Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko musím zaplatiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po zaplatení?

Úvod

Ustanovenia o úhrade súdnych poplatkov a trov v občianskom súdnom konaní sa v tomto poradí stanovujú v Občianskom súdnom poriadku a v Sadzobníku štátnych poplatkov vyberaných súdmi podľa Občianskeho súdneho poriadku (GPK).

Občiansky súdny poriadok:

„Kapitola 8 Poplatky a trovy, Oddiel I – Náklady na žalobu

Náklady na žalobu
Článok 68. Peňažnú hodnotu predmetu veci predstavujú náklady na žalobu.

Náklady na žalobu
Článok 69. (1) Výška nákladov na žalobu je:
1. v prípade žalôb týkajúcich sa peňažných pohľadávok: nárokovaná suma;

Určenie nákladov na žalobu:
Článok 70. (1) Náklady na žalobu určuje navrhovateľ. Náklady na žalobu môže napadnúť buď odporca, alebo súd konajúci z vlastného podnetu najneskôr počas prvého pojednávania na účely preskúmania veci. V prípade nezrovnalosti medzi uvedenými a skutočnými nákladmi náklady na žalobu určí súd.
(2) Rozhodnutie súdu o zvýšení nákladov na žalobu podlieha napadnutiu prostredníctvom predbežného odvolania.
(3) Keď je náročné vyčísliť náklady na žalobu v čase jej podania, súd určí približné náklady na žalobu a následne sa v závislosti od nákladov určených súdom pri vyriešení veci vyúčtuje dodatočný poplatok alebo vráti nadbytočná suma.

Oddiel II Štátne poplatky a trovy

Zodpovednosť za poplatky a trovy
Článok 71. (1) Za vybavenie veci sa vyberú štátne poplatky z nákladov na žalobu a súdnych trov. Ak sa hodnota žaloby nedá vyčísliť, výšku štátneho poplatku určí súd.

Štátne poplatky
Článok 73. (3) Štátne poplatky sa vyberajú v súlade so sadzobníkom schváleným Radou ministrov, keď sa predkladá žiadosť o ochranu alebo pomoc a keď sa vydá písomnosť, za ktorú je poplatok splatný.

Prílohy k návrhu
Článok 128. S návrhom sa predloží toto:
1. splnomocnenie, ak vyhlásenie predkladá faktický právny zástupca;
2. dokumentárny doklad o zaplatení štátnych poplatkov a trov, ak sú takéto poplatky či trovy splatné;
3. kópie návrhu a jeho príloh podľa počtu odporcov.

Overenie návrhu
Článok 129. (1) Súd overí súlad návrhu.
(2) Ak návrh nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 127 ods. 1 a článku 128, navrhovateľovi sa nariadi, aby napravil nesúlad do jedného týždňa, a bude informovaný o možnosti využitia právnej pomoci, ak takúto pomoc potrebuje a má na ňu nárok. Ak adresa navrhovateľa nie je uvedená alebo ju súd nepozná, komunikácia bude prebiehať vyvesením oznámenia na mieste vyhradenom na tento účel na súde na jeden týždeň.
(3) Ak navrhovateľ nenapraví nesúlad, návrh a prílohy sa vrátia, a ak je adresa neznáma, návrh ostane v kancelárii súdu k dispozícii navrhovateľovi. Možno podať predbežné odvolanie proti vráteniu návrhu bez predloženia kópie na doručenie.“

Sadzobník štátnych poplatkov vyberaných súdmi podľa Občianskeho súdneho poriadku
„Oddiel I
Poplatky vyberané v súdnom konaní
Článok 1. Za návrh, protinávrh alebo návrh tretej strany s nezávislými právami sa vyberie poplatok vo výške 4% nákladov na žalobu, ale najmenej 50 BGN.“

Súdne poplatky možno zaplatiť len bankovým prevodom na účet súdu.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Pri podaní žaloby sa vyberajú štátne poplatky. Navrhovateľ musí k návrhu priložiť dokumentárny doklad o zaplatení všetkých príslušných štátnych poplatkov a trov.

Koľko musím zaplatiť?

Štátny poplatok za takéto žaloby v Bulharskej republike je 4% nákladov na žalobu, ale najmenej 50 BGN.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky načas?

Ak navrhovateľ pri podávaní k návrhu nepriloží dokumentárny doklad o zaplatení príslušných štátnych poplatkov, súd pošle navrhovateľovi výzvu, v ktorej mu nariadi, aby zaplatil štátne poplatky do jedného týždňa. Ak adresa navrhovateľa nie je uvedená alebo ju súd nepozná, komunikácia prebieha vyvesením oznámenia na mieste vyhradenom na tento účel na súde na jeden týždeň.
Ak navrhovateľ nenapraví nesúlad, návrh a prílohy sa vrátia, a ak je adresa neznáma, návrh ostáva v kancelárii súdu k dispozícii navrhovateľovi. V takýchto prípadoch sa vec zamietne.

Ako môžem zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky možno zaplatiť len bankovým prevodom na účet súdu a doklad o platbe sa musí predložiť sudcovi/senátu, ktorý vec skúma, prostredníctvom podateľne súdu. Súdny poplatok nemožno zaplatiť v hotovosti pokladníkovi súdu. Každý súd má zmluvu s bankou, ktorá mu poskytuje služby. Bankové účty možno nájsť na oficiálnom webovom sídle súdu.

Čo mám urobiť po zaplatení?

Súdne poplatky možno zaplatiť len bankovým prevodom na účet súdu a doklad o platbe sa musí predložiť sudcovi/senátu, ktorý vec skúma, prostredníctvom podateľne súdu.

Posledná aktualizácia: 08/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.