Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Przepisy dotyczące uiszczania opłat i kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym znajdują się odpowiednio w kodeksie postępowania cywilnego oraz w Taryfie opłat skarbowych pobieranych przez sądy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego.

Kodeks postępowania cywilnego:

„Część ósma. Opłaty i koszty. Rozdział I. Wartość przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu
Artykuł 68. Wartość przedmiotu sporu oznacza się w postaci wartości pieniężnej.

Wartość przedmiotu sporu w poszczególnych sprawach
Artykuł 69. 1. Wartość przedmiotu sporu stanowi:
1. w sprawach o roszczenie pieniężne: podana w pozwie kwota pieniężna;

Oznaczenie wartości przedmiotu sporu
Artykuł 70. 1. Wartość przedmiotu sporu oznacza powód. Pozwany lub sąd działający z urzędu może zakwestionować podaną wartość przedmiotu sporu najpóźniej na pierwszej rozprawie. W przypadku rozbieżności między podaną a rzeczywistą wartością przedmiotu sporu ustalenie tej wartości należy do sądu.
2. Na postanowienie sądu o podwyższeniu wartości przedmiotu sporu przysługuje zażalenie.
3. Jeżeli w momencie wytoczenia powództwa trudno jest określić wartość przedmiotu sporu, wartość tę szacuje sąd, a następnie nalicza dodatkową opłatę lub zwraca nadpłaconą opłatę zgodnie z wartością przedmiotu sporu ustaloną przez sąd przy wydawaniu orzeczenia w sprawie.

Rozdział II. Opłaty skarbowe i koszty

Obowiązek pokrycia opłat i kosztów
Artykuł 71. 1. Od rozpoznania powództwa pobiera się opłaty skarbowe od wartości przedmiotu sporu oraz koszty sądowe. Jeżeli nie ma możliwości określenia wartości przedmiotu sporu, wysokość opłaty skarbowej ustala sąd.

Opłaty skarbowe
Artykuł 73. 3. Opłaty skarbowe pobiera się przy wniesieniu wniosku o objęcie ochroną lub o zastosowanie środków ochrony prawnej i przy wydaniu pisma, za które należna jest opłata zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Radę Ministrów.

Załączniki do pozwu
Artykuł 128. Do pozwu załącza się:
1. pełnomocnictwo, w przypadku złożenia pozwu przez pełnomocnika;
2. potwierdzenie pokrycia opłat skarbowych i kosztów, jeżeli są one należne;
3. odpisy pozwu i załączników w liczbie odpowiadającej liczbie pozwanych.

Sprawdzenie pozwu
Artykuł 129. 1. Sąd sprawdza, czy pozew spełnia wymogi formalne.
2. Jeżeli pozew nie spełnia wymogów określonych w art. 127 ust. 1 i art. 128, sąd nakazuje powodowi uzupełnienie braków w terminie jednego tygodnia i poucza go o możliwości skorzystania z pomocy prawnej, jeżeli powód potrzebuje takiej pomocy i jest do niej uprawniony. Jeżeli powód nie podał swojego adresu, a sąd go nie zna, sąd wywiesza stosowne obwieszczenie w wyznaczonym miejscu w sądzie na okres jednego tygodnia.
3. Jeżeli powód nie uzupełni braków, sąd zwraca pozew wraz z załącznikami, a jeżeli adres powoda jest nieznany – pozew pozostanie w sądzie do dyspozycji powoda. Na zarządzenie o zwrocie pozwu przysługuje zażalenie bez konieczności złożenia odpisu do doręczenia”.

Taryfa opłat skarbowych pobieranych przez sądy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego
„Rozdział I
Opłaty pobierane w postępowaniu sądowym
Artykuł 1. Za wniesienie pozwu, pozwu wzajemnego lub powództwa osoby trzeciej, której przysługują niezależne prawa, pobiera się opłatę w wysokości 4% wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 50 lewów bułgarskich”.

Opłaty sądowe wnosi się wyłącznie przelewem bankowym na rachunek sądu.

Jakie opłaty są pobierane?

Opłaty skarbowe pobiera się przy wniesieniu pozwu. Powód ma obowiązek dołączenia do pozwu potwierdzenia pokrycia wszelkich należnych opłat skarbowych i kosztów.

Ile wynoszą opłaty?

W Republice Bułgarii opłata sądowa w przypadku powództwa wynosi 4% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 50 lewów bułgarskich.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli przy wnoszeniu pozwu powód nie dołączy potwierdzenia uiszczenia należnych opłat skarbowych, sąd wysyła do powoda wezwanie do uzupełnienia tego braku w terminie jednego tygodnia. Jeżeli powód nie podał swojego adresu, a sąd go nie zna, sąd wywiesza stosowne obwieszczenie w wyznaczonym miejscu w sądzie na okres jednego tygodnia.
Jeżeli powód nie uzupełni braków, sąd zwraca pozew wraz z załącznikami, a jeżeli adres powoda jest nieznany – pozew pozostanie w sądzie do dyspozycji powoda. W takich przypadkach sąd odrzuca pozew.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe wnosi się wyłącznie przelewem bankowym na rachunek sądu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedłożyć sędziemu / składowi orzekającemu w danej sprawie za pośrednictwem sekretariatu sądu. Opłaty sądowej nie można wnieść gotówką w kasie sądu. Każdy sąd zawarł umowę z bankiem, który świadczy usługi na rzecz tego sądu. Numery rachunków bankowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej sądu.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Opłaty sądowe wnosi się wyłącznie przelewem bankowym na rachunek sądu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy przedłożyć sędziemu / składowi orzekającemu w danej sprawie za pośrednictwem sekretariatu sądu.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.