Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

Kwestie związane z europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń określono w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

System sądowych opłat skarbowych reguluje rozporządzenie nadzwyczajne (ordonanța de urgență) nr 80/2013, które weszło w życie dnia 26 czerwca 2013 r. Ten akt ustawodawczy przyjęto w następstwie nowelizacji ram prawnych dotyczących prowadzenia postępowania cywilnego przez przyjęcie kodeksu postępowania cywilnego oraz wdrożenie nowych instytucji uchwalonych na mocy kodeksu cywilnego.

Sądowe opłaty skarbowe są należne od wszystkich osób fizycznych i prawnych i stanowią opłatę za usługi świadczone przez sądy, a także przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerul Justiției) oraz prokuraturę przy Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

W Rumunii sądowe opłaty skarbowe można wnosić drogą elektroniczną, jednak elektroniczny system płatności nie został jak dotąd wdrożony.

Jakie opłaty są pobierane?

Sądowe opłaty skarbowe są należne zarówno od postępowania w pierwszej instancji, jak i od środków odwoławczych na warunkach przewidzianych przez prawo.

Osoby fizyczne mogą, na wniosek, skorzystać z ulg, zwolnień i rozłożenia sądowych opłat skarbowych na raty zgodnie z rządowym rozporządzeniem nadzwyczajnym nr 51/2008 w sprawie publicznej pomocy prawnej w sprawach cywilnych, zatwierdzonej ze zmianami ustawą nr 193/2008, z późniejszymi zmianami. Osoby prawne mogą korzystać z ułatwień w uiszczaniu sądowych opłat skarbowych zgodnie z art. 42 ust. 2 rządowego rozporządzenia nadzwyczajnego nr 80/2013.

Ile wynoszą opłaty?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość sądowej opłaty skarbowej od pozwu w sporze dotyczącym roszczenia określono w art. 3 ust. 1 rządowego rozporządzenia nadzwyczajnego nr 80/2013 i jest ona następująca:

  1. w przypadku wartości przedmiotu sporu do 500 lei rumuńskich – 8%, lecz nie mniej niż 20 lei rumuńskich;
  2. w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej od 501 do 5000 lei rumuńskich – 40 lei rumuńskich + 7% kwoty przekraczającej 500 lei rumuńskich;
  3. w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącej od 5001 do 25 000 lei rumuńskich – 355 lei rumuńskich + 5% kwoty przekraczającej 5000 lei rumuńskich.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem nadzwyczajnym nr 80/2013 sądową opłatę skarbową uiszcza się z góry. Jeżeli powód nie dopełni obowiązku uiszczenia płatności w terminie ustawowym lub sądowym, sąd odrzuci pozew jako nieopłacony lub, w stosownych przypadkach, rozpozna go w części, której dotyczy uiszczona zgodnie z prawem sądowa opłata skarbowa. Ponadto jeżeli sąd oddalił wniosek dotyczący ułatwień w płatności sądowej opłaty skarbowej, a powód nie uiścił tej opłaty w terminie wyznaczonym przez sąd i nie dołączył do akt sprawy żadnego dowodu płatności, sąd odrzuca pozew jako nieopłacony.

Jak wnieść opłatę sądową?

Osoba zobowiązana do uiszczenia sądowych opłat skarbowych może dokonać płatności gotówką, przelewem bankowym lub drogą elektroniczną na odrębny lokalnych rachunek dochodów budżetu o nazwie „Sądowe opłaty skarbowe i inne opłaty skarbowe” jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania lub pobytu lub, w stosownych przypadkach, osoba prawna posiada siedzibę. Koszty przelewu środków ponosi osoba zobowiązana do zapłaty.

Jeżeli osoba zobowiązana do uiszczenia sądowych opłat skarbowych nie posiada miejsca zamieszkania/pobytu ani – w stosownych przypadkach – siedziby w Rumunii, sądową opłatę skarbową uiszcza się na lokalny rachunek jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla siedziby sądu, przed który wytoczono powództwo lub do którego złożono pozew.

Sądowe opłaty skarbowe można uiścić gotówką w wydziale opłat i podatków jednostki samorządu terytorialnego, na której terenie osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania lub pobytu lub, w stosownych przypadkach, osoba prawna posiada siedzibę.

Sądowe opłaty skarbowe można wnieść przelewem bankowym lub drogą elektroniczną.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Potwierdzenie płatności za sądowe opłaty skarbowe, które jest wystawiane w przypadku płatności gotówką, lub zlecenie płatnicze składa się razem z pozwem.

Potwierdzenia płatności lub, w stosownych przypadkach, zlecenia płatnicze tytułem pokrycia sądowych opłat skarbowych nie mają standardowego wzoru i są wydawane w formie akceptowanej przez organ administracji, w którym uiszcza się płatność.

W przypadku uiszczenia sądowej opłaty skarbowej po otrzymaniu wezwania z sądu powód musi dołączyć do akt sprawy dowód wniesienia opłaty w terminie dziesięciu dni od otrzymania wezwania.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej można złożyć w sądzie osobiście lub przesłać pocztą, wskazując sygnaturę akt sprawy, której dotyczy płatność. Sygnatura ta znajduje się na wezwaniu do uzupełnienia opłaty doręczonego stronie przez sąd.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.