Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Część 9 rozporządzenia z mocą ustawy nr 22 z 2014 r. dotyczy wnoszenia opłat sądowych od pism związanych z postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń. Część 2 rozporządzenia z mocą ustawy nr 22 z 2014 r. dotyczy wnoszenia opłat sądowych w postępowaniach cywilnych przed sądami rejonowymi, które są wspólne dla obu obszarów.

Niedawno na portalu Służby Sądowniczej (Courts Services Online) wprowadzono również usługi online, dzięki którym po utworzeniu konta można tworzyć, zmieniać i zgłaszać roszczenia, w tym drobne roszczenia, a także wnosić opłaty. System ten jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych oraz kancelarii prawnych.

Jakie opłaty są pobierane?

Uiszczenie opłaty jest wymagane przy składaniu wymienionych poniżej pism w związku z wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie w sprawie drobnych roszczeń u sekretarza ds. drobnych roszczeń:

  1. przy składaniu pisma wszczynającego postępowanie;
  2. przy składaniu zawiadomienia o sporze wraz z pozwem wzajemnym;
  3. *** przy składaniu zawiadomienia o złożeniu wniosku o uchylenie wyroku;
  4. *** przy składaniu zawiadomienia o wniesieniu apelacji do sądu okręgowego;
  5. *** przy wydawaniu wezwania do stawienia się przed sądem i złożenia zeznań (subpoena ad testificandum) lub wezwania do stawienia się przed sądem i przedstawienia dowodów (subpoena duces tecum).

*** Dokumentów tych nie wymieniono w części 9 rozporządzenia z mocą ustawy nr 22 z 2014 r., lecz jest o nich mowa w części 2 tego rozporządzenia.

Ile wynoszą opłaty?

Pozycja

1.

Opłata

2.

Dokument, który należy opatrzyć pieczęcią

3.

Przy składaniu pisma wszczynającego postępowanie u sekretarza ds. drobnych roszczeń

25,00 euro

Pismo wszczynające postępowanie lub karta opłaty sądowej

Przy składaniu zawiadomienia o sporze wraz z pozwem wzajemnym u sekretarza ds. drobnych roszczeń

25,00 euro

Zawiadomienie lub karta opłaty sądowej

Przy składaniu zawiadomienia o złożeniu wniosku o uchylenie wyroku

15,00 euro

Zawiadomienie lub karta opłaty sądowej

Przy składaniu zawiadomienia o wniesieniu odwołania do sądu okręgowego

25,00 euro

Zawiadomienie lub karta opłaty sądowej

Przy wydawaniu wezwania do stawienia się przed sądem i złożenia zeznań (subpoena ad testificandum) lub wezwania do stawienia się przed sądem i przedstawienia dowodów (subpoena duces tecum)

15,00 euro

Oryginał wezwania

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku niewniesienia opłaty sądowej od pisma wszczynającego postępowanie pismo zwraca się powodowi wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty.

W przypadku niewniesienia opłaty sądowej od zawiadomienia o sporze wraz z pozwem wzajemnym pismo poddaje się ocenie w celu sprawdzenia, czy roszczenie wzajemne pozwanego jest zasadne. Jeżeli roszczenie jest zasadne, pismo zwraca się pozwanemu wraz z wezwaniem do uiszczenia opłaty. Jeżeli roszczenie nie jest zasadne, pismo zwraca się pozwanemu z wyjaśnieniem, dlaczego roszczenie wzajemne nie jest zasadne. Pozwanemu udostępnia się nowy formularz zawiadomienia o sporze w celu wypełnienia i odesłania sekretarzowi ds. drobnych roszczeń.

W przypadku niewniesienia opłaty sądowej od powiadomienia o złożeniu wniosku o uchylenie wyroku w wyznaczonym terminie przewodniczący składu orzekającego zostanie powiadomiony o tym fakcie w dniu wniesienia pisma wszczynającego postępowanie. Przewidziano możliwość wydania zarządzenia do wiadomości urzędnika służby cywilnej (sheriff) w celu przeprowadzenia egzekucji na podstawie pierwotnego wyroku wydanego zaocznie.

Nieuiszczenie opłaty sądowej od zawiadomienia o wniesieniu odwołania do sądu okręgowego skutkuje nieprzekazaniem akt sprawy do sądu okręgowego. Przewidziano możliwość wydania zarządzenia do wiadomości urzędnika służby cywilnej (sheriff) w celu przeprowadzenia egzekucji na podstawie pierwotnego wyroku wydanego przez sąd.

Niewniesienie opłaty sądowej od wezwania do stawienia się przed sądem i złożenia zeznań (subpoena ad testificandum) lub wezwania do stawienia się przed sądem i przedstawienia dowodów (subpoena duces tecum) skutkuje nieważnością tego wezwania.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty można wnieść w biurze podawczym (stamping office) dowolnego sądu rejonowego w następujący sposób:

gotówką lub czekiem / przekazem pocztowym / czekiem bankowym płatnym na rzecz głównego sekretarza sądu.

Opłaty można również wnieść, wysyłając czek / przekaz pocztowy / czek bankowy płatny na rzecz głównego sekretarza sądu na adres sekretariatu właściwego sądu rejonowego.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po wniesieniu opłaty w biurze podawczym sądu rejonowego należy zachować potwierdzenie zapłaty wydane przez urzędnika sądowego oraz złożyć opatrzone pieczęciami pisma u sekretarza ds. drobnych roszczeń.

Wnosząc opłatę czekiem, przekazem pocztowym, czekiem bankowym płatnym na rzecz głównego sekretarza sądu, należy zachować fotokopię dokumentu płatności oraz oryginał potwierdzenia zapłaty. Okazanie tych dokumentów będzie niezbędne, jeżeli sąd zażąda potwierdzenia wniesienia opłaty.

Po otrzymaniu opłaty od pisma biuro ds. drobnych roszczeń opatruje pismo pieczęcią, a potwierdzenie wpłynięcia opłaty trafia do akt sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.