Tiesas izdevumi maza apmēra prasību procedūrā

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen

Ievads

Civilprocesā maksājamās nodevas reglamentē 2005. gada 28. jūlija Likums par tiesas nodevām civillietās (konsolidētā redakcija: 2014. gada Likumu Vēstnesis 1025. punkts). Parasti nodeva ir jāmaksā par prasības pieteikuma iesniegšanu, tas attiecas arī uz prasībām, ko iesniedz procedūrā, kuru reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām (“EPMAP”)

Likumā par tiesas nodevām civillietās (IV daļā “Atbrīvojums no tiesas nodevām”) ir atļauts iesniegt pieteikumu par atbrīvojumu no šādām nodevām.

Kādas nodevas ir piemērojamas?

EPMAP ir piemērojama fiksēta nodeva.

Cik liela summa jāmaksā?

Par prasības pieteikumiem, ko iesniedz Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, iekasē fiksētu nodevu 100 PLN apmērā (Likuma par tiesas nodevām civillietās 27.b pants). Tādu pašu nodevu iekasē par apelācijas sūdzībām (likuma 18. pants un 27.b pants).

Kas notiks, ja tiesas nodevas nesamaksāšu laikus?

Atbilstoši1964. gada 17. novembra Civilprocesa kodeksa 126. panta 1. punktam (Likumu Vēstnesis Nr. 43, 269. punkts, ar grozījumiem) tiesas nerīkosies procesuāla dokumenta gadījumā, ja nebūs samaksāta piemērojamā nodeva. Citiem vārdiem sakot, nodeva jāsamaksā brīdī, kad procesuālais dokuments (prasības pieteikums) tiek iesniegts tiesā atbilstoši piekritībai, vai arī ir jāiesniedz lūgums atbrīvot no tiesas nodevām.

Procesuālās sekas, kas iestājas gadījumā, ja nodevas par procesuāliem dokumentiem netiek samaksātas, ir noteiktas Civilprocesa kodeksa 130. pantā un 130. panta 2. punktā.

Civilprocesa kodeksa 130. pantā noteikts, ka gadījumā, kad procesuālu dokumentu (arī prasības pieteikumu) nevar apstrādāt, jo nav samaksāta nodeva, tiesas priekšsēdētājs aicina attiecīgo tiesvedības pusi veikt maksājumu vienas nedēļas laikā; ja maksājums netiek veikts, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ. Ja procesuālo dokumentu iesniegusi persona, kura dzīvo citā valstī un kurai Polijā nav pārstāvja, tiesas priekšsēdētājs nosaka vismaz vienu mēnesi ilgu nodevas samaksas termiņu. Ja noteiktajā termiņā nodeva netiek samaksāta, procesuālo dokumentu nosūta atpakaļ iesniedzējam. Ja nodeva noteiktajā termiņā tiek samaksāta, procesuālajam dokumentam ir juridisks spēks no dienas, kad tas iesniegts.

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 130. panta 2. punktu procesuālu dokumentu, kuru iesniedzis advokāts vai patentu advokāts un par kuru nav samaksāta nodeva, ja tā ir noteikta vai proporcionāla strīda summai, nosūta atpakaļ bez uzaicinājuma veikt maksājumu. Tomēr, ja nodeva par procesuālo dokumentu tiek samaksāta vienas nedēļas laikā no dienas, kad izdots lēmums atgriezt dokumentu, dokumentam ir juridisks spēks no tā sākotnējās iesniegšanas dienas.

Kā varu samaksāt tiesas nodevas?

Tiesas nodevu samaksas kārtību civillietās reglamentē tieslietu ministra 2016. gada 21. marta Rīkojums, par kārtību, kādā maksājamas tiesas nodevas civillietās (Likumu Vēstnesis Nr. 2023.923, konsolidētā redakcija) un īsteno iepriekš minēto Likumu par tiesas nodevā

Civillietās maksājamās tiesas nodevas var samaksāt, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz kompetentās tiesas norēķinu kontu (konta rekvizītus var uzzināt tieši no tiesas, tiesas tīmekļa vietnē vai Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē), maksājot klātienē tiesas kasē vai maksājot ar tiesas zīmogmarkām, ko var iegādāties tiesas kasē.

Kā jārīkojas pēc maksājuma veikšanas?

Kad nodeva ir samaksāta un visi trūkstošie dokumenti ir iesniegti, tiesa izskatīs lietu slēgtā sēdē. Tiesa var paredzēt atklātu sēdi tikai Regulā (EK) Nr. 861/2007 noteiktajos gadījumos.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.