Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Litwa

Autor treści:
Litwa

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

W przypadku europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń pobiera się sądową opłatę skarbową w wysokości określonej w art. 80 ust. 1 pkt 1) litewskiego kodeksu postępowania cywilnego (Civilinio proceso kodeksas).

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1240 Rządu Republiki Litewskiej z dnia 27 października 2011 r. zatwierdzającym zasady obliczania, wnoszenia, potrącania i zwrotu sądowych opłat skarbowych opłatę tę można wnosić również drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Pobiera się sądową opłatę skarbową w wysokości wskazanej w poniższym punkcie.

Ile wynoszą opłaty?

W zależności od wartości przedmiotu sporu – 3% tej kwoty, lecz nie mniej niż 50 litów litewskich. Jeżeli pisma procesowe i załączniki do nich wniesiono do sądu wyłącznie drogą elektroniczną, pobiera się opłatę w wysokości 75% opłaty skarbowej należnej od danego pisma procesowego, lecz nie mniej niż 10 litów litewskich.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Do wniosku należy załączyć dokumenty i inne dowody stanowiące podstawę roszczeń wnioskodawcy, jak również dowody potwierdzające wniesienie sądowej opłaty skarbowej.

W przypadku nieuiszczenia sądowej opłaty skarbowej sąd wydaje wezwanie do uzupełnienia tego braku, w którym wyznacza odpowiedni termin zapłaty, który nie może być krótszy niż siedem dni. Wezwanie wysyła się nie później niż następnego dnia roboczego po jego wydaniu.

Jeżeli strona postępowania, która złożyła pismo procesowe, dotrzyma wskazanego terminu zapłaty zgodnie z pouczeniem sądu, pismo to uważa się za złożone w dniu, w którym pierwotnie złożono je w sądzie. W przeciwnym razie pismo uważa się za niezłożone, a nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych po upływie terminu zapłaty sędzia wydaje zarządzenie o zwrocie pisma procesowego wraz z załączonymi dokumentami osobie, która je złożyła.

Jak wnieść opłatę sądową?

Sądową opłatę skarbową wnosi się na rachunek do celów dochodów budżetowych Państwowej Inspekcji Podatkowej (Valstybinė mokesčių inspekcija) przy Ministerstwie Finansów w dowolnie wybrany sposób (za pomocą bankowości elektronicznej, gotówką, przelewem bankowym itd.).

Co zrobić po jej wniesieniu?

Dowodem wniesienia sądowej opłaty skarbowej jest polecenie przelewu lub inny dokument potwierdzający płatność, który musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny osoby dokonującej płatności (w przypadku osób prawnych: firmę i numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa);
  2. imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny strony przeciwnej (pozwanego, dłużnika itd.) (w przypadku osób prawnych: firmę i numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa);
  3. datę płatności;
  4. numer płatności;
  5. wpłaconą kwotę;
  6. cel płatności (tytuł przelewu powinien zawierać wskazanie „sądowa opłata skarbowa” i oznaczenie sądu, przed który wytoczono powództwo).

Jeżeli sądową opłatę skarbową wnosi pełnomocnik strony postępowania (adwokat, aplikant adwokacki lub inna osoba reprezentująca interesy strony), polecenie przelewu lub inny dokument potwierdzający płatność powinny zawierać nie tylko wymienione powyżej informacje, ale również imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (w przypadku osób prawnych: firmę i numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa) reprezentowanej strony.

Jeżeli sądową opłatę skarbową wnosi się drogą elektroniczną, nie trzeba przedstawiać dokumentów na potwierdzenie płatności.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.