Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Rakúsko

Na tejto stránke nájdete informácie o rakúskych súdnych poplatkoch.

Autor obsahu
Rakúsko

Úvod

Podľa nariadenia (ES) č. 861/2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sa písomnosť, ktorou sa začína konanie, označuje ako „návrh“ (Klage), ako sa stanovuje aj vo vnútroštátnom práve. Rakúsky zákon o súdnych poplatkoch preto neobsahuje samostatné vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa návrhu podľa tohto nariadenia. Pre podanie návrhu a následné konanie prvého stupňa platí tarifná položka 1 (TP 1) zákona o súdnych poplatkoch (Gerichtsgebührengesetz – GGG), ktorá sa vzťahuje na všetky vnútroštátne občianskoprávne konania.

Aké poplatky musím zaplatiť?

V konaniach o návrhoch týkajúcich sa európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa v prvom stupni uplatňuje podľa poznámky 1 k tarifnej položke 1 GGG tarifná položka 1 GGG. Tento paušálny poplatok je splatný bez ohľadu na to, či bude konanie dokončené. Zníženie poplatku sa uplatňuje len

  • v prípade okamžitého stiahnutia alebo zamietnutia návrhu pred jeho doručením odporcovi (na jednu štvrtinu; poznámka 3 k tarifnej položke 1 GGG), alebo
  • v prípade stiahnutia návrhu po doručení protistrane, no ešte pred prvým pojednávaním alebo na ňom (na polovicu; poznámka 4 písm. a) k tarifnej položke 1 GGG), alebo
  • ak sa vec urovná na prvom pojednávaní alebo v dôsledku mediácie začatej najneskôr na tomto pojednávaní na začiatku druhého pojednávania a toto vyrovnanie nadobudne účinnosť (na polovicu; poznámka 4 písm. b) k tarifnej položke 1 GGG).

V rakúskom systéme súdnych poplatkov podlieha povinnosti úhrady poplatku v občianskoprávnom konaní v prvom stupni v zásade len podanie, ktorým sa iniciuje konanie, v tomto prípade teda návrh v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Na následné konanie v prvom stupni sa neuplatňujú žiadne dodatočné súdne poplatky.

V súlade s § 2 bodom 1 písm. a) GGG vzniká povinnosť úhrady poplatku podaním (doručením) návrhu v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu na súde (v prípade následného rozšírenia návrhu vzniká táto povinnosť doručením písomnosti; na pojednávaní vzniká táto povinnosť spísaním zápisnice o rozšírení návrhu alebo o zmiere, ktorý presahuje predmet návrhu). Poplatok sa musí uhradiť k tomuto dátumu. Najneskôr do tohto dátumu musí byť podaná aj žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku prostredníctvom právnej pomoci (v Rakúsku: Verfahrenshilfe), ak sú na to splnené podmienky.

Žiadosť o preskúmanie podľa článku 18 nariadenia je bezplatná.

Koľko musím zaplatiť?

Výpočet súdnych poplatkov sa v prvom stupni stanovuje podľa hodnoty predmetu sporu (hodnota sporu nároku uplatneného v návrhu a neskôr rozšírením návrhu) a počtu strán. Na ilustráciu je tu uvedený kompletný prehľad sadzieb podľa tarifnej položky 1 GGG (platné od 1. mája 2021; aktuálne úplné znenie sa nachádza tu: zákon o súdnych poplatkoch):

Tarifná položka 1

Hodnota predmetu sporu

Výška poplatkov

do

150 EUR

25 EUR

od

150 EUR do

300 EUR

48 EUR

od

300 EUR do

700 EUR

68 EUR

od

700 EUR do

2 000 EUR

114 EUR

od

2 000 EUR do

3 500 EUR

182 EUR

od

3 500 EUR do

7 000 EUR

335 EUR

od

7 000 EUR do

35 000 EUR

792 EUR

od

35 000 EUR do

70 000 EUR

1 556 EUR

od

70 000 EUR do

140 000 EUR

3 112 EUR

od

140 000 EUR do

210 000 EUR

4 670 EUR

od

210 000 EUR do

280 000 EUR

6 227 EUR

od

280 000 EUR do

350 000 EUR

7 783 EUR

od

350 000 EUR

1,2 % hodnoty sporu plus 4 203 EUR

V prípade viac ako dvoch strán sa podľa § 19a GGG môže pripočítať pluralitná prirážka (od 10 do 50 %).

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

V prípade oneskorenej platby je podľa § 31 GGG splatná fixná dodatočná suma, ktorá v súčasnosti predstavuje 23 EUR (od 1. mája 2021). Oneskorené zaplatenie súdneho poplatku však nemá žiaden vplyv na priebeh samotného občianskeho súdneho konania. Konanie súdu nezávisí od zaplatenia súdnych poplatkov a je od neho úplne nezávislé.

Vymáhanie súdnych poplatkov súdnym orgánom je upravené v zákone o súdnom vymáhaní (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG). Ak musí súdny orgán v dôsledku nezaplatenia vydať platobný rozkaz (exekučný titul na vyberanie súdnych poplatkov) podľa § 6a GEG, treba zaplatiť dodatočný poplatok za výber, ktorý v súčasnosti (od 1. januára 2014) predstavuje 8 EUR.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Spôsob úhrady poplatkov je upravený v § 4 GGG. Podľa tohto ustanovenia môžu byť poplatky uhradené bankovými kartami s bankomatovou funkciou alebo kreditnými kartami, formou vkladu alebo prevodu na účet príslušného súdu alebo vkladom v hotovosti na tomto súde. Príslušné údaje o bankovom účte súdu sú uverejnené na webovom sídle spolkového ministerstva spravodlivosti (v záložke „Gerichte“).

Okrem toho sa môžu všetky poplatky uhrádzať aj prostredníctvom odúčtovania a inkasa, ak je súd (alebo všeobecne rakúske súdnictvo) vo vzťahu k účtu, ktorý mu bol oznámený stranou povinnou k úhrade, splnomocnený k inkasu súdnych poplatkov v prospech účtu súdu. Podanie (návrh v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu) musí v tomto prípade obsahovať údaj o účte, z ktorého majú byť poplatky stiahnuté, a splnomocnenie k inkasu poplatkov [napr. použitím skratky „Gebühreneinzug!“ („stiahnutie poplatku“) alebo „AEV!“]. V prípade obmedzeného splnomocnenia je takisto možné stanoviť maximálnu možnú sumu na odúčtovanie [§ 5 a 6 nariadenia o inkase (Abbuchungs- und Einziehungs-Verordnung)].

Ak sa návrh v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu podáva elektronicky, poplatky sa musia nutne uhrádzať prostredníctvom inkasa. Oznámenie maximálnej sumy na odúčtovanie nie je v tomto prípade možné.

Čo musím urobiť po úhrade týchto poplatkov?

Ak je nárok spolkových orgánov na súdne poplatky odôvodnený predložením návrhu, v tomto prípade návrhu v rámci európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, a neexistuje splnomocnenie na stiahnutie poplatkov, úhrada poplatkov sa musí preukázať pri podaní pripojením dokladu o platbe (prevode; § 4 GGG). O pripísaní na účet súdu pri platbe predpísaných poplatkov použitím bankových kariet, kreditných kariet, vkladom alebo prevodom na účet príslušného súdu a o inkase z účtu strany je súdny orgán neskôr spätne informovaný spolkovou účtovnou agentúrou. Dokladom o (úplnej) platbe sa ukončí konanie o predpise súdnych poplatkov.

V prípade preplatku existuje nárok na vrátenie navyše uhradených súdnych poplatkov (§ 6c ods. 1 bod 1 GEG), ktorý je možné uplatniť do piatich rokov.

Posledná aktualizácia: 18/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.