Court fees concerning Small Claims procedure

Find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. when using the European Small Claims procedure in each Member State.

Are you about to use the European Small Claims procedure? If so, please note the applicable court fees. You will find all the information concerning fees, available means to pay, post-payment actions, etc. by selecting one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Belgia

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Acest subiect este reglementat de articolele 1017-1022 din Codul judiciar belgian (Code judiciaire) și de articolul 953 din acest cod în ceea ce privește plata taxelor pentru martori. Chestiunea este reglementată și de Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă din Belgia (Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe), în special de articolul 142 și următoarele și de articolul 268 și următoarele, în ceea ce privește taxele de înregistrare.

Ce taxe sunt aplicabile?

Articolul 1018 din Codul judiciar belgian specifică în ce constau cheltuielile:

1° Taxe de grefă, de înregistrare și diverse taxe. Taxele de grefă includ taxele de punere pe rol, de redactare și pentru copii certificate (a se vedea articolul 268 și următoarele din Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă din Belgia). Taxa de punere pe rol este cuprinsă între 30 EUR și 100 EUR, în funcție de instanță. Taxa de redactare este de 35 EUR.

Taxele de înregistrare trebuie achitate pentru hotărârile în cauze în care valoarea principalului este mai mare de 12 500 EUR (excluzând taxele judiciare). Acestea sunt stabilite la 3% din această sumă. Prin urmare, taxele nu trebuie achitate în cazul cererilor cu valoare redusă;

2° Costul, remunerațiile și salariile datorate pentru actele judiciare.

3° Costul unei copii certificate a hotărârii judecătorești: între 0,85 EUR și 5,75 EUR/pagină;

4° Cheltuielile pentru orice mijloc de a oferi sau de a obține probe, inclusiv taxele pentru experți și alte taxe pentru martori. Decretul regal din 27 iulie 1972 stabilește această taxă la 200 de franci/martor, echivalentul în prezent a 5 EUR. La această sumă se adaugă o indemnizație pentru cheltuieli de deplasare (0,0868 EUR/kilometru).

În cazul în care este solicitat un martor expert, acesta își poate stabili în mod liber taxele și onorariile percepute. Cu toate acestea, metoda de calcul trebuie să fie indicată în mod clar și suma poate, dacă este cazul (atunci când cheltuielile au fost efectuate în mod inutil, de exemplu), să fie redusă de către judecător în momentul impunerii detaliate a taxelor judiciare.

5° Cheltuielile de deplasare și de ședere ale magistraților, ale grefierilor și ale părților, în cazul în care deplasarea a fost dispusă de judecător, precum și cheltuielile pentru acte, în cazul în care acestea au fost întocmite numai în vederea procesului.

6° indemnizația de procedură (articolul 1022 din Codul judiciar). Aceasta este plătită de partea căzută în pretenții și este o contribuție fixă la cheltuielile și onorariile părții care are câștig de cauză. Sumele se bazează pe indicele prețurilor de consum și vor fi majorate sau reduse cu 10% dacă indicele crește sau scade cu 10 puncte procentuale.

Valoarea cererii de despăgubire

Suma
de bază

Suma
minimă

Suma
maximă

până la 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

250,01 EUR - 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

750,01 EUR - 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Tribunalul pentru litigii de muncă (regim derogatoriu)

Valoarea cererii de despăgubire

Suma
de bază

Suma
minimă

Suma
maximă

până la 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

până la 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

până la 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° Onorariul, remunerația și cheltuielile pentru ombudsmanul desemnat, în conformitate cu articolul 1734 din Codul judiciar belgian.

Cât trebuie să plătesc?

Având în vedere cele de mai sus, suma plătită va depinde în totalitate, de la caz la caz, de o serie de factori, de exemplu: dacă aveți sau nu câștig de cauză, dacă au fost solicitați martori experți, dacă au fost citați alți martori, dacă magistrații au fost nevoiți să călătorească în străinătate, dacă a fost necesară intervenția unui ombudsman etc.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Taxele de grefă trebuie plătite în avans; în caz contrar, cauza nu este înscrisă pe rol.

Martorii experți solicită întotdeauna plata unui avans înainte de a-și începe activitatea.

În cazul în care solicitați audierea unui martor, trebuie să înaintați grefierului, înainte de audiere, suma datorată. În cazul în care nu efectuați plata, se va considera că renunțați la audierea martorului.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Plata poate fi efectuată prin intermediul unui ordin de transfer credit sau de plată, prin transfer electronic, în numerar sau prin cec pe numele grefei (la această ultimă metodă pot recurge doar practicienii în domeniul dreptului și executorii judecătorești).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Toate dovezile de plată trebuie păstrate într-un loc sigur, astfel încât să poată fi prezentate imediat la cerere.

Ultima actualizare: 26/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Bulgaria

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Dispozițiile privind plata taxelor judiciare și a onorariilor în cadrul procedurilor civile sunt stabilite în Codul de procedură civilă, respectiv în baremul taxelor de stat percepute de instanțele de judecată în temeiul Codului de procedură civilă (GPK).

Codul de procedură civilă:

„Capitolul opt. Taxe și onorarii, secțiunea I – Costul procedurii

Costul procedurii
Articolul 68. Valoarea monetară a obiectului cauzei reprezintă costul procedurii.

Costul procedurii
Articolul 69. (1) Valoarea costului procedurii este:
1. în cadrul litigiilor care au ca obiect creanțe monetare: suma solicitată;

Stabilirea costului procedurii:
Articolul 70. (1) Costul procedurii este specificat de reclamant. Costul procedurii poate fi contestat, fie de către pârât, fie de către instanță, acționând din oficiu, cel târziu în cursul primei audieri pentru examinarea cauzei. În cazul unei discrepanțe între costul indicat și costul real, instanța stabilește costul procedurii.
(2) Hotărârea instanței prin care se majorează costul procedurii face obiectul unei contestații printr-un recurs interlocutoriu.
(3) În cazul în care costul procedurii este dificil de apreciat în momentul introducerii acțiunii, instanța stabilește un cost aproximativ al procedurii și, ulterior, se percepe o taxă suplimentară sau taxa excedentară este restituită în funcție de costul stabilit de instanță atunci când soluționează cauza.

Secțiunea II. Taxe de stat și onorarii

Răspunderea pentru taxe și onorarii
Articolul 71. (1) În scopul soluționării cauzei, se percep taxe de stat asupra costului procedurii și taxe judiciare. În cazul în care costul procedurii nu poate fi apreciat, cuantumul taxei de stat este stabilit de instanță.

Taxele de stat
Articolul 73. (3) Taxele de stat se percep, în conformitate cu un barem adoptat de Consiliul de Miniștri, atunci când se prezintă o cerere de protecție sau de facilitare și atunci când se emite documentul pentru care se percepe o taxă.

Anexele care însoțesc cererea
Articolul 128. Următoarele documente se prezintă împreună cu cererea:
1. procura, în cazul în care declarația este depusă de un mandatar;
2. dovada plății taxelor de stat și a onorariilor, în cazul în care se datorează astfel de taxe de stat și onorarii;
3. copii ale cererii și ale anexelor acesteia, în funcție de numărul pârâților.

Verificarea cererii
Articolul 129. (1) Instanța verifică conformitatea cererii.
(2) În cazul în care cererea nu este conformă cu cerințele prevăzute la articolul 127 alineatul (1) și la articolul 128, reclamantului i se pune în vedere să remedieze neconformitățile în decurs de o săptămână și este informat cu privire la posibilitatea de a recurge la asistență judiciară, în caz de nevoie și în cazul în care are dreptul la o astfel de asistență. În cazul în care adresa reclamantului nu este indicată și nu este cunoscută de instanță, comunicarea se efectuează prin afișarea, timp de o săptămână, a unei notificări într-un loc desemnat în acest scop, la sediul instanței.
(3) În cazul în care reclamantul nu remediază neconformitățile, cererea și anexele se returnează, iar în cazul în care adresa este necunoscută, cererea rămâne la biroul instanței, la dispoziția reclamantului. Împotriva returnării cererii poate fi formulat un recurs interlocutoriu fără a se prezenta o copie pentru serviciu.”

Baremul taxelor de stat percepute de instanțele de judecată în temeiul Codului de procedură civilă
„Secțiunea I
Taxe percepute în cadrul procedurilor judiciare
Articolul 1. Pentru o cerere, o cerere reconvențională sau o cerere formulată de un terț cu drepturi independente se percepe o taxă egală cu 4% din costul procedurii, dar nu mai mică de 50 BGN.”

Taxele judiciare se plătesc numai prin transfer bancar într-un cont al instanței.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxele de stat sunt percepute în momentul introducerii acțiunii. Reclamantul trebuie să anexeze la cerere dovada plății oricăror taxe de stat și onorarii datorate.

Cât trebuie să plătesc?

Taxa de stat în Republica Bulgaria pentru astfel de acțiuni este de 4% din costul procedurii, dar nu mai mică de 50 BGN.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care reclamantul nu anexează la cerere dovada plății taxelor de stat datorate în momentul introducerii acțiunii, instanța va transmite reclamantului o comunicare prin care îi va solicita să plătească taxele de stat în termen de o săptămână. În cazul în care adresa reclamantului nu este indicată și nu este cunoscută de instanță, comunicarea se efectuează prin afișarea, timp de o săptămână, a unei notificări într-un loc desemnat în acest scop, la sediul instanței.
În cazul în care reclamantul nu remediază neconformitățile, cererea și anexele se returnează, iar în cazul în care adresa este necunoscută, cererea rămâne la biroul instanței, la dispoziția reclamantului. În astfel de cazuri, acțiunea este respinsă.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxele judiciare se plătesc numai prin transfer bancar într-un cont al instanței, iar documentul de plată trebuie să fie prezentat, prin intermediul grefei, judecătorului/completului de judecată care examinează cauza. Taxele judiciare nu pot fi plătite în numerar la casieria instanței. Fiecare instanță are un contract cu o bancă care furnizează servicii instanței. Conturile bancare pot fi găsite pe site-ul oficial al instanței.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Taxele judiciare se plătesc numai prin transfer bancar într-un cont al instanței, iar documentul de plată trebuie să fie prezentat, prin intermediul grefei, judecătorului/completului de judecată care examinează cauza.

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Republica Cehă

Introducere

Ce taxe trebuie să plătesc?

Care este cuantumul acestora?

Care sunt consecințele achitării cu întârziere a taxelor?

Cum și unde plătesc taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit taxele?

Introducere

Taxele judiciare sunt reglementate de Legea nr. 549/1991 privind taxele judiciare. În anexa la lege este prevăzut un barem al taxelor, care constituie venituri la bugetul de stat.

Taxele se plătesc prin transfer bancar în contul instanței competente. Taxele care nu depășesc suma de 5 000 CZK pot fi plătite și prin intermediul timbrelor fiscale.

Ce taxe trebuie să plătesc?

În cadrul procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă, taxele judiciare trebuie plătite în conformitate cu reglementările generale. Aceleași reguli se aplică și în cazul altor proceduri civile.

Care este cuantumul acestora?

Cuantumul taxelor de procedură este stabilit ca sumă fixă sau ca procent, în cazul taxelor a căror bază este exprimată ca valoare monetară. Taxele exprimate ca procent se calculează înmulțind baza de calcul a taxei cu tipul de taxă aplicabilă. Taxele individuale sunt prevăzute în baremul taxelor anexat la Legea nr. 549/1991 privind taxele judiciare.

În cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, este relevantă regula fundamentală bazată pe criteriul plății. Pentru o cerere de deschidere a unei proceduri judiciare civile privind o plată de până la 20 000 CZK, taxa este de 1 000 CZK.

Care sunt consecințele achitării cu întârziere a taxelor?

Dacă taxa de procedură care trebuie plătită la momentul depunerii unei cereri de sesizare a instanței, a unei căi de atac, a unui recurs în casație sau a unei contestații în anulare nu a fost achitată, instanța stabilește un termen de plată a acesteia de cel puțin 15 zile și îi solicită plătitorului să o achite. În mod excepțional, instanța poate stabili un termen de plată mai scurt. Dacă termenul acordat a expirat, iar plătitorul nu a achitat taxa, instanța suspendă procedura. Plata taxei după expirarea termenului nu va fi luată în considerare.

Dacă instanța care soluționează calea de atac constată că taxa care trebuie plătită la momentul introducerii căii de atac nu a fost achitată, îi solicită plătitorului să o achite într-un termen de cel puțin 15 zile. În mod excepțional, instanța care soluționează calea de atac poate stabili un termen de plată mai scurt. Dacă termenul acordat a expirat, iar plătitorul nu a achitat taxa, instanța care soluționează calea de atac suspendă procedura. Plata taxei după expirarea termenului nu va fi luată în considerare. Procedura în fața instanței care soluționează calea de atac se aplică mutatis mutandis.

Dacă decizia de suspendare a procedurii pe motiv de neachitare a taxei devine definitivă, obligația de plată se stinge.

Cum și unde plătesc taxele judiciare?

Taxele se plătesc prin transfer bancar în contul instanței competente. Datele bancare sunt publicate pe site-ul web al fiecărei instanțe, accesibil de pe portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/. Taxele care nu depășesc suma de 5 000 CZK pot fi plătite și prin intermediul timbrelor fiscale.

Cauzele referitoare la taxele de procedură sunt judecate de instanța competentă să soluționeze cauza în primă instanță.

Ce fac după ce am plătit taxele?

Prin transferul de bani în contul bancar al instanței competente sau prin furnizarea de timbre fiscale instanței competente, este îndeplinită obligația plătitorului de a plăti taxe judiciare. Nu trebuie să prezentați alte documente în instanță.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Germania

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt prevăzute în Legea referitoare la taxele judiciare (Gerichtskostengesetz).

Instanța emite o factură pentru taxele judiciare care trebuie achitate. Taxele judiciare trebuie plătite la momentul depunerii cererii de sesizare a instanței, însă evoluția procedurii nu depinde de achitarea taxelor.

Pe lângă solicitant, orice persoană căreia o astfel de răspundere îi este impusă de instanță sau orice persoană care își asumă răspunderea în cadrul unei tranzacții judiciare trebuie, de asemenea, să plătească taxe judiciare.

Ce taxe se plătesc?

Taxele specifice sunt enumerate într-o anexă la Legea referitoare la taxele judiciare (Kostenverzeichnis, denumită în continuare „KV-GKG”). La punctul 1210 din KV-GKG se prevede o rată de taxare de 3,0 pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. În cazul încetării anticipate a procedurii, rata de taxare scade, ajungând la 1,0 (punctul 1211 din KV-GKG).

Cuantumul taxei se stabilește în funcție de suma care face obiectul litigiului, care este, de obicei, egală cu valoarea creanței solicitate.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Se aplică următoarele taxe:

Sume de până la
EUR

Rată de taxare de 3,0
EUR

Rată de taxare de 1,0
EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,0

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

În plus față de taxe, trebuie plătite toate costurile suportate, cum ar fi cheltuielile cu notificările, cu martorii, cu experții și cu interpreții.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Taxele judiciare neplătite vor fi recuperate prin executare silită de către trezoreria instanței ( Gerichtskassen).

Cum plătesc taxele judiciare?

Plata se poate efectua prin virament bancar în contul menționat în factură, fiind necesar să se precizeze și numărul de referință al dosarului.

a) Prin virament bancar

Se poate efectua plata prin virament bancar.

b) Prin card de credit

Nu se poate efectua plata prin card de credit.

c) Prin debitare directă din contul dvs. bancar

Nu se poate efectua plata prin debitare directă.

d) Alte metode de plată (a se preciza)

Nu sunt disponibile alte metode de plată.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Evoluția procedurii nu depinde de efectuarea plății.

Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Estonia

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Dacă depuneți o cerere în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă la o instanță din Estonia, va trebui să plătiți aceeași taxă de stat ca atunci când depuneți o cerere națională. Taxele de stat și alte costuri procedurale sunt reglementate de Codul de procedură civilă (tsiviilkohtumenetluse seadustik) și de Legea privind taxele de stat (riigilõivuseadus). Taxele de stat și costurile procedurale care trebuie plătite instanței pot fi achitate numai prin virament bancar.

Ce taxe se plătesc?

Atunci când depuneți cererea, va trebui să plătiți o taxă de stat pentru a acoperi costurile procedurii.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Dacă depuneți o cerere în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă la o instanță din Estonia, va trebui să plătiți aceeași taxă de stat ca atunci când depuneți o cerere națională. Cuantumul taxei de stat depinde de suma de bani pe care o solicitați. De exemplu, va trebui să plătiți o taxă de stat de 100 EUR pentru o creanță de 500 EUR, o taxă de stat de 175 EUR pentru o creanță de 1 000 EUR, o taxă de stat de 200 EUR pentru o creanță de 1 500 EUR și o taxă de stat de 225 EUR pentru o creanță de 2 000 EUR.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Trebuie să plătiți taxa de stat în avans, atunci când depuneți cererea. Dacă nu ați plătit taxa de stat, instanța vă va da posibilitatea să o plătiți într-un termen stabilit de aceasta. Dacă nu plătiți taxa de stat în termenul stabilit, instanța vă va respinge cererea.

Cum plătesc taxele judiciare?

Taxele de stat pot fi plătite numai prin virament bancar. Cardurile de credit nu sunt acceptate. În cazul tuturor plăților care trebuie efectuate către instanțe, beneficiarul este Ministerul de Finanțe.

Dacă plătiți în avans taxa de stat, trebuie să menționați cât mai precis posibil modalitatea de achitare a taxei de stat. Dacă plătiți taxa de stat prin intermediul unui portal, de exemplu portalul de înregistrare a societăților comerciale sau dosarul electronic public, plății i se atribuie întotdeauna un număr de referință unic, conex cererii respective.

Mai multe informații privind conturile în care se plătește taxa de stat și numerele de referință ale instanțelor sunt publicate pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al instanțelor din Estonia.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Trebuie să furnizați instanței informațiile care confirmă efectuarea plății taxei de stat, astfel încât aceasta să poată verifica primirea taxei de stat. Aceste informații sunt următoarele: numele persoanei care a plătit taxa de stat, date privind banca și contul în care taxa de stat a fost plătită, suma plătită și data efectuării plății. Instanța poate verifica recepționarea plății în mod electronic, ceea ce înseamnă că nu trebuie să transmiteți ordinul de plată care confirmă efectuarea plății taxei de stat. Totuși, instanța poate solicita acest ordin de plată, dacă este necesar.

Ultima actualizare: 06/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Irlanda

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Partea 9 din instrumentul statutar S.I. nr. 22 din 2014 se referă la plata taxelor judiciare pentru documentele specifice procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă. Partea 2 din instrumentul statutar S.I. nr. 22 din 2014 se referă la plata taxelor judiciare în cadrul procedurilor civile ale tribunalului districtual și care sunt comune ambelor domenii.

Recent, serviciile online ale instanțelor - Linkul se deschide într-o fereastră nouăCourts Services Online au introdus, de asemenea, servicii online care vă permit să creați, să consultați, să plătiți și să depuneți cereri, inclusiv cereri cu valoare redusă, după crearea unui cont. Sistemul este deschis tuturor persoanelor fizice și juridice.

Ce fel de taxe se plătesc?

Trebuie plătite taxe la depunerea următoarelor documente în legătură cu cererile cu valoare redusă la grefierul responsabil de cererile cu valoare redusă:

 1. la depunerea cererii inițiale;
 2. la depunerea unei notificări de litigiu cu cerere reconvențională;
 3. *** la depunerea unei cereri de anulare a unei hotărâri;
 4. *** la depunerea unei cereri de recurs la Tribunalul de Circuit (Circuit Court);
 5. *** la emiterea citației sub forma de Subpoena Ad Testificandum sau Duces Tecum (citarea martorului).

*** Aceste documente nu sunt menționate în partea 9 din instrumentul statutar S.I. nr. 22 din 2014, însă figurează în partea 2 din instrumentul statutar S.I. nr. 22 din 2014.

Cât va trebui să plătesc?

Rubrică

(1)

Taxă

(2)

Document care trebuie ștampilat

(3)

La depunerea unei cereri la grefierul responsabil cu cererile cu valoare redusă

25,00 EUR

Cererea sau cardul pentru taxe judiciare

La depunerea unei notificări de litigiu cu cerere reconvențională la grefierul responsabil cu cererile cu valoare redusă

25,00 EUR

Notificarea sau cardul pentru taxe judiciare

La depunerea unei cereri de anulare a unei hotărâri

15,00 EUR

Notificarea sau cardul pentru taxe judiciare

La depunerea unei cereri de recurs la Tribunalul de Circuit

25,00 EUR

Notificarea sau cardul pentru taxe judiciare

La emiterea citației sub forma de Subpoena Ad Testificandum sau Duces Tecum (citarea martorului)

15,00 EUR

Prima citație

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la depunerea cererii, actul este returnat reclamantului și se solicită plata.

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la depunerea unei notificări de litigiu cu cerere reconvențională, documentul respectiv este evaluat pentru a se determina dacă cererea reconvențională a pârâtului este valabilă. Dacă răspunsul este DA, documentul este returnat pârâtului și se solicită plata. Dacă răspunsul este NU, documentul este returnat pârâtului și se explică de ce cererea reconvențională nu este valabilă. Se pune la dispoziția pârâtului un nou formular de notificare de litigiu, care trebuie completat și returnat grefierului responsabil cu cererile cu valoare redusă.

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la depunerea unei cereri de anulare a unei hotărâri în termenul prevăzut, judecătorul care prezidează va fi informat în legătură cu acest fapt la data depunerii cererii. Se poate emite un decret în atenția executorului judecătoresc (sheriff) să execute hotărârea inițială pronunțată în absență. .

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la depunerea unei cereri de recurs la Tribunalul de Circuit, dosarul nu va fi transmis Tribunalului de Circuit. Se poate emite un decret în atenția executorului judecătoresc (sheriff) să execute decretul dat inițial de instanță.

În cazul în care taxa judiciară nu este plătită la emiterea citației sub forma de Subpoena Ad Testificandum sau Duces Tecum (citarea martorului), citația nu este valabilă.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele pot fi plătite în orice birou de ștampilări ale unui tribunal districtual prin următoarele metode:

numerar sau cec/ordin poștal/ordin de plată al cărui beneficiar este grefierul-șef.

Taxele pot fi plătite, de asemenea, prin trimiterea unui cec/ordin poștal/ordin de plată al cărui beneficiar este grefierul-șef către biroul instanței districtuale relevante.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Dacă plata se efectuează într-un birou de ștampilări ale unui tribunal districtual, trebuie păstrată chitanța primită de la executor (court officer) și documentul (documentele) ștampilat(e) trebuie depuse la grefierul responsabil de cererile cu valoare redusă.

Dacă plata se efectuează prin trimiterea unui cec/ordin poștal/ordin de plată al cărui beneficiar este grefierul-șef, trebuie păstrată o copie a metodei de plată și chitanța originală care atestă expedierea. Acestea vor fi necesare ca probe în cazul în care instanța solicită dovada efectuării plății.

Atunci când biroul pentru cererile cu valoare redusă primește plăți pentru un document, biroul ștampilează documentul și păstrează la dosar chitanța pentru taxa plătită.

Ultima actualizare: 11/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Grecia

Introducere

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă are ca scop principal simplificarea și accelerarea soluționării litigiilor transfrontaliere referitoare la cererile cu valoare redusă în Uniunea Europeană, precum și reducerea costurilor acestor proceduri între statele membre.

Ce taxe se plătesc?

Pentru a putea depune la instanță o cerere care să fie soluționată în conformitate cu procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, trebuie să se plătească taxe judiciare corespunzătoare unui procent (mic) din suma solicitată de reclamant. Taxele se plătesc la depunerea cererii.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Suma este stabilită de instanță și este proporțională cu valoarea despăgubirilor solicitate de reclamant. De exemplu, în cazul în care reclamantul solicită suma de 5 000 EUR, taxele judiciare vor fi de aproximativ 65 EUR.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă taxele judiciare nu sunt plătite la timp, instanța poate fie (a) să stabilească un termen în care reclamantul trebuie să prezinte dovada achitării acestora, fie (b) să respingă cererea.

Cum plătesc taxele judiciare?

În general, taxele judiciare se plătesc în numerar la Trezorerie. Grefierii pot explica procedura de plată părților interesate. Nu este posibil (pentru moment) să se plătească taxele judiciare prin card de credit sau prin virament bancar.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dovada plății taxelor judiciare furnizată de Trezorerie se anexează la dosar împreună cu cererea.

Ultima actualizare: 14/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Spania

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă nu este inclusă în procedurile supuse taxei judiciare.

Ultima actualizare: 06/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Croaţia

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare din Republica Croația sunt stabilite prin Legea nr. 118/18 privind taxele judiciare (Zakon o sudskim pristojbama) și prin Decretul cu privire la cuantumul taxelor judiciare (Uredba o tarifi sudskih pristojbi), adoptate de guvernul Republicii Croația.

În conformitate cu articolul 5 din Legea privind taxele judiciare, taxele prevăzute în Decretul cu privire la cuantumul taxelor judiciare se plătesc prin plată fără numerar, în numerar, în timbre fiscale emise de Republica Croația sau prin mijloace electronice.

În conformitate cu reglementările speciale, pentru petițiile depuse pe cale electronică prin intermediul sistemului informatic care este utilizat în activitatea judecătorească, se plătește o taxă la depunere. Suma plătită este jumătate din valoarea taxei stabilită în Decretul cu privire la cuantumul taxelor judiciare.

Pentru deciziile comunicate de către o instanță pe cale electronică, în conformitate cu reglementările speciale, prin intermediul sistemului informatic care este utilizat în activitatea judecătorească, se plătește jumătate din valoarea taxei stabilite în Decretul cu privire la cuantumul taxelor judiciare, dacă plata este efectuată în termen de trei zile de la data notificării electronice.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxele judiciare se plătesc în toate procedurile judiciare civile și comerciale. În conformitate cu articolul 11 din Legea privind taxele judiciare, următoarele categorii sunt scutite de la plata taxelor:

 1. Republica Croația și autoritățile administrației publice;
 2. persoanele și organismele care exercită autoritatea publică în procedurile care decurg din exercitarea acestor competențe;
 3. lucrătorii implicați în litigii și în alte proceduri legate de exercitarea drepturilor lor care decurg din contractul de muncă;
 4. funcționarii publici și angajații implicați în litigii de contencios administrativ legate de exercitarea drepturilor lor care rezultă din contractul de muncă;
 5. veteranii cu handicap ai Războiului de independență al Croației, pe baza documentelor justificative, precum și persoanele cu handicap, pe baza documentelor justificative emise de Departamentul de expertiză, reabilitare profesională și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
 6. soții/soțiile, copiii și părinții soldaților care au fost uciși, care au dispărut și care au fost încarcerați în Războiul de independență al Croației, pe baza documentelor corespunzătoare care dovedesc statutul lor;
 7. soții/soțiile, copiii și părinții persoanelor care au fost ucise, care au dispărut și care au fost încarcerate în Războiul de independență al Croației, pe baza documentelor corespunzătoare care dovedesc statutul lor;
 8. refugiații, persoanele strămutate și persoanele returnate, pe baza documentelor justificative;
 9. beneficiarii de ajutor social care primesc indemnizație de subzistență;
 10. organizațiile umanitare, organizațiile care se ocupă de protecția familiilor persoanelor care au fost ucise, care au dispărut și care au fost încarcerate în timpul desfășurării de activități umanitare și organizațiile persoanelor cu handicap;
 11. copiii care participă ca parte la procedurile privind obligația de întreținere sau la procedurile privind cereri care se bazează pe acest drept;
 12. părțile care inițiază proceduri pentru stabilirea maternității sau a paternității și proceduri pentru recuperarea cheltuielilor suportate în perioada sarcinii și pentru nașterea unui copil în afara căsătoriei;
 13. părțile care solicită restabilirea capacității juridice;
 14. minorii care solicită autorizare pentru a se căsători;
 15. părțile la o acțiune de încredințare a unui copil și de stabilire a modalităților de exercitare a relației personale cu un copil;
 16. părțile care inițiază proceduri privind drepturile care decurg din pensia obligatorie și din asigurarea generală de sănătate, privind drepturile șomerilor prevăzute în reglementările privind ocuparea forței de muncă și privind drepturile de protecție socială;
 17. părțile care inițiază proceduri pentru protecția drepturilor și libertăților omului garantate prin constituție împotriva actelor individuale finale;
 18. părțile implicate în litigii pentru compensarea prejudiciilor cauzate de poluarea mediului;
 19. sindicatele și asociațiile sindicale de nivel superior implicate în acțiuni civile privind aprobarea judiciară a înlocuirii și în litigii colective de muncă, precum și reprezentanții sindicali implicați în acțiuni civile în contextul exercitării competențelor comitetului de întreprindere;
 20. consumatorii care au calitatea de debitori în cadrul procedurii de faliment;
 21. alte persoane și organisme, astfel cum prevăd legile speciale.

Statele străine sunt scutite de la plata taxelor, dacă se prevede astfel prin tratate internaționale sau în condiții de reciprocitate.

În caz de incertitudine cu privire la condițiile de reciprocitate, instanța va solicita o explicație din partea Ministerului de Justiție.

Scutirea de la punctul 10 se aplică acelor organizații umanitare pentru care ministrul responsabil cu protecția socială emite o decizie în acest sens.

Scutirea de la plata taxelor judiciare nu se aplică organismelor municipalităților și orașelor cu excepția cazului în care, în conformitate cu o lege specială, acestora le-a fost delegată exercitarea autorității publice.

În cadrul procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă, se percep următoarele taxe:

 • pentru o cerere - plătește reclamantul;
 • pentru depunerea unei întâmpinări - plătește pârâtul;
 • pentru o hotărâre - plătește reclamantul;
 • pentru recurs - plătește partea care formulează recursul;
 • pentru răspunsul la un recurs - plătește persoana care depune răspunsul la dosar (răspunsul este opțional).

Cât trebuie să plătesc?

I. Pentru o cerere, o cerere reconvențională, o hotărâre și o opoziție la o ordonanță de plată, trebuie achitată o taxă judiciară proporțională cu valoarea litigiului (calculată exclusiv la valoarea cererii principale, fără dobândă și costuri), după cum urmează:

peste

până la valoarea de HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Se plătește o taxă de 500,00 HRK pentru sumele care depășesc 15 000,00 HRK, la care se adaugă 1 % pentru orice sumă care depășește 15 000,00 HRK, dar nu mai mult de 5 000,00 HRK.

II. Pentru depunerea unei întâmpinări și pentru răspunsul la un recurs se plătește jumătate din taxa menționată la punctul I.

III. Pentru recursul la o hotărâre se plătește dublul cuantumului taxelor judiciare menționate la punctul I.

IV. În cazul în care ajunge la o înțelegere judiciară în decursul procedurii judiciare, nu se plătește taxa judiciară.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă una dintre părți nu achită taxa în termenul prevăzut sau nu informează instanța cu privire la aceasta, în termen de 15 zile, instanța va anexa un certificat de încuviințare a executării la decizia privind taxa sau la decizia adoptată cu privire la plângere și o va transmite către agenția financiară în vederea executării silite a debitului din fondurile părții în cauză, în conformitate cu dispozițiile legii care reglementează executarea hotărârilor judecătorești asupra activelor monetare.

În conformitate cu articolul 28 din Legea privind taxele judiciare, instanța trebuie mai întâi să notifice partea la acțiunea în instanță în legătură cu obligația sa de a achita taxa, iar în cazul în care partea nu se conformează imediat notificării, instanța trebuie să avertizeze partea să achite taxa în termen de trei zile. Dacă partea în cauză nu se conformează sau nu s-a prezentat la acțiunea în instanță pentru care se datorează taxa și nu a achitat taxa, instanța va adopta o decizie cu privire la taxă, la care se adaugă o taxă suplimentară de HRK 100, care trebuie achitată.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxele judiciare se plătesc prin plată fără numerar, în numerar, în timbre fiscale emise de Republica Croația sau prin mijloace electronice de plată.

Taxa în numerar poate fi plătită și la serviciul de contabilitate al instanței, caz în care instanța este obligată să plătească acești bani la venitul bugetar provenit din taxele judiciare în termen de cinci zile de la data încasării.

Taxele pot fi plătite în timbre fiscale în cazul în care taxa este mai mică de 100 HRK.

Informațiile privind metoda de plată a taxelor trebuie să fie disponibile pe site-ul consiliului e-Bulletin, pe site-urile instanțelor și la grefa instanțelor.

Taxele judiciare pot fi plătite prin orice bancă sau oficiu poștal către bugetul de stat al Republicii Croația.

Pentru a plăti taxele judiciare din străinătate, trebuie să fie incluse următoarele informații:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

Cont Giro (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Număr referință: 5045-20735-PIN (sau alt număr personal de identificare pentru plătitor)

Beneficiar: Ministerul Finanțelor al Republicii Croația, în numele Tribunalului comercial din Zagreb

Descrierea plății ar trebui să includă taxa pentru cauza ________ (numărul dosarului și o descriere a plății, de exemplu taxă judiciară pentru o propunere de emitere a ordinului european de plată).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

După efectuarea plății, dovada plății trebuie trimisă instanței care sesizate cu cauza pentru care se plătește taxa și va include o trimitere la numărul dosarului aflat în curs de soluționare (dacă se cunoaște numărul dosarului) sau, în cazul în care a fost depusă recent o cerere pentru emiterea unui ordin european de plată, atunci cererea trebuie însoțită de dovada plății prin virament bancar.

Părțile trebuie să transmită periodic documente către instanță prin poștă (prin scrisoare recomandată sau simplă) sau în format electronic, într-o formă corespunzătoare cu reglementările speciale, prin intermediul sistemului informatic care este utilizat în activitatea judecătorească.

Ultima actualizare: 02/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Italia

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Normele privind cheltuielile de judecată sunt stabilite în textul consolidat al actelor cu putere de lege și al normelor administrative privind cheltuielile de judecată cuprinse în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul prezidențial nr. 115 din 30 mai 2002.

Ce fel de taxe se plătesc?

În cadrul acțiunilor civile, fiecare parte suportă costurile aferente propriilor sale acte și costurile actelor necesare acțiunii în cazul în care legea sau instanța dispune că aceste cheltuieli trebuie suportate de partea respectivă (articolul 8 din textul consolidat privind cheltuielile de judecată, Decretul prezidențial nr. 115/2002).

În cadrul acțiunilor civile se percep următoarele taxe:

 • taxa standard;
 • cheltuielile de notificare;
 • taxele pentru eliberarea de copii.

Cât va trebui să plătesc?

Sumele care trebuie plătite sunt stabilite la articolele 13 și 30 din Decretul prezidențial nr. 115/2002 în ceea ce privește taxa standard și, respectiv, avansul forfetar pentru comunicările sau notificările efectuate la cererea grefei.

Taxele pentru eliberarea de copii sunt reglementate de articolul 267 și următoarele din Decretul prezidențial nr. 115/2002 și sunt enumerate în tabelele 6, 7 și 8 anexate la decretul prezidențial menționat.

În conformitate cu articolul 46 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 374/1991 de instituire a justiției de pace, pentru actele și măsurile a căror valoare nu depășește 1 033 EUR nu se plătește decât taxa standard.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În caz de neplată, instanța judecătorească sau societatea însărcinată cu recuperarea acestor creanțe (în acest sens s-a încheiat o convenție cu Equitalia Giustizia s.p.a) transmite un aviz de plată care cuprinde informațiile necesare pentru regularizarea plății taxei standard (articolul 248 din Decretul prezidențial nr. 115/2002).

În caz de neplată a taxelor pentru eliberarea de copii și a sumei prevăzute la articolul 30 din Decretul prezidențial nr. 115/2002, instanța judecătorească poate refuza primirea actului (articolul 285 din Decretul prezidențial nr. 115/2002).

Cum pot plăti taxele judiciare?

În Italia plata se poate efectua prin intermediul unui cont poștal, al formularului F23 sau al timbrelor care pot fi cumpărate la tutungeriile și magazinele autorizate.

Plățile din străinătate se efectuează prin transfer bancar.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

După efectuarea plății, trebuie să se transmită instanței judecătorești dovada de plată corespunzătoare.

Ultima actualizare: 18/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Cipru

În Cipru, Regulamentul de procedură privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 este Regulamentul de procedură din 2008 referitor la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, care este în vigoare de la 1 ianuarie 2009.

Ultima actualizare: 11/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Letonia

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 33 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), cheltuielile de judecată (tiesāšanās izdevumi) cuprind:

1) o taxă de stat (valsts nodeva);

2) o taxă de servicii (kancelejas nodeva);

3) cheltuieli aferente examinării unei cauze

Pentru fiecare cerere depusă în instanță trebuie plătită o taxă de stat – o cerere inițială, o cerere reconvențională, o cerere introdusă de o terță parte cu o cerere separată privind obiectul litigiului în procedura inițiată deja, o cerere într-o formă sau o procedură specială ori o altă cerere prevăzută în Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 34 din Legea privind procedura civilă.

Se plătește o taxă de servicii:

 1. pentru eliberarea unei copii a unui document într-o cauză, precum și pentru reemiterea unei hotărâri sau decizii judecătorești, 7,11 EUR;
 2. pentru eliberarea unui certificat, 2,85 EUR;
 3. pentru eliberarea copiei duplicat a unui titlu de execuție, 14,23 EUR;
 4. pentru certificarea intrării în vigoare a unei hotărâri judecătorești, dacă hotărârea trebuie prezentată unor autorități străine, 4,27 EUR;
 5. pentru convocarea martorilor, 4,27 EUR per persoană.
Cheltuieli aferente examinării unei cauze:
 1. sume care se plătesc martorilor și experților:
 2. cheltuieli asociate audierii martorilor sau efectuării investigațiilor la fața locului;
 3. cheltuieli efectuate pentru găsirea pârâtului;
 4. cheltuieli legate de executarea unei hotărâri judecătorești;
 5. cheltuieli legate de servicii, de eliberarea și traducerea comunicărilor instanței și a altor documente judiciare;
 6. costurile publicării de anunțuri în ziare;
 7. costurile asociate angajamentelor și securității.

Taxa de stat nu poate fi achitată electronic.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxa de stat se plătește pentru cererile cu valoare redusă înaintate instanței.

Se plătește taxă de servicii pentru eliberarea unei copii a unui document într-o cauză, precum și pentru reemiterea unei hotărâri sau decizii judecătorești, pentru eliberarea unui certificat, pentru eliberarea copiei duplicat a unui titlu de execuție, pentru certificarea intrării în vigoare a unei hotărâri judecătorești, dacă hotărârea trebuie prezentată unor autorități străine și pentru convocarea martorilor.

Se plătesc cheltuieli aferente examinării unei cauze pentru sumele care se plătesc martorilor și experților, cheltuieli asociate audierii martorilor sau efectuării de investigații la fața locului, cheltuieli efectuate pentru găsirea pârâtului, cheltuieli legate de executarea unei hotărâri judecătorești, cheltuieli legate de servicii, de eliberarea și traducerea comunicărilor instanței și a altor documente judiciare, costurile publicării de anunțuri în ziare, costurile asociate angajamentelor și securității.

Cât trebuie să plătesc?

Atunci când depuneți o cerere, trebuie să plătiți o taxă de stat egală cu 15 % din suma creanței, dar nu mai mică de 71,41 EUR. Nu se plătesc taxe de stat pentru cererile aferente obligațiilor de întreținere pentru un copil sau pentru un părinte.

Instanța obligă partea căzută în pretenții la plata tuturor cheltuielilor de judecată ale părții care a avut câștig de cauză. În cazul în care cererea este admisă numai în parte, instanța dispune ca cheltuielile de judecată să fie rambursate reclamantului proporțional cu partea din pretenții satisfăcută, iar pârâtului proporțional cu partea din pretenții respinsă. Nu se poate recupera taxa de stat pentru o plângere auxiliară (blakus sūdzība) împotriva unei hotărâri a instanței sau pentru reluarea unor proceduri judiciare după ce hotărârea judecătorească a fost pronunțată în lipsă.

În cazul în care reclamantul își retrage cererea, acesta trebuie să ramburseze cheltuielile de judecată suportate de către pârât. În acest caz, pârâtul nu va trebui să ramburseze cheltuielile de judecată suportate de către reclamant. Însă, în cazul în care reclamantul își retrage cererea deoarece pârâtul a dat curs cererii sale în mod benevol după depunerea cererii, instanța va dispune, la cererea reclamantului, ca pârâtul să ramburseze cheltuielile de judecată ale reclamantului.

În cazul în care instanța respinge acțiunea, aceasta, la cererea pârâtului, va dispune ca reclamantul să ramburseze cheltuielile de judecată plătite de pârât.

În cazul în care un reclamant este scutit de la plata cheltuielilor de judecată, pârâtul va fi obligat să plătească cheltuielile de judecată achitate de reclamant către veniturile statului proporțional cu partea din cerere care a fost admisă.

Se plătește o taxă de servicii:

 1. pentru eliberarea unei copii a unui document într-o cauză, precum și pentru reemiterea unei hotărâri sau decizii judecătorești, 7,11 EUR;
 2. pentru eliberarea unui certificat, 2,85 EUR;
 3. pentru eliberarea copiei duplicat a unui titlu de execuție, 14,23 EUR;
 4. pentru certificarea intrării în vigoare a unei hotărâri judecătorești, dacă hotărârea trebuie prezentată unor autorități străine, 4,27 EUR;
 5. pentru convocarea martorilor, 4,27 EUR per persoană.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul în care o cerere nu este însoțită de documentele care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege, instanța, în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 133 din Legea privind procedura civilă (Civilprocesa likums), nu va mai da curs cererii și va stabili un termen până la care reclamantul va putea elimina deficiențele.

În cazul în care reclamantul elimină deficiențele în termenul prevăzut, cererea se consideră ca fiind depusă la data la care aceasta a fost prezentată pentru prima dată în instanță.

În cazul în care reclamantul nu elimină deficiențele în termenul stabilit, se consideră că cererea nu a fost depusă și va fi restituită reclamantului.

Restituirea unei cereri reclamantului nu îl împiedică pe acesta să o depună din nou în instanță, în conformitate cu procedurile ordinare prevăzute de lege.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxa de stat și taxa de servicii pot fi plătite în contul Trezoreriei de Stat (Valsts kase). Cheltuielile legate de examinarea unei cauze pot fi plătite în contul administrației instanțelor (Tiesu administrācija).

Taxa pentru activitățile instanței (taxă de stat )(Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 34 din Legea privind procedura civilă, cu excepția punctului șase):

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare 90000050138

Numărul de cont: LV55TREL1060190911200

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se face în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice ̶̶̶̶̶– numele și numărul de înregistrare.

Taxa pentru cererea de eliberare a unui titlu executoriu sau a unui alt document de executare (o taxă de stat)(Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 34 din Legea privind procedura civilă punctul șase) se plătește după cum urmează:

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare 90000050138

Numărul de cont: LV71TREL1060190911300

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de stat se face în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Taxa de servicii (Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 38 din Legea privind procedura civilă) se plătește după cum urmează:

Taxa de servicii într-o instituție judecătorească:

Beneficiar: Valsts kase

Numărul de înregistrare 90000050138

Numărul de cont: LV39TREL1060190911100

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata unei taxe de servicii se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Cheltuieli legate de examinarea unei cauze (Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecțiunea 39 din Legea privind procedura civilă);

Instanțele districtuale (municipale) și instanțele regionale:

Beneficiar: Tiesu administrācija

Numărul de înregistrare 90001672316

Numărul de cont: LV51TREL2190458019000

Banca beneficiarului: Valsts kase

Codul BIC TRELLV22

Scopul plății: „21499”, și indicați datele de identificare ale persoanei sau ale cauzei: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare. În cazul în care plata cheltuielilor aferente examinării unei cauze se efectuează în numele unei alte persoane, trebuie furnizate informații care permit identificarea persoanei respective: numărul cauzei (dacă se cunoaște); pentru persoanele fizice, numele, prenumele și codul numeric personal; pentru persoanele juridice, numele și numărul de înregistrare.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Atunci când înaintați o cerere în instanță, trebuie să anexați documente care confirmă plata taxelor de stat și a altor cheltuieli de judecată în conformitate cu procedura și în cuantumul prevăzut de lege.

Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Lituania

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Pentru cererile europene cu valoare redusă se percepe o taxă judiciară de timbru în cuantumul specificat la articolul 80 alineatul (1) punctul (1) din Codul de procedură civilă lituanian (Civilinio proceso kodeksas).

În conformitate cu Hotărârea nr. 1240 a Guvernului Republicii Lituania din 27 octombrie 2011 de aprobare a normelor de calculare, plată, compensare și rambursare a taxei judiciare de timbru, această taxă poate fi plătită și prin mijloace electronice.

Ce taxe sunt aplicabile?

Taxa judiciară de timbru se plătește în cuantumul specificat la punctul următor.

Cât trebuie să plătesc?

În funcție de valoarea cererii de despăgubire, 3%, dar nu mai puțin de 50 LTL. În cazul în care actele de procedură și anexele lor sunt depuse la instanță doar în format electronic, se percepe o sumă egală cu 75% din taxa de timbru aplicabilă actului de procedură respectiv, dar nu mai mică de 10 LTL.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cererea trebuie să fie însoțită de documente și de alte dovezi care să servească drept bază pentru cererile solicitantului, precum și de dovezi că taxa judiciară de timbru a fost plătită.

În cazul în care taxa judiciară de timbru nu a fost plătită, instanța emite un ordin care stabilește un termen adecvat pentru remedierea situației, ce nu poate fi mai scurt de șapte zile. Ordinul este expediat cel târziu în ziua lucrătoare următoare emiterii sale.

Dacă partea la procedură care depune actul de procedură a respectat instrucțiunile instanței în termenul specificat, se consideră că actul de procedură a fost depus la data depunerii sale inițiale în instanță. În caz contrar, se consideră că actul de procedură nu a fost depus și, în cel mult cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru remedierea situației, judecătorul emite un ordin de returnare a actului de procedură, împreună cu orice document însoțitor, către persoana care l-a depus.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Taxa judiciară de timbru se plătește în contul de venituri bugetare al Inspectoratului Fiscal de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor, prin metoda aleasă de persoana în cauză (e-banking, plata în numerar, transfer bancar etc.).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dovada plății taxei judiciare de timbru o constituie ordinul de plată sau un alt document de confirmare a plății, care trebuie să conțină următoarele detalii:

 1. numele, prenumele și codul numeric personal al plătitorului (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății);
 2. numele, prenumele și codul numeric personal al celeilalte părți (pârât, debitor etc.) (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății);
 3. data efectuării plății;
 4. codul plății;
 5. suma plătită;
 6. scopul plății (indicat ca „taxă judiciară de timbru”, și denumirea instanței unde sunt inițiate procedurile).

În cazul în care taxa judiciară de timbru este plătită de un reprezentant al părții la procedură (avocat, asistent al avocatului sau o altă persoană care reprezintă interesele părții), ordinul de plată sau un alt document care confirmă plata ar trebui să includă, pe lângă detaliile enumerate mai sus, numele, prenumele și codul numeric personal (pentru persoanele juridice: denumirea și numărul de identificare al societății) ale părții reprezentate.

În cazul în care taxa judiciară de timbru este plătită prin mijloace electronice, nu sunt necesare documente care să confirme plata.

Ultima actualizare: 02/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Luxemburg

Care sunt taxele aplicabile?

Nu există costuri fixe pentru soluționarea unui litigiu de către instanțele civile („sesizarea instanței civile”), cu excepția costurilor aferente acțiunilor efectuate de executorii judecătorești și a onorariilor avocaților. În principiu, nu se suportă cheltuieli de judecată la instanțele civile. Pot apărea costuri după pronunțarea unei hotărâri, ocazionate de executarea hotărârii, la cererea părții care a obținut câștig de cauză.

Ultima actualizare: 02/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Ungaria

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Normele care reglementează taxele judiciare care trebuie plătite în cadrul procedurilor inițiate în Ungaria în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt prevăzute în Legea nr. XCIII din 1990 privind taxele. Conform acestor norme, în momentul inițierii procedurii, trebuie plătită o taxă egală cu 6 % din valoarea creanței, fie prin achiziționarea unui timbru fiscal de la oficiul poștal, fie prin plata taxei către autoritatea fiscală de stat. Taxa poate fi, de asemenea, plătită autorității fiscale de stat prin transfer bancar.

Ce taxe sunt aplicabile?

Atunci când se inițiază proceduri cu privire la cererile cu valoare redusă, trebuie plătite taxe judiciare.

Cât trebuie să plătesc?

În cazul creanțelor monetare, trebuie plătită o taxă egală cu 6 % din valoarea creanței, excluzând taxele suplimentare (dobânzi, costuri), în timp ce în cazul creanțelor nemonetare, trebuie plătită o taxă egală cu 6 % din valoarea estimată a creanței, dar nu mai mică de 15 000 HUF. În cazul creanțelor monetare în altă monedă decât forintul, taxa se plătește pentru valoarea creanței la cursul valutar mediu al băncii centrale aplicabil la data depunerii cererii.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Solicitanții care nu achită taxa în momentul inițierii procedurii primesc o cerere de plată din partea instanței. În cazul în care solicitantul nu se conformează în termenul dat, instanța va respinge cererea.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

 1. Taxa de procedură poate fi plătită prin achiziționarea unui timbru fiscal. Timbrele fiscale pot fi achiziționate de la oficiile poștale. În cazul în care taxa de procedură este plătită prin achiziționarea unui timbru fiscal, suma este rotunjită în sus sau în jos, astfel încât niciun rest sub 50 HUF nu este luat în considerare, în timp ce orice rest peste 50 HUF este socotit la valoarea de 100 HUF.
 2. De asemenea, solicitantul poate plăti taxa de procedură pe baza unui calcul efectuat de către autoritatea fiscală de stat. În acest caz, formularul de cerere trebuie trimis, împreună cu o copie, autorității fiscale de stat. Taxa calculată poate fi plătită utilizând un ordin de plată furnizat de autoritatea fiscală de stat sau prin transfer în contul specificat de autoritatea fiscală de stat ori, dacă este posibil, prin card bancar. Pentru calcularea taxei de procedură, formularul de cerere poate fi depus la orice direcție fiscală județeană (din capitală) a Autorității Naționale Fiscale și Vamale (Nemzeti Adóv és Vámhivatal).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

 1. În cazul în care taxa de procedură este plătită prin achiziționarea unui timbru fiscal, acesta trebuie aplicat pe cerere, iar cererea trebuie înaintată apoi instanței. Timbrul fiscal aplicat pe cerere nu trebuie modificat sau marcat de către client în niciun fel.
 2. În cazul în care taxa de procedură este plătită pe baza unui calcul, autoritatea fiscală de stat certifică pe cerere faptul că cererea a fost prezentată în scopul calculării taxei, după care cererea poate fi înaintată instanței.
Ultima actualizare: 08/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Malta

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare aplicabile în cadrul acestei proceduri sunt următoarele:

Lista de tarife A din a doua anexă la legislația secundară 380.01, Normele privind Tribunalul pentru cereri cu valoare redusă (Regoli dwar Tribunal Għal Talbiet Zgħar);

articolul 2 din Lista de tarife B din Codul de organizare și de procedură civilă, care constituie capitolul 12 din Legislația Maltei.

Taxele judiciare nu pot fi plătite prin mijloace electronice.

Ce taxe se plătesc?

Formularul A - Formular de cerere

Formularul C - Formular de răspuns

Formularul D - Certificat privind o hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă

Ce sumă trebuie să plătesc?

Formularul A - Formular de cerere: taxă judiciară de 40,00 EUR și 7,20 EUR pentru notificarea fiecărui pârât

Formularul C - Formular de răspuns: taxă judiciară de 25,00 EUR și 7,20 EUR pentru notificare

Formularul D - Certificat privind o hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă: taxă judiciară de 20,00 EUR

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Formularul nu va fi prelucrat decât după efectuarea plății.

Cum plătesc taxele judiciare?

Taxele judiciare pot fi plătite în următorul cont bancar:

Titularul contului

MALTA GOVERNMENT CASHIER

IBAN (număr de cont bancar internațional)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Cheia Băncii Naționale

SORT CODE 01100

Numărul contului

40001EUR-CMG5-001-H

Cod BIC/SWIFT

MALTMTMT

Denumirea băncii

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa băncii

CASTILLE PLACE

VALLETTA

MALTA

Moneda contului

EUR

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Trebuie să prezentați chitanța eliberată de banca prin intermediul căreia s-a efectuat tranzacția.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Ţările de Jos

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă [Regulamentul (CE) nr. Linkul se deschide într-o fereastră nouă861/2007, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009], cererile se depun la instanța competentă în temeiul normelor generale de competență ratione loci prin completarea formularului A. Scopul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este să simplifice și să accelereze soluționarea cererilor transfrontaliere cu o valoare de până la 5 000 EUR. Regulamentul se aplică în relațiile dintre toate statele membre ale UE, cu excepția Danemarcei.

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este pusă la dispoziția justițiabililor ca alternativă la procedurile prevăzute de legislațiile statelor membre. O hotărâre pronunțată în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă este recunoscută și executorie într-un alt stat membru, fără să fie necesară o hotărâre de încuviințare a executării și fără să existe vreo posibilitate de a contesta recunoașterea acesteia.

Au fost întocmite formulare-tip pentru procedura cu privire la cererile cu valoare redusă în toate limbile UE. Pentru inițierea procedurii, trebuie completat formularul A. Orice documente relevante, cum ar fi chitanțe sau facturi, trebuie anexate la acest formular.

Singura situație în care executarea într-un alt stat membru poate fi refuzată este situația în care aceasta este incompatibilă cu o altă hotărâre pronunțată în celălalt stat membru între aceleași părți. Executarea are loc în conformitate cu normele și procedurile naționale ale statului membru în care hotărârea este executată.

Ce taxe sunt aplicabile?

Cuantumul taxelor judiciare depinde de valoarea creanței sau a cererii. A se vedea, de asemenea: Cât trebuie să plătesc?

Cât trebuie să plătesc?

Taxele aplicabile pentru 2019 sunt defalcate după cum urmează:

Natura sau valoarea creanței sau a cererii

Taxe judiciare pentru alte persoane decât persoanele fizice

Taxe judiciare pentru persoanele fizice

Taxe judiciare pentru persoanele care nu dispun de posibilități materiale

Cauze referitoare la o creanță sau cerere:

- pentru o sumă nedeterminată sau

- pentru o sumă de cel mult

500 EUR

121 EUR

81 EUR

81 EUR

Cazuri referitoare la o creanță sau o cerere cu o valoare care depășește suma de:

500 EUR dar nu mai mult de 12 500 EUR

486 EUR

231 EUR

81 EUR

Pentru mai multe informații, puteți consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul judiciar din Țările de Jos și Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul de asistență judiciară din Țările de Jos (Raad voor rechtsbijstand).

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Taxele judiciare trebuie plătite în avans. Dacă plata nu se efectuează în termen de 1 lună, cererea va fi respinsă și cazul va fi închis.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

O factură trimisă poate fi plătită prin transfer (electronic sau în alt mod).

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

După efectuarea plății, pârâtul este notificat și i se solicită să completeze și să returneze formularul de răspuns.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

Formularul A

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul judiciar din Țările de Jos

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul de asistență judiciară din Țările de Jos

Ultima actualizare: 25/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Austria

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, documentul de inițiere a procedurii este denumit cerere (Klage), astfel cum este prevăzut și în legislația națională. Prin urmare, legislația austriacă privind taxele judiciare nu conține o dispoziție națională separată pentru cererile depuse în temeiul acestui regulament. În ceea ce privește cererea și procedurile ulterioare în primă instanță, se aplică punctul 1 privind taxele (Tarifpost 1) din Legea austriacă privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz), care se aplică tuturor procedurilor judiciare civile naționale.

Ce taxe sunt aplicabile?

Pentru această procedură se aplică punctul 1 privind taxele din Legea privind taxele judiciare, în conformitate cu nota 1 de la Punctul 1 privind taxele din aceeași lege. Această taxă forfetară se plătește indiferent dacă procedura judiciară este finalizată sau nu. Se aplică reduceri numai în cazul în care cererea este imediat retrasă sau respinsă înainte de a-i fi notificată sau comunicată părții adverse (reducere la un sfert din cuantumul taxei) (nota 3 de la punctul 1 privind taxele din Legea privind taxele judiciare) sau dacă se ajunge la o tranzacție judiciară legală în cadrul primei ședințe de judecată (reducere la jumătate din cuantumul taxei). (nota 2 de la punctul 1 privind taxele din Legea privind taxele judiciare) În conformitate cu sistemul taxelor judiciare din Austria, numai cererea de chemare în judecată (în acest caz, cererea din cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) face obiectul unei taxe în cadrul procedurilor judiciare civile în primă instanță. Nu există taxe judiciare suplimentare pentru procedurile ulterioare derulate în primă instanță.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Legea privind taxele judiciare, obligația de plată a taxei judiciare izvorăște la depunerea cererii. Dacă acțiunea este extinsă ulterior, obligația de plată a taxei izvorăște odată cu depunerea înscrisurilor prin care se extinde obiectul acțiunii. În cadrul negocierilor, obligația de plată izvorăște odată cu înregistrarea prelungirii cererii sau a unei înțelegeri care depășește obiectul cererii inițiale. Taxa trebuie plătită în acest moment. Cererile de scutire de la plata taxelor judiciare trebuie, de asemenea, depuse cu titlu de asistență judiciară (Verfahrenshilfe) cel mai târziu până la această dată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de această scutire.

Reexaminarea hotărârii în temeiul articolului 18 din regulament este gratuită.

Cât trebuie să plătesc?

Calcularea taxelor judiciare pentru procedurile în primă instanță depinde de valoarea obiectului cererii (suma în litigiu, astfel cum este indicată în cerere sau, ulterior, în prelungirea cererii) și de numărul părților. Cu titlu ilustrativ, a se vedea mai jos tabelul complet al cuantumului taxelor prevăzute la punctul 1 privind taxele din Legea privind taxele judiciare (valabile la 1 august 2017; Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind taxele judiciare):

Punctul 1 privind taxele

Valoarea obiectului cererii

Taxa care trebuie plătită

nu depășește

150 EUR

23 EUR

depășește

150 EUR, dar nu depășește

300 EUR

45 EUR

depășește

300 EUR, dar nu depășește

700 EUR

64 EUR

depășește

700 EUR, dar nu depășește

2 000 EUR

107 EUR

depășește

2 000 EUR, dar nu depășește

3 500 EUR

171 EUR

depășește

3 500 EUR, dar nu depășește

7 000 EUR

314 EUR

depășește

7 000 EUR, dar nu depășește

35 000 EUR

743 EUR

depășește

35 000 EUR, dar nu depășește

70 000 EUR

1 459 EUR

depășește

70 000 EUR, dar nu depășește

140 000 EUR

2 919 EUR

depășește

140 000 EUR, dar nu depășește

210 000 EUR

4 380 EUR

depășește

210 000 EUR, dar nu depășește

280 000 EUR

5 840 EUR

depășește

280 000 EUR, dar nu depășește

350 000 EUR

7 299 EUR

depășește

350 000 EUR

1,2 % din valoarea litigiului, plus 3 488 EUR

Dacă există mai mult de două părți, se poate percepe o suprataxă de 10% - 50% în conformitate cu articolul 19a din Legea privind taxele judiciare.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În cazul întârzierii plății, se percepe o penalizare fixă de 22 EUR (cuantum valabil la 1 august 2017), în temeiul articolului 31 din Legea privind taxele judiciare. Cu toate acestea, plata cu întârziere a taxei judiciare nu are nicio influență asupra derulării procedurii civile în sine. Procedurile judiciare nu depind de plata taxelor judiciare - acestea se derulează complet independent.

Recuperarea taxelor judiciare de către autoritatea judiciară este reglementată de Legea austriacă privind recuperarea cheltuielilor judiciare (Gerichtliches Einbringungsgesetz). Dacă autoritatea judiciară trebuie să emită un ordin de plată (un titlu executoriu pentru recuperarea taxei judiciare) în conformitate cu articolul 6a din Legea privind taxele judiciare, întrucât taxa judiciară nu a fost achitată, se aplică o taxă suplimentară de 8 EUR (cuantum valabil la 1 ianuarie 2014).

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Modalitatea de plată este reglementată în articolul 4 din Legea privind taxele judiciare. În conformitate cu articolul 4, taxele pot fi plătite prin card bancar cu funcție ATM sau prin card de credit, prin depozit sau prin transfer bancar în contul instanței competente sau prin plată în numerar la aceeași instanță. Datele bancare ale instanței în cauză sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Federal al Justiției, la fila „Instanțe de judecată” (Gerichte).

În plus, toate taxele pot fi plătite și prin debit direct dacă instanța (sau, în general, sistemul judiciar austriac) a fost autorizată să încaseze taxele judiciare dintr-un cont notificat de partea care datorează taxele și să le depună în contul unei instanțe. În acest caz, cererea (în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) trebuie să indice contul din care urmează să fie încasate taxele și autorizația de a le încasa, de exemplu prin includerea referinței „Gebühreneinzug!” sau „AEV!”. Pentru o autorizare limitată, cererea poate indica, de asemenea, suma maximă care urmează să fie debitată [articolele 5 și 6 din Ordonanța privind debitul direct (Abbuchungs-und Einziehungs-Verordnung)].

La depunerea cererii în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă prin utilizarea sistemului austriac e-Justiție (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV), taxele trebuie plătite prin debit direct. În acest caz, nu se poate indica un plafon al sumei care urmează să fie debitată.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

În cazul în care autoritățile federale au dreptul să solicite taxe judiciare la depunerea cererii (în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă) și nu există o autorizație de debit direct, atunci dovada că taxa a fost achitată (dovada transferului) trebuie anexată la cerere (articolul 4 din Legea privind taxele judiciare). Dacă plata se efectuează cu cardul bancar, cardul de credit, prin depunere sau transfer în contul instanței competente sau prin debit direct din contul părții în cauză, Agenția Federală pentru Contabilitate din Austria informează autoritatea judiciară cu privire la încasarea plăților efectuate în contul instanței la o dată ulterioară. Procedura aferentă notificării privind plata taxelor se încheie atunci când se furnizează dovada plății (integrale).

În cazul unei plăți excedentare, se poate depune o cerere de rambursare a taxelor judiciare plătite în plus [articolul 6c alineatul (1) punctul (1) din Legea privind recuperarea plăților judiciare] în termen de cinci ani.

Ultima actualizare: 17/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Polonia

Introducere

Ce taxe se plătesc?

Ce sumă trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare aplicabile în cadrul procedurilor civile sunt reglementate de Legea din 28 iulie 2005 privind cheltuielile de judecată în materie civilă [text consolidat: Monitorul Oficial (Dziennik Ustaw) din 2014, punctul 1025]. Ca regulă generală, se plătește o taxă pentru orice acțiune în justiție, inclusiv pentru cererile depuse în cadrul unei proceduri reglementate de Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

Legea privind cheltuielile de judecată în materie civilă (titlul IV – Scutirea de la plata cheltuielilor de judecată) permite depunerea unei cereri de exonerare de obligația de a achita taxele judiciare.

Ce taxe se plătesc?

Taxele judiciare aplicabile în cadrul unei proceduri cu privire la cererile cu valoare redusă au o valoare fixă.

Ce sumă trebuie să plătesc?

Pentru cererile depuse în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă, se percepe o taxă fixă de 100 PLN (articolul 27b din Legea privind cheltuielile de judecată în materie civilă). Pentru căile de atac, se percepe aceeași taxă (articolul 18 coroborat cu articolul 27b din legea menționată).

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În temeiul articolului 1262 alineatul (1) din Legea din 17 noiembrie 1964 – Codul de procedură civilă (Monitorul Oficial nr. 43, punctul 269, cu modificările ulterioare), instanțele nu se vor pronunța asupra unui act de procedură decât dacă taxele judiciare datorate au fost achitate. Cu alte cuvinte, taxele judiciare trebuie plătite la momentul depunerii actului de procedură (cererii introductive) sau, în caz contrar, trebuie să se înainteze instanței competente o cerere de exonerare de obligația de a achita taxele judiciare.

Consecințele procedurale ale neplății taxelor judiciare aferente unei act de procedură sunt prevăzute, printre altele, la Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolele 130 și Linkul se deschide într-o fereastră nouă1302 din Codul de procedură civilă.

În temeiul articolului 130 din Codul de procedură civilă, dacă instanța nu se poate pronunța asupra unui act de procedură (inclusiv asupra unei cereri introductive) din cauza neachitării taxelor judiciare, președintele completului de judecată îi va solicită părții să le plătească în termen de o săptămână, în caz contrar actul de procedură fiindu-i restituit. Dacă actul de procedură a fost depus de o persoană care locuiește în străinătate și care nu are un reprezentant desemnat în Polonia, președintele completului de judecată va stabili un termen pentru plata taxei, care nu poate fi mai scurt de o lună. Dacă taxa nu este plătită în termenul stabilit, actul de procedură îi este restituit părții. Dacă taxa este achitată în termenul stabilit, actul de procedură produce efecte juridice de la data depunerii sale.

În temeiul articolului 1302 din Codul de procedură civilă, dacă un avocat sau un avocat specializat în brevete depune un act de procedură fără a plăti taxa datorată (sumă fixă sau proporțională cu valoarea obiectului litigiului specificată de către parte), actul de procedură îi este restituit părții, fără să i se solicite să achite respectiva taxă. Cu toate acestea, dacă taxa aferentă actului de procedură este plătită în termen de o săptămână de la notificarea deciziei de restituire, actul produce efecte juridice de la data depunerii sale.

Cum plătesc taxele judiciare?

Modalitățile de plată a taxelor judiciare în cauzele civile sunt reglementate de Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdonanța Ministrului Justiției din 31 ianuarie 2006 de stabilire a modalităților de plată a taxelor judiciare percepute în cauzele civile (Monitorul Oficial nr. 27, punctul 199), care pune în aplicare Legea privind cheltuielile de judecată în materie civilă.

Taxele judiciare percepute în cauzele civile pot fi plătite, sub altă formă decât numerarul, în contul curent al instanței competente (informațiile privind acest cont pot fi obținute direct de la instanță sau de pe site-ul web al Ministerului Justiției), direct la casieria instanței sau sub formă de timbre fiscale, care pot fi achiziționate de la casieria instanței.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

După ce taxa a fost achitată și s-a verificat dacă dosarul conține toate actele necesare, instanța va soluționa cauza în spatele ușilor închise. Instanța poate programa o audiere doar în cazurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 861/2007.

Ultima actualizare: 08/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - România

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

Referitor la sistemul taxelor judiciare de timbru precizăm că acesta este reglementat de Ordonanța de urgență nr. 80/2013, în vigoare de la 26.06.2013. Acest act normativ a fost adoptat ca urmare a modificării cadrului legal de desfășurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum și punerea în aplicare a noilor instituții adoptate prin Codul civil.

Taxele judiciare de timbru sunt datorate de către toate persoanele fizice și juridice și reprezintă plata serviciilor prestate de către instanțele judecătorești, precum și de către Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Taxele judiciare de timbru se pot plăti, în România, în sistem on-line, însă până în prezent un sistem electronic de plată nu este funcțional.

Ce fel de taxe se plătesc?

Taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanță, cât și pentru exercitarea căilor de atac, în condițiile prevăzute de lege.

Persoanele fizice pot beneficia, la cerere, de reduceri, scutiri și eșalonări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele juridice pot beneficia de facilități la plata taxelor judiciare de timbru în condițiile art. 42, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013.

Cât va trebui să plătesc?

În stadiul actual al legislației taxa judiciară de timbru pentru introducerea cererii se stabilește potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 astfel:

 1. până la valoarea de 500 lei - 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;
 2. între 501 lei și 5.000 lei - 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;
 3. între 5.001 lei și 25.000 lei - 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 taxa judiciară de timbru se plătește anticipat. Dacă până la termenul prevăzut de lege sau stabilit de instanță reclamantul nu îndeplinește obligația de plată a taxei, cererea va fi anulată ca netimbrată sau, după caz, va fi soluționată în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal. De asemenea, în situația în care cererea de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru a fost respinsă, iar reclamantul nu a achitat în termenul stabilit de instanță taxa de timbru datorată și nu a depus la dosar dovada plății, instanța procedează la anularea cererii ca netimbrată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.

Taxele judiciare de timbru pot fi plătite în numerar la Direcțiile de Taxe și Impozite ale unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința sau în care persoana juridică își are sediul.

Totodată, taxele judiciare de timbru pot fi plătite prin virament bancar și în sistem on-line.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Chitanța de plată a taxelor judiciare de timbru, eliberată în cazul plăților efectuate în numerar sau ordinul de plată se depun odată cu înregistrarea cererii de chemare în judecată.

Chitanțele sau după caz, ordinele de plată privind taxele judiciare de timbru nu au un format standard, fiind eliberate în forma acceptată de unitatea la care se face plata.

În cazul în care taxa judiciară de timbru este plătită după ce reclamantul a primit comunicarea instanței în acest sens, acesta trebuie să depună la dosarul cauzei dovada plătii taxei în termen de 10 zile de la primirea comunicării.

Depunerea dovezii de plata a taxei de timbru se poate realiza personal la sediul instanței sau prin poștă cu indicarea numărului de dosar (numărul cauzei) pentru care plata a fost făcută, numărul de dosar fiind menționat în comunicarea pe care instanța o trimite părții.

Ultima actualizare: 19/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Slovenia

Introducere

Ce taxe sunt aplicabile?

Cât trebuie să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

Taxele judiciare aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt enumerate în Legea privind taxele judiciare din Slovenia (Zakon o sodnih taksahUradni list RS - Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia) nr. 37/08, 97/10, 63/13, Linkul se deschide într-o fereastră nouă58/14 Decizia Curții Constituționale, Linkul se deschide într-o fereastră nouă19/15 - Decizia Curții Constituționale, 30/16 și 10/17–ZPP-E (Legea de modificare a legii privind procedura civilă contencioasă); denumite în continuare: ZST-1, care este legea generală privind taxele judiciare.

ZST-1 (articolul 6) reprezintă temeiul juridic pentru plata taxelor judiciare folosind numerar, mijloace electronice de plată și alte mijloace de plată valabile, care se aplică și pentru plata taxelor aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă. În practică, taxele judiciare pot fi plătite pe cale electronică prin serviciile de plată prin internet puse la dispoziție de bănci.

Ce taxe sunt aplicabile?

Pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă se aplică o taxă judiciară unică. Persoana obligată la plata taxei judiciare este reclamantul, iar plata trebuie efectuată în momentul depunerii cererii de chemare în judecată.

Cât trebuie să plătesc?

Cuantumul taxei judiciare pe care reclamantul trebuie să o plătească în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă la depunerea cererii de chemare în judecată depinde de valoarea cererii:

 • dacă valoarea cererii este sub 300 EUR, taxa este de 54 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 301 EUR și 600 EUR, taxa este de 78 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 601 EUR și 900 EUR, taxa este de 102 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 901 EUR și 1 200 EUR, taxa este de 126 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 1 201 EUR și 1 500 EUR, taxa este de 150 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 1 501 EUR și 2 000 EUR, taxa este de 165 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 2 001 EUR și 2 500 EUR, taxa este de 180 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 2 501 EUR și 3 000 EUR, taxa este de 195 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 3 001 EUR și 3 500 EUR, taxa este de 210 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 3 501 EUR și 4 000 EUR, taxa este de 225 EUR,
 • dacă valoarea cererii este cuprinsă între 4 001 EUR și 4 500 EUR, taxa este de 240 EUR,
dacă valoarea cererii este cuprinsă între 4 501 EUR și 5 000 EUR, taxa este de 255 EUR.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă reclamantul nu achită taxa judiciară la timp, instanța desfășoară totuși procedura, iar taxa judiciară va fi recuperată prin executare silită, dacă este necesar.

Cum pot să plătesc taxele judiciare?

ZST-1 (articolul 6) reprezintă temeiul juridic pentru plata taxelor judiciare folosind numerar, mijloace electronice de plată și alte mijloace de plată valabile, care se aplică și pentru plata taxelor aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.

În practică, taxele judiciare pot fi plătite pe cale electronică prin serviciile de plată prin internet puse la dispoziție de bănci sau direct prin intermediul prestatorului de servicii de plată sau la casieria instanței (folosind numerar sau un terminal POS).

Fiecare bancă are propriul serviciu de plată prin internet pentru efectuarea plăților electronice.

Persoana obligată la plata taxei o poate plăti în avans, adică la momentul depunerii cererii cu privire la inițierea procedurilor în instanță sau poate depune cererea la instanță și poate aștepta ca instanța să îi transmită un aviz de plată cu suma aplicabilă și toate celelalte date necesare pentru efectuarea plății.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Dacă taxa judiciară este plătită prin indicarea numărului de referință corespunzător (comunicat persoanei care trebuie să efectueze plata de către instanță în avizul de plată), persoana care trebuie să efectueze plata nu are obligația să furnizeze instanței nicio dovadă a plății. În astfel de cazuri, instanța este notificată cu privire la plată prin intermediul unui sistem bancar electronic special (UJPnet), în care numărul de referință corect este decisiv pentru ca plata în cauză să fie identificată.

Însă, în cazul în care taxa judiciară este plătită fără a se fi indicat numărul de referință corespunzător, persoana în cauză trebuie să îi prezinte instanței dovada plății. Nu există condiții formale speciale privind validitatea unei astfel de dovezi. Pe baza acestei dovezi, dacă este necesar, instanța verifică plata taxei judiciare pe platforma UJPnet (mai ales atunci când taxa judiciară nu este plătită prin intermediul casieriei instanței).

Ultima actualizare: 06/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Suedia

Introducere

Care sunt costurile aplicabile?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în timp util?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce fac după ce am plătit?

Introducere

„Orice persoană care sesizează instanța cu una dintre acțiunile enumerate mai jos trebuie să plătească o taxă, după cum urmează:

Acțiunile de categorie A... 900 SEK (1) /.../ în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 861/2007 din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă” [anexa la Regulamentul (1987: 452) privind taxele judiciare în instanțele de drept comun].

Taxa aplicabilă se plătește instanței sesizate. În prezent, nu există nicio posibilitate de a plăti taxa electronic, prin intermediul unei pagini web.

(1) Sume aplicabile începând cu 1 iulie 2014.

Care sunt costurile aplicabile?

Pentru procedura cu privire la cererile cu valoare redusă, se aplică o singură taxă judiciară, care se plătește la depunerea cererii. Nu se percep alte taxe pentru derularea procedurii sau pentru luarea unor alte măsuri procedurale.

Cât va trebui să plătesc?

Costurile procedurii se rezumă la taxa judiciară aplicabilă, care, începând cu 1 iulie 2014, este de 900 SEK.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare în timp util?

În cazul în care nu plătiți taxa judiciară, vi se va respinge cererea, iar instanța nu o va examina. Puteți depune ulterior o nouă cerere vizând aceeași chestiune.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Puteți plăti taxa judiciară aferentă unei cereri prin intermediul unui Linkul se deschide într-o fereastră nouăserviciu de plată electronică.

Ce fac după ce am plătit?

Nu trebuie să faceți nimic după ce ați efectuat plata și, ca regulă generală, nu trebuie să dovediți că plata a fost efectuată. Instanța corelează plățile efectuate cu cererile depuse. Pentru a facilita corelarea plății cu cererea dumneavoastră, este suficient ca, în momentul efectuării plății, să menționați numele dumneavoastră și al pârâtului. Puteți totuși păstra o dovadă a efectuării plății, întrucât ar putea fi necesar să o prezentați ulterior.

Ultima actualizare: 03/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Anglia şi Ţara Galilor

Introducere

Ce fel de taxe se plătesc?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce se întâmplă după ce plătesc?

Introducere

Solicitantul poate invoca Regulamentul privind cererile cu valoare redusă pentru a iniția o acțiune cu privire la o sumă de cel mult 2 000 EUR (fără să se ia în considerare toate dobânzile, cheltuielile și alte costuri) împotriva unui pârât într-o cauză transfrontalieră. O cauză are caracter transfrontalier în cazul în care cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința obișnuită într-un stat membru diferit de statul membru al instanței sesizate. Procedura poate fi utilizată atât pentru creanțele având ca obiect plata unei sume de bani, cât și pentru cele neevaluabile în bani, atât în materie civilă, cât și în materie comercială. În Anglia și în Țara Galilor procedurile de acest tip nu pot fi inițiate decât la tribunal (County Court), nu și la Înalta Curte (High Court).

Ce fel de taxe se plătesc?

Taxele judiciare aferente procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă sunt aceleaşi ca cele prevăzute pentru cererile cu valoare redusă de la nivel național.

Pentru a depune o cerere în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă solicitantul trebuie să achite taxele judiciare corespunzătoare. În cazul în care doriți să plătiți cu cartea de debit sau de credit, trebuie să comunicați datele cărții în anexa la „Formularul A - Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă” (Appendix to “European Small Claims Procedure, Form A”).

În cazul în care este necesar să se desfășoare o audiere, se va percepe, de asemenea, o taxă specifică.

În cazul în care va fi necesară executarea unei hotărâri pronunțate în cadrul unei astfel de proceduri, solicitantul va trebui să achite o taxă judiciară suplimentară. Puteți consulta informații mai detaliate privind tipurile de proceduri disponibile pe paginile dedicate procedurilor de executare silită din Anglia și Țara Galilor.

Cât va trebui să plătesc?

Taxele judiciare în vigoare în Anglia și Țara Galilor pot fi consultate în broșura Linkul se deschide într-o fereastră nouăEX50 - Civil and Family Court Fees

Din considerente de claritate, taxele pentru cererile cu valoare redusă indicate în tabelul de mai jos sunt cele valabile începând cu 17 noiembrie 2016. Este posibil să se aducă modificări taxelor judiciare, motiv pentru care este indicat să verificați de fiecare dată, adresându-vă instanței, reprezentantului dumneavoastră legal și oricăror alte persoane sau organizații implicate, dacă cuantumul taxei este încă valabil. Aceste taxe sunt exprimate în lire sterline (GBP); pentru a calcula echivalentul în euro trebuie efectuată o conversie la cursul din ziua în care doriți să depuneți cererea.

1.1 Taxele care trebuie plătite la deschiderea procedurilor (inclusiv în cazul procedurilor inițiate după autorizarea deschiderii acestora, cu excepția litigiilor pentru care este sesizat CCBC de către utilizatorii acestui centru sau a litigiilor înaintate de utilizatori ai Money Claim OnLine) în vederea recuperării unei sume de bani, în cazul în care suma solicitată:

Taxa de achitat (£)

a) nu depășește 300 £

35£

b) depășește 300£, dar este sub 500£

50£

c) depășește 500£, dar este sub 1 000£

70£

d) depășește 1 000£, dar este sub 1 500£

80£

e) depășește 1 500£, dar este sub 3 000£

115£

În cazul în care va avea loc o audiere, este posibil ca solicitantul să aibă de plătit o taxă suplimentară.

Taxa de achitat pentru desfășurarea unei audieri în cadrul unei proceduri privind o cerere cu valoare redusă, în cazul în care suma solicitată:

i) nu depășește 300 £

25£

ii) depășește 300£, dar este sub 500£

55£

ii) depășește 500£, dar este sub 1 000£

80£

iii) depășește 1 000£, dar este sub 1 500£

115£

iv) depășește 1 500£, dar este sub 3 000£

170£

Dacă doriți să obțineți executarea silită a creanței veți avea de achitat o taxă suplimentară.

Pentru a sesiza instanța trebuie să plătiți o taxă judiciară. În diferitele etape ale acțiunii în instanță veți avea de achitat taxe judiciare suplimentare. Este posibil să îndepliniți condițiile necesare pentru a obține o „scutire de la plata taxei” (în funcție de situația dumneavoastră personală), ceea ce înseamnă că nu aveți de plătit nicio taxă judiciară sau că puteți plăti numai o parte din cuantumul acesteia. În orice caz, trebuie să solicitați o scutire separată pentru fiecare taxă plătibilă pe parcursul procesului în instanță. Astfel, dacă solicitați, de exemplu, scutirea de taxe atunci când depuneți prima cerere, nu veți fi scutit decât de la plata taxelor judiciare aferente acestei prime etape. Această măsură se explică prin faptul că situația dumneavoastră personală poate evalua pe durata procesului și este posibil să nu mai îndepliniți condițiile pentru a beneficia de scutire într-o etapă ulterioară. Dimpotrivă, puteți deveni eligibil pentru o scutire de taxe în timpul judecării cauzei.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Dacă solicitantul nu completează corect datele relevante ale cărții de credit sau dacă plata nu este efectuată dintr-un motiv sau altul, instanța judecătorească îi va trimite formularul B (Form B) “Request by the court or tribunal to complete and/or rectify the claim form” („Cerere din partea instanței de a completa și/sau a rectifica formularul de cerere”), cerându-i să furnizeze datele unei cărți de credit valabile, pentru a face posibilă plata taxelor judiciare. Dacă nu se primește plata sumei solicitate acțiunea în instanță nu își urmează cursul.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Pentru achitarea taxei judiciare trebuie să se comunice instanței datele corecte necesare pentru efectuarea plății. La deschiderea procedurii, datele relevante ar trebui să fie furnizate în anexa la „Formularul A - Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă” (“European Small Claims Procedure, Appendix to Form A”).

Plata se efectuează, de obicei, cu cartea de debit/credit. Este posibil ca instanța sesizată să nu dispună de toate modalitățile de plată prevăzute în formularul A. Reclamantul ar trebui să contacteze instanța și să verifice care sunt modalitățile de plată ce pot fi utilizate.

Plata poate fi efectuată și prin telefon, cu cartea de credit. Numeroase instanțe dispun de echipamentele necesare pentru a efectua plăți cu cardul în acest mod, dar este indicat să se ia mai întâi legătura cu instanța sesizată pentru a obține confirmarea acestei posibilități.

Numai persoanele care dispun de o adresă în Regatul Unit pot efectua plăți electronice.

Ce se întâmplă după ce plătesc?

În cazul în care cererea a fost corect prezentată, instanța va notifica sau comunica pârâtului formularul de cerere (cu eventualele documente însoțitoare), împreună cu formularul de răspuns la procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă (European Small Claims Procedure Answer FormForm C) (formularul C). În același timp reclamantului i se trimite o notificare a deschiderii procedurii, însoțită de chitanța de confirmare a operațiunii de plată.

Chitanța va avea, în general, un format de 8x12 cm; în partea de sus se indică denumirea și adresa poștală a instanței, iar în partea de jos se indică suma plătită, însoțită de data și ora efectuării plății.

Pentru mai multe informații, a se consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăEuropean Union cross-border claims (Litigiile transfrontaliere în Uniunea Europeană).

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Irlanda de Nord

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă nu este inclusă în procedurile supuse taxei judiciare.

Ultima actualizare: 24/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Taxele judiciare aferente procedurii europene privind cererile cu valoare redusă - Scoţia

Introducere

Ce taxe se aplică?

Cât va trebui să plătesc?

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

Cum pot plăti taxele judiciare?

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Introducere

În Scoția, taxele judiciare pentru cererile cu valoare redusă sunt reglementate prin:

 • ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ (Statutory Instrument) scoțian 2018/481 astfel cum a fost modificat prin:
 • ordonanța de modificare din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/194.

Anexa 2, partea a II-a, numerele 16 și 38 se aplică cererilor europene cu valoare redusă începând cu 1 aprilie 2019.

Anexa 3, partea a II-a, numerele 16 și 38 se aplică cererilor europene cu valoare redusă începând cu 1 aprilie 2020.

Aceste taxe nu pot fi plătite electronic.

Ce taxe se aplică?

Pentru a depune la instanță o cerere europeană cu valoare redusă prin completarea formularului A din Regulamentul (UE) nr. 861/2007, este necesar să plătească o taxă care acoperă întreaga procedură judiciară.

Costul notificării sau comunicării documentelor prin poștă este inclus în această taxă, însă poate exista o taxă suplimentară în cazul în care notificarea sau comunicarea pârâtului trebuie efectuată de către agentul de sheriff-ului.

Nu există o taxă pentru depunerea unui răspuns la cerere prin completarea formularului C.

În mod normal, nu este necesară reprezentarea de către un avocat consultant (solicitor), dar dacă alegeți să beneficiați de serviciile unui avocat consultant, taxa nu include eventualele onorarii percepute de acesta.

Cât va trebui să plătesc?

Taxa actuală pentru introducerea unei cereri europene cu valoare redusă în instanță este de:

 • 19£ pentru sume de maximum 300£ sau 250€
 • 104£ pentru restul cererilor europene cu valoare redusă.

Taxa suplimentară pentru notificarea pârâtului de către agentul sheriff-ului este de 13£ (taxă administrativă), la care se adaugă costul serviciilor prestate de agent.

În conformitate cu articolul 8 din ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/481, astfel cum a fost modificat - o parte poate beneficia de scutirea de la plata taxei, de exemplu dacă are dreptul la anumite prestații publice, sau poate beneficia de asistență judiciară în materie civilă.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc taxele judiciare la timp?

În conformitate cu punctul 3 ordonanța din 2018 privind taxele judiciare aplicabile în cadrul Sheriff Courts - instrumentul legislativ 2018/481, astfel cum a fost modificat - instanța nu acceptă cererea și nu este obligată să acționeze dacă taxa nu este achitată.

Cum pot plăti taxele judiciare?

Taxele judiciare pot fi plătite:

 • prin cec către The Scottish Courts and Tribunals Service (Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția)
 • prin card de debit sau de credit; vă rugăm să verificați ce tipuri de card sunt acceptate de instanța competentă și dacă plata poate fi efectuată prin telefon.
 • prin ordin poștal către The Scottish Courts and Tribunals Service (Serviciul „Instanțe judecătorești” din Scoția)
 • în numerar; vă recomandăm să nu efectuați plăți în numerar prin poștă.

Ce trebuie să fac după efectuarea plății?

Instanța acceptă depunerea documentelor prin completarea formularului A din Regulamentul UE nr. 861/2007, precum și plata taxei judiciare. Documentele și plata ar trebui depuse la instanță sau trimise acesteia în același timp. Ca următor pas din cadrul procedurii, instanța îi va preda sau îi va trimite pârâtului fie formularul B, fie formularul 1, sau îi va notifica acestuia formularul A. Nu este necesar să se facă dovada plății.

Ultima actualizare: 04/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.