Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Niemcy

Autor treści:
Niemcy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestie opłat sądowych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń reguluje ustawa o opłatach sądowych (Gerichtskostengesetz).

Sąd wymaga wniesienia opłat sądowych na podstawie faktury. Opłaty są należne w momencie wnoszenia pisma wszczynającego postępowanie. Bieg postępowania nie jest jednak uzależniony od wniesienia opłat.

Do wniesienia opłat sądowych – oprócz powoda – jest zobowiązany również każdy, na kim spoczywa taki obowiązek nałożony przez sąd lub wynikający z zawartej ugody.

Jakie opłaty są pobierane?

Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w załączniku (Tabela opłat – Kostenverzeichnis) do ustawy o opłatach sądowych. W pkt 1210 tej tabeli określono stawkę opłaty w wysokości 3,0 dla europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. W przypadku wcześniejszego zakończenia postępowania opłatę obniża się do 1,0 (pkt 1211 tabeli opłat).

Wysokość opłaty określa się na podstawie wartości przedmiotu sporu, która zwykle odpowiada wartości zgłoszonego roszczenia.

Ile wynoszą opłaty?

Należne opłaty:

Wartość przedmiotu sporu do
euro

Stawka 3,0
euro

Stawka 1,0
euro

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

Poza opłatami należy pokryć również wszystkie poniesione wydatki, takie jak koszty związane z doręczeniem pism oraz powołaniem świadków, biegłych i tłumaczy ustnych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Nieuregulowane opłaty sądowe podlegają egzekucji przez kasy sądowe ( Gerichtskassen).

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę można wnieść przelewem bankowym na rachunek podany na fakturze. Na przelewie należy podać numer referencyjny.

a) Przelewem bankowym

Płatność przelewem bankowym jest dostępna.

b) Kartą kredytową

Płatność kartą kredytową nie jest dostępna.

c) W drodze polecenia zapłaty z rachunku bankowego

Płatność w drodze polecenia zapłaty nie jest dostępna.

d) Inne metody płatności (proszę określić jakie)

Nie są dostępne żadne inne metody płatności.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Bieg postępowania nie jest uzależniony od wniesienia opłat.

Ostatnia aktualizacja: 05/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.