Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestię opłat sądowych w Republice Chorwacji regulują ustawa o opłatach sądowych nr 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) oraz dekret w sprawie taryfy opłat sądowych (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) określonych przez rząd Republiki Chorwacji.

Zgodnie z art. 5 ustawy o opłatach sądowych opłaty przewidziane w taryfie wnosi się za pomocą płatności bezgotówkowych, gotówką, w formie znaków opłaty sądowej wydawanych przez Republikę Chorwacji lub drogą elektroniczną.

W przypadku pozwów wniesionych drogą elektroniczną – zgodnie z przepisami szczególnymi za pośrednictwem systemu informatycznego używanego przed sąd – opłatę uiszcza się przy wniesieniu pozwu. Wysokość opłaty wynosi wówczas połowę stawki przewidzianej w taryfie.

W przypadku orzeczeń doręczanych przez sąd drogą elektroniczną – zgodnie z przepisami szczególnymi za pośrednictwem systemu informatycznego używanego przez sądy – należna opłata odpowiada połowie wysokości opłaty przewidzianej w taryfie, jeżeli zostanie ona wniesiona w ciągu trzech dni od daty doręczenia elektronicznego.

Jakie opłaty są pobierane?

Opłaty sądowe pobiera się we wszystkich postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Zgodnie z art. 11 ustawy o opłatach sądowych z obowiązku uiszczenia opłaty zwolnione są następujące podmioty:

 1. Republika Chorwacji i organy rządowe;
 2. osoby i organy sprawujące władzę publiczną w przypadku postępowań wynikających z wykonywania ich uprawnień;
 3. pracownicy będący stroną w sporach i innych postępowaniach związanych z wykonywaniem przysługujących im praw wynikających ze stosunku pracy;
 4. urzędnicy służby cywilnej i pracownicy będący stroną w sporach na gruncie prawa administracyjnego związanych z wykonywaniem przysługujących im praw wynikających ze stosunku pracy;
 5. inwalidzi wojenni z czasów wojny o niepodległość Chorwacji na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających ich status, a także osoby niepełnosprawne na podstawie odpowiednich dokumentów wydanych przez Wydział Szkoleń, Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje);
 6. małżonkowie, dzieci i rodzice żołnierzy zabitych, zaginionych oraz uwięzionych w trakcie wojny o niepodległość Chorwacji na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status;
 7. małżonkowie, dzieci i rodzice osób zabitych, zaginionych oraz uwięzionych w trakcie wojny o niepodległość Chorwacji na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status;
 8. uchodźcy, wysiedleńcy i osoby powracające na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających ich status;
 9. osoby korzystające z pomocy społecznej;
 10. organizacje humanitarne, organizacje zajmujące się ochroną rodzin osób, które zostały zabite, zaginęły lub zostały uwięzione w związku z prowadzoną działalnością humanitarną, oraz organizacje osób niepełnosprawnych;
 11. dzieci będące stronami postępowania alimentacyjnego lub postępowania w sprawie roszczeń z tytułu prawa do świadczeń alimentacyjnych;
 12. powodowie w sprawach o ustalenie macierzyństwa lub ojcostwa i w sprawach o roszczenia z tytułu wydatków związanych z ciążą i porodem w przypadku związku pozamałżeńskiego;
 13. strony występujące o przywrócenie zdolności do czynności prawnych;
 14. małoletni występujący o zezwolenie na zawarcie małżeństwa;
 15. strony postępowania o przekazanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 16. powodowie w sprawach dotyczących praw wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego i obowiązkowego ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz w sporach dotyczących praw osób bezrobotnych przysługujących im na podstawie prawa pracy, a także praw do świadczeń socjalnych;
 17. strony wytaczające powództwo o ochronę praw i wolności człowieka zagwarantowanych w konstytucji w związku z wydaniem ostatecznych aktów indywidualnych;
 18. strony sporów o odszkodowanie za zanieczyszczenie środowiska;
 19. związki zawodowe i zrzeszenia związków zawodowych wyższego szczebla w postępowaniu cywilnym o uzyskanie zgody sądowej na zastępstwo oraz w sporach pracowniczych, a także przedstawiciele związków zawodowych w postępowaniu cywilnym w ramach wykonywania uprawnień przysługujących radzie zakładowej;
 20. upadli konsumenci;
 21. inne osoby i organy zgodnie z przepisami szczególnymi.

Państwo trzecie jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłat, jeżeli wynika to z treści umowy międzynarodowej lub z zasady wzajemności.

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do spełnienia warunków wzajemności sąd zwróci się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie.

Zwolnienie przewidziane w pkt 10 ma zastosowanie do tych organizacji humanitarnych, w odniesieniu do których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydał stosowną decyzję.

Zwolnienie od opłat sądowych nie ma zastosowania do organów gminnych i miejskich, chyba że na mocy przepisów szczególnych powierzono im wykonywanie władzy publicznej.

W europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń mają zastosowanie następujące opłaty:

 • od pozwu – opłatę uiszcza powód;
 • od odpowiedzi na pozew – opłatę uiszcza pozwany;
 • od orzeczenia – opłatę uiszcza powód;
 • od apelacji – opłatę uiszcza skarżący;
 • od odpowiedzi na apelację – opłatę uiszcza osoba wnoszącą odpowiedź (odpowiedź jest dobrowolna).

Ile wynoszą opłaty?

I. Od pozwu, powództwa wzajemnego, wyroku oraz zarzutów od nakazu zapłaty uiszcza się opłatę sądową proporcjonalną do wartości przedmiotu sporu (opłatę wylicza się wyłącznie na podstawie wartości w postępowaniu głównym, bez odsetek i kosztów) w następującej wysokości:

od

do [...] HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 15 000,00 HRK, pobiera się opłatę w wysokości 500,00 HRK powiększoną o 1% wartości nadwyżki, przy czym maksymalna wysokość tej opłaty wynosi 5000,00 HRK.

II. Od odpowiedzi na pozew oraz odpowiedzi na apelację uiszcza się połowę wysokości opłat, o których mowa w pkt I.

III. Od apelacji uiszcza się dwukrotność wysokości opłat sądowych, o których mowa w pkt I.

IV. W przypadku zawarcia ugody sądowej w toku postępowania sądowego nie pobiera się żadnych opłat sądowych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli strona nie wniesie opłaty w wyznaczonym terminie lub nie zawiadomi sądu o tym fakcie, sąd – w ciągu kolejnych 15 dni – nada klauzulę wykonalności orzeczeniu w przedmiocie opłaty lub środka odwoławczego oraz przekaże tytuł wykonawczy Agencji Finansowej (Financijska agencija) w celu przeprowadzenia egzekucji ze środków strony zgodnie z przepisami ustawy o egzekucji roszczeń pieniężnych.

Zgodnie z art. 28 ustawy o opłatach sądowych sąd w pierwszej kolejności poucza stronę postępowania sądowego o spoczywającym na niej obowiązku wniesienia opłaty, a jeżeli strona nie zastosuje się bezzwłocznie do takiego pouczenia, sąd poucza stronę o konieczności wniesienia opłaty w ciągu trzech dni. Jeżeli strona nie zastosuje się do pouczenia lub nie stawi się na rozprawie w postępowaniu, z tytułu którego należna jest opłata, i nie uiści opłaty, sąd wyda nakaz zapłaty nieuregulowanej kwoty wraz z dodatkową opłatą w wysokości 100 kun chorwackich.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe wnosi się za pomocą płatności bezgotówkowych, gotówką, w formie znaków opłaty sądowej wydawanych przez Republikę Chorwacji lub drogą elektroniczną.

Płatności gotówką można dokonać w kasie sądu – sąd wpłaca wówczas otrzymaną kwotę na rachunek dochodów budżetowych z tytułu opłat sądowych w terminie pięciu dni od dnia pobrania opłaty.

Jeżeli należność nie przekracza 100 kun chorwackich, opłatę można wnieść w formie znaków opłaty sądowej.

Informacje na temat metody wnoszenia opłat są dostępne na elektronicznej tablicy ogłoszeniowej sądu (e-Oglasna ploča suda), stronach internetowych sądów oraz w sekretariatach sądów.

Opłaty sądowe można wnieść na rachunek Skarbu Państwa Republiki Chorwacji za pośrednictwem dowolnego banku lub urzędu pocztowego.

Aby wnieść opłaty sądowe za pomocą przelewu zagranicznego, należy podać następujące informacje:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Nr rachunku bieżącego: 1001005-1863000160

Kod: HR64

Numer referencyjny: 5045-20735-osobisty numer identyfikacyjny (lub inny osobisty numer identyfikacyjny osoby uiszczającej opłatę)

Nazwa odbiorcy: Ministerstwo Finansów Republiki Chorwacji w imieniu Sądu Gospodarczego w Zagrzebiu

Opis płatności powinien zawierać sformułowanie opłata za sprawę ________ (sygnatura sprawy oraz opis płatności, np. opłata sądowa za złożenie pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty).

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po wniesieniu opłaty do sądu rozpoznającego sprawę, której dotyczy płatność, należy przesłać dowód uiszczenia opłaty zawierający sygnaturę sprawy (o ile jest znana) lub w przypadku pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty potwierdzenie przelewu bankowego należy dołączyć do pozwu.

Strony są zobowiązane do regularnego przekazywania sądowi stosownych dokumentów pocztą (listem poleconym lub zwykłym) lub drogą elektroniczną w formie przewidzianej w przepisach szczególnych za pośrednictwem systemu informatycznego używanego przez sądy.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.