Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Łotwa

Autor treści:
Łotwa
Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 33 kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likums) koszty postępowania sądowego (tiesāšanās izdevumi) obejmują:

1) opłatę skarbową (valsts nodeva)

2) opłatę kancelaryjną (kancelejas nodeva)

3) koszty związane z rozpoznaniem sprawy

Opłacie skarbowej podlega każdy pozew lub wniosek wniesiony do sądu – pozew główny, pozew wzajemny, pozew wniesiony przez stronę trzecią z odrębnym roszczeniem w odniesieniu do przedmiotu sporu w toczącym się już postępowaniu, wniosek w szczególnym trybie postępowania lub inny wniosek przewidziany w art. 34 kodeksu postępowania cywilnego.

Opłata kancelaryjna:

 1. za wydanie odpisu dokumentu znajdującego się w aktach sprawy lub wydanie duplikatu wyroku lub postanowienia sądu – 7,11 euro
 2. za wystawienie zaświadczenia – 2,85 euro
 3. za wydanie duplikatu tytułu wykonawczego – 14,23 euro
 4. za zaświadczenie w sprawie wejścia w życie orzeczenia sądowego, jeżeli orzeczenie to ma zostać złożone do organów zagranicznych – 4,27 euro
 5. za wezwanie świadków – 4,27 euro za osobę
Koszty związane z rozpoznaniem sprawy:
 1. kwoty należne świadkom i biegłym
 2. koszty związane z przesłuchaniem świadków lub oględzinami w terenie
 3. koszty poszukiwania pozwanego
 4. koszty związane z wykonaniem wyroku sądowego
 5. koszty związane z doręczeniem, sporządzeniem i tłumaczeniem pism i innych dokumentów sądowych
 6. koszty związane z publikacją obwieszczeń w gazetach
 7. koszty związane z zastawem i zabezpieczeniem

Opłaty skarbowej nie można uiścić drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Składając pozew w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, należy uiścić opłatę skarbową.

Opłata kancelaryjna obowiązuje: za wydanie odpisu dokumentu znajdującego się w aktach sprawy lub wydanie duplikatu wyroku lub postanowienia sądu; za wystawienie zaświadczenia; za wydanie duplikatu tytułu wykonawczego; za zaświadczenie w sprawie wejścia w życie orzeczenia sądowego, jeżeli orzeczenie to ma zostać złożone do organów zagranicznych; za wezwanie świadków.

Koszty związane z rozpoznaniem sprawy obejmują: kwoty należne świadkom i biegłym; koszty związane z przesłuchaniem świadków lub oględzinami w terenie; koszty poszukiwania pozwanego; koszty związane z wykonaniem wyroku sądowego; koszty związane z doręczeniem, sporządzeniem i tłumaczeniem pism i innych dokumentów sądowych; koszty związane z publikacją obwieszczeń w gazetach; koszty związane z zastawem i zabezpieczeniem.

Ile wynoszą opłaty?

Przy składaniu pozwu należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 15% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 71,41 euro. Opłata skarbowa nie obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu zobowiązań alimentacyjnych na rzecz dziecka lub rodziców.

Sąd nakazuje stronie przegrywającej zwrot wszystkich kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą. W przypadku częściowego zaspokojenia roszczenia sąd nakazuje zwrot kosztów sądowych: na rzecz powoda – w wysokości proporcjonalnej do zaspokojonej części roszczeń, a na rzecz pozwanego – w wysokości proporcjonalnej do oddalonej części roszczeń. Zwrot opłaty skarbowej nie przysługuje w przypadku wniesienia zażalenia (blakus sudzība) na postanowienie sądu lub wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem zaocznym.

Jeżeli powód cofnie powództwo, musi zwrócić pozwanemu poniesione przez niego koszty sądowe. W takim przypadku pozwany nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych poniesionych przez powoda. Jeżeli jednak powód cofnie powództwo z uwagi na fakt, że pozwany dobrowolnie zaspokoił roszczenia po ich zgłoszeniu, sąd – na wniosek powoda – nakazuje pozwanemu zwrot kosztów sądowych poniesionych przez powoda.

W przypadku odrzucenia pozwu sąd nakazuje powodowi – na wniosek pozwanego – zwrot kosztów sądowych poniesionych przez pozwanego.

Jeżeli powód jest zwolniony od kosztów sądowych, sąd zasądza od pozwanego koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa proporcjonalnie do zaspokojonej części roszczeń.

Opłata kancelaryjna:

 1. za wydanie odpisu dokumentu znajdującego się w aktach sprawy lub wydanie duplikatu wyroku lub postanowienia sądu – 7,11 euro
 2. za wystawienie zaświadczenia – 2,85 euro
 3. za wydanie duplikatu tytułu wykonawczego – 14,23 euro
 4. za zaświadczenie w sprawie wejścia w życie orzeczenia sądowego, jeżeli orzeczenie to ma zostać złożone do organów zagranicznych – 4,27 euro
 5. za wezwanie świadków – 4,27 euro za osobę

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jeżeli do pozwu nie dołączono dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat skarbowych oraz innych kosztów przewidzianych dla danego postępowania i w wysokości określonej ustawą, sąd – zgodnie z art. 133 kodeksu postępowania cywilnego – nie podejmuje żadnych dalszych czynności w związku z pozwem i wyznacza powodowi termin na usunięcie braków.

Jeżeli powód usunie braki w wyznaczonym terminie, roszczenia zostaną uznane za zgłoszone w dniu ich pierwotnego zgłoszenia do sądu.

Jeżeli powód nie usunie braków w wyznaczonym terminie, roszczenia zostaną uznane za niezgłoszone, a pozew zostanie zwrócony powodowi.

Zwrot pozwu powodowi nie uniemożliwia mu ponownego wniesienia pozwu do sądu zgodnie ze zwyczajną procedurą określoną w ustawie.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę skarbową i opłatę kancelaryjną można wnieść na rachunek Skarbu Państwa (Valsts kase ). Opłatę z tytułu kosztów związanych z rozpoznaniem sprawy można wnieść na rachunek Biura ds. Organizacji Sądów (Tiesu administrācija).

Opłata z tytułu czynności sądowych (opłata skarbowa) (art. 34 kodeksu postępowania cywilnego, z wyłączeniem ustępu szóstego):

Odbiorca: Valsts kase

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV55TREL1060190911200

Bank odbiorcy: Valsts kase

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firma i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty skarbowej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Opłatę od wniosku o wykonanie tytułu egzekucyjnego lub innego tytułu wykonawczego (opłatę skarbową) (art. 34 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego) wnosi się w następujący sposób:

Odbiorca: Valsts kase

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV71TREL1060190911300

Bank odbiorcy: Valsts kase

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty skarbowej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Opłata kancelaryjna (art. 38 kodeksu postępowania cywilnego):

Opłata kancelaryjna w sądzie:

Odbiorca: Valsts kase

Numer w rejestrze: 90000050138

Numer rachunku: LV39TREL1060190911100

Bank odbiorcy: Valsts kase

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnatura sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firma i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania opłaty kancelaryjnej w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Koszty związane z rozpoznaniem sprawy (art. 39 kodeksu postępowania cywilnego):

Sądy rejonowe (miejskie) i sądy okręgowe:

Odbiorca: Tiesu administrācija

Numer w rejestrze: 90001672316

Numer rachunku: LV51TREL2190458019000

Bank odbiorcy: Valsts kase

Kod BIC: TRELLV22

Cel płatności: „21499”; należy również podać dane identyfikacyjne osoby lub sprawy: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru. W przypadku uiszczania kosztów rozpoznania powództwa w imieniu innej osoby należy podać dane identyfikacyjne tej osoby: sygnaturę sprawy (jeżeli jest znana); w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz osobisty numer identyfikacyjny; w przypadku osób prawnych – firmę i numer wpisu do rejestru.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wnosząc pozew do sądu, należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat skarbowych oraz innych kosztów przewidzianych dla danego postępowania w wysokości określonej ustawą.

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.