Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Wprowadzenie

Opłaty w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń reguluje ustawa o opłatach sądowych (Gerichtskostengesetz, GKG).

Sąd wymaga wniesienia opłat sądowych na podstawie faktury. Opłaty są należne w momencie wnoszenia pisma wszczynającego postępowanie. Bieg postępowania nie jest jednak uzależniony od wniesienia opłaty.

Co do zasady opłatę pokrywa powód. Po zakończeniu postępowania opłatę pokrywa osoba, na którą nałożył ją sąd lub która przejęła za nią odpowiedzialność w ramach ugody.

Jakie pobiera się opłaty?

Dokładną wysokość opłat określono w taryfie kosztów załączonej do ustawy o opłatach sądowych [wykaz opłat (Kostenverzeichnis – KV-GKG)]. W pkt 1210 tej tabeli określono stawkę opłaty w wysokości 3,0 dla europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. W przypadku wcześniejszego zakończenia postępowania opłatę obniża się do 1,0 (pkt 1211 tabeli).

Wysokość opłaty określa się na podstawie wartości przedmiotu sporu, która zwykle odpowiada wartości roszczenia.

Ile wynoszą opłaty?

Ustawa przewiduje następujące stawki opłat:

Wartość przedmiotu sporu do
euro

Stawka 3,0
euro

Stawka 1,0
euro

500,00

114,00

38,00

1 000,00

174,00

58,00

1 500,00

234,00

78,00

2 000,00

294,00

98,00

Poza opłatami należy pokryć również wszystkie poniesione wydatki, takie jak koszty związane z doręczeniem pism oraz powołaniem świadków, biegłych i tłumaczy ustnych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Sąd odzyska nieuiszczoną opłatę w drodze egzekucji.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę można wnieść przelewem bankowym na rachunek podany na fakturze. Na przelewie należy podać numer referencyjny.

Nie można płacić kartą kredytową. Nie jest również możliwe, aby sąd pobrał opłatę z rachunku bankowego powoda.

Nie przewidziano innych sposobów płatności.

Co należy zrobić po wniesieniu opłaty?

Bieg postępowania nie jest uzależniony od wniesienia opłaty. Sąd rozpatruje wniosek po jego otrzymaniu.

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.