Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Łotwa

Autor treści:
Łotwa
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.
Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 33 kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likums) koszty postępowania sądowego (tiesāšanās izdevumi) obejmują:

1) opłatę skarbową (valsts nodeva)

2) opłatę kancelaryjną (kancelejas nodeva)

3) koszty związane z rozpoznaniem sprawy

Opłacie skarbowej podlega każdy pozew lub wniosek wniesiony do sądu – pozew główny, pozew wzajemny, pozew wniesiony przez stronę trzecią z odrębnym roszczeniem w odniesieniu do przedmiotu sporu w toczącym się już postępowaniu, wniosek w szczególnym trybie postępowania lub inny wniosek przewidziany w art. 34 kodeksu postępowania cywilnego.

Opłata kancelaryjna:

 1. za wydanie odpisu dokumentu znajdującego się w aktach sprawy lub wydanie duplikatu wyroku lub postanowienia sądu – 7,11 euro
 2. za wystawienie zaświadczenia – 2,85 euro
 3. za wydanie duplikatu tytułu wykonawczego – 14,23 euro
 4. za zaświadczenie w sprawie wejścia w życie orzeczenia sądowego, jeżeli orzeczenie to ma zostać złożone do organów zagranicznych – 4,27 euro
 5. za wezwanie świadków – 4,27 euro za osobę
Koszty związane z rozpoznaniem sprawy:
 1. kwoty należne świadkom i biegłym
 2. koszty związane z przesłuchaniem świadków lub oględzinami w terenie
 3. koszty poszukiwania pozwanego
 4. koszty związane z wykonaniem wyroku sądowego
 5. koszty związane z doręczeniem, sporządzeniem i tłumaczeniem pism i innych dokumentów sądowych
 6. koszty związane z publikacją obwieszczeń w gazetach
 7. koszty związane z zastawem i zabezpieczeniem

Opłaty skarbowej nie można uiścić drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Składając pozew w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, należy uiścić opłatę skarbową.

Opłata kancelaryjna obowiązuje: za wydanie odpisu dokumentu znajdującego się w aktach sprawy lub wydanie duplikatu wyroku lub postanowienia sądu; za wystawienie zaświadczenia; za wydanie duplikatu tytułu wykonawczego; za zaświadczenie w sprawie wejścia w życie orzeczenia sądowego, jeżeli orzeczenie to ma zostać złożone do organów zagranicznych; za wezwanie świadków.

Koszty związane z rozpoznaniem sprawy obejmują: kwoty należne świadkom i biegłym; koszty związane z przesłuchaniem świadków lub oględzinami w terenie; koszty poszukiwania pozwanego; koszty związane z wykonaniem wyroku sądowego; koszty związane z doręczeniem, sporządzeniem i tłumaczeniem pism i innych dokumentów sądowych; koszty związane z publikacją obwieszczeń w gazetach; koszty związane z zastawem i zabezpieczeniem.

Ile wynoszą opłaty?

Przy składaniu pozwu należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 15% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 71,41 euro. Opłata skarbowa nie obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu zobowiązań alimentacyjnych na rzecz dziecka lub rodziców.

Sąd nakazuje stronie przegrywającej zwrot wszystkich kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą. W przypadku częściowego zaspokojenia roszczenia sąd nakazuje zwrot kosztów sądowych: na rzecz powoda – w wysokości proporcjonalnej do zaspokojonej części roszczeń, a na rzecz pozwanego – w wysokości proporcjonalnej do oddalonej części roszczeń. Zwrot opłaty skarbowej nie przysługuje w przypadku wniesienia zażalenia (blakus sudzība) na postanowienie sądu lub wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem zaocznym.

Jeżeli powód cofnie powództwo, musi zwrócić pozwanemu poniesione przez niego koszty sądowe. W takim przypadku pozwany nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych poniesionych przez powoda. Jeżeli jednak powód cofnie powództwo z uwagi na fakt, że pozwany dobrowolnie zaspokoił roszczenia po ich zgłoszeniu, sąd – na wniosek powoda – nakazuje pozwanemu zwrot kosztów sądowych poniesionych przez powoda.

W przypadku odrzucenia pozwu sąd nakazuje powodowi – na wniosek pozwanego – zwrot kosztów sądowych poniesionych przez pozwanego.

Jeżeli powód jest zwolniony od kosztów sądowych, sąd zasądza od pozwanego koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa proporcjonalnie do zaspokojonej części roszczeń.

Opłata kancelaryjna:

 1. za wydanie odpisu dokumentu znajdującego się w aktach sprawy lub wydanie duplikatu wyroku lub postanowienia sądu – 7,11 euro
 2. za wystawienie zaświadczenia – 2,85 euro
 3. za wydanie duplikatu tytułu wykonawczego – 14,23 euro
 4. za zaświadczenie w sprawie wejścia w życie orzeczenia sądowego, jeżeli orzeczenie to ma zostać złożone do organów zagranicznych – 4,27 euro
 5. za wezwanie świadków – 4,27 euro za osobę

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli do pozwu nie dołączono dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat skarbowych oraz innych kosztów przewidzianych dla danego postępowania i w wysokości określonej ustawą, sąd – zgodnie z art. 133 kodeksu postępowania cywilnego – nie podejmuje żadnych dalszych czynności w związku z pozwem i wyznacza powodowi termin na usunięcie braków.

Jeżeli powód usunie braki w wyznaczonym terminie, roszczenia zostaną uznane za zgłoszone w dniu ich pierwotnego zgłoszenia do sądu.

Jeżeli powód nie usunie braków w wyznaczonym terminie, roszczenia zostaną uznane za niezgłoszone, a pozew zostanie zwrócony powodowi.

Zwrot pozwu powodowi nie uniemożliwia mu ponownego wniesienia pozwu do sądu zgodnie ze zwyczajną procedurą określoną w ustawie.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę skarbową i opłatę kancelaryjną można wnieść na rachunek Skarbu Państwa (Valsts kase ). Opłatę z tytułu kosztów związanych z rozpoznaniem sprawy można wnieść na rachunek Biura ds. Organizacji Sądów (Tiesu administrācija).

Opłata z tytułu czynności sądowych (opłata skarbowa) (art. 34 kodeksu postępowania cywilnego, z wyłączeniem ustępu szóstego):

Odbiorca: Valsts kase

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV55TREL1060190911200

Bank odbiorcy: Valsts kase

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firma i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty skarbowej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Opłatę od wniosku o wykonanie tytułu egzekucyjnego lub innego tytułu wykonawczego (opłatę skarbową) (art. 34 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego) wnosi się w następujący sposób:

Odbiorca: Valsts kase

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV71TREL1060190911300

Bank odbiorcy: Valsts kase

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty skarbowej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Opłata kancelaryjna (art. 38 kodeksu postępowania cywilnego):

Opłata kancelaryjna w sądzie:

Odbiorca: Valsts kase

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV39TREL1060190911100

Bank odbiorcy: Valsts kase

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firma i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty kancelaryjnej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Koszty związane z rozpoznaniem sprawy (art. 39 kodeksu postępowania cywilnego):

Sądy rejonowe (miejskie) i sądy okręgowe:

Odbiorca: Tiesu administrācija

Numer w rejestrze: 90001672316

Numer rachunku: LV51TREL2190458019000

Bank odbiorcy: Valsts kase

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: „21499”; należy również podać dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania kosztów rozpoznania powództwa w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wnosząc pozew do sądu, należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat skarbowych oraz innych kosztów przewidzianych dla danego postępowania w wysokości określonej ustawą.

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.