Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Włochy

Autor treści:
Włochy

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Zasady dotyczące kosztów postępowania określono w ustawie o kosztach prawnych – tekst jednolity (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), zawartej w dekrecie prezydenckim nr 115 z dnia 30 maja 2002 r. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115).

Jakie opłaty są pobierane?

W postępowaniu cywilnym każda strona pokrywa koszty własnych pism procesowych i innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu, jeżeli wymaga tego prawo lub sąd (art. 8 ustawy o kosztach prawnych – tekst jednolity, dekret prezydencki nr 115/2002).

Opłaty pobierane w postępowaniu cywilnym są następujące:

  • opłata ujednolicona za wniesienie pozwu;
  • opłaty za doręczenie;
  • opłaty za odpisy.

Ile wynoszą opłaty?

Należne kwoty określono w art. 13 i 30 dekretu prezydenckiego nr 115/2002 w odniesieniu do, odpowiednio, opłaty ujednoliconej i zaliczki na poczet kosztów doręczenia, jeżeli zarządzi ją sąd.

Wysokość opłat za odpisy regulują przepisy art. 267 i nast. dekretu prezydenckiego nr 115/2002 i przedstawiono je w tabelach 6, 7 i 8 załączonych do tego dekretu.

Zgodnie z art. 46 ustawy nr 374/1991 ustanawiającej Urząd ds. Sędziów Pokoju (Legge 21 novembre 1991, n. 374 Istituzione del giudice di pace) [we Włoszech sędziowie pokoju mają przygotowanie prawnicze] za pisma procesowe i orzeczenia w postępowaniach w przedmiocie roszczeń do wysokości 1033 euro pobiera się jedynie opłatę ujednoliconą.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona, sąd lub agencja windykacyjna (obecnie obowiązuje umowa z Equitalia Giustizia SpA) doręczy wezwanie do zapłaty zawierające pouczenie o sposobie uiszczenia opłaty ujednoliconej (art. 248 dekretu prezydenckiego nr 115/2002).

W przypadku niewniesienia opłat za odpisy i kwoty, o której mowa w art. 30 dekretu prezydenckiego nr 115/2002, sąd może odmówić przyjęcia pisma (art. 285 dekretu prezydenckiego nr 115/2002).

Jak wnieść opłatę sądową?

Jeżeli płatności dokonuje się z terytorium Włoch, należy skorzystać z rachunku pocztowego, formularza F23 lub znaczków zakupionych w autoryzowanych sklepach tytoniowych (tabaccheria) i detalicznych.

Płatności z zagranicy można dokonać przelewem bankowym.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po wniesieniu opłaty należy przedstawić sądowi odpowiedni rachunek jako dowód płatności.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.