Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Úvod

Aké sú príslušné poplatky?

Koľko budem musieť zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Táto otázka je upravená v článku 1017 až 1022 Súdneho poriadku, v článku 953 Súdneho poriadku, pokiaľ ide o úhradu poplatkov za svedkov, ako aj v Zákonníku o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch, a to najmä v článkoch 142 a nasl. a 268 a nasl., pokiaľ ide o registračné poplatky.

Aké sú príslušné poplatky?

V článku 1018 Súdneho poriadku sa stanovuje, čo predstavuje tieto výdavky:

1° rôzne súdne a registračné poplatky: Súdne poplatky zahŕňajú poplatky za naplánovanie konania, redakčné poplatky a poplatky za zaslanie (pozri články 268 a nasl. Zákonníka o registračných, hypotekárnych a súdnych poplatkoch). Poplatok za naplánovanie konania je od 30 do 100 EUR v závislosti od súdu, ktorému sa návrh predkladá. Redakčný poplatok je 35 EUR.

Registračné poplatky sú splatné pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú sumy vyššej ako 12 500 EUR (bez súdnych trov), a sú stanovené vo výške 3% z tejto sumy. Nie sú preto splatné v rámci konania s nízkou hodnotou sporu;

2° náklady a odmeny a mzdy v súvislosti so súdnymi úkonmi;

3° náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia: v rozmedzí od 0,85 do 5,75 EUR za list;

4° výdavky na akékoľvek opatrenia na vykonanie dokazovania, najmä poplatky za svedkov a znalcov: V kráľovskom dekréte z 27. júla 1972 sa tento poplatok stanovuje vo výške 200 frankov na svedka, čo dnes zodpovedá sume približne 5 EUR. K tejto sume sa pripočíta príspevok na cestovné náklady (0,0868 EUR na kilometer).

Súdny znalec v rámci súdnej expertízy slobodne stanoví svoje náklady a odmeny, pričom spôsob výpočtu musí byť jasne uvedený a sudca môže túto sumu pri stanovení výšky konečných súdnych poplatkov v prípade potreby znížiť (napr. ak náklady vznikli zbytočne);

5° cestovné náklady a náklady spojené s pobytom sudcov, súdnych úradníkov a účastníkov konania, ak im cestu nariadil sudca, a výdavky spojené s dokladmi, ak boli vyhotovené výlučne na účely súdneho konania;

6° náhrada za trovy konania (článok 1022 Súdneho poriadku): Platí ju neúspešná strana a predstavuje paušálny príspevok na náklady a poplatky za právne zastupovanie úspešnej strany. Sumy vychádzajú z indexu spotrebiteľských cien a každá zmena o 10 kladných alebo záporných bodov vedie k zvýšeniu alebo zníženiu sumy o 10%;

Hodnota sporu

Základná
suma

Minimálna
suma

Maximálna
suma

Do 250,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

360,00 EUR

Od 250,01 EUR do 750,00 EUR

240,00 EUR

150,00 EUR

600,00 EUR

Od 750,01 EUR do 2 500,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

1 200,00 EUR

Pracovný súd (systém výnimiek)

Hodnota sporu

Základná
suma

Minimálna
suma

Maximálna
suma

Do 250,00 EUR

43,75 EUR

31,75 EUR

55,75 EUR

Do 620,00 EUR

87,43 EUR

69,43 EUR

105,43 EUR

Do 2 500,00 EUR

131,18 EUR

107,18 EUR

155,18 EUR

7° poplatky, odmeny a výdavky mediátora vymenovaného v súlade s článkom 1734 Súdneho poriadku.

Koľko budem musieť zaplatiť?

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa výška tejto sumy stanovuje od prípadu k prípadu podľa toho, či je strana úspešná alebo nie, či boli poverení znalci, či boli vypočutí svedkovia, či sudcovia museli cestovať do zahraničia, či musel zasahovať mediátor atď.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Súdne poplatky musia byť uhradené vopred, v opačnom prípade sa konanie vo veci nenaplánuje.

Znalec vždy vyžaduje zaplatenie zálohy, bez ktorej svoju činnosť nevykoná.

Ak požiadate o vypočutie svedka, najprv musíte zložiť príslušnú sumu do rúk súdneho úradníka. Ak platbu neuskutočníte, bude sa predpokladať, že od vypočutia svedka upúšťate.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Platba sa môže uskutočniť pomocou prevodného príkazu na úhradu alebo platobného príkazu, elektronickým prevodom, v hotovosti alebo šekom vystaveným na meno súdnej kancelárie (posledné riešenie je vyhradené pre právnych zástupcov a súdnych úradníkov).

Čo mám urobiť po zaplatení?

Všetky potvrdenia o platbe je potrebné si starostlivo uchovať, aby mohli byť na požiadanie okamžite predložené.

Posledná aktualizácia: 26/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.