Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Na podstawie rozporządzenia ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń powód może wytoczyć powództwo przeciwko pozwanemu w sprawie transgranicznej, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2000 euro (z wyłączeniem wszystkich odsetek, kosztów i wydatków). Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć spór, w którym przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu, przed który wytoczono powództwo. Powództwo można wytoczyć zarówno w przypadku roszczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych, w sprawach cywilnych i gospodarczych. W Anglii i Walii postępowanie można wytoczyć przed sąd hrabstwa (county court), ale nie przed Wysoki Trybunał (High Court).

Jakie opłaty są pobierane?

Opłaty sądowe w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń są takie same jak w przypadku krajowych postępowań w sprawie drobnych roszczeń.

Wniesienie pisma wszczynającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń podlega opłacie sądowej. W przypadku płatności kartą debetową lub kredytową należy podać dane karty w dodatku do formularza A „Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń”.

W sprawach, w których do rozpatrzenia sporu niezbędne jest przeprowadzenie rozprawy, pobiera się również opłatę z tytułu rozprawy.

W przypadku konieczności egzekucji roszczenia konieczne jest wniesienie dodatkowej opłaty sądowej. Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów postępowań można uzyskać w informacjach dotyczących wykonywania orzeczeń w Anglii i Walii.

Ile wynoszą opłaty?

Informacje dotyczące wysokości opłat sądowych w Anglii i Walii można znaleźć w broszurze pt. EX50 – Civil and Family Court Fees (EX50 – Opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego).

Dla ułatwienia w tabeli poniżej przedstawiono opłaty dotyczące drobnych roszczeń obowiązujące na dzień 17 listopada 2016 r. Ponieważ wysokość opłat sądowych ulega zmianom, należy każdorazowo upewnić się w sądzie, u pełnomocnika lub innych właściwych osób lub organizacji, jaka jest obowiązująca opłata. Opłaty wyrażono w funtach szterlingach (GBP). Aby obliczyć ich równowartość w euro, należy zastosować kurs wymiany obowiązujący w dniu wniesienia pozwu.

1.1 Przy wszczęciu postępowania (z uwzględnieniem postępowań wszczętych po otrzymaniu zezwolenia, z wyłączeniem spraw rozpoznawanych elektronicznie przez CCBC (County Court Business Centre) wniesionych przez użytkowników centrum lub spraw wniesionych przez użytkowników systemu Money Claim Online) w celu dochodzenia roszczeń pieniężnych, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu wynosi:

Należna opłata (GBP)

a) do 300 GBP

35 GBP

b) ponad 300 GBP, ale nie więcej niż 500 GBP

50 GBP

c) ponad 500 GBP, ale nie więcej niż 1000 GBP

70 GBP

d) ponad 1000 GBP, ale nie więcej niż 1500 GBP

80 GBP

e) ponad 1500 GBP, ale nie więcej niż 3000 GBP

115 GBP

Przy rozpoczęciu rozprawy pobiera się dodatkową opłatę.

Opłata należna z tytułu rozprawy w sprawie dotyczącej drobnych roszczeń, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu wynosi:

(i) do 300 GBP

25 GBP

(ii) ponad 300 GBP, ale nie więcej niż 500 GBP

55 GBP

(ii) ponad 500 GBP, ale nie więcej niż 1 000 GBP

80 GBP

(iii) ponad 1000 GBP, ale nie więcej niż 1500 GBP

115 GBP

(iv) ponad 1500 GBP, ale nie więcej niż 3000 GBP

170 GBP

W przypadku egzekucji roszczenia należna jest dodatkowa opłata.

Opłatę sądową pobiera się od wniesienia pozwu do sądu, a następnie na kolejnych etapach postępowania. W zależności od sytuacji osobistej powoda istnieje możliwość uzyskania zwolnienia od opłat w całości lub w części. Należy jednak wnosić o zwolnienie od opłat w odniesieniu do każdej opłaty należnej w toku postępowania sądowego. Zatem na przykład złożenie wniosku o zwolnienie od opłat przy wniesieniu pierwszego pozwu dotyczy jedynie pierwszej opłaty od wszczęcia postępowania. Wynika to z faktu, że sytuacja osobista powoda może ulec zmianie w toku postępowania sądowego, wskutek czego na dalszych etapach może on przestać spełniać przesłanki zwolnienia od opłat bądź mogą zaistnieć takie przesłanki.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli powód poda nieprawidłowe dane karty kredytowej lub płatność z jakiegoś powodu się nie powiedzie, sąd rozpoznający sprawę przesyła powodowi formularz B „Wezwanie sądu lub trybunału do uzupełnienia lub skorygowania formularza pozwu”, wzywając go do podania danych ważnej karty kredytowej w celu uiszczenia opłat sądowych. Sąd przystąpi do rozpoznawania pozwu dopiero po otrzymaniu prawidłowo dokonanej płatności.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę sądową wnosi się, podając sądowi prawidłowe dane do płatności. Na początku należy wpisać odpowiednie dane w dodatku do formularzu A „Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń”.

Płatności dokonuje się zwykle kartą debetową lub kredytową. Nie wszystkie metody płatności przewidziane w formularzu A muszą być dostępne w sądzie, do którego wnosi się pozew. Należy skontaktować się z sądem i zweryfikować, które metody płatności są akceptowane.

Istnieje również możliwość dokonania płatności kartą kredytową przez telefon. Wiele sądów posiada infrastrukturę umożliwiającą przyjmowanie płatności kartą w taki sposób, ale należy najpierw skontaktować się z właściwym sądem w celu potwierdzenia takiej możliwości.

Elektroniczne postępowanie o płatność można wszcząć wyłącznie w przypadku, gdy pozwany posiada adres w Zjednoczonym Królestwie.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Jeżeli pozew złożono w prawidłowy sposób, sąd doręcza pozwanemu formularz pozwu (wraz z wszelką dokumentacją uzupełniającą) oraz formularz odpowiedzi w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (formularz C). Jednoczenie sąd przesyła powodowi powiadomienie o wydaniu nakazu wraz z potwierdzeniem transakcji płatniczej.

Potwierdzenie ma zwykle wymiary 8 x 12 cm. W jego górnej części widnieje nazwa i adres sądu, zaś w dolnej wskazuje się zapłaconą kwotę wraz z datą i godziną płatności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej roszczeniom transgranicznym w ramach Unii Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.