Gerechtskosten bij de Europese procedure voor geringe vorderingen

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Inleiding

Wat zijn de geldende tarieven?

Hoeveel moet ik betalen?

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Wat moet ik na de betaling doen?

Inleiding

De Europese procedure voor geringe vorderingen is geregeld in Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen.

Het zegelrechtsysteem is geregeld in Noodverordening nr. 80/2013, die sinds 26 juni 2013 van kracht is. Deze wetgevingshandeling werd vastgesteld na de wijziging van het wettelijk kader voor het voeren van civiele procedures middels de vaststelling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de invoering van de nieuwe instellingen die in het burgerlijk wetboek zijn aangenomen.

Alle natuurlijke en rechtspersonen zijn zegelrechten verschuldigd voor de diensten die worden verleend door de rechtbanken, het ministerie van Justitie (Ministerul Justiției) en het aan het Hof van Cassatie verbonden parket-generaal (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Hoewel online betaling van zegelrechten in principe mogelijk is in Roemenië, is het elektronisch betalingssysteem voorlopig nog niet operationeel.

Wat zijn de geldende tarieven?

Zegelrechten zijn zowel in eerste aanleg als bij hoger beroep verschuldigd onder de in de wet vastgestelde voorwaarden.

Op verzoek hebben natuurlijke personen mogelijk recht op kortingen, vrijstellingen en betaling in termijnen krachtens Noodverordening nr. 51/2008 betreffende door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in civiele zaken, in gewijzigde vorm goedgekeurd bij Wet nr. 193/2008, zoals gewijzigd. Op grond van artikel 42, lid 2, van Noodverordening nr. 80/2013 kunnen rechtspersonen een betalingsregeling krijgen voor de betaling van zegelrechten.

Hoeveel moet ik betalen?

Volgens de huidige wetgeving wordt het zegelrecht voor het indienen van een vordering als volgt vastgesteld op basis van artikel 3, lid 1, van Noodverordening nr. 80/2013:

  1. tot en met 500 RON – 8 %, maar minimaal 20 RON;
  2. van 501 RON tot en met 5 000 RON – 40 RON, plus 7 % van het bedrag boven 500 RON;
  3. van 5 001 RON tot en met 25 000 RON – 355 RON, plus 5 % van het bedrag boven 5 000 RON.

Wat gebeurt er als ik de gerechtskosten niet op tijd betaal?

Overeenkomstig Noodverordening nr. 80/2013 moet het zegelrecht vooraf worden betaald. Indien de eiser niet betaalt binnen de door de wet of de rechtbank gestelde termijn, wordt het verzoek wegens het niet voldoen van het zegelrecht nietig verklaard of, indien van toepassing, behandeld binnen de grenzen van het wettig betaalde zegelrecht. Als het verzoek om een betalingsregeling voor het zegelrecht is afgewezen en de eiser het verschuldigde recht niet heeft betaald binnen de door de rechtbank gestelde termijn en bij het indienen van zijn vordering geen enkel bewijs van betaling heeft overgelegd, verklaart de rechtbank het verzoek eveneens nietig wegens het niet voldoen van het zegelrecht.

Hoe kan ik de gerechtskosten betalen?

Degene die de zegelrechten moet betalen, kan dit contant doen, via bankoverschrijving of online naar een aparte lokale rekening voor begrotingsontvangsten, d.w.z. “zegelrechten en andere bijbehorende vergoedingen”, van het bestuurlijke district waar de natuurlijke persoon zijn of haar woon- of verblijfplaats heeft of, in voorkomend geval, waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft. De kosten van deze betaling komen voor rekening van degene die de rechten verschuldigd is.

Als deze persoon geen woon- of verblijfplaats of, in voorkomend geval, statutaire zetel in Roemenië heeft, moet het zegelrecht worden betaald aan de plaatselijke begrotingsrekening in het bestuurlijke district van de rechtbank waar de vordering wordt ingesteld of het verzoek wordt ingediend.

De zegelrechten kunnen contant worden betaald bij de belastingkantoren (directies belastingen en rechten) van de bestuurlijke districten waar de natuurlijke persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft of waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft.

Deze rechten kunnen ook via een bankoverschrijving of online worden voldaan.

Wat moet ik na de betaling doen?

Het ontvangstbewijs voor de betaling van de zegelrechten, dat wordt afgegeven voor contante betalingen of betalingen via een betaalopdracht, wordt ingediend bij de registratie van het verzoek.

De ontvangstbewijzen of, waar van toepassing, de betaalopdrachten voor de zegelrechten kennen geen standaardformaat, maar worden afgegeven in een vorm die wordt aanvaard door het bestuurlijke district waar de betaling wordt verricht.

Wanneer het zegelrecht pas wordt betaald nadat de rechtbank de eiser een hiertoe strekkend bericht heeft doen toekomen, moet de eiser het bewijs van betaling van het recht binnen tien dagen na ontvangst van dat bericht aan het zaakdossier toevoegen.

Het betalingsbewijs kan persoonlijk worden afgegeven bij de rechtbank of per post worden verzonden, onder vermelding van het dossiernummer (zaaknummer) waarvoor de betaling is verricht. Dit nummer wordt vermeld in de kennisgeving van de rechtbank aan de betrokken partij.

Laatste update: 02/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.