Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Úvod

Aké poplatky musím zaplatiť?

Koľko zaplatím?

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Čo mám urobiť po uhradení platby?

Úvod

Súdne poplatky v Chorvátskej republike sú stanovené v zákone o súdnych poplatkoch č. 118/18 (Zakon o sudskim pristojbama) a dekréte o sadzobníku súdnych poplatokov (Uredba o tarifi sudskih pristojbi) vydanom vládou Chorvátskej republiky.

Podľa článku 5 zákona o súdnych poplatkoch poplatky stanovené v sadzobníku sa platia bezhotovostne, v hotovosti, kolkovými známkami vydanými v Chorvátskej republike alebo elektronicky.

V prípade petícií predkladaných elektronicky podľa osobitných predpisov prostredníctvom informačného systému používaného na súde sa poplatok zaplatí pri predložení. Zaplatí sa polovica z výšky poplatku stanovenej v sadzobníku.

V prípade rozhodnutí doručených súdom elektronicky podľa osobitných predpisov prostredníctvom informačného systému, ktorý sa používa v práci súdu sa platí polovica z výšky poplatku stanovenej v sadzobníku, ak sa zaplatí do troch dní od elektronického doručenia.

Aké poplatky musím zaplatiť?

Súdne poplatky sa platia vo všetkých občianskych a obchodných súdnych konaniach. Podľa článku 11 zákona o súdnych poplatkoch oslobodené sú:

 1. Chorvátska republika a vládne orgány
 2. osoby a orgány pôsobiace ako orgány verejnej moci pri výkone svojich právomocí
 3. pracovníci v sporoch a iných konaniach súvisiacich s uplatňovaním ich práv vyplývajúcich zo zamestnania
 4. zamestnanci verejnej správy a štátni zamestnanci v správnych sporoch súvisiacich s uplatňovaním ich práv vyplývajúcich zo zamestnania
 5. vojnoví veteráni z chorvátskej vojny za nezávislosť so zdravotným postihnutím na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich postavenie, ako aj osoby so zdravotným postihnutím na základe príslušných dokladov Úradu pre posudky, profesionálnu rehabilitáciu a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím
 6. manželskí partneri, deti a rodičia vojakov zabitých, nezvestných a zajatých v chorvátskej vojne za nezávislosť na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich postavenie
 7. manželskí partneri, deti a rodičia osôb zabitých, nezvestných a zajatých v chorvátskej vojne za nezávislosť na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich postavenie
 8. utečenci, vysídlené osoby a navrátilci na základe príslušných dokladov preukazujúcich ich postavenie
 9. príjemcovia sociálnych dávok v hmotnej núdzi
 10. humanitárne organizácie, organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou rodín zabitých, nezvestných a zajatých pri plnení humanitárnych činností a organizácie osôb so zdravotným postihnutím
 11. deti ako strany v konaní o výživné alebo v konaní týkajúcom sa pohľadávok na základe tohto práva
 12. navrhovatelia v konaní o určenie materstva alebo otcovstva a konaní týkajúcom sa nákladov vzniknutých v dôsledku tehotenstva a pôrodu mimo manželstva
 13. strany žiadajúce obnovu právnej spôsobilosti
 14. maloleté osoby žiadajúce o povolenie na vstup do manželstva
 15. strany konania o odovzdaní dieťaťa do starostlivosti a na účely praktizovania osobných vzťahov s dieťaťom
 16. navrhovatelia v konaniach o právach vyplývajúcich z povinného dôchodkového a všeobecného zdravotného poistenia, právach nezamestnaných osôb podľa zamestnaneckých predpisov a právach v oblasti sociálneho zabezpečenia
 17. navrhovatelia v konaniach o ochrane ústavne zaručených ľudských práv a slobôd proti konečným individuálnym aktom
 18. strany v spore o náhradu škody za znečistenie životného prostredia
 19. odborové zväzy a združenia odborových zväzov vyššej úrovne v občianskych konaniach o alternatívnom súdnom schválení a v kolektívnych pracovných sporoch a zástupcovia odborov v občianskych konaniach o výkone právomocí rady zamestnancov
 20. spotrebitelia ako konkurzní dlžníci
 21. iné osoby a orgány podľa osobitných právnych predpisov.

Cudzí štát je oslobodený od platenia poplatkov, ak je to stanovené v medzinárodnej zmluve alebo na základe reciprocity.

V prípade pochybností o podmienkach reciprocity súd požiada ministerstvo spravodlivosti o vysvetlenie.

Výnimka z bodu 10 sa vzťahuje na tie humanitárne organizácie, pre ktoré minister zodpovedný za sociálne veci vydá príslušné rozhodnutie.

Oslobodenie od platenia súdnych poplatkov sa nevzťahuje na orgány obcí a miest okrem prípadov, keď bol v súlade s osobitným zákonom na ne delegovaný výkon verejnej moci.

V európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa platia tieto poplatky:

 • za nárok – platí navrhovateľ
 • za obhajobu – platí odporca
 • za rozsudok – platí navrhovateľ
 • za odvolanie – platí odvolateľ
 • za odpoveď na sťažnosť – platí sťažovateľ (odpoveď na sťažnosť je nepovinná)

Koľko zaplatím?

I. V prípade nároku, protinároku, rozsudku a námietky voči platobnému príkazu sa musí zaplatiť súdny poplatok úmerný hodnote predmetu sporu (vypočítaný len na základe hodnoty hlavného nároku bez úrokov a trov) nasledovne:

nad

do HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 001,00

6 000,00

200,00

6 001,00

9 000,00

300,00

9 001,00

12 000,00

400,00

12 001,00

15 000,00

500,00

Poplatok vo výške 500,00 HRK sa platí pri sumách nad 15 000,00 HRK a plus 1 % z rozdielu nad15 000,00 HRK, nie však viac než 5000,00 HRK.

II. Polovica z poplatku uvedenom v bode I sa platí za podanie obhajoby a odpoveď na odvolanie.

III. V prípade odvolania sa proti rozsudku sa platí dvojnásobok súdnych poplatkov uvedených v bode I.

IV. Súdny poplatok sa neplatí, keď sa počas súdneho konania dosiahne súdny zmier.

Čo sa stane, ak nezaplatím súdne poplatky včas?

Ak strana sporu nezaplatí poplatok v stanovenej lehote, alebo ak o tom neinformuje súd, súd v ďalšej 15-dňovej lehote priloží osvedčenie o vykonateľnosti k rozhodnutiu o poplatku alebo rozhodnutiu o sťažnosti a predloží ho finančnej agentúre na vynútenie platby z finančných prostriedkov strany sporu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktorými sa riadi výkon rozhodnutia o peňažných prostriedkoch.

Podľa článku 28 zákona o súdnych poplatkoch súd musí najskôr upozorniť stranu sporu na súdne konanie o povinnosti zaplatiť poplatok a keď zmluvná strana bezprostredne nekoná v súlade s upozornením, súd musí upozorniť stranu sporu, že poplatok musí zaplatiť do troch dní. Ak strana sporu nekoná v súlade s upozornením alebo nebola prítomná na súdnom konaní, za ktoré sa platí poplatok, a poplatok neuhradila, súd prijme rozhodnutie o zaplatení poplatku s príplatkom 100 HRK.

Ako mám zaplatiť súdne poplatky?

Súdne poplatky sa platia bezhotovostne, v hotovosti, kolkovými známkami vydanými v Chorvátskej republike alebo elektronicky.

Hotovostný poplatok možno uhradiť aj v učtárni súdu, v takomto prípade je súd povinný tieto peniaze zaplatiť do rozpočtových príjmov zo súdnych poplatkov do piatich dní odo dňa, keď bol tento poplatok uhradený.

Poplatky do výšky 100 HRK, možno uhradiť kolkovými známkami.

Informácie o spôsobe platby poplatkov sa uvádzajú na webovej stránke elektronického bulletinu e-Oglasna ploča, webových stránkach súdu a v kanceláriách súdu.

Súdne poplatky možno uhradiť prostredníctvom ktorejkoľvek banky alebo pošty do štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky.

V prípade platby súdnych poplatkov zo zahraničia musia byť uvedené tieto informácie.

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN:HR1210010051863000160

Žírový účet (CC): 1001005-1863000160

Model:HR64

Referenčné číslo: 5045-20735-PIN (alebo iné osobné identifikačné číslo platcu)

Príjemca: Ministerstvo financií Chorvátskej republiky v mene Obchodného súdu v Záhrebe

V popise platby by malo byť uvedené, že ide o poplatok za prípad _________ (číslo spisu a popis platby, napr. súdny poplatok za návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu)

Čo mám urobiť po uhradení platby?

Po uhradení platby sa súdu, na ktorom sa prípad prejednáva, musí poslať potvrdenie o zaplatení poplatku vrátane odkazu na číslo tohto prípadu (ak je číslo známe), alebo ak sa podáva návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu, k návrhu sa prikladá potvrdenie o bankovom prevode.

Strany sporu predkladajú dokumenty súdu spravidla poštou (doporučene alebo obyčajne) alebo elektronicky formou, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi prostredníctvom informačného systému, ktorý sa používa v rámci činností súdu.

Posledná aktualizácia: 02/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.