Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Szkocja

Autor treści:
Szkocja

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

W Szkocji kwestie opłat sądowych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń regulują następujące akty:

  • rozporządzenie z 2018 r. w sprawie opłat pobieranych w sheriff court (Sheriff Court Fees Order 2018), szkockie rozporządzenie z mocą ustawy (Statutory Instrument) nr 2018/481, z późniejszymi zmianami;
  • rozporządzenie zmieniające z 2018 r. w sprawie opłat pobieranych w sheriff court (Sheriff Court Fees Amendment Order 2018), szkockie rozporządzenie z mocą ustawy (Statutory Instrument) nr 2018/194.

Załącznik 2 część II pkt 16 i 38 ma zastosowanie do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Załącznik 3 część II pkt 16 i 38 ma zastosowanie do europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Nie ma możliwości wnoszenia opłat drogą elektroniczną.

Jakie opłaty są pobierane?

Od wniesienia pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń za pomocą formularza A stanowiącego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 pobiera się jednorazową opłatę obejmującą wszystkie czynności sądowe.

Opłata uwzględnia koszty doręczenia pism przesyłką pocztową, lecz może zostać naliczona dodatkowa opłata w przypadku konieczności doręczenia pisma pozwanemu przez urzędnika (sheriff officer).

Wniesienie odpowiedzi na pozew na formularzu C nie podlega opłacie.

Zastępstwo procesowe przez prawnika (solicitor) nie jest zwykle wymagane i opłata sądowa nie obejmuje wynagrodzenia prawników.

Ile wynoszą opłaty?

Obowiązująca opłata za wniesienie pozwu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń jest następująca:

  • w przypadku wartości przedmiotu sporu równej 300 funtów szterlingów lub 250 euro lub poniżej opłata wynosi 19 funtów szterlingów,
  • w przypadku wszystkich innych europejskich postępowań w sprawie drobnych roszczeń opłata wynosi 104 funty szterlingi.

Możliwe jest pobranie dodatkowej opłaty administracyjnej za doręczenie pism pozwanemu przez urzędnika (sheriff officer) w wysokości 13 funtów szterlingów powiększonej o koszty doręczenia poniesione przez urzędnika.

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opłat pobieranych w sheriff court, szkockie rozporządzenie z mocą ustawy nr 2018/481, z późniejszymi zmianami, strona może skorzystać ze zwolnienia od opłat, jeżeli jest uprawniona do niektórych świadczeń państwowych lub do otrzymania pomocy prawnej w sprawach cywilnych.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia z 2018 r. w sprawie opłat pobieranych w sheriff court, szkockie rozporządzenie z mocą ustawy nr 2018/481, z późniejszymi zmianami, do czasu wniesienia opłaty sąd nie przyjmuje pozwu i nie ma obowiązku dokonywania żadnych czynności.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłaty sądowe można wnieść:

  • czekiem – wystawionym na rzecz Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów (Scottish Courts and Tribunals Service);
  • kartą debetową lub kredytową – należy sprawdzić, które karty są akceptowane w danym sądzie oraz czy przewidziano możliwość płatności przez telefon;
  • przekazem pocztowym – na rzecz Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów;
  • gotówką – w przypadku uiszczania opłaty drogą pocztową nie zaleca się płatności gotówkowych.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Sąd akceptuje wniesienie pozwu przy użyciu formularza A określonego w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 wraz z opłatą. Pisma procesowe i opłatę należy złożyć w sądzie lub przesłać do sądu jednocześnie. Następnie, na kolejnym etapie postępowania, sąd wydaje lub wysyła formularz B lub formularz 1 bądź doręcza pozwanemu formularz A. Nie jest wymagany dowód wniesienia opłaty.

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.