oikeudenkäyntiasiakirja (hakemus) jätetään tuomioistuimeen, paitsi jos samalla tehdään hakemus oikeudenkäyntimaksuista vapauttamiseksi.

Oikeudenkäyntimaksun suorittamatta jättämisen seurauksista säädetään muun muassa siviiliprosessilain 130 ja 1302 §:ssä.

Siviiliprosessilain 130 §:ssä säädetään, että jos oikeudenkäyntiasiakirjaa (tässä tapauksessa hakemusta) ei voida ottaa käsiteltäväksi sen vuoksi, että vaadittua oikeudenkäyntimaksua ei ole suoritettu, oikeuden puheenjohtaja (tuomari) antaa asianomaiselle osapuolelle kehotuksen suorittaa maksu viikon määräajassa hakemuksen palauttamisen uhalla. Jos hakemuksen jättänyt henkilö asuu ulkomailla eikä hänellä ole Puolassa edustajaa, maksamiselle asetetun määräajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Jos maksua ei suoriteta asetetussa määräajassa, hakemus palautetaan osapuolelle. Jos maksu on suoritettu määräajassa, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen jättämispäivästä alkaen.

Oikeudenkäyntiasiakirja, jonka on toimittanut asianajaja, oikeudellinen edustaja tai patenttiasiamies ja josta ei ole suoritettu vaadittua kiinteää tai osapuolen ilmoittamaan asian arvoon perustuvaa suhteellista oikeudenkäyntimaksua, palautetaan siviiliprosessilain 1302 §:n nojalla ilman maksukehotusta. Jos maksu kuitenkin suoritetaan viikon kuluessa hakemuksen palauttamista koskevan ilmoituksen tiedoksiantamisesta, hakemuksen oikeusvaikutukset ovat voimassa sen alkuperäisestä jättämispäivästä alkaen.

Miten oikeuskulut maksetaan?

Siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista säädetään oikeusministeriön 21. maaliskuuta 2016 antamassa asetuksessa siviiliasioissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen maksutavoista (Puolan säädöskokoelma 2023.923, sellaisena kuin se on kodifioituna), joka on edellä mainitun oikeudenkäyntimaksuista annetun lain täytäntöönpanosäädös.

Riita-asioiden oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa toimivaltaisen tuomioistuimen pankkitilille (tiedot tuomioistuimesta tai sen mahdollisilta verkkosivuilta tai oikeusministeriön verkkosivuilta) tai suoraan tuomioistuimen kassaan tai kassasta saatavilla leimaveromerkeillä.

Miten toimitaan sen jälkeen, kun maksu on suoritettu?

Kun maksu on suoritettu ja hakemuksen mahdolliset puutteet korjattu, tuomioistuin tutkii asian suljetussa istunnossa (kirjallisessa menettelyssä). Tuomioistuin voi määrätä suullisen käsittelyn ainoastaan asetuksessa (EY) N:o 861/2007 säädetyissä tapauksissa.

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.