Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Węgry

Autor treści:
Węgry

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Zasady dotyczące opłat sądowych należnych w przypadku postępowania wszczętego na Węgrzech zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń określono w ustawie nr XCIII z 1990 r. o opłatach. Zgodnie z tymi zasadami w momencie wnoszenia pozwu należy uiścić opłatę w wysokości 6% wartości przedmiotu sporu poprzez zakup znaków opłaty skarbowej w urzędzie pocztowym albo dokonując płatności na rzecz organu podatkowego państwa. Płatności na rzecz organu podatkowego państwa można również uiścić przelewem bankowym.

Jakie opłaty są pobierane?

Opłaty sądowe należy uiścić w momencie wszczęcia postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Ile wynoszą opłaty?

W przypadku roszczeń pieniężnych należna opłata jest równa 6% wartości przedmiotu sporu, z wyłączeniem opłat dodatkowych (odsetki, koszty), a w przypadku roszczeń niepieniężnych – 6% szacowanej wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 15 000 forintów węgierskich. W przypadku roszczeń pieniężnych wyrażonych w walucie innej niż forint węgierski należna opłata odpowiada wartości przedmiotu sporu przeliczonej po średnim kursie walutowym banku centralnego obowiązującym w dniu wniesienia pozwu.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Powód, który nie uiści stosownej opłaty przy wnoszeniu pozwu, otrzyma z sądu wezwanie do uzupełnienia tego braku. Jeżeli powód uchybi wyznaczonemu w wezwaniu terminowi, sąd odrzuci pozew.

Jak wnieść opłatę sądową?

  1. Opłatę sądową można wnieść, nabywając znaki opłaty skarbowej sprzedawane w urzędach pocztowych. W przypadku uiszczenia opłaty sądowej poprzez zakup znaków opłaty skarbowej należność zaokrągla się w górę lub w dół w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 forintów węgierskich pomija się, a końcówki kwot wynoszące więcej niż 50 forintów węgierskich zaokrągla się do 100 forintów węgierskich.
  2. Ponadto powód może wnieść opłatę sądową na podstawie wyliczenia dokonanego przez organ podatkowy państwa. W takim przypadku do pozwu należy dołączyć dodatkowy egzemplarz przeznaczony dla organu podatkowego. Wyliczoną opłatę wnosi się za pomocą blankietu przekazu pieniężnego udostępnionego przez organ podatkowy państwa lub dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany przez ten organ lub, jeżeli taka możliwość istnieje, za pomocą karty płatniczej. Do celów wyliczenia opłaty sądowej pozew można złożyć w dowolnym komitatowym bądź stołecznym urzędzie skarbowym Krajowej Administracji Podatkowo-Celnej Węgier (Nemzeti Adó- és Vámhivatal).

Co zrobić po jej wniesieniu?

  1. W przypadku uiszczenia opłaty sądowej za pomocą znaków opłaty skarbowej znak należy umieścić na pozwie, a następnie wnieść pozew do sądu. Nie należy w żaden sposób modyfikować ani oznaczać znaku opłaty skarbowej umieszczonego na pozwie.
  2. W przypadku uiszczenia opłaty sądowej na podstawie wyliczenia organ podatkowy państwa opatruje pozew formułą poświadczającą przedstawienie pozwu do celów wyliczenia należności; następnie pozew należy wnieść do sądu.
Ostatnia aktualizacja: 08/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.