Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Czechy

Autor treści:
Czechy

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Opłaty sądowe reguluje ustawa nr 549/1991 o opłatach sądowych. Załącznik do tej ustawy zawiera taryfę opłat. Opłaty sądowe stanowią dochody budżetu państwa.

Opłaty uiszcza się przelewem bankowym na rachunek właściwego sądu. Opłaty nieprzekraczające kwoty 5000 koron czeskich można również uiszczać za pomocą znaczków skarbowych.

Jakie opłaty są pobierane?

W postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń opłaty sądowe uiszcza się zgodnie z przepisami ogólnymi. W tym przypadku stosuje się takie same zasady jak w odniesieniu do pozostałych postępowań cywilnych.

Ile wynoszą opłaty?

Stawki opłat sądowych ustala się jako kwotę stałą lub stosunkową w przypadku opłat, których podstawa jest wyrażona jako wartość pieniężna. Opłatę stosunkową oblicza się jako iloczyn podstawy opłaty i stawki opłaty. Poszczególne stawki wskazano w taryfie stanowiącej załącznik do ustawy nr 549/1991 o opłatach sądowych.

Jeżeli chodzi o europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, obowiązuje podstawowa zasada oparta na kryterium płatności. Opłata od pisma wszczynającego postępowanie cywilne w sprawie roszczenia w wysokości do 20 000 koron czeskich wynosi 1000 koron czeskich.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku niewniesienia opłaty sądowej należnej przy składaniu pisma wszczynającego postępowanie, apelacji, zażalenia do Sądu Najwyższego lub skargi kasacyjnej sąd wzywa właściwą stronę do uiszczenia tej opłaty w terminie nie krótszym niż 15 dni. W wyjątkowych przypadkach sąd może wyznaczyć krótszy termin. Jeżeli po upływie tego terminu strona zobowiązana nie wniesie opłaty, sąd umarza postępowanie. Opłaty wniesione po terminie nie zostaną uznane.

Jeżeli sąd apelacyjny stwierdzi, że nie uiszczono opłaty należnej w momencie wnoszenia środka zaskarżenia, wzywa właściwą stronę do wniesienia opłaty w terminie nie krótszym niż 15 dni. W wyjątkowych przypadkach sąd apelacyjny może wyznaczyć krótszy termin. Jeżeli po upływie tego terminu strona zobowiązana nie wniesie opłaty, sąd apelacyjny umarza postępowanie. Opłaty wniesione po terminie nie zostaną uznane. W postępowaniu przed sądem apelacyjnym zasady stosuje się odpowiednio.

Obowiązek zapłaty wygasa po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania z powodu niewniesienia opłaty.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty uiszcza się przelewem bankowym na rachunek właściwego sądu. Informacje na temat rachunków bankowych można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych sądów, których adresy znajdują się na portalu https://www.justice.cz/. Opłaty nieprzekraczające kwoty 5000 koron czeskich można również uiszczać za pomocą znaczków skarbowych.

Kwestie dotyczące opłat od postępowania rozstrzyga sąd właściwy do rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia w pierwszej instancji.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Obowiązek wniesienia opłaty zostaje spełniony z chwilą przekazania środków na rachunek bankowy właściwego sądu lub z chwilą złożenia znaczków skarbowych we właściwym sądzie. Nie ma obowiązku przedkładania żadnych innych dokumentów w sądzie.

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.