Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Rakúsko

Na tejto stránke nájdete informácie o rakúskych súdnych poplatkoch.

Autor obsahu
Rakúsko
Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Úvod

Podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa písomnosť, ktorou sa začína konanie, označuje ako „návrh“ (Klage), ako sa stanovuje aj vo vnútroštátnom práve. Rakúsky zákon o súdnych poplatkoch preto neobsahuje samostatné vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa návrhu podľa tohto nariadenia. Pre podanie návrhu a následné konanie prvého stupňa platí tarifná položka 1 (TP 1) zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – GGG), ktorá sa vzťahuje na všetky vnútroštátne občianskoprávne konania.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V konaniach o návrhoch týkajúcich sa európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa v prvom stupni uplatňuje podľa poznámky 1 tarifnej položky 1 zákona o súdnych poplatkoch tarifná položka 1 GGG. Tento paušálny poplatok je splatný bez ohľadu na to, či bude konanie dokončené. Zníženie poplatku sa uplatňuje len v prípade okamžitého stiahnutia alebo zamietnutia návrhu pred jeho doručením odporcovi (na jednu štvrtinu; poznámka 3 k TP 1 GGG), alebo ak sa prípad právoplatne vyrieši na prvom pojednávaní (na polovicu; poznámka 2 k TP 1 GGG). V rakúskom systéme súdnych poplatkov podlieha povinnosti úhrady poplatku v občianskoprávnom konaní v prvom stupni v zásade len podanie, ktorým sa iniciuje konanie, v tomto prípade teda návrh v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na následné konanie v prvom stupni sa neuplatňujú žiadne dodatočné súdne poplatky.

V súlade s § 2 (1) písm. a) GGG vzniká povinnosť úhrady poplatku podaním (doručením) návrhu v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súde (v prípade následného rozšírenia návrhu vzniká táto povinnosť doručením písomnosti; na pojednávaní vzniká táto povinnosť spísaním zápisnice o rozšírení návrhu alebo o zmiere, ktorý presahuje predmet návrhu). Poplatok sa musí uhradiť k tomuto dátumu. Najneskôr do tohto dátumu musí byť podaná aj žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku prostredníctvom právnej pomoci (v Rakúsku: Verfahrenshilfe), ak sú na to splnené podmienky.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 18 nariadenia je bezplatná.

Koľko musím zaplatiť?

Výpočet súdnych poplatkov sa v prvom stupni stanovuje podľa hodnoty predmetu sporu (hodnota sporu nároku uplatneného v návrhu a neskôr rozšírením návrhu) a počtu strán. Na ilustráciu je tu uvedený kompletný prehľad sadzieb podľa tarifnej položky 1 GGG (platné od 1. augusta 2017; úplné aktuálne znenie nájdete tu: zákon o súdnych poplatkoch):

Tarifná položka 1

Hodnota predmetu sporu

Výška poplatkov

do

150 EUR

23 EUR

od

150 EUR do

300 EUR

45 EUR

od

300 EUR do

700 EUR

64 EUR

od

700 EUR do

2 000 EUR

107 EUR

od

2 000 EUR do

3 500 EUR

171 EUR

od

3 500 EUR do

7 000 EUR

314 EUR

od

7 000 EUR do

35 000 EUR

743 EUR

od

35 000 EUR do

70 000 EUR

1 459 EUR

od

70 000 EUR do

140 000 EUR

2 919 EUR

od

140 000 EUR do

210 000 EUR

4 380 EUR

od

210 000 EUR do

280 000 EUR

5 840 EUR

od

280 000 EUR do

350 000 EUR

7 299 EUR

od

350 000 EUR

1,2 % hodnoty sporu plus 3 488 EUR

V prípade viac ako dvoch strán sa podľa § 19a GGG môže pripočítať pluralitná prirážka (od 10 do 50 %).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

V prípade oneskorenej platby je podľa § 31 GGG splatná fixná dodatočná suma, ktorá v súčasnosti predstavuje 22 EUR (od 1. augusta 2017). Oneskorené zaplatenie súdneho poplatku však nemá žiaden vplyv na priebeh samotného občianskeho súdneho konania. Konanie súdu nezávisí od zaplatenia súdnych poplatkov a je od neho úplne nezávislé.

Vymáhanie súdnych poplatkov súdnym orgánom je upravené v zákone o súdnom vymáhaní (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Ak musí súdny orgán v dôsledku nezaplatenia vydať platobný rozkaz (exekučný titul na vyberanie súdnych poplatkov) podľa § 6a GEG, treba zaplatiť dodatočný poplatok za výber, ktorý v súčasnosti (od 1. januára 2014) predstavuje 8 EUR.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Spôsob úhrady poplatkov je upravený v § 4 GGG. Podľa tohto ustanovenia môžu byť poplatky uhradené bankovými kartami s bankomatovou funkciou alebo kreditnými kartami, formou vkladu alebo prevodu na účet príslušného súdu alebo vkladom v hotovosti na tomto súde. Príslušné údaje o bankovom účte súdu sú uverejnené na internetovej stránke spolkového ministerstva spravodlivosti (v záložke „Gerichte“).

Okrem toho sa môžu všetky poplatky uhrádzať aj prostredníctvom inkasa, ak je súd (alebo všeobecne rakúske súdnictvo) vo vzťahu k účtu, ktorý mu bol oznámený dlžnou stranou, splnomocnený k inkasu súdnych poplatkov v prospech účtu súdu. Podanie (návrh v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu) musí v tomto prípade obsahovať údaj o účte, z ktorého sa majú poplatky sťahovať, a splnomocnenie k inkasu poplatkov [napr. použitím skratky „Gebühreneinzug!“ („stiahnutie poplatku“) alebo „AEV!“]. V prípade obmedzeného splnomocnenia je tiež možné stanoviť maximálnu sumu, ktorá môže byť stiahnutá [§§ 5 a 6 nariadenia o inkase (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)].

Ak sa návrh v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu podáva elektronicky, poplatky sa musia nutne uhrádzať prostredníctvom inkasa. Oznámenie maximálnej sumy na stiahnutie z účtu nie je v tomto prípade možné.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Ak je nárok spolkových orgánov na súdne poplatky odôvodnený predložením návrhu, v tomto prípade návrhu v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a neexistuje splnomocnenie na stiahnutie poplatkov, úhrada poplatkov sa musí preukázať pri podaní pripojením dokladu o platbe (prevode; § 4 GGG). O pripísaní na účet súdu pri platbe predpísaných poplatkov použitím bankových kariet, kreditných kariet, vkladom alebo prevodom na účet príslušného súdu a o inkase z účtu strany je súdny orgán neskôr spätne informovaný spolkovou účtovnou agentúrou. Dokladom o (úplnej) platbe sa ukončí konanie o predpise súdnych poplatkov.

V prípade preplatku existuje nárok na vrátenie navyše uhradených súdnych poplatkov [§ 6c ods. 1 (1) GEG)], ktorý je možné uplatniť do piatich rokov.

Posledná aktualizácia: 21/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.