Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

W europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (rozporządzenie (WE) nr 861/2007, które weszło w życie dnia 1 stycznia 2009 r.) pozew wnosi się do właściwego sądu zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi właściwości miejscowej sądów (ratione loci) na formularzu A. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma na celu ułatwienie i przyspieszenie dochodzenia roszczeń w sprawach transgranicznych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5000 euro. Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE, z wyjątkiem Danii.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi dla stron alternatywę dla postępowań przewidzianych prawem poszczególnych państw członkowskich. Orzeczenie wydane w toku europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby wydawania orzeczenia stwierdzającego jego wykonalność oraz bez możliwości zgłaszania sprzeciwu co do jego uznania.

Formularze pozwu na potrzeby postępowania w sprawie drobnych roszczeń przygotowano we wszystkich językach UE. Aby wytoczyć powództwo, należy wypełnić formularz A. Do pozwu należy dołączyć wszelkie odpowiednie dokumenty, takie jak rachunki, faktury itp.

Jedynym powodem odmowy wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim jest sytuacja, w której nie da się go pogodzić z orzeczeniem wydanym przez inne państwo członkowskie w stosunku do tych samych stron. Wykonanie odbywa się zgodnie z przepisami i procedurami państwa członkowskiego, w którym orzeczenie ma zostać wykonane.

Jakie opłaty są pobierane?

Wysokość opłat sądowych zależy od wartości przedmiotu sporu oznaczonej w pozwie. Zobacz również: Ile wynoszą opłaty?

Ile wynoszą opłaty?

Stawki obowiązujące w 2019 r. kształtują się następująco:

Charakter żądania lub wartość przedmiotu sporu

Opłata sądowa dla osób innych niż osoby fizyczne

Opłata sądowa dla osób fizycznych

Opłata sądowa dla osób o niskich dochodach

Sprawy dotyczące roszczenia:

– o nieokreślonej wartości lub

– o wartości nie wyższej niż

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Sprawy dotyczące roszczenia o wartości ponad:

500 EUR, lecz nie wyższej niż 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Niderlandzki system sądowyNiderlandzka Rada Pomocy Prawnej.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Opłaty sądowe należy uiścić z góry. W przypadku uiszczenia opłaty po upływie jednego miesiąca sąd odrzuca pozew i nie rozpoznaje sprawy.

Jak wnieść opłatę sądową?

Otrzymaną fakturę można uregulować za pomocą przelewu bankowego (drogą elektroniczną lub w inny sposób).

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po dokonaniu płatności pozwany otrzymuje stosowne powiadomienie wraz z wezwaniem do wypełnienia i odesłania formularza odpowiedzi.

Powiązane strony

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Formularz A

Niderlandzki system sądowy

Niderlandzka Rada Pomocy Prawnej

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.