Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Wprowadzenie

Portugalskie przepisy dotyczące opłat sądowych [rozporządzenie w sprawie kosztów procesowych (Regulamento das Custas Processuais)] nie zawierają przepisów szczegółowych dotyczących roszczeń w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Oznacza to, że zastosowanie mają zasady ogólne określone w rozporządzeniu w sprawie kosztów procesowych, a więc uwzględnia się wartość przedmiotu sporu i złożoność sprawy.

Jakie opłaty są pobierane?

  • W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2 000 euro: 102 euro (1 jednostka rozrachunkowa);
  • w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 2 000 euro, ale nie przekracza 5 000 euro: 204 euro (2 jednostki rozrachunkowe).

Jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana, sąd może orzec o konieczności wniesienia następujących opłat:

  • w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2 000 euro: 153 euro (1,5 jednostki rozrachunkowej);
  • w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 2 000 euro, ale nie przekracza 5 000 euro: 306 euro (3 jednostki rozrachunkowe).

[Art. 6 ust. 1 i 5 rozporządzenia w sprawie kosztów procesowych, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy (Decreto-Lei) nr 34/2008 z dnia 26 lutego 2008 r., z ostatnimi zmianami.]

Jeżeli, zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1896/2006, w toku postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty pozwany wniesie sprzeciw, a postępowanie będzie się toczyło nadal, kwota opłat należnych od powoda w tym postępowaniu zostanie pomniejszona o koszty procesowe wynikające z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Kwota potrącenia może wynosić 102 euro (1 jednostka rozrachunkowa) lub 153 euro (1,5 jednostki rozrachunkowej). [Art. 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie kosztów procesowych, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy (Decreto-Lei) nr 34/2008 z dnia 26 lutego 2008 r., z ostatnimi zmianami.]

W przypadku powództwa wzajemnego – w ramach którego kwoty będące przedmiotem obu roszczeń sumuje się do celów obliczenia kosztów, co może prowadzić do naliczenia kwoty w wysokości nawet 10 000 euro – opłata w przypadku spraw o roszczenia w wysokości między 8 000,01 a 10 000 euro wyniesie 3 jednostki rozrachunkowe (306 euro), a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 4,5 jednostki rozrachunkowej (459 euro). W przypadku spraw o roszczenia w wysokości między 5 000,01 a 8 000 euro opłata wynosi 2 jednostki rozrachunkowe (204 euro), a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 3 jednostki rozrachunkowe (306 euro) [art. 11 rozporządzenia w sprawie kosztów procesowych, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego 2008 r., z ostatnimi zmianami, w związku z art. 145 ust. 5, art. 530 ust. 2, art. 299 ust. 1 i 2 oraz art. 297 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil)].

Ile wynoszą opłaty?

Zob. poprzednie pytanie.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Zgodnie z art. 642 kodeksu postępowania cywilnego sekretariat sądu powiadamia o konieczności dokonania brakującej płatności w ciągu 10 dni i zapłacenia dodatkowej grzywny w takiej samej wysokości, odpowiadającej nie mniej niż 1 jednostce rozrachunkowej i nie więcej niż 5 jednostkom rozrachunkowym. Jeżeli w ciągu 10 dni powód nie przedstawi potwierdzenia uiszczenia należnych opłat sądowych i grzywny, sąd zarządzi cofnięcie wniesionego pozwu, wniosku lub środka zaskarżenia.

Jak wnieść opłatę sądową?

Przelewem bankowym.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Zgodnie z art. 22 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego (Portaria) nr 419-A/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. powód musi przedłożyć – wraz z odpowiednimi pismami procesowymi lub wnioskiem – dokument lub inny dowód potwierdzający wniesienie opłaty, chyba że ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. stanowi inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.