Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Získajte všetky informácie o poplatkoch, dostupných prostriedkoch úhrady, opatreniach po vykonaní platby atď. pri použití európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v každom členskom štáte.

Chystáte sa využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu? Ak áno, informujte sa o súdnych poplatkoch, ktoré je potrebné uhradiť. Všetky informácie týkajúce sa poplatkov, možných spôsobov úhrady a postupov po uhradení poplatkov atď. nájdete výberom príslušnej národnej vlajky uvedenej inde na tejto stránke.

Posledná aktualizácia: 07/07/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.