Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile wynoszą opłaty?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

„Opłata sądowa jest należna we wskazanej niżej wysokości w momencie wszczęcia któregokolwiek z poniższych postępowań.

Postępowania kategorii A …………………………………900 koron szwedzkich (1) /.../ zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń” (załącznik do rozporządzenia (1987:452) w sprawie opłat w sądach powszechnych).

Opłatę od pozwu wnosi się na rzecz sądu, przed który wytacza się powództwo. Obecnie nie ma możliwości wniesienia opłaty za pośrednictwem strony internetowej.

(1) Kwota ta ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2014 r.

Jakie opłaty są pobierane?

W przypadku postępowania w sprawie drobnych roszczeń pobiera się wyłącznie jedną opłatę od pozwu, którą należy uiścić w momencie wnoszenia pozwu do sądu. Nie pobiera się żadnych innych opłat za prowadzenie postępowania ani za środki procesowe.

Ile wynoszą opłaty?

Opłata od pozwu, która od dnia 1 lipca 2014 r. wynosi 900 koron szwedzkich, stanowi całkowitą należność za przeprowadzenie postępowania.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku niewniesienia opłaty od pozwu po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia tego braku formalnego pozwu sąd odrzuca pozew i nie wszczyna postępowania. Po odrzuceniu pozwu istnieje możliwość wytoczenia nowego powództwa o to samo roszczenie.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę sądową można uiścić za pomocą płatności elektronicznej.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po wniesieniu opłaty nie trzeba podejmować żadnych dalszych kroków ani – co do zasady – przedstawiać dowodu płatności. Sąd dopasowuje otrzymane płatności do wniesionych pozwów. Aby ułatwić dopasowanie płatności do pozwu, należy przy dokonywaniu płatności podać imię i nazwisko powoda oraz strony przeciwnej. Należy pamiętać, aby zachować potwierdzenie płatności, ponieważ może zaistnieć konieczność jego przedłożenia w późniejszym terminie w celu zidentyfikowania płatności.

Ostatnia aktualizacja: 05/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.