Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Austria

Pe această pagină puteți găsi informații privind taxele judiciare aplicabile în Austria.

Conținut furnizat de
Austria

Introducere

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, actul de sesizare a instanței este denumit cerere (Klage), astfel cum este prevăzut și în legislația națională. Prin urmare, legislația austriacă privind taxele judiciare nu conține o dispoziție națională separată pentru cererile depuse în temeiul acestui regulament. Cererea și procedurile ulterioare în primă instanță intră sub incidența postului tarifar 1 (Tarifpost 1) din Legea austriacă privind taxele judiciare [Gerichtsgebührengesetz (GGG)], care se aplică tuturor procedurilor judiciare civile naționale.

Ce taxe se aplică?

În procedurile legate de cereri prezentate în temeiul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă în primă instanță, se aplică postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare, în conformitate cu nota 1 la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare. Această taxă forfetară se plătește indiferent dacă procedura judiciară este finalizată sau nu. Reducerile sunt disponibile numai:

  • în cazul retragerii imediate sau al respingerii cererii înainte ca aceasta să fie notificată sau comunicată părții adverse (taxă redusă la un sfert; nota 3 la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare); sau
  • în cazul retragerii cererii după notificarea sau comunicarea acesteia către partea adversă, înainte de prima audiere sau în cadrul primei audieri (taxă redusă la jumătate; nota 4(a) la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare); sau
  • în cazul în care cauza este soluționată în cadrul primei audieri sau la începutul celei de a doua audieri ca urmare a medierii inițiate cel târziu la acea audiere, iar tranzacția produce efecte juridice [taxă redusă la jumătate; nota 4 litera (b) la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare].

În conformitate cu sistemul taxelor judiciare din Austria, numai cererea de chemare în judecată (în acest caz, cererea din cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) face obiectul unei taxe în cadrul procedurilor judiciare civile în primă instanță. Nu există taxe judiciare suplimentare pentru procedurile ulterioare derulate în primă instanță.

În temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Legea privind taxele judiciare, obligația de a plăti taxe izvorăște atunci când cererea în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este depusă la instanță. (Dacă acțiunea este extinsă ulterior, obligația de plată a taxei izvorăște odată cu depunerea înscrisurilor prin care se extinde obiectul acțiunii. În cadrul negocierilor, obligația de plată izvorăște odată cu înregistrarea prelungirii cererii sau a unei tranzacții care depășește obiectul cererii inițiale). Taxa trebuie plătită în acest moment. Cererile de scutire de la plata taxelor judiciare trebuie, de asemenea, să fie depuse prin intermediul asistenței judiciare (în Austria: Verfahrenshilfe) cel târziu până la această dată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de această scutire.

Reexaminarea hotărârii în temeiul articolului 18 din regulament este gratuită.

Cât trebuie să plătesc?

Calcularea taxelor judiciare pentru procedurile în primă instanță depinde de valoarea obiectului cererii (suma în litigiu, astfel cum este indicată în cerere sau, ulterior, în prelungirea cererii) și de numărul părților. Cu titlu ilustrativ, a se vedea mai jos tabelul complet al tarifelor de la postul tarifar 1 din Legea privind taxele judiciare (valabil la 1 mai 2021; faceți clic aici pentru formularea actuală a Legii privind taxele judiciare):

Postul tarifar 1

Valoarea obiectului cererii

Taxa care trebuie plătită

nu depășește

150 EUR

25 EUR

peste

150 EUR, dar nu depășește

300 EUR

48 EUR

peste

300 EUR, dar nu depășește

700 EUR

68 EUR

peste

700 EUR, dar nu depășește

2 000 EUR

114 EUR

peste

2 000 EUR, dar nu depășește

3 500 EUR

182 EUR

peste

3 500 EUR, dar nu depășește

7 000 EUR

335 EUR

peste

7 000 EUR, dar nu depășește

35 000 EUR

792 EUR

peste

35 000 EUR, dar nu depășește

70 000 EUR

1 556 EUR

peste

70 000 EUR, dar nu depășește

140 000 EUR

3 112 EUR

peste

140 000 EUR, dar nu depășește

210 000 EUR

4 670 EUR

peste

210 000 EUR, dar nu depășește

280 000 EUR

6 227 EUR

peste

280 000 EUR, dar nu depășește

350 000 EUR

7 783 EUR

peste

350 000 EUR

1,2 % din valoarea litigiului plus 4 203 EUR

În cazul în care există mai mult de două părți, se poate percepe o suprataxă pentru părți multiple cuprinsă între 10 % și 50 %, în conformitate cu articolul 19a din Legea privind taxele judiciare.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care plata se efectuează cu întârziere, se plătește o penalitate fixă, în prezent de 23 EUR (cuantum valabil la 1 mai 2021), în temeiul articolului 31 din Legea privind taxele judiciare. Cu toate acestea, plata cu întârziere a taxei judiciare nu are nicio influență asupra derulării procedurii civile în sine. Procedurile judiciare nu depind de plata taxelor judiciare — acestea se desfășoară într-un mod complet independent.

Recuperarea taxelor judiciare de către autoritatea judiciară este reglementată de Legea privind recuperarea plăților în instanță [Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG)]. Dacă autoritatea judiciară trebuie să emită un ordin de plată (un titlu executoriu pentru recuperarea taxei judiciare) în conformitate cu articolul 6a din Legea privind recuperarea plăților în instanță, întrucât taxa judiciară nu a fost achitată, se aplică în prezent o taxă suplimentară de 8 EUR (cuantum valabil la 1 ianuarie 2014).

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Metoda de plată este stabilită la articolul 4 din Legea privind taxele judiciare. Acesta prevede că taxele pot fi plătite prin card bancar cu funcție bancomat sau prin card de credit, prin achitarea sau transferul sumei în contul instanței competente sau în numerar la instanța competentă. Coordonatele bancare ale instanței sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Federal al Justiției [Bundesministerium für Justiz, la rubrica „Instanțe” (Gerichte)].

În plus, toate taxele pot fi plătite și prin debitare directă în cazul în care instanța (sau, în general, sistemul judiciar austriac) a fost autorizată să încaseze taxele judiciare dintr-un cont notificat de partea care datorează taxele și să le depună într-un cont al instanței. În acest caz, cererea (în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) trebuie să indice contul din care urmează să fie încasate taxele și autorizarea pentru încasarea acestora, de exemplu prin includerea mențiunii „Gebühreneinzug!” („Colectarea taxelor”) sau „AEV!” („Ordin de debitare directă”). Pentru o autorizare limitată, cererea poate indica, de asemenea, suma maximă care urmează să fie debitată [articolele 5 și 6 din Ordinul de debitare directă (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung].

În cazul în care cererea în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este depusă prin intermediul sistemului austriac e-justiție (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV), taxele trebuie plătite prin debitare directă. În acest caz, nu se poate indica un plafon al sumei care urmează să fie debitată.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

În cazul în care autoritățile federale au dreptul de a solicita taxe judiciare la depunerea cererii (în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) și nu există o autorizare de debitare directă, atunci dovada că taxa a fost achitată (dovada transferului) trebuie anexată cererii (articolul 4 din Legea privind taxele judiciare). Dacă plata se efectuează prin cardul bancar, cardul de credit, prin depunere sau transfer în contul instanței competente sau prin debitare directă din contul părții în cauză, Agenția Federală pentru Contabilitate din Austria (Buchhaltungsagentur des Bundes) informează autoritatea judiciară cu privire la creditarea plăților în contul instanței doar la o dată ulterioară. Procedura aferentă notificării privind plata taxelor se încheie atunci când se furnizează dovada plății (integrale).

În cazul unei plăți excedentare, se poate depune o cerere de rambursare a taxelor judiciare plătite în plus [articolul 6c alineatul (1) punctul 1 din Legea privind recuperarea plăților în instanță] în termen de 5 ani.

Ultima actualizare: 18/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.