Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Inleiding

In de Portugese wetgeving betreffende gerechtskosten (proceskostenverordening) staan geen specifieke bepalingen over vorderingen in de zin van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. Daarom zijn de algemene regels van de proceskostenverordening, die rekening houden met de waarde en de complexiteit van een zaak, van toepassing.

Wat zijn de geldende tarieven?

  • Voor vorderingen met een waarde tot en met 2 000,00 EUR: 102 EUR (1 rekeneenheid).
  • Voor vorderingen met een waarde van meer dan 2 000,00 EUR en minder dan 5 000,00 EUR: 204 EUR (2 rekeneenheden).

In het geval van zeer complexe vorderingen kan de rechter beslissen de volgende tarieven toe te passen.

  • Voor vorderingen met een waarde tot en met 2 000,00 EUR: 153 EUR (1,5 rekeneenheid).
  • Voor vorderingen met een waarde van meer dan 2 000,00 EUR en minder dan 5 000,00 EUR: 306 EUR (3 rekeneenheden).

(Artikel 6, leden 1 en 5, van de proceskostenverordening, die is goedgekeurd bij Wetsbesluit nr. 34/2008 van 26 februari 2008, zoals laatstelijk gewijzigd).

Indien overeenkomstig artikel 17, lid 1, punt a), van Verordening (EG) nr. 1896/2006 in het kader van een Europese betalingsbevelprocedure de verweerder een verweerschrift indient en de procedure wordt voortgezet, wordt het in het kader van deze procedure betaalde bedrag in het geval van de eiser in mindering gebracht op het bedrag van de gerechtskosten die verschuldigd zijn in het kader van de Europese procedure voor geringe vorderingen.

Deze mindering kan 102 EUR (1 rekeneenheid) of 153 EUR (1,5 rekeneenheid) bedragen (artikel 7, lid 6, van de proceskostenverordening, die is goedgekeurd bij Wetsbesluit nr. 34/2008 van 26 februari 2008, zoals laatstelijk gewijzigd).

In het geval van een tegenvordering worden de waarden van beide vorderingen opgeteld om het bedrag van de vergoeding te berekenen, wat kan leiden tot vorderingen met een waarde tot en met 10 000,00 EUR – de vergoeding voor vorderingen met een waarde tussen 8 000,01 EUR en 10 000,00 EUR bedraagt dan 3 rekeneenheden (306,00 EUR) en voor zeer complexe vorderingen 4,5 rekeneenheden (459,00 EUR). Voor vorderingen met een waarde tussen 5 000,01 EUR en 8 000,00 EUR moet worden opgemerkt dat de vergoeding beperkt blijft tot 2 rekeneenheden (204,00 EUR) en voor zeer complexe vorderingen tot 3 rekeneenheden (306,00 EUR) (artikel 11 van de proceskostenverordening, die is goedgekeurd bij Wetsbesluit nr. 34/2008 van 26 februari 2008, zoals laatstelijk gewijzigd, in samenhang met artikel 145, lid 5, artikel 530, lid 2, artikel 299, leden 1 en 2, en artikel 297, lid 2, van het Portugese wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil)).

Hoeveel moet ik betalen?

Zie het hierboven gegeven antwoord.

Wat zijn de gevolgen, indien ik de gerechtskosten niet tijdig betaal?

Overeenkomstig artikel 642 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering verzoekt de griffie van de rechtbank de betrokkene binnen een termijn van tien dagen de betaling te verrichten. Bij gebreke daarvan wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met een boete van minimaal 1 rekeneenheid en maximaal 5 rekeneenheden. Indien na een termijn van tien dagen de verschuldigde gerechtskosten en de boete niet zijn voldaan, gelast de rechter de intrekking van de memorie, de vordering of het antwoord van de in gebreke blijvende partij.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Per bankoverschrijving.

Wat moet ik doen nadat ik heb betaald?

Overeenkomstig artikel 22 van Ministerieel Besluit nr. 419-A/2009 van 17 april 2009 moet het betalingsbewijs of het stortingsbewijs samen met de bijbehorende beslissing of vordering worden ingediend, tenzij anders bepaald in Ministerieel Besluit nr. 280/2013 van 26 augustus 2013.

Laatste update: 18/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.