Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Grecja

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Wprowadzenie

Celem europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie rozstrzygania transgranicznych sporów w sprawie drobnych roszczeń w Unii Europejskiej, a także obniżenie kosztów takich postępowań między państwami członkowskimi.

Jakie opłaty są pobierane?

Aby wnieść do sądu pozew, który ma zostać rozpoznany w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, należy uiścić opłaty sądowe w wysokości odpowiadającej (niewielkiemu) odsetkowi kwoty roszczenia zgłoszonego przez powoda. Opłaty uiszcza się przy wnoszeniu pozwu.

Ile wynoszą opłaty?

Wysokość opłaty ustala sąd i jest ona proporcjonalna do kwoty roszczenia zgłoszonego przez powoda. Na przykład jeżeli powód dochodzi kwoty 5000 euro, opłata sądowa wynosi około 65 euro.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku niewniesienia opłat sądowych w terminie sąd może a) wyznaczyć powodowi termin na przedłożenie dowodu wniesienia opłaty albo b) odrzucić pozew.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe wnosi się zwykle gotówką na rzecz Skarbu Państwa. Sekretarze sądowi mogą udzielić zainteresowanym stronom wyjaśnień dotyczących procedury płatności. Nie ma (obecnie) możliwości wnoszenia opłat sądowych za pomocą kart kredytowych ani za pośrednictwem rachunku bankowego.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Dowód wniesienia opłat sądowych, wydany przez Skarb Państwa, dołącza się do akt sprawy wraz z pozwem.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.