NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare aplicabile în cadrul procedurilor civile sunt reglementate de Legea din 28 iulie 2005 privind cheltuielile de judecată în materie civilă [text consolidat: Monitorul Oficial (Dziennik Ustaw) din 2014, punctul 1025]. Ca regulă generală, se plătește o taxă pentru orice acțiune în justiție, inclusiv pentru cererile depuse în cadrul unei proceduri reglementate de Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

Legea privind cheltuielile de judecată în materie civilă (titlul IV – Scutirea de la plata cheltuielilor de judecată) permite depunerea unei cereri de exonerare de obligația de a achita taxele judiciare.

Ce taxe se plătesc?

Taxele judiciare aplicabile în cadrul unei proceduri cu privire la cererile cu valoare redusă au o valoare fixă.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Pentru cererile depuse în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, se percepe o taxă fixă de 100 PLN (articolul 27b din Legea privind cheltuielile de judecată în materie civilă). Pentru căile de atac, se percepe aceeași taxă (articolul 18 coroborat cu articolul 27b din legea menționată).

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În temeiul articolului 1262 alineatul (1) din Legea din 17 noiembrie 1964 – Codul de procedură civilă (Monitorul Oficial nr. 43, punctul 269, cu modificările ulterioare), instanțele nu se vor pronunța asupra unui act de procedură decât dacă taxele judiciare datorate au fost achitate. Cu alte cuvinte, taxele judiciare trebuie plătite la momentul depunerii actului de procedură (cererii introductive) sau, în caz contrar, trebuie să se înainteze instanței competente o cerere de exonerare de obligația de a achita taxele judiciare.

Consecințele procedurale ale neplății taxelor judiciare aferente unei act de procedură sunt prevăzute, printre altele, la articolele 130 și 1302 din Codul de procedură civilă.

În temeiul articolului 130 din Codul de procedură civilă, dacă instanța nu se poate pronunța asupra unui act de procedură (inclusiv asupra unei cereri introductive) din cauza neachitării taxelor judiciare, președintele completului de judecată îi va solicită părții să le plătească în termen de o săptămână, în caz contrar actul de procedură fiindu-i restituit. Dacă actul de procedură a fost depus de o persoană care locuiește în străinătate și care nu are un reprezentant desemnat în Polonia, președintele completului de judecată va stabili un termen pentru plata taxei, care nu poate fi mai scurt de o lună. Dacă taxa nu este plătită în termenul stabilit, actul de procedură îi este restituit părții. Dacă taxa este achitată în termenul stabilit, actul de procedură produce efecte juridice de la data depunerii sale.

În temeiul articolului 1302 din Codul de procedură civilă, dacă un avocat sau un avocat specializat în brevete depune un act de procedură fără a plăti taxa datorată (sumă fixă sau proporțională cu valoarea obiectului litigiului specificată de către parte), actul de procedură îi este restituit părții, fără să i se solicite să achite respectiva taxă. Cu toate acestea, dacă taxa aferentă actului de procedură este plătită în termen de o săptămână de la notificarea deciziei de restituire, actul produce efecte juridice de la data depunerii sale.

Cum plătesc taxele judiciare?

Modalitățile de plată a taxelor judiciare în cauzele civile sunt reglementate de Ordonanța Ministrului Justiției din 31 ianuarie 2006 de stabilire a modalităților de plată a taxelor judiciare percepute în cauzele civile (Monitorul Oficial nr. 27, punctul 199), care pune în aplicare Legea privind cheltuielile de judecată în materie civilă.

Taxele judiciare percepute în cauzele civile pot fi plătite, sub altă formă decât numerarul, în contul curent al instanței competente (informațiile privind acest cont pot fi obținute direct de la instanță sau de pe site-ul web al Ministerului Justiției), direct la casieria instanței sau sub formă de timbre fiscale, care pot fi achiziționate de la casieria instanței.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

După ce taxa a fost achitată și s-a verificat dacă dosarul conține toate actele necesare, instanța va soluționa cauza în spatele ușilor închise. Instanța poate programa o audiere doar în cazurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 861/2007.

Ultima actualizare: 08/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.