Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 33 kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likums) koszty sądowe (tiesāšanās izdevumi) obejmują:

 1. opłaty sądowe;
 2. kaucje;
 3. wydatki związane z prowadzeniem postępowania.

Jakie pobiera się opłaty?

Opłaty sądowe obejmują:

1) opłatę skarbową (valsts nodeva):

podlega jej każdy pozew lub wniosek wniesiony do sądu – pozew główny, pozew wzajemny, pozew wniesiony przez stronę trzecią z odrębnym roszczeniem w odniesieniu do przedmiotu sporu w toczącym się już postępowaniu, wniosek w szczególnym trybie postępowania lub inny wniosek przewidziany w art. 34 kodeksu postępowania cywilnego;

2) koszty rozpoznania powództwa, tj.:

 1. kwoty należne świadkom i biegłym;
 2. wydatki związane z przesłuchaniem świadków lub przeprowadzeniem wizji lokalnej;
 3. wydatki poniesione w związku z ustaleniem miejsca pobytu pozwanego lub świadka;
 4. wydatki związane z wykonaniem orzeczenia;
 5. wydatki związane ze sporządzeniem, doręczeniem, wydaniem i tłumaczeniem wezwań do stawienia się przed sądem i innych powiązanych pism sądowych oraz zwrotem dowodów z dokumentów;
 6. wydatki związane ze sporządzeniem i publikacją ogłoszeń sądowych;
 7. wydatki związane z zabezpieczeniem roszczenia lub tymczasowymi środkami ochrony;

3) koszty postępowania, tj.

 1. honoraria adwokackie;
 2. koszty stawiennictwa na rozprawach;
 3. koszty związane z gromadzeniem dowodów;
 4. koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu;
 5. koszty pomocy tłumacza ustnego na rozprawie.

Ile wynoszą opłaty?

Art. 34 kodeksu postępowania cywilnego określa wysokość opłat skarbowych od poszczególnych roszczeń, wycenianych w wartościach pieniężnych: od pozwów w sprawach o rozwód; od wniosków w szczególnym trybie postępowania; od innych pozwów o roszczenia, które nie mają charakteru pieniężnego lub nie podlegają wycenie; od pozwów o stwierdzenie nieważności umowy o arbitraż; od pozwów w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony baz danych (sui generis), znaków towarowych, znaków certyfikujących oraz oznaczeń geograficznych, patentów, wzorów, odmian roślin, naruszeń i ochrony topografii układu scalonego, pozwów w sprawach z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przed bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem oraz pozwów w sprawach toczących się przed izbą odwoławczą ds. własności przemysłowej; od pozwów o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej; od wniosków o zabezpieczenie roszczenia lub zastosowanie tymczasowych środków ochrony; od wniosków o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych; od wniosków o przeprowadzenie dowodu złożonych przed wytoczeniem powództwa; od wniosków o wydanie europejskiego nakazu zapłaty na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty; od wniosków o egzekucję roszczeń na podstawie tytułu wykonawczego z wezwaniem do zapłaty; od wniosków o bezsporną egzekucję roszczeń: od wniosków o wydanie tytułu egzekucyjnego w celu uznania i wykonania orzeczenia wydanego przez Stały Sąd Arbitrażowy lub zagraniczny trybunał arbitrażowy; od wniosków o wznowienie postępowania i o podjęcie postępowania zakończonego wyrokiem zaocznym; od wniosków o wszczęcie postępowania o podział majątku wspólnego małżonków; od skarg w postępowaniu o udzielenie ochrony prawnej, od skarg w postępowaniu upadłościowym na decyzje zgromadzenia wierzycieli, od skarg na decyzje Służby Nadzoru Upadłościowego (Maksātnespējas kontroles dienests), a także w odniesieniu do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; od wniosków o konsolidację nieruchomości w imieniu nabywcy; od wniosków o przeniesienie praw procesowych stron złożonych do sądu po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie; od wniosków o uchylenie zwolnienia z długu osób fizycznych; od wniosków o wydanie odpisu tytułu wykonawczego.

Rada Ministrów określa wysokość kwot należnych świadkom i biegłym, a także poziom i sposób obliczania wydatków związanych z przesłuchaniem świadków lub wizją lokalną, ustaleniem miejsca pobytu pozwanego lub świadka, sporządzeniem, doręczeniem, wydaniem i tłumaczeniem wezwań do stawienia się przed sądem i innych powiązanych pism sądowych, zwrotem dowodów z dokumentów, sporządzaniem i publikacją ogłoszeń sądowych oraz zabezpieczeniem roszczenia lub udzieleniem tymczasowych środków ochrony.

Wysokość składanego zabezpieczenia określa art. 43.1 kodeksu postępowania cywilnego.

Górną granicę zwrotu kosztów poniesionych w związku z postępowaniem określa  art. 44 kodeksu postępowania cywilnego.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli do pozwu nie dołączono dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat skarbowych oraz innych kosztów przewidzianych dla danego postępowania i w wysokości określonej ustawą, sąd – zgodnie z art. 133 kodeksu postępowania cywilnego – nie podejmuje dalszych czynności w związku z pozwem i wyznacza powodowi termin na usunięcie braków.

Jeżeli powód usunie braki w wyznaczonym terminie, roszczenia zostaną uznane za zgłoszone w dniu ich pierwotnego zgłoszenia do sądu.

Jeżeli powód nie usunie braków w wyznaczonym terminie, roszczenia zostaną uznane za niezgłoszone, a pozew zostanie zwrócony powodowi.

Zwrot pozwu nie uniemożliwia jego ponownego wniesienia do sądu zgodnie ze zwyczajną procedurą określoną w kodeksie postępowania cywilnego.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę skarbową można wnieść na rachunek Skarbu Państwa (Valsts kase).

Opłatę z tytułu kosztów związanych z rozpoznaniem sprawy można wnieść na rachunek Biura ds. Organizacji Sądów (Tiesu administrācija).

Opłaty skarbowe i rachunki sądów

Opłata skarbowa z tytułu czynności sądowych (art. 34 kodeksu postępowania cywilnego, z wyłączeniem ust. 6 dotyczącego opłaty od wniosku o wykonanie tytułu egzekucyjnego lub innego tytułu wykonawczego):

Odbiorca: Valsts kase (Skarb Państwa)

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV55TREL1060190911200

Bank odbiorcy: Valsts kase (Skarb Państwa)

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firma i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty skarbowej w imieniu innej osoby należy podać jej dane identyfikacyjne: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Opłata skarbowa od wniosku o wykonanie tytułu egzekucyjnego lub innego tytułu wykonawczego (art. 34 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego):

przed złożeniem tytułu wykonawczego do egzekucji należy skorzystać z sekcji „Inne usługi” na stronie internetowej aukcji elektronicznych, aby poprosić windykatora o wygenerowanie faktury za opłatę skarbową od wniosku o wykonanie tytułu wykonawczego oraz tę fakturę opłacić.

Cel płatności: numer faktury oraz numer tytułu wykonawczego.

Koszty rozpoznania powództwa przez sąd miejski/rejonowy lub sąd okręgowy (art. 39 kodeksu postępowania cywilnego); koszty egzekucji roszczeń na podstawie tytułu wykonawczego z wezwaniem do zapłaty (art. 406 ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego):

Odbiorca: Tiesu administrācija (Biuro ds. Organizacji Sądów)

Numer w rejestrze: 90001672316

Numer rachunku: LV51TREL2190458019000

Bank odbiorcy: Valsts kase (Skarb Państwa)

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: „21490” oraz dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania kosztów rozpoznania powództwa w imieniu innej osoby należy podać jej dane identyfikacyjne: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Do pozwu wnoszonego do sądu należy dołączyć dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat skarbowych oraz innych kosztów przewidzianych dla danego postępowania w wysokości określonej ustawą.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.